http://ec.europa.eu/finland/
36/2006

Viikkotiedote 7.9.2005
Terveys


Yhteiset säännöt terveydenhoitopalvelujen käytölle toisessa EU-maassa?

Euroopan komissio aikoo järjestää yleisen kuulemisen säännöistä, joilla huolehditaan oikeusvarmuudesta, kun potilaalle annettavista terveyspalveluista vastaa yhteisön lainsäädännön nojalla muu EU-maa kuin potilaan kotimaa. Komissio haluaa kuulla varsinkin jäsenmaiden viranomaisten, Euroopan parlamentin ja muiden sidosryhmien kuten potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja sairausvakuutuslaitosten näkemyksen asiaan. 

Potilaat haluavat saada korkeatasoista terveydenhoitoa mahdollisimman lähellä kotia ja mahdollisimman nopeasti. Joskus tämä toteutuu kuitenkin parhaiten toisessa EU-maassa annetun hoidon avulla. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiasta antamissaan tuomioissa, että EU-lainsäädännön nojalla potilailla on oikeus turvautua toisen jäsenmaan terveyspalveluihin. Jäsenmaille on kuitenkin epäselvää, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, perusteli kuulemishanketta EU:n terveys- ja kuluttajansuoja-asioista vastaava komissaari Markos Kyprianou.  

EU:ssa tarvitaan selkeä, käytännönläheinen järjestelmä, jossa kansalaisille varmistetaan terveyspalvelujen saatavuus ja potilasturva, ja niiden tarjoamisesta vastaaville tahoille annetaan puolestaan asianmukaiset mahdollisuudet toimia ja ohjata palvelutarjontaa. Komissio haluaa laatia selkeät säännöt siitä, millä edellytyksin potilaalla on mahdollisuus käyttää toisen EU-maan terveydenhoitopalveluja kotimaansa sairausvakuutusjärjestelmän kustannuksella. Lisäksi on määritettävä, mikä terveydenhuoltoviranomainen vastaa kulloinkin rajatylittävän terveydenhoidon valvomisesta ja jatkuvuudesta. Myös potilasturvaa koskevat yhteiset säännöt kaipaavat määrittämistä. 

Keskusteluja terveydenhoitopalveluihin liittyvästä vapaasta liikkuvuudesta ja varsinkin potilaiden mahdollisuudesta turvautua toisen EU-maan terveyspalveluihin on käyty jo vuosia. Asiasta on laadittu raportteja ja mm. tiedonanto vuonna 2004. Lähiaikoina järjestettävä yleinen kuuleminen perustuu tulevaan tiedonantoon, jossa komissio esittää ehdotuksia yhteisen eurooppalaisen kehyksen luomiseksi turvallisille, laadukkaille ja tehokkaille terveyspalveluille. Yksityiskohtaisempi säädösehdotus on tarkoitus antaa ensi vuonna. 

Tiedote: IP/06/1150
Kysymyksiä ja vastauksia EU:n terveyspalveluista
Komission aikaisempi tiedonanto potilaiden liikkuvuudesta vuodelta 2004
Terveys-EU-portaali
Komission kansanterveyttä koskeva verkkosivusto

Alkuun

Kalastus

Itämereltä vuonna 2007 enemmän silakkaa ja vähemmän turskaa

Komissio ehdottaa turskalle ja lohelle ensi vuodeksi nykyistä pienempiä pyyntikiintiöitä ja silakalle ja kilohailille sitä vastoin suurempia kiintiöitä. Suositukset perustuvat kalakantojen tilan tutkimuksiin. 

Tutkijoiden mukaan Itämeren useimpien kalakantojen ja erityisesti keskisen Itämeren silakkakannan tilanne on vahvistumassa rohkaisevasti. Silakkaa voitaisiin pyytää 15 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna. Näin ollen Keski-Itämeren silakkakiintiö kasvaisi runsaaseen 133 000 tonniin. Myös kilohailin kalastuskiintiöitä on mahdollista korottaa jonkin verran. 

Sitä vastoin tutkijat ovat huolissaan turskakantojen pienuudesta Itämerellä. He suosittelevat jälleen, että turskankalastus kiellettäisiin itäisellä Itämerellä kokonaan siihen asti, kun turskan hoitosuunnitelma otetaan käyttöön. Komissio hyväksyikin heinäkuussa kyseisen turskakantojen monivuotisen hoitosuunnitelman kalakantojen elvyttämiseksi. Suunnitelman odotetaan tulevan voimaan vuoden 2007 aikana. 

Komissio ei kuitenkaan lämpene tutkijoiden suosittelemalle täydelliselle kalastuskiellolle, vaan ehdottaa turskasaaliiden asteittaista vähentämistä – ensi vuonna 15 prosentilla. EU:n kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari perustelee ratkaisua sillä, että myös asteittaisella menetelmällä voidaan elvyttää ja suojella kalakantoja. Komission menetelmässä huomioidaan lisäksi kalastuselinkeino, sillä asteittaisen vähentämisen menetelmässä kalastusalaan kohdistuvat taloudelliset rasitteet ovat huomattavasti vähäisemmät. 

Komissio suojelee Itämeren kalakantoja ja haluaa edistää kestävää kalastusta rauhoitusalueiden ja ‑aikojen avulla. Näillä rajoituksilla paitsi vähennetään pyyntiä myös helpotetaan valvontaa. Komissio ehdottaa, että vuoden 2006 rauhoitusalueet ja ‑ajat pidetään ennallaan myös ensi vuonna. 

EU-maat käsittelevät komission ehdotusta lokakuussa kalastusneuvoston kokouksessa. 

Tiedote: IP/06/1147
Itämeren kahta turskakantaa esittävät kartat
Lue lisää EU:n kalastuspolitiikasta komission verkkosivustolta
Kalavarojen hoitoa ja ympäristöä koskeva EU-lainsäädäntö

Alkuun

Koulutus

Eurooppalaisiin tutkintoihin selkeyttä yhteisen vertailujärjestelmän avulla

Euroopan komissio hyväksyi tiistaina ehdotuksen, jolla se haluaa tarjota järjestelmää eurooppalaisten tutkintojen kuvailemiseen. Tämä eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) tukee elinikäistä oppimista ja EU-kansalaisten vapaata liikkuvuutta, sillä sen avulla EU-maat ja yksittäiset ihmiset voivat vertailla eri EU-maiden koulutusjärjestelmissä suoritettuja tutkintoja.

EU:n koulutuksesta, kulttuurista ja monikielisyydestä vastaava komissaari Ján Figel’ katsoo, että eurooppalainen tutkintojen viitekehys selkeyttää eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailtavuutta, mikä helpottaa huomattavasti eurooppalaisten ammatillista ja maantieteellistä liikkuvuutta. ”Kehys on oiva keino luoda lisää työpaikkoja ja kasvua sekä auttaa eurooppalaisia vastaamaan yhä globaalimmaksi muuttuvan, osaamiseen perustuvan maailmantalouden haasteisiin”, perustelee Ján Figel’ vertailujärjestelmän tarvetta. 

Komissio ryhtyi laatimaan tutkintojen viitekehystä Eurooppa-neuvoston kehotuksesta, ja sen valmistelussa on otettu kattavasti huomioon jäsenmaiden, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien esittämät näkemykset.  

Tutkintojen kuvausjärjestelmä koostuu kahdeksasta viitetasosta, jotka kuvaavat oppijan tietoja, taitoja ja osaamista koulutusjärjestelmästä riippumatta. Nämä tasot kattavat koko koulutuksen kirjon peruskoulutuksesta korkeimpiin akateemisen ja ammattikoulutuksen tasoihin. Viitetasoissa ei näin ollen painoteta perinteiseen tapaan esimerkiksi opintojen pituutta tai oppilaitostyyppiä vaan oppimistuloksia. Keskittymällä siihen, mitä henkilö tosiasiassa tietää ja osaa, saadaan EU:n työmarkkinoiden tarpeet ja koulutustarjonta kohtaamaan paremmin toisensa. 

Komission hyväksymässä suositusluonnoksessa ehdotetaan, että jäsenmaat veisivät oman tutkintojärjestelmänsä eurooppalaiseen tutkintokehykseen vuoteen 2009 mennessä. Tutkintokehyksessä huomioidaan lisäksi nk. Bolognan prosessin mukaiset korkeakoulujen tutkintouudistukset. Kehyksen viitetaso 6 vastaa esimerkiksi kandidaattitasoa ja taso 8 puolestaan tohtoritutkinnon tasoa. 

Komission ehdotus viedään seuraavaksi neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, ja se hyväksyttäneen vielä tämän vuoden aikana. 

Tiedote: IP/06/1148
Kysymyksiä ja vastauksia eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä
Komission koulutussivusto
Lue lisää:          eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä
                        tutkintojen vastavuoroisesta tunnustamisesta
                        elinikäisestä oppimisesta
Sinun Eurooppasi – tietoa työskentelystä ja opinnoista EU:ssa

Alkuun

Ympäristö

Komission ilmastonmuutoskampanja keskittyy syksyllä koululaisiin

Kesäkuussa Suomessa ja muissa EU-maissa käynnistynyt ilmastonmuutoskampanja on saanut uutta tuulta purjeisiinsa uuden kouluvuoden alettua. Komissio on julkaissut opettajien ja oppilaiden käyttöön ilmastonmuutosta käsittelevää tiedotusmateriaalia. Sinä vaikutat ilmastonmuutokseen ‑kampanja näkyy tänä syksynä myös jäsenmaiden televisiossa, lehdissä ja Internetissä. 

EU:n ympäristöasioista vastaava komissaari Stavros Dimas toteaa, että tämän päivän lapset ovat se sukupolvi, johon ilmastonmuutos voimistuessaan vaikuttaa eniten. Samalla heidän toimintansa ratkaisee sen, onnistuuko ilmastonmuutoksen torjuminen. 

Komission koulujen tueksi laatiman aineiston avulla lapsia ja nuoria kannustetaan tekemään päivittäisiin tapoihinsa pieniä muutoksia, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkkeinä pienistä, mutta merkittävistä ympäristöteoista mainittakoon tavaroiden ja pakkausten kierrättäminen, sisälämpötilan alentaminen asteen, parin verran ja television sammuttaminen kokonaan sen sijaan, että se jätetään valmiustilaan. 

Ilmastonmuutoskampanjan verkkosivustolta löytyy opettajille ja oppilaille tarkoitettu erityinen osio, josta voi ladata esitteitä sekä ääni- ja videotiedostoja. Lisäksi sivustolla on ”näyttelytila”, jossa koululaiset eri puolilta Eurooppaa voivat esitellä toisilleen ajatuksiaan ilmastonmuutoksesta vaikkapa kuvien, videoiden tai laulujen muodossa. 

Suomessa komission ilmastonmuutoskampanja toteutetaan yhdessä ministeriöiden ja alan järjestöjen kanssa. Sinä vaikutat ilmastonmuutokseen. Tee lupaus! 

Komission ilmastonmuutoskampanjan nettisivusto
Kampanjan suomalainen verkkosivusto
Lue lisää
ilmastonmuutoksesta komission nettisivulta

Alkuun

ASEM

ASEM-kokous tuo Euroopan ja Aasian silmäätekevät Helsinkiin

Aasian ja Euroopan yhteistyöfoorumin ASEM:n kuudes huippukokous tuo yli 2 000 kokousvierasta Helsingin messukeskukseen 10. ja 11. syyskuuta. Kokouksessa juhlistetaan EU:n ja Aasian maiden yhteistyön kymmenvuotista taivalta. 

ASEM-yhteistyöprosessin osapuolet ovat Euroopan komissio, EU:n jäsenmaat, kymmenen Kaakkois-Aasian maiden järjestön Aseanin maata sekä Etelä-Korea, Japani ja Kiina. 

ASEM 6 ‑huippukokouksessa haetaan ratkaisuja globalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin. Muita pähkinöitä, joita tarjotaan valtuuskuntien purtaviksi kokousmenyyssä, ovat maailmanlaajuiset turvallisuusuhat, energiavarmuus, ilmastonmuutos, WTO-neuvottelut, kulttuurien vuoropuhelu, kilpailukyky ja maailmantalouden rakennemuutokset. 

ASEM-huippukokous on kaikkien aikojen suurin Suomessa järjestetty valtionpäämiestason tapahtuma. Kokouksen yhteydessä järjestetään myös erilaisia oheistapahtumia, joilla edistetään aasialaisten ja eurooppalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen, tavallisten kansalaisten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä. 

Euroopan komissiota huippukokouksessa edustavat komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja EU:n ulkosuhdekomissaari Benita Ferrero-Waldner. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii EU:n puheenjohtajamaan Suomen pääministeri Matti Vanhanen. 

ASEM 6 -kokous
ASEM-foorumin verkkosivusto
ASEM-huippukokouksen oheistapahtumat Eurooppa-tiedotuksen verkkosivustolla
ASEM EU:n ulkosuhteita käsittelevällä komission verkkosivustolla
Numerotietoa ASEM-maiden välisestä kaupasta
Tutustu tietosivuun Mikä ASEM on? Eurooppa-tiedotuksen verkkosivustolla.

Alkuun

Talous

Kasvavat investoinnit ja kulutus nopeuttavat EU:n talouskasvua vuonna 2006

Komissio on joutunut rukkaamaan EU:n kasvuennusteita – tällä kertaa ylöspäin. Tämän vuoden talouskasvun arvioidaan olevan voimakkainta sitten vuoden 2000. Kasvun odotetaan olevan 2,7 prosenttia koko EU:ssa ja 2,5 prosenttia euroalueella. Talouskasvun pääasiallisena veturina toimii EU:n sisämarkkinoiden voimakas kysyntä ja edellisvuodesta virkistynyt investointitoiminta. 

Talouskasvu on omalta osaltaan parantanut työllisyyslukuja. Heinäkuussa työttömyys laski EU:ssa 8 prosenttiin ja euroalueella 7,8 prosenttiin. Vaikka energian hinnat ovat nostaneet kuluttajahintoja, pysyy inflaatio maltillisella tasolla työn paremman tuottavuuden ja kansainvälisen kilpailun ansiosta. Vuoden 2006 inflaatiovauhdiksi komissio veikkaa 2,3 prosenttia, joka on kymmenyksen korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. 

Tiedote: IP/06/1154
Lue lisää:         
EU:n talousnäkymistä komission talous- ja raha-asiasivustolta
Suomen talousnäkymistä valtiovarainministeriön verkkosivustolta

Alkuun

Edustusto

Edustusto etsii viestintäkonsulttia – määräaika lähestyy!

Euroopan komission Suomen edustusto etsii tarjouskilpailun avulla konsulttia avustamaan poliittisten ja yhteiskuntasuhteiden viestintäpalveluissa. Tarvittaviin palveluihin kuuluvat mm. kansalaisille ja mielipidevaikuttajille suunnattujen tapahtumien järjestäminen, tiedotustilaisuuksien järjestäminen ja edustuston viestintätoimien vaikutusten arviointi.  

Lisätietoja on edustuston verkkosivulla julkaistussa ilmoituksessa. Tarjousasiakirjat on pyydettävä viimeistään perjantaina 8. syyskuuta, puh. (09) 622 6544. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 15. syyskuuta 2006 klo 16.00.

Alkuun

Ehdotuspyyntö

Rahoitusta kehitysmaa-aiheisten TV-ohjelmien tekemiseen

Komissio on julistanut haettavaksi miljoona euroa avustuksia kehitysmaa-aiheita käsittelevien televisio-ohjelmien tuottamiseen. Tukea voivat hakea TV-kanavat ja av-tuotantoyhtiöt. Yksittäistä ohjelmahanketta voidaan tukea 75 000–150 000 eurolla, kuitenkin enintään 30 prosentilla hankkeen kustannuksista.

Hakuaika päättyy 11. lokakuuta 2006.

Lisätietoja ja hakuohjeet

Alkuun

101 tapaa, joilla EU on parantanut elämääsi

Turvallisuusmääräyksiä ja kuluttajaneuvontaa

Euro, verkkokauppa ja vilkas matkailu ovat lisänneet nopeasti ulkomailta tehtäviä ostoksia. Tämä on väistämättä lisännyt myös kansainvälisiä riitatilanteita, joiden ratkaiseminen voi olla melkoisen hankalaa, kun tavaran toimittaja on jopa tuhansien kilometrien päässä. Komissio ja EU:n jäsenvaltiot ovat siksi perustaneet Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (EKK), joka neuvoo kuluttajia EU:n jäsenmaiden välisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.

Euroopan kuluttajakeskukset julkaisevat mm. verkkosivuillaan runsaasti hyödyllisiä tietoja, kuten ohjeita vuokrasopimuksen tekemisestä ja takuumaksukäytännöistä ihmisille, jotka haaveilevat ranskalaisesta loma-asunnosta mutta eivät osaa ranskaa.

EKK:n puoleen voi kääntyä myös ongelma- ja riitatilanteissa, jolloin se auttaa viemään asian eteenpäin johonkin tuomioistuinten ulkopuoliseen riitojenratkaisuelimeen.

EU-maiden välistä verkkokauppaa koskevat valitukset lisääntyivät EU:ssa 74 prosenttia vuosina 2004–2005. Suomalaiset olivat Euroopan neljänneksi aktiivisimpia valittajia. Kuluttajaviraston yhteydessä toimiva Suomen EKK käsitteli vuonna 2005 kaikkiaan 119 verkkokauppaan liittyvää valitusta.

EU:ssa on tuotteiden turvallisuudesta tiukkoja säännöksiä, jotka koskevat myös EU:n ulkopuolisista maista tulevien tavaroiden maahantuojia ja jakelijoita. Kuluttajalla on oikeus korvaukseen, mikäli jostain EU-maasta ostettu turvallisuudeltaan puutteellinen tuote aiheuttaa hänelle ruumiillista tai aineellista vahinkoa.

Jotta tuote täyttäisi EU:n yleisen turvallisuusvaatimuksen – se ei saa aiheuttaa käyttäjälleen vaaraa – tuottajan on ilmoitettava kaikista tavanomaiseen käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuotteesta on kerrottava sen koostumus, mahdolliset käyttö- ja hävittämisohjeet sekä vaikutus muihin tuotteisiin silloin, kun on kohtuullisen todennäköistä, että sitä käytetään yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Jos tuotteen käyttö voi aiheuttaa vaaraa esimerkiksi lapsille tai vanhuksille, siitä on mainittava erikseen.

Kuluttajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli turvallisuusvaatimukset puutteellisesti täyttävä tuote aiheuttaa hänelle ruumiillista tai aineellista vahinkoa. Valmistaja ei voi rajoittaa tuotevastuutaan erillisin sopimusehdoin.

Suomessa keskusteltiin tuotevastuulain säätämisestä jo 1980-luvulla. Laki kuitenkin säädettiin vasta vuonna 1990 EU:n tuotevastuumääräysten jo valmistuttua. Kuluttaja voi Suomessa tehdä valituksen vaaralliseksi epäillystä tuotteesta kunnan terveystarkastajalle tai suoraan Kuluttajavirastoon.

Edustuston kotisivustolla kerrotaan lisää näistä ja muista tavoista, joilla EU on parantanut elämääsi. http://europa.eu.int/finland/

Alkuun

Työpaikat

Avoimia toimia

EU:n toimielimiin rekrytoidaan suomenkielisiä hyvän kielitaidon omaavia oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä kääntämään tai tarkastamaan oikeudellisia tekstejä. Aikaisempaa työkokemusta ei vaadita. Avoimen kilpailun tulosten perusteella laaditaan varallaololuettelot myöhempää palvelukseenottoa varten. Lisätietoja kilpailusta on 13. heinäkuuta 2006 julkaistussa Euroopan unionin virallisen lehden numerossa C 162 A, ja hakuohjeet löytyvät Euroopan yhteisön henkilöstövalintatoimiston EPSOn verkkosivulta.

Parmassa Italiassa toimiva Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA hakee palvelukseensa henkilöitä mm. oikeudellisiin, hallinnollisiin ja erinäisiin tieteellisiin tehtäviin. Näistä ja muista avoimista toimista lisätietoja EFSA:n työhönottosivulla.

Wienissä Itävallassa toimiva Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus EUMC hakee palvelukseensa johdon sihteeriä ja hallintoavustajaa. Lisätietoja EUMC:n verkkosivustolta.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

7.–9.9. Liikennekomissaari Jacques Barrot vierailee Lappeenrannassa, jossa hän osallistuu liikennekysymyksiä käsittelevän EU:n ja Venäjän pysyvän kumppanuusneuvoston kokoukseen ja Saimaan kanavan 150-vuotisjuhlallisuuksiin. Jacques Barrot vierailee myös Viipurissa. 

9.–11.9. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja EU:n ulkosuhteista ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Benita Ferrero-Waldner vierailevat Helsingissä, jossa he osallistuvat EU–Etelä-Korea-, EU–Kiina- ja ASEM 6 ‑huippukokoukseen.

10.–11.9. ASEM 6 ‑huippukokous Helsingin Messukeskuksessa. Ks. juttu edellä.

11.9.   Komission institutionaalisista suhteista ja viestintästrategiasta vastaava komissaari Margot Wallström vierailee Helsingissä, jossa hän osallistuu EU-maiden parlamenttien yhteisöasioita käsittelevien elinten konferenssiin (Cosac).

11.9.    EU:n energia-asioista vastaava komissaari Andris Piebalgs vierailee Lahdessa, jossa hän osallistuu kansainväliseen energia-auditointia käsittelevään konferenssiin.

11.9.    Vuonna 2007 EU viettää yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta. Eurooppa-tiedotus ja Turun kansainvälinen kohtauspaikka järjestävät tiedotus- ja keskustelutilaisuuden klo 18–20  Turun kansainvälisen kohtauspaikan tiloissa, Brinkkalan talo, Vanha Suurtori 3. Järjestöjen ja yhdistysten edustajat ovat tervetulleita kuulemaan teemavuoden tavoitteista ja mahdollisuuksista saada rahoitusta omiin hankkeisiin. Teemavuodesta alustaa erikoissuunnittelija Sinikka Keskinen työministeriöstä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 8.9. mennessä osoitteella juhana.tuomola@eurooppa-tiedotus.fi. Lisätietoja: Eurooppa-tiedotuksen aluetiedottaja Juhana Tuomola, puh. 010 345 6630, ja Turun kansainvälinen kohtauspaikka, puh. (02) 262 0969.

12.9.       Yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaava komission varapuheenjohtaja Günter Verheugen vierailee Helsingissä, jossa hän osallistuu EU:n ja Kiinan yritystoimintaa käsittelevään huippukokoukseen.

29.–30.9. Asumaan ja töihin ulkomaille. Työnhakijat ja työnantajat kohtaavat Job Fair Europe ‑messuilla Helsingissä, Kouvolassa, Jyväskylässä ja Turussa sekä kymmenissä muissa Euroopan kaupungeissa. Messujen taustalla on komission koordinoima Euroopan työnvälitysverkosto EURES. Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla Job Fair Europe ‑messut järjestetään yhdessä Expat Fair Finland ‑messujen kanssa, joten tarjolla on tietoa myös ulkomaantyöstä, ulkomaankomennuksista ja au pairiksi lähdöstä. Työministeriön verkkosivulla on tietoa muissa Suomen kaupungeissa järjestettävistä Job Fair Europe -tapahtumista.

Alkuun

    Euroopan komission Suomen edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.