http://ec.europa.eu/finland/
4 3/2010

Viikkotiedote 21.1.2010
Haiti


EU avustaa Haitia 122 miljoonalla eurolla

EU-maat ja komissio antavat yhteensä 122 miljoonaa euroa katastrofiapuna Haitiin. Viime viikolla komissio myönsi 3 miljoonan pika-avustuksen maanjäristyksen uhrien auttamiseen ja siirsi 8 miljoonaa euroa nykyisestä humanitaarisen avun budjetista Haitin avustamiseen. Nyt komissio on myöntänyt 19 miljoonan euron lisäsumman, joka käytetään Haitin maanjäristyksen uhreille annettavaan humanitaariseen hätäapuun. Varat kanavoidaan kohteeseen YK:n, Punaisen Ristin ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Lisäksi EU-maat ovat tähän mennessä ilmoittaneet yhteensä 92 miljoonan euron avustussummista.

Komissio on lisäksi rahoittanut pelastusryhmien ja varusteiden kuljetuksia Haitiin yli 1,5 miljoonalla eurolla EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Maan jälleenrakennukseen ja elpymiseen on myös korvamerkitty 300 miljoonaa euroa ei-humanitaarista rahoitusta.

Kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta vastaava komissaari Karel De Gucht on matkustanut maanjäristysalueelle torstaiaamuna. Vierailun tarkoituksena on arvioida välittömän humanitaarisen avun tarvetta sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitustarpeita. Komissaari tapaa myös Haitin viranomaisia sekä komission humanitaarisen avun pääosaston ECHO:n, YK:n, Punaisen Ristin ja muiden avustusjärjestöjen edustajia keskustellakseen avustustoimien koordinoinnista.

Tietosivu Haitin tilanteesta

Ulkoasiain edustajan sivut

Alkuun

Toimielimet

Parlamentti äänestää uudesta komissiosta vasta helmikuussa

Komissaariehdokkaiden kuulemiset Euroopan parlamentissa alkoivat 11. tammikuuta. Kuulemisten perusteella parlamentti hyväksyy tai hylkää uuden komission kokonaisuudessaan. Parlamentin valiokuntien oli määrä äänestää uudesta komissiosta 26. tammikuuta. Nyt äänestystä lykätään, koska Bulgarian komissaariehdokas Rumjana Jeleva ilmoitti aiemmin tällä viikolla vetäytyvänsä komissaariehdokkuudestaan.

Bulgarian hallitus nimesi uudeksi komissaariehdokkaakseen Kristalina Georgievan, joka tällä hetkellä toimii Maailmanpankin varapääjohtajana. Parlamentti on ilmoittanut, että uuden ehdokkaan kuulemiset aiotaan järjestää 3. helmikuuta. Parlamentti äänestää uudesta komissiosta 9. helmikuuta. Kun parlamentti lopulta on hyväksynyt komission, neuvosto nimittää sen virallisesti. Komission virkakausi on viisi vuotta.

Lue lisää Euroopan parlamentin kuulemissivuilta

Alkuun

Ympäristö

Luonnon monimuotoisuutta koskevaa uutta strategiaa valmistellaan

Komissio julkaisi tiistaina tiedonannon, jolla käynnistetään keskustelu luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU:n strategiasta. EU haluaa kehittää selkeän vision siitä, mitä pitäisi tehdä vuoteen 2050 mennessä, ja asettaa uuden lyhyen aikavälin tavoitteen vuodeksi 2020. Tiedonannossa esitetään neljä tavoitteen saavuttamiseen tähtäävää vaihtoehtoa.

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin köyhtyminen on vakava uhka EU:ssa. Kasvi- ja eläinlajeja häviää, geneettinen monimuotoisuus vähenee ja ekosysteemit vahingoittuvat. Biologisen monimuotoisuuden häviämisellä on myös taloudellisia seurauksia. Biodiversiteetti ja terve ekosysteemi ovat mm. kalastus-, metsätalous-, energia- ja matkailualojen perusedellytyksiä. Suurimmat ongelmat ovat maan liiallinen hyödyntäminen ja muutokset maankäytössä, saastuminen, haitalliset alueelle kuulumattomat lajit ja nykyisin myös ilmastonmuutos.

EU on työskennellyt biodiversiteetin köyhtymisen pysäyttämiseksi vuodesta 2001 lähtien, ja alun perin tavoite piti saavuttaa viimeistään vuonna 2010. Koska biodiversiteetin köyhtyminen ei kuitenkaan ole pysähtynyt, tarvitaan uusi strategia.

Mikään EU-maa ei pysty yksin estämään biodiversiteetin köyhtymistä tai ekosysteemin toimintojen vähentymistä. Monet köyhtymiseen vaikuttavat tekijät koskevat useita EU-maita, ja siksi on tärkeää, että EU:n tasolla tehdään suunnitelmallista ja koordinoitua yhteistyötä. EU:n vahva sisäinen biodiversiteettipolitiikka myös vahvistaa EU:n asemaa aihetta käsittelevissä kansainvälisissä neuvotteluissa, joita käydään syksyn aikana Japanin Nagoyassa.

Jäsenmaat, EU:n toimielimet ja sidosryhmät keskustelevat komission tiedonannosta lähikuukausina, mm. Madridissa 26.—27. tammikuuta 2010 järjestettävässä korkean tason konferenssissa. EU-maiden on tarkoitus sopia visiosta ja lyhyen aikavälin tavoitteesta kevään Eurooppa-neuvostossa. Näiden kokousten tulosten perusteella komissio laatii tämän vuoden loppuun mennessä EU:n biologista monimuotoisuutta koskevan EU-strategian vuoden 2010 jälkeiselle ajalle.

YK on nimennyt vuoden 2010 kansainväliseksi luonnon monomuotoisuuden teemavuodeksi.

Alkuun

Työmarkkinat

Joustavuus valttia työmarkkinoilla

Eurooppalaisia yrityksiä koskeva tuore selvitys paljastaa, miten hyvin yritykset pystyvät vastaamaan maailmanlaajuisen kilpailun ja talouden viimeaikaisen taantuman haasteisiin. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound keräsi selvitystä varten mielipiteitä 27 000:lta julkisen ja yksityisen sektorin työnantajalta. Mukaan valittiin vastaajia kaikista EU-maista sekä kolmesta ehdokasmaasta eli Kroatiasta, Turkista ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta.

Lopulliset tulokset julkistetaan vasta maaliskuussa, mutta alustavat päätelmät ovat jo saatavilla. Niiden mukaan monissa yrityksissä hyödynnetään joustavia työhönotto-, palkkaus- ja työtapoja. Näin yritykset pyrkivät parantamaan kykyään selvitä haastavassa liiketoimintaympäristössä. Työmarkkinoiden joustavuus on keskeinen osa EU:n strategiaa tehdä Euroopasta entistä dynaamisempi ja kilpailukykyisempi.

Noin kaksi kolmasosaa yrityksistä käyttää freelance-työntekijöitä tai muunlaista väliaikaista työvoimaa, ja yli puolet on palkannut ainakin yhden työntekijän määräaikaisella sopimuksella. Osa-aikatyöstä on myös tullut entistä suositumpaa. Kaksi kolmasosaa selvitykseen vastanneista yrityksistä tarjoaa mahdollisuutta osa-aikatyöhön. Hyvin koulutettujen työntekijöiden keskuudessa osa-aikatyö on kuitenkin vielä harvinaista. Hieman yli kolmasosa työnantajista tarjoaa suoritusperusteista palkkausta, kun taas ainoastaan 14 prosentilla selvitykseen osallistuneista yksityisistä yrityksistä on voitonjako-ohjelmia.

Joustavuus hyödyttää niin työnantajia kuin työntekijöitäkin. Nykyään noin 56 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä sallii työntekijöidensä vaihdella päivittäistä työaikaa henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Viisi vuotta sitten vastaava luku oli 48 prosenttia.

Selvitys tehtiin vuoden 2009 keväällä, kun taantuma alkoi näkyä entistä selkeämmin työmarkkinoilla. Useissa maissa työnantajat kertoivat työilmapiirin olevan kireä.

Tuloksia esittelevä video

Alkuun

Kuluttaja-asiat

Terveysväittämät erityistarkastelussa

Yhä useammat elintarvikealan yritykset markkinoivat tuotteitaan väittämällä, että ne esimerkiksi ovat hyväksi lapsen kehitykselle, vähentävät sydänsairauksien riskejä tai auttavat painonhallinnassa. Elintarvikkeiden terveysvaikutuksiin ei kuitenkaan saisi vedota, jollei väitteitä ole ensin tutkittu ja todettu totuudenmukaisiksi.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on tähän mennessä saanut tarkistettavakseen yli 260 elintarvikemainonnassa käytettävää "terveysväittämää", joista EFSA:n asiantuntijat ovat käyneet perusteellisesti läpi 23 ensimmäistä. EFSA:n arvion perusteella komissio on päättänyt hyväksyä 7 ja hylätä 16 väittämää. Hyväksynnän sai siis vain noin joka kolmas väittämä.

Erityisen tiukkoja sääntöjä sovelletaan lasten terveyttä ja kehitystä koskeviin väittämiin. Nyt hyväksytyt viisi väittämää koskevat mm. α-linoleenihapon ja linoleiinihapon, kalsiumin ja D-vitamiinin myönteisiä vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen.

Tiukin perustein arvioidaan myös väittämiä, joiden mukaan elintarvikkeet ehkäisevät sairauksia. Komissio hyväksyi kaksi tällaista väittämää. Niistä toinen koskee kasvisterolien ja toinen kasvistanoliesterien kykyä alentaa veren kolesterolitasoa.

Hylättyjen 16 väittämän joukossa oli mm. väite, että maito ja juusto edistävät lasten hammasterveyttä.

Lue lisää elintarvikkeiden terveysväittämistä

Asetus terveysväittämien hyväksymisestä

Alkuun

Maatalous

Lähes 18 miljoonaa euroa maitotuotteiden myynninedistämiseen

EU aikoo tukea 17,9 miljoonalla eurolla maidon ja maitotuotteiden myyntiä edistäviä kampanjoita ja toimia. Yksi tukea saavista maista on Suomi.

Tukea myönnetään yhteensä 13 ohjelmalle 11 EU-maassa. Kyseiset maat osallistuvat myös ohjelmien rahoittamiseen. Ohjelmien kokonaisbudjetti 35,8 miljoonaa euroa, ja niiden käytännön toteutuksesta vastaavat erilaiset järjestöt. Kansanterveysjärjestö Maito ja terveys ry saa tukea noin 448 000 euroa, josta puolet tulee EU:lta. Tuki maksetaan kolmen vuoden aikana.

EU päätti heinäkuussa 2009 myöntää lisätukea ohjelmille, joilla edistetään maitotuotteiden menekkiä. Tavoitteena oli kriisin koetteleman maitomarkkinoiden tasapainottaminen. EU-sääntöjen mukaan unioni voi rahoittaa maataloustuotteiden myynninedistämistoimia sisämarkkinoilla ja EU:n ulkopuolisissa maissa. EU:n rahoitusosuus saa olla enintään puolet ohjelman kokonaisbudjetista. Ohjelman toteuttamisesta vastaavien järjestöjen tai jäsenmaiden on vastattava loppukustannuksista.

Lue lisää

Alkuun

Opintomatka

Opintomatkalle Brysseliin?

Komission Suomen-edustusto järjestää yhdessä komission vierailupalvelun kanssa vuosittain yhdestä kahteen opintomatkaa Brysseliin tutustumaan EU:n toimielimiin. Matkan aikana kuullaan luentoja ryhmää kiinnostavista aihepiireistä ja käydään tutustumassa unionin toimintaan liittyviin kohteisiin. Matkat kestävät 1—2 päivää. Komissio maksaa ryhmän matkakulut ja hotellimajoituksen vierailun aikana sekä järjestää vierailuohjelman.

Opintomatkat on tarkoitettu 15—20 hengen ryhmille. Toivottavaa on, että ryhmäläiset levittävät opintomatkan aikana saatua tietoa tahoillaan eteenpäin. Siksi matkaan lähetetään useimmiten toimittajia, toimittajaksi opiskelevia, opettajia ym. samankaltaisten ammattiryhmien edustajia.

Edustusto tarjoaa nyt ryhmille mahdollisuutta hakea opintomatkaa. Vapaamuotoiset englanninkieliset hakemukset on lähetettävä 29. tammikuuta mennessä osoitteeseen COMM-REP-HEL@ec.europa.eu (vastaanottajaksi merkitään edustuston päällikkö Eikka Kosonen). Edustuston vierailusivulla annetaan tarkemmat ohjeet siitä, mitä tietoja hakemuksissa on oltava.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit
  • Vuoden 2010 teemana on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta. Teemavuoden suomalaiset nettisivut on avattu osoitteessa www.stopkoyhyys.fi. Tällä viikolla julkistettiin myös teemavuoden suomalaisten lähettiläiden nimet.
     
  • Eurooppasali löytyy nyt myös Facebookista. Eurooppasali – Europasalen on Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan parlamentin tiedotustoimiston yhteinen Facebook-sivu. Tarkoituksena on tarjota tietoa tapahtumista ilmoituksin, kutsuin, keskusteluin, kommentein, linkein, kuvin ja videoin. Tervetuloa fanittamaan, aloittamaan keskusteluita, kommentoimaan ja tykkäämään!
     
  • EU:n luomulogoäänestys on loppusuoralla. Äänestysaikaa on jäljellä 10 päivää. Käytä äänesi! 

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

26.1. Kehitysyhteistyö- ja ympäristöjärjestöjen toimittaja-aamiainen (Helsinki)

Green Peace, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Kirkon ulkomaanapu, Luontoliitto, Maan Ystävät ja Suomen Luonnonsuojeluliitto järjestävät toimittajille tarkoitetun tilaisuuden tiistaina 26. tammikuuta klo 9.00—10.30 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31) otsikolla "Mihin toimittajan kannattaa keskittyä vuonna 2010 ilmastopolitiikassa?" Lisätietoa: juha.aromaa@greenpeace.org, p. (09) 622 922 10 tai 050 369 6202.

27.1. Holokaustin värit –elokuva Eurooppasalissa (Helsinki)

Suomalaisen Holokaustin värit –elokuvan maailmanensi-ilta järjestetään Auschwitzin vapautumisen 65-vuotispäivänä eli 27. tammikuuta klo 18 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Rax Rinnekankaan elokuva esitetään samana päivänä myös mm. Yhdysvalloissa, Meksikossa, Kanadassa, Espanjassa, Unkarissa, Kosovossa ja Suomessa. Elokuvan kesto on 60 min. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoa: Johanna Kaprio, comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu, p. (09) 6226 544.

2.2.   Harjoitteluinfo Eurooppasalissa (Helsinki)

Hakuajat EU-komission harjoitteluihin ovat parhaillaan käynnissä. Jos harjoittelu komissiossa tai jossakin muussa EU-toimielimessä kiinnostaa, tule EU-harjoitteluinfoon Eurooppataloon (Pohjoisesplanadi 31) tiistaina 2. helmikuuta klo 16—18. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin edustajat kertovat harjoittelumahdollisuuksista ja vastaavat kysymyksiin. Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 26. tammikuuta: dgt-helsinki@ec.europa.eu, p. (09) 6226 5477 tai (09) 6226 5480 tai.

2.2.   Lissabonin sopimus — mikä muuttuu EU:ssa? (Tampere)

Mikä EU:ssa muuttuu Lissabonin sopimuksen myötä? Tätä pohditaan Pirkanmaan Eurooppatiedotuksen järjestämässä tilaisuudessa Tampereen työväenopisto Sampolan auditoriossa (Sammonkatu 2) tiistaina 2. helmikuuta klo 17.30—19.30. Aiheesta luennoi professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Kommentaattorina toimii kansanedustaja Minna Sirniö. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

3.2.   Töihin Euroopan unioniin? (Helsinki)

EU:n rekrytointikilpailut alkavat maaliskuussa ja nyt myös suomalaisilla on taas mahdollisuus hakea EU-uralle. Uudenmaan Eurooppatiedotus järjestää aiheesta infotilaisuuden keskiviikkona 3. helmikuuta klo 17—18.30 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3). Tervetuloa kuulemaan ja kysymään EU:n tarjoamista ammatillisista mahdollisuuksista ja uudistuneesta kilpailumenettelystä sekä kokemuksista EU:ssa työskentelystä. Lisätietoja: aluetiedottaja Hanna Päivärinta, p. (09) 1605 6565.

3.2.   Kiinnostaako ura EU:ssa? -infotilaisuus (Lappeenranta)

Etelä-Karjalan Eurooppatiedotus ja Lappeenrannan työ- ja elinkeinotoimisto järjestävät infotilaisuuden EU:n rekrytointikilpailusta keskiviikkona 3. helmikuuta klo 13.00—14.30 Lappeenrannan TE-toimiston testisalissa (Villimiehenkatu 2 B, Lappeenranta). Alustajana EU-asiantuntija Lauri Tierala valtioneuvoston EU-sihteeristöstä.

5.2.   Keskustelutilaisuus ulkomaalaislain uudistamisesta (Helsinki)

Suomen Pakolaisapu järjestää keskustelutilaisuuden ulkomaalaislain uudistamisesta ja maahanmuuttopolitiikasta perjantaina 5. helmikuuta klo 14.30—17.00 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Panelisteina ovat Heidi Hautala, Astrid Thors, Arto Satonen ja Thomas Wallgrén. Tilaisuudessa näytetään myös Jan Ijäksen palkittu lyhytelokuva Ghost. Kahvitarjoilu. Lisätietoa: anna-stiina.lundqvist@pakolaisapu.fi, p. 040 5600 772.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu