http://ec.europa.eu/finland/
4 2/2010

Viikkotiedote 14.1.2010
Puheenjohtajuus


Espanja aloitti puheenjohtajuuskautensa

Espanjan kausi EU:n puheenjohtajamaana alkoi 1. tammikuuta 2010. Espanjan puheenjohtajuuskauden tärkeimpänä painopisteenä on talouden elpyminen kriisin jälkeen. Kauden aikana tehdään myös paljon lainsäädäntömuutoksia 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen panemiseksi täytäntöön.

Puheenjohtajuuskauden asialistalla ovat mm. kansalaisuutta koskevat kysymykset, ja Espanja — jolla on naisenemmistö hallituksessa — aikoo tuoda myös voimakkaasti esiin sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä aiheita. Lisäksi kauden ohjelmaan kuuluvat ulkosuhteet ja EU:n kansainvälisen roolin voimistaminen. Nyt alkaneella puolivuotiskaudella aloitetaan myös laaja keskustelu EU:n tulevasta maatalouspolitiikasta, EU:n budjetista ja energiapolitiikkaa koskevasta uudesta strategiasta.

Espanja tekee puheenjohtajuuskaudellaan tiivistä yhteistyötä seuraavien puheenjohtajamaiden, syksyllä 2010 puheenjohtajuutta hoitavan Belgian ja kevätkaudella 2011 vuoroon tulevan Unkarin kanssa.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä Espanja saa tukea työlleen myös ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealta edustajalta ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalta. Ulkoasiain edustajaksi on nimitetty nykyisen komission kauppakomissaari Catherine Ashton, ja Eurooppa-neuvoston ensimmäiseksi pysyväksi puheenjohtajaksi on valittu Belgian pääministeri Herman van Rompuy.

Yksi Herman van Rompuyn ensimmäisistä tehtävistä lienee helmikuussa järjestettävän ylimääräisen huippukokouksen valmistelu. Huippukokouksessa on tarkoitus keskustella EU 2020 -strategiasta, joka viitoittaa tietä EU:n kehitykselle seuraavien kymmenen vuoden ajan.

Alkuun

Komissio

Komissaarikuulemiset käynnistyivät

Ennen kuin uusi komissio voi aloittaa toimintansa, sen on saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä. Tätä varten parlamentin jäsenet kuulevat komissaariehdokkaita 11.—19. tammikuuta. Kuulemisilla pyritään arvioimaan komissaariehdokkaiden pätevyyttä hoitaa erityisesti kyseiseen toimialaan liittyviä kysymyksiä.

Suomen komissaariehdokas Olli Rehn pääsi vuoroon heti maanantaina 11. tammikuuta. Olli Rehnin viesti parlamentille oli, että EU:n koordinoima poistumisstrategia talouskriisistä ja terveen julkisen talouden luominen jäsenmaissa ovat molemmat välttämättömiä, jotta saataisiin aikaan kestävä pohja talouden elpymiselle Euroopassa. Samana päivänä kuultiin lisäksi mm. Catherine Ashtonia. Jäljellä olevien kuulemisten ajankohdat voi tarkistaa kuulemisaikataulusta.

Kustakin EU-maasta on jatkossakin komissiossa yksi edustaja, toisin sanoen jäseniä on puheenjohtaja mukaan luettuna yhteensä 27. Näistä yhdeksän on naisia, ja 14 oli jo edellisessä komissiossa mukana. Uuden komission salkkujakoa on muutettu jonkin verran, jotta se vastaisi paremmin komission toiminnan uusia painopistealueita.

Parlamentti äänestää Barroson uudesta komissiosta ylimääräisessä täysistunnossa 26. tammikuuta Brysselissä. Parlamentti voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä uuden komission kokonaisuudessaan. Jos komissio saa parlamentin hyväksynnän, neuvosto nimittää komission virallisesti. Uuden komission virkakausi jatkuu 31. lokakuuta 2014 asti.

Parlamentin kuulemissivustolla on tietoa komissaariehdokkaista, kuulemisten etenemisestä ja aikatauluista. Komissaarikuulemisia voi myös seurata parlamentin suorana nettilähetyksenä.

Alkuun

Kalastuspolitiikka

EU tehosti kalastuksen valvontaa

Tammikuun alussa tulivat voimaan uudet, tiukemmat säännöt kalastuksen valvontaan EU:ssa. Säännöillä pyritään varmistamaan, että kaikki kalastajat noudattavat yhteisiä sääntöjä riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin tai missä he kalastavat. Sääntöjen — ja koko EU:n kalastuspolitiikan — perimmäisenä tavoitteena on, että eurooppalaiset kalastajat saisivat itselleen kohtuullisen toimeentulon ja meret voisivat hyvin.

Uusi järjestelmä koostuu kolmesta erillisestä mutta toisiinsa sidoksissa olevasta asetuksesta. Nämä ovat laittoman kalastuksen kieltävä asetus, kalastuslupia koskeva asetus, jota sovelletaan kaikkiin EU:n vesien ulkopuolella kalastaviin aluksiin, ja asetus kalastuksen valvontajärjestelmästä, joka antaa komissiolle suuremmat valtuudet määrätä rikkomuksista rangaistuksia.

Komissio on viime vuosina kiinnittänyt paljon huomiota kalastuksen valvontaan ja laittoman kalastuksen torjumiseen. Laittoman kalastuksen maailmanlaajuinen tuotto on tällä hetkellä noin 10 miljardia euroa vuodessa. Laittoman kalastuksen harjoittajat ovat tähän asti pitäneet EU:n markkinoita houkuttelevina, koska laatutuotteiden kysyntä on Euroopassa suurta ja laittomat saaliit voi helposti naamioida laillisiksi esimerkiksi jalostuksen avulla. EU:ssa ei ole ollut riittäviä keinoja tuotteiden jäljittämiseen ja kalastusalusten tunnistamiseen. Jatkossa laittomat tuotteet eivät kuitenkaan enää pääse eurooppalaisille markkinoille, koska kaikki EU:ssa myytävät merikalastustuotteet sertifioidaan. Modernin tekniikan avulla tuotteet voidaan myös jäljittää kaikissa jakeluketjun vaiheissa.

Valvonta-asetuksella otetaan vakavien rikkomusten osalta käyttöön pistejärjestelmä, joka toimii samaan tapaan kuin joissakin maissa käytössä oleva liikennerikkomuksiin sovellettava järjestelmä. Sääntöjen toistuva rikkominen voi johtaa kalastusluvan menettämiseen määräajaksi tai jopa lopullisesti. Lisäksi samaan rikkomukseen sovelletaan samaa rangaistusta riippumatta siitä, missä se tapahtuu ja mikä on kalastajan kansalaisuus tai lippuvaltio.

EU:n kalastuspolitiikka

EU:n toimet laitonta kalastusta vastaan

EU:n kalastusvalvontajärjestelmän uudistus

Alkuun

Kulttuuri

Taiteiden kirjo kukoistaa Euroopan kulttuuripääkaupungeissa

Vuoden 2010 kulttuuripääkaupungit ovat Essen Länsi-Saksassa Ruhrin alueella, Pécs Etelä-Unkarissa ja Istanbul Turkissa. Kaupungit järjestävät koko vuoden ajan erilaisia kulttuuritapahtumia, mm. elokuva-, musiikki-, tanssi- ja teatteriesityksiä, joihin odotetaan kymmeniä tuhansia kävijöitä. Tapahtumatarjontaan voi tutustua kulttuuripääkaupunkien nettisivuilla.

Essen on päättänyt ottaa koko Ruhrin alueen mukaan kulttuuripääkaupunkiohjelmaan. Vielä sata vuotta sitten Ruhr oli Euroopan suurin teollisuusalue, jossa oli runsaasti hiilikaivoksia ja terästehtaita. Nykyään alueella sijaitsevia käyttämättömiä tehtaita, terässulattamoja ja teollisuudessa käytettyjä kanavia muutetaan museoiksi ja turistinähtävyyksiksi. Järjestäjät toivovat, että kulttuuripääkaupunkivuosi tuo alueelle uutta elämää.

Istanbul haluaa korostaa kaupungin roolia eurooppalaisen sivilisaation historiassa ja Euroopan ja Aasian välisenä yhdyssiteenä. Turkki on toinen EU:n ulkopuolinen maa, jossa sijaitseva kaupunki on valittu kulttuuripääkaupungiksi. Norjan Stavanger oli toinen vuoden 2008 kulttuuripääkaupungeista.

Unkarilainen Pécs tuo esiin monikulttuurista historiallista perintöään. Se toimi aikoinaan Euroopan halki kulkevien kauppiaiden ja sotilaiden kokoontumispaikkana. Nykyisin kaupunki pyrkii vahvistamaan yhteyksiään naapurimaihin, erityisesti Balkanin maihin, jotta siitä voisi kehittyä alueen kulttuurielämän keskus.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki valittiin. Valinta osui Ateenaan ja vuosi oli 1985. Kulttuuripääkaupunkien valinnalla halutaan tuoda esiin Euroopan monipuolista kulttuuria ja lisätä kulttuurivaihtoa eri maiden kaupunkien välillä. Jokainen kulttuuripääkaupunki saa EU:lta 1,5 miljoonaa euroa tukea. Kulttuuripääkaupunkien valinnasta päättävät EU-maiden kulttuuriministerit.

Alkuun

Teemavuosi

Yhteisvoimin köyhyyttä vastaan

EU-komissio on nimennyt vuoden 2010 Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodeksi. Vuoden aikana toteutetaan laaja EU:n laajuinen tiedotuskampanja ja useita erilaisia aloitteita ja tapahtumia EU-maissa, Norjassa ja Islannissa. Teemavuoden toimilla pyritään muuttamaan ihmisten ennakkokäsityksiä köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Vuoden aikana halutaan antaa puheenvuoro myös köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille.

Lähes 80 miljoonaa ihmistä EU:ssa — toisin sanoen 16 % väestöstä — elää köyhyysrajan alapuolella. EU-maissa köyhäksi määritellään henkilö, jonka tulot ovat alle 60 prosenttia asuinmaan mediaanipalkasta. Tilastojen mukaan joka kymmenes EU-kansalainen elää kotitaloudessa, jonka jäsenistä kukaan ei käy töissä, ja lähes viidesosaa lapsista uhkaa köyhyys. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistaminen ovat siksi EU:n tärkeimpiä tavoitteita.

Suomessa teemavuoden tapahtumista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Se pyrkii vuoden aikana lisäämään köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen näkyvyyttä sekä ymmärtämystä köyhyydessä tai syrjäytyneinä eläviä kohtaan. Tavoitteena on myös edistää köyhien ja syrjäytyneiden ihmisten oikeuksien toteutumista. Kemissä 18. helmikuuta järjestettävän aloitustapahtuman jälkeen vuorossa on alueellisia teemapäiviä Seinäjoella, Joensuussa, Jyväskylässä ja Vantaalla. Niiden lisäksi eri puolilla maata järjestetään monenlaisia tapahtumia, joiden teemana on köyhyys. Teemavuosi on näkyvillä myös toukokuisilla Maailma kylässä –festivaaleilla Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla teemavuoden suomalaisilta nettisivuilta.

Vuoden 2010 teemavuoden budjetti on vähintään 26 miljoonaa euroa, josta EU-rahoitusta on 17 miljoonaa euroa.

Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen EU:ssa

Köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä käsittelevä eurobarometritutkimus

Alkuun

Valtiontuet

Komissio hyväksyi valtiontuen Vaasan lentoasemalle

Komissio näyttää vihreää valoa Suomen suunnitelmille myöntää julkista tukea Vaasan lentoaseman infrastruktuuri-investointeihin. Julkista rahoitusta on luvassa kolme miljoonaa euroa.

Pohjanmaalla ja sitä ympäröivillä alueilla ei tällä hetkellä ole käytettävissä erityisvalmiuksia lentorahdin käsittelyä varten. Tämä asettaa seudun yritykset epäedulliseen asemaan. Lentorahdin käsittelyyn tarvittaviin infrastruktuuri-investointeihin Vaasassa kohdistuva valtiontuki parantaa alueen liikenneyhteyksiä, kun lentoasemaa voidaan hyödyntää nykyistä enemmän ja tehokkaammin.

Tuki ei ole ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa, koska se ei ole yleisen edun vastaista ja täyttää tukea koskevat EU-ehdot. Komission päätös on linjassa vuonna 2007 laaditun lentoasemien kapasiteettia koskevan toimintasuunnitelman kanssa. Toimintasuunnitelmassa korostetaan alueellisten lentoasemien merkitystä yhtenäisen eurooppalaisen lentoliikenneverkon kannalta.

Alkuun

Humanitaarinen apu

EU-rahoitusta humanitaarisen avun tiedotuskampanjoille

Humanitaarisella avulla pelastetaan ihmishenkiä ja lievennetään kärsimystä katastrofialueilla. Ilmastonmuutoksen vuoksi nykyisin on aiempaa enemmän luonnonkatastrofeja, esimerkiksi tulvia ja kuivuuskausia. Apua on myös yhä vaikeampi toimittaa perille, koska avustusjärjestöjen toimintaa kentällä rajoitetaan entistä enemmän, eikä kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudateta.

On tärkeää, että humanitaarisen avun periaatteet — avun tasapuolisuus sekä avunantajien puolueettomuus ja riippumattomuus — ovat yleisesti tiedossa ja tunnettuja. Avustusjärjestöjen työ helpottuu, kun sen tarpeet ja lähtökohdat tunnetaan paremmin. Myös eurooppalaiset ovat kiinnostuneita EU:n avustustoiminnasta. Siksi EU aikoo rahoittaa yhteistyökumppaniensa tiedotuskampanjoita, joissa ne esittelevät humanitaarista toimintaa ja kertovat yhteistyöstään EU:n kanssa. Tiedotuskampanjoihin myönnettävään tukeen on varattu miljoona euroa.

Euroopan unioni (EU-maat ja komissio yhdessä) on yksi suurimmista humanitaarisen avun antajista maailmassa. Komissiossa tästä toiminnasta vastaa humanitaarisen avun pääosasto ECHO.

Alkuun

Työharjoittelut

Työharjoitteluun komissioon!

Komissio järjestää korkeakoulututkinnon hiljattain suorittaneille harjoitteluja, joiden aikana voi tutustua komission toimintaan ja laajemminkin EU:n toimielimiin. Kaikki komission eri pääosastot ottavat harjoittelijoita. Harjoittelu tapahtuu Brysselissä, Luxemburgissa tai komission edustustoissa eri jäsenmaissa.

Harjoittelujakso kestää 5 kuukautta, ja hakea voivat alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Hakuaika lokakuussa 2010 alkavaan harjoitteluun on parhaillaan käynnissä ja päättyy 15.2. Lisätietoja: harjoitteluista vastaava toimisto ja edustuston harjoittelusivut.

Kääntäjän ammatista kiinnostuneet voivat hakea harjoitteluun komission käännöstoimen pääosastoon. Hakijoilla on oltava korkeakoulututkinto kääntämisen alalta, kielistä tai muulta käännöstoiminnan kannalta sopivalta alalta. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden perehtyä käytännön käännöstyöhön ja saada hyödyllistä palautetta ammattikääntäjiltä. Viiden kuukauden harjoittelujen lisäksi tarjolla on kuukauden palkattomia kesäharjoitteluita. Lisätietoja.

Alkuun

Eurooppa-päivä

Valitse juliste Eurooppa-päivälle!

Tämän vuoden Eurooppa-päivän julisteen suunnittelukilpailu on edennyt seuraavan vaiheeseen. Kilpailuun saapui yli 1700 työtä, joista tuomaristo valitsi jatkoon kymmenen parasta. Nyt on sinun vuorosi valita lopullinen voittaja! Äänestysohjeet löytävät julistekisan nettisivulta. Äänestysaika päättyy 31. tammikuuta.

Kisan voittajajulisteesta painetaan tuhansia kopioita EU:n kaikilla virallisilla kielillä, ja ne ovat toukokuussa näkyvillä ympäri unionia. Maineen ja kunnian lisäksi voittajajulisteen suunnittelija saa 2 000 euron rahapalkinnon ja matkan palkintojenjakotilaisuuteen Brysseliin. Myös toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet palkitaan.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

15.1. Meppikahvit (Kuopio)

Pohjois-Savon Eurooppatiedotus järjestää meppikahvit perjantaina 15. tammikuuta klo 10—11.30 Kuopion pääkirjaston luentosalissa (Maaherrankatu). Tilaisuudessa on mukana Euroopan parlamentin jäsen Anneli Jäätteenmäki. Lisätietoja: Martti Ruokolainen, p. 040-510 5718.

23.—25.1.   Matkamessut (Helsinki)

Eurooppatiedotus on mukana Helsingin Matkamessuilla 23.—25. tammikuuta Helsingin messukeskuksessa (Messuaukio 1). Messuvierailla on mahdollisuus tutustua Eurooppatiedotuksen julkaisuihin ja osallistua EU-aiheiseen kilpailuun ulkoasiainministeriön osastolla 6m51.

27.1. Holokaustin värit –elokuva Eurooppasalissa (Helsinki)

Suomalaisen Holokaustin värit –elokuvan maailmanensi-ilta järjestetään Auschwitzin vapautumisen 65-vuotispäivänä eli 27. tammikuuta klo 18 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Rax Rinnekankaan elokuva esitetään samana päivänä myös mm. Yhdysvalloissa, Meksikossa, Kanadassa, Espanjassa, Unkarissa, Kosovossa ja Suomessa. Näytöksen alussa kuullaan filosofian tohtori Tapio Tammisen alustus. Elokuvan kesto on 60 min. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoa: Johanna Kaprio, comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu, p. 09 6226 5463.

2.2.   Harjoitteluinfo Eurooppasalissa (Helsinki)

Hakuajat EU-komission harjoitteluihin ovat parhaillaan käynnissä. Jos harjoittelu komissiossa tai jossakin muussa EU-toimielimessä kiinnostaa, tule EU-harjoitteluinfoon Eurooppataloon (Pohjoisesplanadi 31) tiistaina 2. helmikuuta klo 16—18. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin edustajat kertovat harjoittelumahdollisuuksista ja vastaavat kysymyksiin. Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 26. tammikuuta: p. (09) 6226 5477 tai (09) 6226 5480 tai dgt-helsinki@ec.europa.eu.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu