http://ec.europa.eu/finland/
4 8/2010

Viikkotiedote 25.2.2010
Laajentuminen


Komissiolta lausunto Islannin jäsenyyshakemuksesta

Komissio antoi eilen lausunnon, jossa se suosittelee jäsenyysneuvottelujen aloittamista Islannin kanssa. Lausunnossa ja siihen liittyvässä raportissa esitetään perusteellinen analyysi Islannin nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä keskipitkällä aikavälillä.

Komissio toteaa lausunnossaan, että Islannilla on yhteiset arvot unionin kanssa ja vakaat kansalliset toimielimet, joiden avulla taataan demokratia, oikeusjärjestys ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Lausunnossa kartoitetaan myös edessä olevia haasteita. Siinä todetaan, että Islannin viranomaisten on vielä tehtävä töitä maansa lainsäädännön linjaamiseksi EU-lainsäädännön kanssa etenkin kalastuksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, ympäristön, pääoman vapaan liikkuvuuden ja rahoituspalvelujen aloilla.

Jotta hakijamaasta voisi tulla EU:n jäsen, sen on täytettävä Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminassa vuonna 1993 vahvistamat poliittiset ja taloudelliset kriteerit. Maan on myös otettava käyttöön EU:n koko lainsäädäntö, nk. "acquis". Koska Islanti on Euroopan talousalueen (ETA) jäsen, huomattava osa EU-lainsäädännöstä on jo sisällytetty Islannin lainsäädäntöön. ETA-jäsenenä maa on myös ollut mukana yhtenäismarkkinoilla jo yli 15 vuoden ajan.

Islanti toimitti jäsenyyshakemuksensa neuvostolle 17. heinäkuuta 2009. Neuvosto pyysi sen jälkeen komissiolta lausuntoa hakemuksesta. Kerätäkseen tietoa lausuntonsa pohjaksi komissio lähetti Islannin viranomaisille 350-sivuisen kyselylomakkeen, jossa käsiteltiin kaikkia EU:n kannalta merkittäviä politiikan aloja. Nyt annettu lausunto perustuu Islannin antamiin vastauksiin ja EU-mailta, kansainvälisiltä organisaatioilta sekä paikallisilta ja kansainvälisiltä kansalaisjärjestöiltä kerättyihin tietoihin.

Islanti haki jäsenyyttä talouskriisin aikaan. Aiempien hakijamaiden kokemukset ovat osoittaneet, että EU-jäsenyyden mahdollisuudella ja siihen liittyvillä uudistuksilla on vakauttava vaikutus finanssimarkkinoihin. Islannin jäsenyyshakemus on merkki unionin merkityksestä taloudellisen ja poliittisen vakauden edistämisessä.

Jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta Islannin kanssa päättää Euroopan unionin neuvosto.

Alkuun

Talous

Tarkennettu aikataulu Kreikan talouden kunnostamiselle

EU:n valtiovarainministerit vahvistivat viime viikolla aikataulun, jonka puitteissa Kreikan odotetaan saavan taloutensa parempaan kuntoon. Kreikan on vähennettävä budjettialijäämänsä 3 prosentin sallittuun rajaan vuoteen 2012 mennessä. Ensimmäinen aikaraja on maaliskuun puolivälissä, johon mennessä Kreikan on raportoitava komissiolle, miten toimet talouden tasapainottamiseksi edistyvät. Neuvosto antoi myös Kreikalle suosituksen korjata talouspolitiikkaansa unionin suuntaviivojen mukaiseksi, jottei se vaaranna hyvin toimivaa talous- ja rahaliittoa.

Ministerit kannattivat Kreikan hallituksen esittämää strategiaa vakausohjelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. EU-maiden valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat myös jo aiemmin kehottaneet Kreikkaa toteuttamaan nämä toimenpiteet niin, että nyt lähes 13 prosentissa olevaa julkisen talouden alijäämää saataisiin pienennettyä. Liiallisen budjettialijäämän poistaminen saattaa edellyttää Kreikalta myös uusia toimenpiteitä jo ilmoitettujen lisäksi.

Komissio ja Euroopan keskuspankki valvovat suositusten täytäntöönpanoa. Ensimmäinen arvio täytäntöönpanosta tehdään toukokuussa ja sen jälkeen neljännesvuosittain. Komissio esittää jatkossa myös lisätoimenpiteitä Kansainvälisen valuuttarahaston asiantuntijalausunnon pohjalta.

Ecofin-neuvoston pöytäkirja

Alkuun

Talous

Lontoo rikkain ja Bulgarian Severozapaden köyhin alue EU:ssa

Nyt on saatu mustaa valkoisella siitä, mitkä ovat EU:n rikkaimmat ja köyhimmät alueet. EU:n tilastotoimisto Eurostat on julkaissut tilastoja siitä, mikä kunkin alueen BKT asukasta kohden ostovoimastandardeina mitattuna on. Lontoon keskusta-alue on listalla ykkösenä: sen BKT asukasta kohden oli 334 prosenttia EU:n keskiarvosta vuonna 2007, jolta tiedot ovat peräisin. Listalla alimmaisena on Bulgarian Severozapaden, jonka BKT asukasta kohden oli vain 26 prosenttia keskiarvosta.

Lontoon jälkeen sijoilla 2—5 ovat Luxemburg, Bryssel, Hampuri ja Praha. Kuvaavaa listan toiselle ääripäälle on, että yhdeksän EU:n köyhintä aluetta sijaitsee Bulgariassa tai Romaniassa. Niiden alueellinen BKT asukasta kohden on 26—34 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Rikkain suomalainen alue, Ahvenanmaa, on listalla 20. sijalla (143 %). Myös Etelä-Suomi (135,6 %), Länsi-Suomi (104,9 %) ja Pohjois-Suomi (102,3 %) olivat EU:n keskiarvon yläpuolella. Keskiarvon alle jäi Suomen alueista ainoastaan Itä-Suomi (88,8 %).

Eurostatin lehdistötiedote

Alkuun

Rajaturvallisuus

Muutoksia Frontexin toimintaan

Komissio on eilen ehdottanut EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin roolin vahvistamista. Ehdotuksilla parannetaan Frontexin operatiivisia valmiuksia.

Viraston toimintaa on tähän asti rajoittanut resurssipula ja riittämätön koordinointi kansallisten viranomaisten välillä. Komissio on nyt ehdottanut, että EU-maiden olisi annettava teknisiä resursseja ja henkilöstöä käytettäväksi yhteisissä operaatioissa EU:n ulkorajoilla. Frontexin olisi myös voitava ostaa tai vuokrata operaatioissa tarvittavaa teknistä kalustoa. Yhteisten operaatioiden arvioinnista ja välikohtauksista ilmoittamisesta olisi erityissäännöksiä. Frontex koordinoisi myös edelleen EU:ssa laittomasti oleskelevien palauttamisoperaatioita, mutta jatkossa perusoikeuksien kunnioittaminen operaatioiden yhteydessä varmistettaisiin entistä tehokkaammin. Operaatioissa olisi esimerkiksi mukana riippumaton tarkkailija.

Frontex on vuodesta 2005 lähtien antanut EU-maille tukea muun muassa rajavartioiden koulutuksessa, riskianalyysien teossa, rajavalvontaan liittyvissä tutkimuksissa ja laittomien maahanmuuttajien palauttamisessa alkuperämaahansa. Frontexilla ei kuitenkaan ole ollut tarpeeksi teknistä kalustoa ja henkilöresursseja, jotta se pystyisi koordinoimaan yhteisiä operaatioita ja auttamaan näin eniten tukea tarvitsevia maita. Viraston olisi myös voitava suunnitella ja arvioida tehokkaasti yhteisiä operaatioita, tehdä aiempaa tarkoituksenmukaisempaa yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja omaksua merkittävämpi rooli yhteisten palauttamisoperaatioiden järjestämisessä.

Varsovassa toimiva Frontex perustettiin vuonna 2005 koordinoimaan EU-maiden rajavalvontaoperaatioita EU:n ulkorajoilla. Frontexilla on 220 työntekijää, ja sen rahoituksesta vastaa EU. Frontexin vuotuinen talousarvio on noin 80 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Frontexin pääjohtajana toimii Ilkka Laitinen.

Muutosehdotuksista keskustellaan seuraavaksi neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Ehdotus hyväksytään todennäköisesti vuonna 2011.

Kysymyksiä ja vastauksia

Alkuun

Ympäristö

EU haluaa kieltää kansainvälisen tonnikalakaupan

Komissio on huolissaan siitä, että tonnikalakanta katoaa pian kokonaan. Huoleen ovat syynä tuoreet tiedot, joiden mukaan pääosin kansainvälisestä kaupasta johtuva tonnikalan liikakalastus heikentää lajin kantaa huomattavasti. Komissio ehdottikin kuluvalla viikolla, että EU ajaisi kansainvälisen tonnikalakaupan kieltämistä tulevan vuoden sisällä.

Tonnikala olisi komission mukaan lisättävä uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskevan CITES-yleissopimuksen liitteeseen I. Kyseiseen liitteeseen on kerätty lajit, joita uhkaa kuoleminen sukupuuttoon. Tonnikalan sisällyttäminen liitteeseen I tarkoittaisi käytännössä sen kansainvälisen kaupan kieltämistä.

Komissio ei kuitenkaan ole kieltämässä kansainvälistä kauppaa välittömästi. Se ehdottaa, että Dohassa 13.—25. maaliskuuta 2010 kokoontuvassa CITES-kokouksessa sovittaisiin, että voimaantulosta päätetään vuoden kuluessa. Päätös olisi tehtävä viimeisimpien tieteellisten tietojen perusteella, ja sitä ennen olisi arvioitava Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission ICCAT:n mahdollisesti käyttöön ottamien toimenpiteiden riittävyys.

Jos kielto tulee voimaan, komissio aikoo varmistaa, että pienimuotoista kalastusta harjoittavat kalastusyritykset voivat toimittaa tonnikalaa EU:n markkinoille EU-maiden kotivesiltä saaduista saaliista.

Komission ehdotuksen tavoitteena on kalastuselinkeinon tulevaisuuden varmistaminen. Ehdotuksesta keskustellaan seuraavaksi jäsenmaiden kanssa.

Alkuun

Kuluttaja-asiat

Osa solariumeista rikkoo UV-säteilyn suojarajoja

Kuluttajille ei anneta riittävästi tietoa UV-säteilyn haitallisista vaikutuksista eikä riittäviä ohjeita siitä, miten solarium-rusketuksen voi hankkia turvallisesti. Tämä käy ilmi komission jokin aika sitten julkaisemasta markkinatutkimuksesta. Solariumissa käymiseen voi kuitenkin liittyä riskejä: suurehko osa tutkimuksessa mukana olleista solarium-laitteista ei täyttänyt turvallisuusnormeja.

Tutkimuksen toteuttivat valvontaviranomaiset kymmenessä EU-maassa. Myös Suomi oli mukana tutkimuksessa. Viranomaiset tarkastivat yli 500 solariumlaitetta noin 300 kohteessa syyskuun 2008 ja syyskuun 2009 välisenä aikana ja totesivat, että joka seitsemäs laite rikkoi UV-säteilylle asetetut rajat. Tutkimuksen aikana havaittiin myös, ettei solariumin käyttäjille aina kerrottu ihon palamisvaarasta tai solariumin pitkäaikaiskäyttöön liittyvästä ihosyöpäriskistä, eikä solariumiin pääsyä evätty alle 18-vuotiailta. Itse laitteissakaan ei aina ollut riittäviä varoitusmerkintöjä.

Tämä on merkittävä huolenaihe, sillä ihosyöpään sairastuvien määrä kaksinkertaistuu 15—20 vuoden välein. Viranomaiset pyrkivätkin entistä tehokkaammin varmistamaan, että turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan. Komissio on mukana rahoittamassa viime viikolla käynnistettyä projektia, jossa 12 EU-maan viranomaiset kouluttavat lisätarkastajia ja kehittävät suurelle yleisölle ja etenkin nuorille kohdennettua tiedotusta. Komissio ja viranomaiset tekevät myös yhteistyötä solarium-laitteiden valmistajien kanssa, jotka laativat palveluntarjoajille suunnattua opetusmateriaalia. Projekti jatkuu vuoteen 2011 saakka.

Tavallinen kuluttaja voi suojautua solariumin haittavaikutuksilta hakemalla tietoa omalle ihotyypilleen soveltuvasta solariumkäsittelystä ja sen kestosta. Myös silmät tulisi aina suojata. Lisäksi suositellaan, etteivät alle 18-vuotiaat käyttäisi solariumia.

Kysymyksiä ja vastauksia

Alkuun

Yritystoiminta

Teemaviikolla vaalitaan "e-taitoja"

Ensi viikolla vietetään eurooppalaista "e-taito-viikkoa". Ensimmäistä kertaa vietettävällä teemaviikolla halutaan tuoda esiin, että EU:n kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät, että Euroopassa on entistä enemmän tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiä ja ammattilaisia. Kampanjalla halutaan myös kertoa opiskelijoille, nuorille ja pk-yrityksille, että tieto- ja viestintätekniikan alalta löytyy monenlaisia työpaikkoja.

Kampanjan aikana järjestetään koulutuspäiviä, kilpailuja ja monenlaisia muita tapahtumia, joihin odotetaan mukaan 300 000 osallistujaa. Mukana on viranomaisia, yrityksiä, oppilaitoksia ja opiskelijoita yli 20 maassa.

Komissio hyväksyi syyskuussa 2007 tiedonannon, jossa esitetään pitkän aikavälin strategia tieto- ja viestintäteknisten taitojen kehittämiseksi EU:ssa. Jotta Euroopan kasvua ja kilpailukykyä voidaan tukea, strategiaa on kehitettävä innovatiivisempien taitojen huomioon ottamiseksi.

Lue lisää e-Skills-hankkeesta

Alkuun

Kilpailuja

Päästä luovuutesi valloilleen!

Myös tänä vuonna on eri alojen osaajille tarjolla palkintoja ja mainetta EU:n kilpailuissa, joiden aiheet vaihtelevat lasten oikeuksista yrittäjyyteen.

Jos pitää kiirettä, ehtii vielä osallistua nuorten toimittajien Avarra näkökulmaasi –kilpailuun, joka päättyy 28. helmikuuta. Kilpailu on tarkoitettu 17—35-vuotiaille journalisteille ja journalistiopiskelijoille. Kilpailutöissä on tarkasteltava EU:n laajenemista luovista ja ajatuksia herättävistä näkökulmista.

Tiimityöstä pitäville on tarjolla useampikin kilpailu. Lasten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 20-vuotisjuhlan kunniaksi on meneillään julistekilpailu, jonka teemana on Piirrä minulle oikeus! Kilpailuun voivat osallistua lasten tai nuorten muodostamat ryhmät suunnittelemalla julisteen, jossa kuvataan jotakin yleissopimuksessa mainittua oikeutta. Voittajatyön suunnittelijat pääsevät palkintomatkalle Brysseliin. Kilpailutöiden vastaanotto päättyy 19. maaliskuuta.

Mitä euro merkitsee meille? -valokuvakilpailu on sekin suunnattu nuorten joukkueille. Tehtävänä on ottaa valokuva, joka esittää ryhmän näkemyksen eurosta. Kuvaan on liitettävä lyhyt kirjallinen selostus kuvan ideasta. Kilpailutöitä voi lähettää maaliskuun loppuun saakka.

Euroopan muotokuva -videokilpailuun voivat osallistua audiovisuaalialan ammattilaiset ja harrastajat. Tehtävänä on tuottaa videolyhytfilmi, jossa tekijät esittelevät oman visionsa Euroopasta. Videossa tulee yhdistellä EU:n arkistomateriaalia ja uutta kuvamateriaalia. Tehtävä on vaativa, mutta myös pääpalkinto on huomattava: 10 000 euroa. Kilpailutöiden viimeinen jättöpäivä on 15. maaliskuuta.

Business-henkisille videotaiteilijoille on jaossa Euroopan yrittäjyysvideopalkinto 2010. Käytä mielikuvitustasi ja kuvaa video, joka kertoo, mistä yrittäjyydessä on kysymys, ja kannustaa ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi. Aikaa tähän on 9. huhtikuuta saakka.

Parhaillaan käynnissä olevan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden valokuvakilpailussa aiheina ovat sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys sekä eläinmaailma. Palkinnoista kilpaillaan ammattilaisten, harrastajien ja nuorten kategorioissa.

Valitse siis itsellesi sopiva kilpailu ja päästä luovuutesi valloilleen. Onnea matkaan!

EU:n palkintoja ja kilpailuja

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit
  • Mitä koululaiselle terveelliseksi välipalaksi? Terveelliseen syömiseen liittyviä vinkkejä lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen antaa komission Maukas porukka -sivusto. 
     

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

2.3.   Yhteinen talous, yhteiset talousongelmat? EU ja 2010-luvun talouspolitiikka (Kajaani)

Kainuun Eurooppatiedotus ja Osaamiskeskus Kainuun Aalto järjestävät EU:ta ja 2010-luvun talouspolitiikkaa käsittelevän luennon tiistaina 2. maaliskuuta klo 17.30—19.30 Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala-salissa (Kauppakatu 35). Luento on osa maksutonta "Missä olet, minne menet EU?" -luentosarjaa. Vapaa pääsy. Lisätietoa: anna.romo@formin.fi, p. 010 345 6310.

2.3.   Elokuvailta Eurooppasalissa (Helsinki)

British Council ja British Embassy esittävät The Age of Stupid –elokuvan tiistaina 2. maaliskuuta klo 17.30—19.00 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Kyseessä on brittiohjaaja Franny Armstrongin ohjaama draamaa ja animaatiota hyväksi käyttävä dokumentti siitä, mitä voi olla luvassa, jos emme toimi nyt ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Elokuvan kieli on englanti, suomenkielinen tekstitys. Tilaisuus on maksuton.

3.3.   EU-kuluttajailta (Mikkeli)

Euroopan kuluttajakeskuksen lakimies Fabien Fédy kertoo kuluttajien yleisimmistä ongelmista EU-maiden välisessä kaupassa ja vastaa kysymyksiin keskiviikkona 3. maaliskuuta klo 17—18 Mikkelisalissa (maakuntakirjaston 2. kerros, Raatihuoneenkatu 6). Lisätietoa: Etelä-Savon Eurooppatiedotus, sanna.silventoinen@formin.fi, p. 010 345 6430.

4.3.   Missä olet, minne menet EU? (Porvoo)

Itä-Uudenmaan Eurooppatiedotus ja Porvoon kansalaisopisto järjestävät keväällä 2010 yleisölle avoimen luentosarjan Euroopan unionista ja siihen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. EU ja 2010-luvun talouspolitiikka ovat aiheena torstaina 4. maaliskuuta klo 17.30—19 Linnankosken lukion auditoriossa (Piispankatu 24—26). Lisätietoa: minna.kajaste@formin.fi, p. 040 829 3738.

8.3.   Kiinnostaako ura EU:ssa? (Helsinki)

Tietoa EU-virkojen hakumenettelystä, valmentautumisesta hakukilpailuun ja työskentelystä EU:ssa jaetaan infotilaisuudessa maanantaina 8. maaliskuuta klo 17—18 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3, Helsinki). Kati Niemi Euroopan komissiosta kertoo työskentelymahdollisuuksista EU:n palveluksessa ja Lauri Tierala valtioneuvoston kansliasta esittelee rekrytointikilpailuja ja kertoo valmentautumismahdollisuuksista. Lisätietoa: Uudenmaan Eurooppatiedotus, hanna.paivarinta@formin.fi, p. (09) 1605 6565.

8.3.   Töihin Euroopan unioniin? (Kokkola)

Infotilaisuus rekrytointikilpailusta järjestetään maanantaina 8. maaliskuuta klo 17—18 Kokkolan kaupunginkirjaston Hongell-salissa (Isokatu 3). Hakumenettelyistä virkoihin sekä harjoittelumahdollisuuksista unionin toimielimissä kertoo Eurooppatiedotuksen aluetiedottaja Heli Pietilä. Tervetuloa! Lisätietoa: heli.pietila@formin.fi, p. 010 345 6330 tai 040 510 7524.

9.3.   Vuoden yhteiskuntaviestintäteon palkintojenjako (Helsinki)

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys YVY järjestää vuoden 2009 yhteiskuntaviestintäteon palkintojenjakotilaisuuden tiistaina 9. maaliskuuta klo 14—16 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu alkaa klo 14. Ilmoittautumiset 5.3. mennessä: annikaartimo@hotmail.com.

24.3. Eurooppalaisen Suomen raportin julkaisemistilaisuus (Helsinki)

Eurooppalainen Suomi julkaisee raporttisarjansa uusimman raportin, joka pyrkii valottamaan monitulkintaisen ja kiistellynkin federalismi-termin ja -ajattelun ulottuvuuksia ja etenkin suomalaista keskustelua aivan uusista näkökulmista. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 24. maaliskuuta klo 15—16.30 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Lisätiedot: arto.aniluoto@eurooppalainensuomi.fi, p. (09) 6811 5711.

 Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu