http://ec.europa.eu/finland/
4 9/2010

Viikkotiedote 4.3.2010
Talous


Uusi talousstrategia Euroopalle

Komissio esitteli keskiviikkona Eurooppa 2020 -strategian, jolla autetaan EU:n taloutta elpymään ja valmistautumaan alkavaan vuosikymmeneen. Tämä Euroopan sosiaalista markkinataloutta koskeva visio alkavalle vuosikymmenelle perustuu kolmeen painopistealueeseen. Nämä painopisteet ovat älykäs kasvu (osaamisen, innovoinnin, koulutuksen ja digitaalisen yhteiskunnan tukeminen), kestävä kasvu (resurssitehokkaampi tuotanto ja kilpailukyvyn lisääminen) ja osallistava kasvu (työmarkkinoille osallistumisen lisääminen, koulutuksen hankkiminen ja köyhyyden torjunta).

EU-tasolla asetetaan yleistavoitteet, jotka jäsenmaiden on määrä muuntaa kansallisiksi tavoitteiksi omat lähtökohtansa huomioon ottaen: nostetaan työllisten osuus 20—64-vuotiaista 75 prosenttiin, lisätään tutkimus- ja kehitysinvestointien määrää 3 prosenttiin EU:n bruttokansantuotteesta, vähennetään koulunkäynnin keskeyttävien osuus alle 10 prosenttiin, lisätään tutkintoon asti opiskelevien osuutta 40 prosenttiin nuoremmasta sukupolvesta, saavutetaan 20-20-20-ilmastotavoitteet ja pienennetään köyhyysuhan alla elävien lukumäärää 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi komissio ehdottaa Eurooppa 2020 –ohjelmaa, johon kuuluvien hankkeiden toteuttaminen on yhteinen prioriteetti. Hankkeissa paneudutaan mm. innovointiin, koulutusjärjestelmien kehittämiseen, resurssitehokkuuteen, työmarkkinoiden uudistamiseen ja köyhyyden torjuntaan. Näitä konkreettisia toimia on tarkoitus toteuttaa sekä EU:n että jäsenmaiden tasolla.

Komissio aikoo myös varmistaa, että sitoumukset muunnetaan tehokkaiksi toimiksi. Johdonmukaisuuden parantamiseksi sekä Eurooppa 2020 -strategian että vakaus- ja kasvusopimuksen raportointi ja arviointi toteutetaan samaan aikaan. Tällä tavoin kummallakin välineellä voidaan pyrkiä samanlaisiin uudistustavoitteisiin, vaikka ne säilyvätkin erillisinä.

Komissio toivoo valtioiden ja hallitusten päämiesten sitoutuvan Eurooppa 2020 -strategiaan ja vahvistavan sen kevään Eurooppa-neuvostossa 25.—26. maaliskuuta.

Alkuun

Talous

Talouden väliennuste kertoo elpymisen olevan käynnissä

Talous elpyy EU:ssa vähitellen, vaikka onkin yhä vastatuulessa, todetaan viime viikolla julkaistussa talouden väliennusteessa. Kokonaistuotanto kääntyi uuteen kasvuun vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä, ja EU:n historian pisin ja pahin taantuma päättyi. EU:ssa käyttöönotetut poikkeukselliset kriisitoimenpiteet olivat keskeisessä asemassa talouden suunnan kääntämisessä. Kuten syksyn 2009 talousennusteessa oli arvioitu, kasvu kuitenkin heikkeni viimeisellä vuosineljänneksellä, kun joidenkin väliaikaisten tekijöiden vaikutus alkoi hälvetä.

EU:n talousnäkymät pysyvät pääpiirteissään ennallaan. BKT:n ennakoidaan kasvavan 0,7 prosenttia sekä koko EU:ssa että euroalueella vuonna 2010. Ennusteessa on huomioitu Hollannin, Espanjan, Italian, Puolan, Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian tarkistetut ennusteet. Kyseisten maiden osuus on noin 80 % koko EU:n BKT:sta.

Maailmantalouden toimeliaisuus osoittautui vuoden 2009 jälkipuoliskolla ennakoitua vilkkaammaksi erityisesti Aasian kehittyvissä talouksissa. Kokonaistuotanto (EU:ta lukuun ottamatta) ei romahtanutkaan kokonaan viime vuonna, ja nykyisellään sen ennakoidaan kasvavan noin 4¼ prosenttia vuonna 2010. Maailmanlaajuiset indikaattorit ovat lähitulevaisuuden osalta rohkaisevia, mutta heikompi vaihe on odotettavissa myöhemmin. Syynä tähän ovat elvytystoimien vaikutuksen hälveneminen ja tuotantoteollisuuden varastosykli.  

Elpyminen on kehittyvien talouksien maissa huomattavasti nopeampaa, sillä pääomavirrat tointuvat ja sijoittajien riskinottohalu palaa. EU:n ulkopuoliset maat toipuvat odotettua nopeammin, mutta vaikka tämä voikin lisätä EU:n vientiä, investointeja tehdään kuitenkin edelleen hyvin vähän. Heikot investointinäkymät ennustavat yleensä heikkoa työmarkkinatilannetta, joka puolestaan todennäköisesti hillitsee yksityistä kulutusta. Tämän vuoksi elpymisen pysyvyys jää nähtäväksi.

Inflaatio hidastui huomattavasti suurimman osan vuotta 2009. Vajaateholla käyvän talouden ennakoidaan vastedes hillitsevän inflaatiota ja tasaavan energian ja hyödykkeiden hinnannousua. Inflaatioennusteet pysyttelevätkin lähes muuttumattomina eli 1,4 prosentissa EU:ssa ja 1,1 prosentissa euroalueella.

Vuoden 2010 talouden kasvunäkymiin EU:ssa vaikuttavat riskit ovat pääsääntöisesti tasapainossa. Finanssimarkkinoiden tilanne pysyttelee hyvin epävakaana ja riskialttiina, mutta maailmantalouden toipumisella erityisesti Aasian kehittyvillä markkinoilla saattaa kuitenkin olla ennakoitua suurempi vaikutus kysyntään EU:n markkinoilla.

Alkuun

Sisämarkkinat

Sisämarkkinoiden tulostaulu osoittaa kaikkien aikojen parasta tulosta

Komission tällä viikolla julkaisema sisämarkkinoiden tulostaulu osoittaa, että EU-maat ovat saattaneet sisämarkkinasääntöjä ajallaan osaksi kansallista lainsäädäntöään paremmin kuin koskaan ennen. Sisämarkkinadirektiiveistä, joiden täytäntöönpanon määräaika on mennyt umpeen, vain noin 0,7 prosenttia on jäänyt siirtämättä kansalliseen lainsäädäntöön, kun vastaava luku viime vuoden heinäkuussa oli 1,0 prosenttia.

Tulos merkitsee sitä, että valtionpäämiesten sopima tavoite on saavutettu. Jäsenmaista 20 on joko saavuttanut 1 prosentin rajan tai päässyt sen alle, ja tavoitteesta on jäänyt enää seitsemän maata (Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Puola, Portugali ja Tšekki). Koska tulossa on paljon uutta lainsäädäntöä, näiden maiden on tehtävä radikaaleja toimia tavoitteen saavuttamiseksi seuraavalla kierroksella.

Parhaaseen kokonaistulokseen ylsivät Liettua ja Malta, sillä ne ovat vain kolmen direktiivin päässä täydellisestä tuloksesta. Malta on ensimmäisellä sijalla jo kolmatta kertaa. Lisäksi Suomi yhdessä 15 muun jäsenmaan kanssa on tehnyt kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Sääntöjen käytännön soveltamisessa on kuitenkin edelleen parantamisen varaa. Sisämarkkinasääntöjen soveltamisongelmat vaikuttavat sisämarkkinoiden tehokkuuteen ja heikentävät luottamusta niitä kohtaan.

EU:n lainsäädännön rikkomustapausten määrä väheni hieman. Edellisvuosien tapaan rikkomustapauksia esiintyi eniten verotuksen ja tulliliiton sekä ympäristön aloilla. Eniten avoimia tapauksia on Italialla (100 tapausta), ja sen jälkeen tulevat Kreikka ja Espanja (molemmilla 93 avointa tapausta). Mallioppilas on Kypros 14 tapauksella. Suomea koskevia tapauksia on avoimena 24.

EU-mailta kuluu keskimäärän 18 kuukautta tuomioistuimen päätösten noudattamiseen, vaikka niiden pitäisi toteuttaa toimet välittömästi. Pisimmät viivästykset on todettu Itävallassa ja Espanjassa. Lissabonin sopimus tarjoaa tuomioiden nopeaan täytäntöönpanoon uusia mahdollisuuksia, ja komissio aikookin hyödyntää niitä tulevaisuudessa.

Alkuun

EU-lainsäädäntö

Pilottihanke nopeuttaa kantelujen käsittelyä

Vuoden 2008 huhtikuusta alkaen Suomi, 14 muuta EU-maata ja komissio ovat osallistuneet EU Pilot -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on auttaa kansalaisia ja yrityksiä kysymyksissä, jotka koskevat EU-lainsäädännön soveltamista, ja lisätä komission ja jäsenmaiden yhteistyötä niin, että virallisten rikkomusmenettelyjen määrä pienenee.

Pilottihanke on nyt arvioitu ja arvioinnin tulokset esitelty. Niiden mukaan hankkeesta on jo saatu positiivisia tuloksia, jotka näkyvät komission ja osallistuvien maiden välisen yhteistyön paranemisena. Yksi tärkeimmistä saavutuksista on ollut aktiivinen yhteyspisteverkosto, joka helpottaa tiedustelujen ja kantelujen käsittelyn valvontaa.

Kun ongelmia EU-lainsäädännön soveltamisessa ilmenee, komissio ottaa yhteyttä kyseisen maan viranomaisiin pyytääkseen tietoja tai hakeakseen ratkaisuja tilanteeseen. Näin saadaan aikaan tuloksia nopeammin riippumatta siitä, käynnistetäänkö rikkomusmenettely vai ei. Useimmat jäsenmaiden vastaukset saatiin kymmenen viikon kuluessa, ja komission mukaan 85 prosenttia niistä oli hyväksyttäviä. Komissio tarkastelee jokaisen tapauksen tuloksia ja käynnistää tarvittaessa rikkomusmenettelyjä. Helmikuuhun 2010 mennessä hankkeessa käsitellyistä tapauksista 40 tapausta oli siirretty viralliseen rikkomusmenettelyyn oli.

Arviointi osoitti myös, että järjestelmän toimintaa voitaisiin vielä parantaa tapausten käsittelyn ja työskentelymenetelmien tehostamiseksi. Komissio haluaisi myös laajentaa hankkeen kaikkiin jäsenmaihin.

Komissio käsittelee vuosittain useita tapauksia, jotka koskevat EU-lainsäädännön mahdollista rikkomista. Vuonna 2008 käsittelyyn otettiin 1 627 tapausta. Näistä 1 407 perustui kanteluun tai komission omaan aloitteeseen, ja 220 tapausta otettiin käsittelyyn EU Pilot -hankkeen kautta.

Konkreettisia esimerkkejä hankkeen tuloksista

EU-lainsäädännön soveltamisen valvonta

Alkuun

EU-kansalaisen palvelut

Maksuttomat neuvontapalvelut auttavat eurooppalaisia

Yhä useammat eurooppalaiset kääntyvät EU:n neuvontapalvelujen puoleen saadakseen konkreettisia vastauksia ja löytääkseen nopeita ratkaisuja kysymyksiin ja ongelmiin, joita he kohtaavat sisämarkkinoilla. Näin todetaan komission tällä viikolla julkaisemissa vuosikertomuksissa, joissa käsitellään Solvit-verkoston ja Kansalaisten neuvontapalvelun toimintaa.

Vuoden 2009 aikana Solvit auttoi 1 500 kansalaista ja yritystä selviämään käytännön ongelmista, joita oli aiheutunut, kun kansalliset viranomaiset olivat soveltaneet EU:n lainsäädäntöä virheellisesti. Kasvua oli 54 prosenttia edellisvuodesta. Tapauksista 86 prosenttia saatiin ratkaistua, ja keskimäärin tapausten käsittelyyn kului 59 päivää. Ongelmat koskivat useimmiten oleskeluoikeuksia, sosiaaliturvaa ja ammattipätevyyden tunnustamista. Solvit auttoi esimerkiksi Suomen kansalaista, joka halusi saada hammaslääkärin pätevyytensä tunnustetuksi Espanjassa. Hän otti yhteyttä Solvit-palveluun odotettuaan Espanjan viranomaisten päätöstä yli kolme kuukautta. Tapaus ratkaistiin kymmenen viikon kuluessa, ja Espanjan viranomaiset tunnustivat hakijan tutkinnon.

Solvit-verkosto perustettiin vuonna 2002. Verkosto etsii käytännön ratkaisut valituksiin kymmenessä viikossa, ja sen käyttö on helppoa ja ilmaista. Valituksen voi tehdä omalla äidinkielellään joko verkkolomakkeella tai ottamalla yhteyttä kansalliseen Solvit-keskukseen.

Kansalaisten neuvontapalvelu puolestaan antaa maksutonta henkilökohtaista neuvontaa EU-kansalaisille kysymyksissä ja ongelmissa, jotka koskevat sisämarkkinaoikeuksien harjoittamista toisessa EU-maassa. Kyse voi olla esimerkiksi oleskeluluvan saamisesta, sosiaaliturvan piiriin pääsemisestä tai ammattipätevyyden tunnustamisesta. Kysymykset voi esittää omalla äidinkielellä, ja vastauksen oikeudelliselta asiantuntijalta saa kolmen työpäivän kuluessa. Vuonna 2009 tätä ilmaista palvelua käytti noin 12 000 kansalaista. Lisäystä edellisvuodesta oli 8,5 prosenttia. Useimmat kysymykset koskivat sosiaaliturvaa, oleskeluoikeuksia, työskentelyä, maahantulomenettelyjä, ajoneuvoja ja verotusta.

Solvit ja Kansalaisten neuvontapalvelu ovat ryhtyneet tekemään tiiviimpää yhteistyötä tarjotakseen asiakkailleen aiempaa yhtenäisemmän palvelupaketin. Lopullisena tavoitteena on tarjota keskitetty palvelupiste, jonka turvin kansalaiset ja yritykset oppivat tuntemaan ja tiedostamaan EU-oikeutensa paremmin.

Alkuun

Vaikuttamis-mahdollisuuksia

Anna äänesi kuulua!

Haluatko kertoa mielipiteesi EU-politiikasta ja olla mukana vaikuttamassa tuleviin päätöksiin? Kun komissio arvioi EU:n nykyistä politiikkaa ja valmistelee uusia aloitteita, se haluaa antaa yksityishenkilöille, yrityksille ja järjestöille tilaisuuden esittää näkemyksensä asiasta. Parhaillaan on käynnissä mm. vakavaraisuusdirektiiveihin, televiestinnän yleispalveluvelvoitteeseen ja metsienhoitoon liittyviä kuulemismenettelyjä.

Komissio harkitsee lisämuutoksia vakavaraisuusdirektiiveihin (2006/48/EY ja 2006/49/EY), joilla pyritään varmistamaan pankkien ja sijoituspalveluyritysten rahoitusvakaus. Direktiiveillä säännellään mm. sitä, kuinka paljon omia varoja pankeilla ja sijoituspalveluyrityksillä on oltava, jotta ne voivat kattaa riskinsä ja suojata tallettajia. Tehtävillä muutoksilla komissio haluaa vahvistaa pankkialan ja koko rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä vaikeista ajoista. Kaikkia sidosryhmiä pyydetään esittämään kuulemismenettelyssä näkemyksensä siitä, miten mahdolliset muutokset vaikuttaisivat niiden toimintaan. Kannanotot on annettava viimeistään 16. huhtikuuta 2010.

Kuluttajilla, sidosryhmillä ja asiantuntijoilla on myös mahdollisuus esittää näkemyksensä televiestinnän yleispalveluvelvoitetta koskevista EU-säännöistä. Nykyiset säännöt ovat peräisin vuodelta 2002, ja niillä taataan, että kaikilla eurooppalaisilla — myös maaseudun ja syrjäisten alueiden asukkailla ja vähävaraisilla — on mahdollisuus kohtuuhintaisiin puheluihin ja internetiin. Nyt komissio pohtii, pitäisikö yleispalvelun säännöt ja määritelmät päivittää digitaaliajalle ja laajakaista sisällyttää yleispalveluvelvoitteeseen. Kuulemismenettely jatkuu 7. toukokuuta 2010 saakka.

Metsät ja muut metsän peittämät alueet kattavat EU:n maa-alasta yli 42 prosenttia. Komission hiljattain julkaisemassa vihreässä kirjassa tuodaan esiin EU:n metsien suojelun ja metsiä koskevan tiedon kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita ja pohditaan mm. sitä, miten ilmastonmuutos muuttaa metsänhoitoa. Vihreää kirjaa voivat kommentoida EU:n toimielimet ja kaikki asiasta kiinnostuneet järjestöt ja yksityishenkilöt 31. heinäkuuta 2010 saakka.

EU-politiikan suunnitteluprosessiin pääset osallistumaan Sinun äänesi Euroopassa -sivun kautta. Sieltä löytyvät osallistumisohjeet sekä linkit kuulemismenettelyihin ja keskusteluihin, joihin jokainen voi osallistua. Myös edustuston kotisivulla on linkit ajankohtaisiin kuulemisiin.

Alkuun

Tietoyhteiskunta

Mobiilisurffailusta aiheutuvat jättilaskut historiaan

Vuonna 2009 saksalainen matkailija latasi kannettavaansa TV-ohjelman Ranskassa ja sai peräti 46 000 euron laskun. Äskettäin taas ulkomailla opiskeleva brittiopiskelija sai lähes 9 000 euron roaming-laskun kuukauden ajalta. Tällaiset ikävät yllätykset jäävät nyt historiaan. EU:n roaming-sääntöjen mukaan EU-maiden matkapuhelinoperaattoreiden nimittäin täytyy nyt antaa asiakkaille mahdollisuus varmistaa saldorajoituksella, ettei internetin käyttö matkapuhelimella tai kannettavalla tietokoneella muissa EU-maissa enää johtaisi jättilaskuihin. Asiakas saa varoituksen, kun 80 % valitusta saldosta on käytetty, ja yhteys katkaistaan, kun saldoraja on saavutettu.

Saldorajan käyttöönotto edellyttää heinäkuun 1. päivään 2010 saakka asiakkaan oma-aloitteista toimintaa. Jos asiakas ei ole valinnut saldorajaa ko. päivään mennessä, 50 euron raja tulee automaattisesti voimaan.

EU-maiden viranomaisten on varmistettava, että matkapuhelinoperaattorit noudattavat uusia sääntöjä. Ongelmatapauksissa kuluttajat voivat ottaa yhteyttä näihin tahoihin.

Operaattorit maksavat ladatuista megatavuista (MB) toisilleen enintään kattohinnan, joka on 1 euro/MB. Hinnan on määrä laskea edelleen seuraavien kahden vuoden aikana. Näiden säästöjen odotetaan näkyvän kuluttajien kukkarossa, kun internetin käyttö ulkomailla halpenee.

Lisätietoa roaming-tariffeista

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

·         Helsingin eurooppalainen koulu hakee palvelukseensa apulaisrehtoria, lastenhoitajaa sekä opettajia suomenkieliseen osastoon. Tarkemmat kuvaukset työtehtävistä löytyvät koulun sivustolta. Hakuaika päättyy 17. maaliskuuta.

·         Luxemburgissa toimiva EU-elinten käännöskeskus hakee päällikköä strategisen suunnittelun osastolleen. Tarkemmat tiedot löytyvät käännöskeskuksen sivustolta. Hakuaika päättyy 31. maaliskuuta.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

8.3.   Kiinnostaako ura EU:ssa? (Helsinki)

Tietoa EU-virkojen hakumenettelystä, valmentautumisesta hakukilpailuun ja työskentelystä EU:ssa jaetaan infotilaisuudessa maanantaina 8. maaliskuuta klo 17—18 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3, Helsinki). Kati Niemi Euroopan komissiosta kertoo työskentelymahdollisuuksista EU:n palveluksessa ja Lauri Tierala valtioneuvoston kansliasta esittelee rekrytointikilpailuja ja kertoo valmentautumismahdollisuuksista. Lisätietoa: Uudenmaan Eurooppatiedotus, hanna.paivarinta@formin.fi, p. (09) 1605 6565.

8.3.   Töihin Euroopan unioniin? (Kokkola)

Infotilaisuus rekrytointikilpailusta järjestetään maanantaina 8. maaliskuuta klo 17—18 Kokkolan kaupunginkirjaston Hongell-salissa (Isokatu 3). Hakumenettelyistä virkoihin sekä harjoittelumahdollisuuksista unionin toimielimissä kertoo Eurooppatiedotuksen aluetiedottaja Heli Pietilä. Tervetuloa! Lisätietoa: heli.pietila@formin.fi, p. 010 345 6330 tai 040 510 7524.

9.3.   Töihin Euroopan unioniin? (Pori)

Satakunnan Eurooppatiedotus ja Porin yliopistokeskuksen ura- ja rekrytointipalvelut järjestävät tiedotustilaisuuden EU-virkakilpailuista tiistaina 9. maaliskuuta klo 14.15—15.30 Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 (Pohjoisranta 11 A). Paikalla on EU-asiantuntija Lauri Tierala valtioneuvoston EU-sihteeristöstä. Lisätiedot: tiina.viitanen@formin.fi, p. 010 3456 610.

11.3. Eurooppaan vai etäämälle? (Helsinki)

Eurooppaan vai etäämmälle? –tapahtuma tarjoaa tietoiskuja ja henkilökohtaista neuvontaa työskentelystä, harjoittelusta, erilaisista vaihto-ohjelmista ja opiskelusta ulkomailla. Tapahtuma on suunnattu yli 15-vuotiaille nuorille ja opiskelijoille, opettajille ja opinto-ohjaajille. Tervetuloa Lasipalatsin Kohtaamispaikalle (Mannerheimintie 22—24) torstaina 11. maaliskuuta klo 11—16. Lisätietoja: Uudenmaan Eurooppatiedotus, Hanna Päivärinta, p. 09 1605 6565.

15.3. Infotilaisuus EU-rekrytointikilpailuista (Joensuu)

Eurooppatiedotuksen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluetiedottajat Martti Ruokolainen ja Jenny Haukka kertovat hakumenettelyistä EU-virkoihin ja harjoittelumahdollisuuksista unionin toimielimissä maanantaina 15. maaliskuuta klo 14—15 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella Carelia-salin auditoriossa C2 (Yliopistokatu 4). Lisätiedot: jenny.haukka@formin.fi  p. 010 345 6470, 040 510 7516, sekä kirsi.vallius-leinonen@uef.fi , p. 050 404 6497.

23.3. Mihin EU on menossa? Euroopan unioni pähkinänkuoressa (Kajaani)

Aiheesta luennoi Centrun Balticumin johtaja Esko Antola tiistaina 23. maaliskuuta klo 17.30—19.30 Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala-salissa (Kauppakatu 35, Kajaani) Kainuun Eurooppatiedotuksen ja osaamiskeskus Kainuun Aallon järjestämässä tilaisuudessa. Luento on osa maksutonta "Missä olet, minne menet EU?" -luentosarjaa. Lisätietoa: anna.romo@formin.fi, p. 010 345 6310.

24.3. Eurooppalaisen Suomen raportin julkaisemistilaisuus (Helsinki)

Eurooppalainen Suomi julkaisee raporttisarjansa uusimman raportin, joka pyrkii valottamaan monitulkintaisen ja kiistellynkin federalismi-termin ja -ajattelun ulottuvuuksia ja etenkin suomalaista keskustelua aivan uusista näkökulmista. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 24. maaliskuuta klo 14.30—16 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Lisätiedot: arto.aniluoto@eurooppalainensuomi.fi, p. (09) 6811 5711.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu