http://ec.europa.eu/finland/
4 4/2010

Viikkotiedote 28.1.2010
Haiti


EU:n pelastuspalvelutyö Haitissa jatkuu

Pelastustoimet Haitissa jatkuvat. Nyt kun maanjäristyksestä on kulunut kaksi viikkoa, avustustoimissa keskitytään henkiin jääneiden hädän lievittämiseen. Haitissa olevat EU:n asiantuntijat ovat raportoineet, että avustustoimia haitanneiden kuljetusongelmien ratkaisemisessa on edistytty. Kodittomia on kuitenkin satojatuhansia, ja yösijojen ja suojapaikkojen tarve on suuri.

Haitissa on nyt lähes 700:aa EU:n asiantuntijaa koordinoimassa elintarvikkeiden, lääkkeiden, huopien, telttojen, veden ja polttoaineen jakelua. Ranskan kehittämä vedenpuhdistusyksikkö toimii Port-au-Princen kaupungissa tuottaen 20 000 litraa vettä päivässä. Italian lähettämä leikkaussali lähellä Port-au-Princen lastensairaalaa hoitaa päivittäin 50 potilasta, jotka tarvitsevat vaativaa leikkaushoitoa vakavien vammojensa takia.

EU lähettää YK:n pyynnöstä Haitiin myös vähintään 300 poliisia auttamaan järjestyksenpidossa maanjäristyksen jälkeisessä sekasortoisessa tilanteessa. Matkaan lähtee myös teknistä henkilöstöä ja varusteita, jotta maanteitä ja satamia voidaan kunnostaa ja apu saada perille.

Maanjäristyksen jälkeisestä päivästä lähtien Haitissa työskennellyt EU:n ensimmäinen pelastuspalveluryhmä on palaamassa kotiin, ja uusi ryhmä saapui Haitille viime viikonloppuna. Ryhmä kartoittaa yhteistyössä YK:n kanssa avun tarvetta ja koordinoi EU-maiden avustustoimintaa yhteisön pelastuspalvelumekanismin kautta.

Myös varainkeruu on Euroopassa ja muualla maailmassa päässyt hyvään vauhtiin. Monissa maissa lahjoituksen voi tehdä helposti tekstiviestillä ja teleoperaattorit ovat sopineet, että Punaiselle Ristille ja kahdelle muulle avustusjärjestölle tehtävistä tekstiviestilahjoituksista ei peritä operaattorimaksuja.

EU on jo pitkään ollut Haitin tärkeimpiä avunantajia. Viime vuonna EU varasi 7 miljoonaa euroa aliravitsemuksen ja lapsikuolleisuuden torjuntaan Haitissa ja kriisivalmiustoimiin.

Lue lisää Haitin tilanteesta

Alkuun

Eurobarometri

Enemmistö kansalaisista tukee Suomen jäsenyyttä EU:ssa

Uusimman Eurobarometrin mukaan enemmistö (51 %) suomalaisista pitää Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa hyvänä asiana. Vain viidennes (20 %) arvioi jäsenyyden huonoksi asiaksi. Puolessa vuodessa suomalaisten mielipiteet eivät ole muuttuneet. Tuki Suomen EU-jäsenyydelle on ollut noususuuntainen vuoden 2006 syksystä lähtien.

Selvä enemmistö (60 %) arvioi Suomen hyötyneen EU-jäsenyydestä, kun taas kolmasosa (33 %) epäilee jäsenyyden hyötyjä. Epäilevien osuus on yhtä suuri kuin vuoden 2009 kesäkuussa, mutta se on vähentynyt kahdeksalla prosenttiyksiköllä keväästä 2008. Vastaavasti myös niiden osuus, jotka arvioivat Suomen hyötyneen jäsenyydestä, on lisääntynyt yhdeksällä prosenttiyksiköllä keväästä 2008. Suomalaisten suhtautuminen on lähellä EU:n keskiarvoa.

Suomalaisten huolilistalla nousee esiin kolme asiaa ylitse muiden. Ensisijainen ongelma, johon odotetaan ratkaisua, on työttömyys. Toiseksi eniten huolestuttaa terveydenhuollon tila ja kolmanneksi kipeimmäksi ongelmaksi arvioidaan taloustilanne maassa.

Suhtautumisessa EU:n toimielimiin — Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon ja Euroopan unionin neuvostoon — ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia viime kesäkuusta. Luottamus Euroopan parlamenttiin saattaa kuitenkin olla lievästi lisääntymään päin.

EU merkitsee suomalaisille ennen muuta yhteistä rahaa sekä vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella. Osalle (43 %) EU merkitsee byrokratiaa.

Eurobarometri-kysely toteutettiin 27 jäsenmaassa, kolmessa jäsenehdokasmaassa ja Pohjois-Kyproksella viime vuoden lokakuun 23. ja marraskuun 18. päivän välisenä aikana. Suomen kansallinen raportti perustuu mielipidetiedusteluun, jossa haastateltiin 1 018 suomalaista.

Suomea koskeva tietosivu

Alkuun

Ulkosuhteet ja turvallisuus

EU ja Nato yhdessä naisten aseman ja rauhan puolesta

Komissio ja Nato järjestivät tällä viikolla Brysselissä konferenssin, jonka aiheena olivat naiset, rauha ja turvallisuus. Konferenssiin kokoontui lähes 500 osallistujaa, joiden joukossa oli EU:n, Naton, YK:n ja kansalaisjärjestöjen edustajia, sotilasvirkamiehiä, korkean tason poliittisia päättäjiä ja muita asianosaisia.

Konfliktialueilla monet taistelut käydään ilman aseita, ja esimerkiksi seksuaalisesta väkivallasta on tullut nykyajan sodankäynnin väline. Konferenssissa keskusteltiin mm. siitä, kuinka naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sodissa voitaisiin vähentää ja naisten roolia rauhan rakentajina vahvistaa. Naiset ovat usein taistelujen etulinjassa huolehtimassa kotien ja yhteisöjen elinoloista. Naisten turvallisuus on usein myös paras osoitus kansakunnan turvallisuudesta.

YK:n määräykset ovat antaneet oikeudelliset puitteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiselle. Konferenssin osanottajat olivat yksimielisiä siitä, että EU:n ja Naton johtamissa operaatioissa on noudatettava naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevia YK:n päätöslauselmia. Lisäksi tarvitaan koulutusta sekä seuranta- ja arviointikeinoja.

Kansainvälisten toimijoiden kuten Naton, YK:n ja EU:n olisi tehtävä yhteistyötä alueellisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa naisten suojelemiseksi konfliktialueilla. Naisille olisi myös annettava näkyvämpi rooli rauhanturvaoperaatioissa ja rauhanprosesseissa. Ylimmissä johtotehtävissä pitäisi olla enemmän naisia, operaatioissa ja muussakin toiminnassa tarvitaan useampia sukupuolinäkökohtien neuvonantajia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden pitäisi saada tukea toimintaansa näillä alueilla.

Alkuun

Kansanterveys

Strategialla hiv/aids-tartuntoja vastaan

Hiv-tartuntojen määrän Euroopassa pitäisi kääntyä laskuun viimeistään vuonna 2013. Tämä on tavoitteena komission uudessa strategiassa, joka koskee hivin/aidsin torjuntaa Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa vuosina 2009—2013. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, tarvitaan tehokkaampaa, etenkin nuorille suunnattua tiedottamista. Tarvitaan myös lisätietoa sairauden tartuntatavoista ja siitä, mitä hoitoja on tarjolla riskiryhmille, esimerkiksi niiden maiden asukkaille, joissa hiv on yleinen. Lisäpanostuksia tarvitaan myös sairaanhoitoa ja tutkimusta koskevaan tiedonvaihtoon varsinkin niiden EU:n naapurimaiden kanssa, joissa hiviä esiintyy paljon.

Strategialla pyritään myös helpottamaan ehkäisevän hoidon, hoivan ja tuen saantia ja parantamaan hivin kantajien, aidsiin sairastuneiden ja riskiryhmien elämänlaatua. Komissio kehottaa EU-maiden viranomaisia ja sidosryhmiä pyrkimään näihin tavoitteisiin.

Hiviin tai aidsiin sairastuneiden määrä EU:ssa ja naapurimaissa kasvoi vuosien 2001 ja 2007 välillä 1,5 miljoonasta 2,2 miljoonaan. Näistä 730 000 asuu unionin alueella. Tartunnan saaneiden lukumäärissä on suuria maakohtaisia eroja. Komissio on jo aiemmin esittänyt muita toimenpiteitä hiv/aids-tartuntojen vähentämiseksi. Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskus ECDC on mm. saanut tehtäväkseen koordinoida hivin/aidsin seurantaa.

Alkuun

Maatalous

Sokerin vientiä lisätään

Komissio haluaa, että kiintiön ulkopuolisen sokerin vientiä lisättäisiin 500 000 tonnilla markkinointivuonna 2009/2010. Markkinaolosuhteet sekä EU:n että maailman tasolla ovat poikkeukselliset, toisin sanoen sokerin hinnat ovat nousseet ennennäkemättömän korkeiksi, koska tuotanto on kulutusta alhaisempaa ja sokerivarastot ovat hupenemassa. Intian ja Brasilian sääolosuhteet ovat kasvattaneet maailmanlaajuista sokeripulaa entisestään, mikä on lisännyt maailmanmarkkinahintojen nousupainetta. Ilmiöstä kärsivät etenkin köyhemmät maat.

EU:ssa sato oli vuonna 2009 puolestaan erittäin hyvä, ja kiintiön ulkopuolista sokeria tuotettiin odotettua enemmän. Sen vuoksi kiintiösokerin hintaa voitiin edelleen lähentää kohti vuoden 2005 sokeriuudistuksen jälkeen sovellettavaa alhaisempaa viitehintaa. Sokeriuudistus on lisäksi parantanut EU:n sokeriteollisuuden kilpailukykyä kannustamalla tuottajia, joiden tuotantokustannukset olivat korkeita, lopettamaan tuotannon ja juurikkaantuotantoon vähemmän soveltuvilla alueilla toimivia viljelijöitä siirtymään kannattavampiin lajeihin.  

Nyt kun alan kilpailukyky EU:ssa on parantunut, sekä kiintiön ulkopuolisen sokerijuurikkaan että kiintiön ulkopuolisen sokerin markkinahinnat ylittävät tuotantokustannusten tasot. Siksi EU voi viedä kiintiön ulkopuolista sokeria WTO:ssa sopimiensa tukisitoumusten rajoissa.

Kyseessä on ainoastaan markkinointivuotta 2009/2010 koskeva poikkeuksellinen toimenpide, ja komission yksiköt tarkkailevat edelleen tiiviisti EU:n ja maailmanmarkkinoita. Markkinointivuonna 2010/2011 vientirajoituksen odotetaan taas olevan asetuksessa vahvistettu 650 000 tonnia.

Alkuun

Maatalous

Maatalouden hyödyt ympäristölle kartoitettu

Komission maatalouspääosasto on antanut kartoittaa eurooppalaisten viljelijöiden tuottamat hyödyt ympäristölle. Maanviljelijät edistävät mm. arvokkaiden kulttuurimaisemien, peltolintujen, koko maailmassa uhanalaisten lintulajien sekä lajistoltaan runsaiden niittyjen säilymistä eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi viljelivät hoitavat maata, johon hiili voi varastoitua, ja auttavat vesivarojen ja maaperän laadun säilyttämisessä.

Selvityksen tulokset julkaistiin ajankohtana, jona keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta tiivistyy ja pohdinnan alla ovat politiikan tavoitteet ja prioriteetit vuoden 2013 jälkeen. Tutkimusraportissa todetaan, että elävän maaseudun ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja elintarvikkeiden saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan hyvin kohdennettu strategia, jonka tavoitteet ovat selkeät ja jolle annetaan riittävästi budjettirahoitusta.

Raportissa todetaan myös, että yhteiseen maatalouspolitiikkaan sisältyy monia mahdollisuuksia auttaa viljelijöitä tuottamaan hyötyjä ympäristölle. Kun vastassa ovat energian ja raaka-aineiden hintakehitys, teknologian kehitys ja ilmastonmuutos, monien hyötyjen tuotanto saattaa tulevaisuudessa vähentyä. Siksi voidaankin olettaa, että tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän julkista tukea.

Raportin laatimisesta vastasi Euroopan ympäristöpoliittinen instituutti IEEP .

Alkuun

Kilpailu

Paras video palkitaan

EU-komission audiovisuaalinen palvelu on käynnistänyt kilpailun, jossa haetaan parasta videota aiheesta "Euroopan muotokuva". Tehtävänä on tuottaa enintään kolme minuuttia kestävä video, jossa tekijä esittelee oman visionsa EU:sta. Videon pitäisi soveltua internetiin sekä jakeluun mobiililaitteiden välityksellä ja nettiyhteisöissä. Videossa tulisi olla mukana sekä EU:n arkistomateriaalia että uutta, osallistujan itsensä tuottamaa tai muokkaamaa kuvamateriaalia.

Osallistumaan pääsevät alan ammattilaiset ja yksityishenkilöt. Kilpailutöiden viimeinen jättöpäivä on 15. maaliskuuta 2010. Kilpailutyöt ladataan Dailymotion-sivustolle.

Voittajalle on luvassa 10 000 euron palkinto. Voittajan nimi julkaistaan Cannesin MIPTV-tapahtumassa huhtikuussa 2010.

Alkuun

Kilpailu

”Piirrä minulle oikeudet!” — EU:n nuorten julistekilpailu

Vielä ehtii osallistua julistekilpailuun, jossa tehtävänä on kuvittaa jokin YK:n yleissopimuksessa mainituista lapsen oikeuksista. Kilpailussa on kaksi sarjaa (10—14- ja 15—18-vuotiaat) ja mukaan voi lähteä vähintään neljän hengen joukkueella. Julisteet on toimitettava kilpailutoimikunnalle 19. maaliskuuta 2010 mennessä.

Jokaisesta EU-maasta valitaan huhtikuussa 2010 kolme parasta julistetta kummassakin sarjassa. Sen jälkeen maiden voittajista valitaan koko EU:n tasolla kummankin sarjan kolme parasta julistetta, ja niiden tekijät kutsutaan palkintojenjakoon Brysseliin 8.—10. toukokuuta 2010.

Parhaat julisteet julkaistaan EU-maissa sijaitsevien komission edustustojen verkkosivuilla ja Europa-palvelimella.

EU:n nuorten julistekilpailu järjestetään nyt neljättä kertaa, ja osallistujamäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2008 kilpailussa oli mukana 8 000 joukkuetta ja osallistujia yhteensä yli 40 000.

Alkuun

Äänestys

Valitse juliste Eurooppa-päivälle!

Tämän vuoden Eurooppa-päivän julisteen äänestys jatkuu tammikuun loppuun asti. Käy kilpailusivustolla antamassa äänesi! Kilpailuun saapui yli 1700 työtä, joista jatkoon pääsi kymmenen parasta. Kisan voittajajulistetta painetaan tuhansia kappaleita kaikilla EU-kielillä, ja ne ovat toukokuussa näkyvillä ympäri unionia.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit
  • Käy katsomassa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden nettisivuilta, mitä tapahtumia tällä viikolla on luvassa! 

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

2.2.   Lissabonin sopimus — mikä muuttuu EU:ssa? (Tampere)

Pirkanmaan Eurooppatiedotus ja Tampereen työväenopisto järjestävät luentosarjan EU:n uudesta perussopimuksesta. Sarjan ensimmäinen luento pidetään Tampereen työväenopiston Sampolan auditoriossa (Sammonkatu 2) tiistaina 2. helmikuuta klo 17.30—19.30. Aiheesta luennoi professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Kommentaattorina toimii kansanedustaja Minna Sirniö. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lisätietoja: outi.koskinen@formin.fi, p. 010 3456 450

3.2.   Töihin Euroopan unioniin? (Helsinki)

EU:n rekrytointikilpailut alkavat maaliskuussa, ja nyt myös suomalaisilla on taas mahdollisuus hakea EU-uralle. Uudenmaan Eurooppatiedotus järjestää aiheesta infotilaisuuden keskiviikkona 3. helmikuuta klo 17—18.30 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3). EU-rekrytointikilpailuista kertoo Kati Niemi Euroopan komissiosta ja Brysselin-kokemuksistaan puhuu Minna Strömberg Euroopan kemikaalivirastosta. Lisätietoja: hanna.paivarinta@formin.fi, p. (09) 1605 6565.

3.2.   Kiinnostaako ura EU:ssa? -infotilaisuus (Lappeenranta)

Etelä-Karjalan Eurooppatiedotus ja Lappeenrannan työ- ja elinkeinotoimisto järjestävät infotilaisuuden EU:n rekrytointikilpailusta keskiviikkona 3. helmikuuta klo 13.00—14.30 Lappeenrannan TE-toimiston testisalissa (Villimiehenkatu 2 B). Alustajana EU-asiantuntija Lauri Tierala valtioneuvoston EU-sihteeristöstä.

3.2.   Kiinnostaako ura EU:ssa? -infotilaisuus (Kouvola)

Kymenlaakson Eurooppatiedotus järjestää infotilaisuuden EU:n rekrytointikilpailusta keskiviikkona 3. helmikuuta klo 16.30—18.00 Kouvolan pääkirjaston auditoriossa (Salpausselänkatu 33). Alustajana EU-asiantuntija Lauri Tierala valtioneuvoston EU-sihteeristöstä.

5.2.   Keskustelutilaisuus ulkomaalaislain uudistamisesta (Helsinki)

Suomen Pakolaisapu järjestää keskustelutilaisuuden ulkomaalaislain uudistamisesta ja maahanmuuttopolitiikasta perjantaina 5. helmikuuta klo 14.30—17.00 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Panelisteina ovat Heidi Hautala, Arto Satonen, Tarja Tallqvist, Astrid Thors, Katja Tuominen ja Thomas Wallgrén. Paneelia vetää maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Outi Lepola. Tilaisuudessa näytetään myös Jan Ijäksen palkittu lyhytelokuva Ghost. Kahvitarjoilu. Lisätietoa: anna-stiina.lundqvist@pakolaisapu.fi, p. 040 5600 772.

8.2.   Missä olet, minne menet EU? (Hämeenlinna)

Kanta-Hämeen Eurooppatiedotus ja Vanajaveden opisto järjestävät keväällä 2010 luentosarjan Euroopan unionista ja siihen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Sarjan avaa ulkoasiainministeri Alexander Stubb luennoimalla aiheesta "Mikä ihmeen EU? Euroopan unioni pähkinänkuoressa" maanantaina 8. helmikuuta klo 15—15.45 Verkatehtaan Kehräämössä (Paasikiventie 2). Vapaa pääsy. Lisätietoja: anni.lehtonen@formin.fi, p. 040 510 7555.

9.2.   Lissabonin sopimus — mikä muuttuu EU:ssa? (Tampere)

Pirkanmaan Eurooppatiedotuksen ja Tampereen työväenopiston järjestämä luentosarja EU:n uudesta perussopimuksesta jatkuu. Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta uudistuneessa EU:ssa luennoi Centrum Balticumin johtaja Esko Antola tiistaina 9. helmikuuta klo 17.30 Tampereen työväenopiston Sampolan auditoriossa (Sammonkatu 2). Kommentaattorina toimii kansanedustaja Pekka Haavisto. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lisätietoja: outi.koskinen@formin.fi, p. 010 3456 450

10.3. Tiedotusseminaari hankerahoitusmahdollisuuksista (Tallinna)

EAKR-rahoitteisen Central Baltic -yhteistyöohjelman informaatioseminaari järjestetään Sokos Hotel Virussa (Viru Väljak 4) Tallinnassa keskiviikkona 10. maaliskuuta otsikolla "From Priorities to Action". Seminaarissa kerrotaan Keskisen Itämeren Interreg IVA -ohjelman tarjoamista hankerahoitusmahdollisuuksista. Seminaariin on ennakkoilmoittauduttava 19. helmikuuta mennessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.centralbaltic.eu.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu