http://ec.europa.eu/finland/
14/2011

Veckobulletin 15/4 2011

Miljö


Energieffektivare och miljövänligare energibeskattning

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till översyn av föråldrade regler för beskattning av energiprodukter i EU.

Med de nya reglerna vill man lägga om beskattningen av energiprodukter så att rådande obalanser avskaffas och både koldioxidutsläpp och energiinnehåll påverkar storleken på skatten.

För närvarande är det paradoxalt nog de mest förorenande energikällorna som är de lägst beskattade. Däremot är biobränslen bland de hårdast beskattade energikällorna trots EU:s åtagande att öka andelen förnybar energi i transporter. Det nya förslaget kommer att avlägsna dessa inkonsekvenser.

I direktivet föreslår man att minimiskattesatsen delas upp i två delar så att en del är baserad på energiprodukternas koldioxidutsläpp på nivån 20 euro per ton koldioxidutsläpp. Den andra delen baseras på energiinnehåll, dvs. den faktiska energi som en produkt genererar uttryckt i gigajoule (GJ). Minimiskattesatsen anges till 9,6 euro per GJ för motorbränsle och 0,15 euro per GJ för eldningsoljor. Detta ska gälla för alla bränslen som används för transporter och uppvärmning.

Kommissionen vill främja ökad energieffektivitet och konsumtion av mer miljövänliga produkter och samtidigt undvika en snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden. Förslaget kommer att göra det lättare för EU-länderna att omforma sina övergripande skattesystem så att de bidrar till tillväxt och sysselsättning genom en övergång från skatt på arbete till skatt på konsumtion. Det omarbetade direktivet beräknas träda i kraft 2013.

Läs hela pressmeddelandet.

Till början

Konsumentfrågor

Stora brister i konsumenternas kunskaper

Bara hälften av konsumenterna i EU känner sig trygga, tillräckligt kunniga och skyddade som konsumenter. Skillnaderna mellan olika länder är stora, och finländarna klarar sig i allmänhet bra i jämförelsen. Detta framgår av den Eurobarometerundersökning som publicerades med anledning av den europeiska konsumentkonferensen 2011.

Starka konsumenter tycker att det är lätt att välja rätt i utbudet. De känner till sina rättigheter och vet vart de ska vända sig för att få gottgörelse om något skulle gå fel. Osäkra konsumenter tycker det är svårt att välja rätt, känner inte till sina rättigheter, stöter på fler problem och tenderar att inte gå vidare när något har gått fel.

Enligt undersökningen tycker konsumenterna att det är svårt att utföra enkla räkneoperationer. De tillfrågade skulle lösa tre konsumentrelaterade uppgifter och i hela EU svarade bara 45 % rätt. Motsvarande siffra för Finlands del var 59 %. Två av tio klarade inte av att välja det billigaste alternativet när de köpte platteve. Bara 58 % klarade av att läsa ingrediensförteckningar och 18 % kände inte igen bäst-före-datum. Bara 2 % av konsumenterna kände igen fem vanliga logotyper för offentlig information. 33 % trodde att CE-märket betyder ”tillverkad i Europa” och bara 25 % visste att det betyder att produkten följer EU-lagstiftningen. Finländarna kände bäst till detta område, 50 % svarade rätt på frågan.

Undersökningen genomfördes 2010 i 29 länder (EU-länderna, Island och Norge). 56 471 konsumenter deltog. Man vill öka kännedomen om konsumenternas kunskaper, medvetenhet och förmåga att hävda sig, för att lättare kunna utarbeta en politik som tar hänsyn till konsumenternas faktiska agerande, både på EU-nivå och i de enskilda länderna.

Läs hela pressmeddelandet.

Till början

Fiske

Nolltolerans mot olagligt fiske

Det kommer att bli mycket svårare att bedriva olagligt fiske i och med att EU:s nya system för fiskerikontroll nu är färdigt att börja användas. EU har infört nya bestämmelser om kontroll av hela marknadskedjan "från båt till bord".

Systemet ger de verktyg som behövs för att bryta gamla mönster och skapa en kultur av laglydnad så att överfisket stoppas och EU:s fiske blir verkligt hållbart. Det nya systemet gör fisken spårbar från fångsten ända till dess att den når konsumenten.

EU-ländernas myndigheter kan i varje handelsled spåra felaktigheter tillbaka till den som är skyldig.

Inspektioner kommer att ske på samma sätt över hela Europa. Uppgifterna samlas in och korskontrolleras elektroniskt. När produkten kommer ut i butiken kan konsumenten vara säker på att den har fångats lagligt. Lagöverträdelser kommer att bestraffas hårt oberoende av var de skyldiga befinner sig och vilken nationalitet de har. Den som upprepade gånger ertappas med att fiska olagligt kommer till slut att förlora fiskelicensen till följd av ett nytt poängsystem.

Fiskeregler och kontrollsystem beslutas på EU-nivå men genomförs och tillämpas av de olika EU-ländernas nationella myndigheter och inspektörer.

Läs hela pressmeddelandet.

Till början

Inre marknaden

Kommissionen föreslår enhetligt patentskydd i 25 EU-länder

Kommissionen har lagt fram ett paket med två lagförslag som kommer att minska kostnaderna för patent i EU med upp till 80 %.

Det nuvarande europeiska patentsystemet är mycket dyrt och komplicerat. Europeiska patentverket (EPO) – ett organ inom Europeiska patentorganisationen med 38 länder (EU-länderna + 11 andra europeiska länder) – handlägger patentansökningar och ansvarar för att bevilja europeiska patent. Men för att ett patent ska gälla i ett EU-land måste uppfinnaren begära godkännande i varje enskilt land. Processen medför avsevärda kostnader för översättning och administration; de uppgår till omkring 32 000 euro om patentskydd söks i alla EU-länder. Enbart översättningsutgifterna är 23 000 euro. Detta kan jämföras med att ett patent i USA kostar i genomsnitt 1 850 euro.

Enligt förslaget skulle kostnaden för ett europeiskt patent med enhetlig verkan i 25 EU-länder under en övergångsperiod vara högst 2 500 euro, och därefter 680 euro.

Det förslås också att patentansökningarna ska kunna lämnas in på vilket språk som helst, men att EPO skulle handlägga ansökningar och bevilja patent bara på engelska, franska eller tyska. För sökande i EU som skickar in patentansökan på ett annat språk än de tre officiella EPO-språken skulle översättningskostnaderna kompenseras.

Utkasten till förordningar kommer nu att gå vidare till rådet och Europaparlamentet för behandling. Kommissionen hoppas att också Spanien och Italien, som ännu inte deltar, kommer att ansluta sig till det utökade samarbetet.

Läs hela pressmeddelandet.

Till början

Folkhälsa

Journalisttävling för folkhälsa

Nu kan man lämna in bidrag till den tredje omgången av EU:s journalistpris för folkhälsa. Journalisterna uppmanas att lämna in artiklar om ett eller flera ämnen i kampanjen Europa för patienterna.

Förstapristagaren belönas med 6 000 euro, andrapristagaren med 2 500 euro och tredjepristagaren med 1 500 euro. Nytt i år är att ett särskilt pris på 3 000 euro kommer att delas ut för en artikel som lyfter fram hälsofarorna med tobak.

Tävlingsdeltagarna måste vara medborgare eller bosatta i något av de 27 EU-länderna och ha fyllt 18 år. Varje deltagare får lämna in högst två artiklar och gruppinlämningar godtas för grupper som består av högst fem deltagare. Alla artiklar måste vara skrivna på något av EU:s officiella språk och ursprungligen ha publicerats i tryckta medier eller på nätet. Artikeln får inte vara längre än 20 000 tecken. Tävlingsbidragen ska lämnas in senast söndagen den 14 juli. Närmare regler och villkor finns på den särskilda webbplatsen.

I varje EU-land väljer en nationell jury ut en finalist. Juryn består av journalister och folkhälsoexperter och har en företrädare för EU-kommissionen som ordförande. En EU-jury väljer sedan ut de tre vinnarna bland de 27 finalisterna och det tävlingsbidrag som ska belönas med det särskilda priset. De 27 finalisterna bjuds in till ett medieseminarium om hälsofrågor för EU i Bryssel i början av 2012, där också priserna kommer att delas ut.

Hittills har fler än 700 journalister från hela EU deltagit i tävlingen om hälsopriset. Deras artiklar visar hur hälsofrågor påverkar vardagen för människor i EU. Kommissionen ser i år fram emot att nya talangfulla journalister dyker upp och sätter medborgarnas och patienternas synpunkter och oro för hälsofrågorna i rampljuset.

Läs hela pressmeddelandet.

Till början

Sociala frågor

Europeiska frivilligåret 2011

Är din förening intresserad av att presentera sin verksamhet på frivilligmässan i september i Helsingfors? Nu kan ni förhandsanmäla er som arrangör! Frivilligårets EYV-turné kommer att besöka EU-ländernas huvudstäder under ett års tid. I Finland stannar turnén i dagarna tre den 15—17 september. Evenemanget går av stapeln i Helsingfors på Kampen i Europasalens nya lokaler (Malmgatan 16). Frivilligverksamheten kan presenteras i ord och handling. Det finns också möjlighet att ordna småskaliga seminarier och diskussionsmöten om frivilligfrågor.

Närmare anvisningar om hur man kan anmäla sig till partnerarrangör ges i maj. Nu vill vi däremot gärna få in preliminära intresseanmälningar om workshopar, miniseminarier eller diskussionsmöten. Lokalerna lämpar sig för evenemang med 10-100 deltagare som är riktade till professionella frivilligarbetare eller den stora allmänheten. Sessionerna behandlar frivilligarbete ur olika synvinklar och är vanligtvis korta, ca 1-2 timmar. Detta är ett bra sätt att få uppmärksamhet bland en ny publik!

Som stöd för planeringen ber vi er anmäla preliminärt intresse till karoliina.tikka@alli.fi, gärna före slutet av april. Det slutliga programmet planeras utgående från dessa intresseanmälningar.

Exempel på ämnen som kom fram i planeringsträffen är koordineringsfrågor (rekrytering, utbildning, åtaganden, goda sätt att tacka); hur sänka tröskeln för deltagande, hur få med specialgrupper i verksamheten, nya former av frivilligarbete, kontaktyta mellan professionella och frivilliga hjälpare, frivilligverksamhet i skolor. Kan någon av dessa frågor passa just din förening? Eller hittar ni på något nytt? Kom med och berätta oss era idéer!

Till början

Lediga tjänster

 

·        Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) i Parma rekryterar experter på flera områden. Närmare uppgifter finns på myndighetens webbplats.

Till början

Länkar

Tips på länkar

 

Till början

Agenda

Kommande evenemang

18.4 Infomöte om Europeiska året för frivilligarbete och programmen Ett Europa för medborgarna och Aktiv ungdom (Björneborg)

CIMO:s ledande sakkunnig Mauri Uusilehto berättar hur man kan dra nytta av programmen Ett Europa för medborgarna och Aktiv ungdom. Evenemanget äger rum kl. 14.15-15.30 i mötesrummet i Björneborgs huvudbibliotek (bottenvåningen), Gallen-Kallelankatu 12. Målgrupp är föreningar, organisationer, kommuner, personer som arbetar med ungdomar och alla intresserade. Kaffe serveras kl. 14. Mer information: Europainformationen i Satakunda, tiina.viitanen@formin.fi el tfn (010) 345 66 10.

19.4 Infomöte om frivilligverksamhet för kvinnor (Helsingfors)

År 2011 är Europaåret för frivilligverksamhet. De centrala målen för Frivilligåret är att öka uppskattningen av frivilligarbete och öka antalet frivilliga. Till årets ära vill Kvinnor i Europa lyfta fram den samhälleliga betydelsen av kvinnors frivilligarbete genom att ordna ett diskussionsmöte kl. 17–19 i Europasalen, Norra esplanaden 31, 2:a våningen. Anföranden om möjligheterna för kvinnor att delta i frivilligarbete och dess betydelse av bl.a. Ritva Nyberg (Naisten Pankki), Annukka Lakanen (UN Women) och företrädare för Monika-Naiset. Välkommen!

19.4 EU-konsumentkväll i Tammerfors

Europainformationen i Birkaland ordnar en infokväll om konsumenternas rättigheter på EU:s inre marknad kl. 16.30-18.00 i Tammerfors huvudbiblioteks föreläsningssal. Jurist Fabien Fédy från Konsumenteuropa i Finland berättar livfullt om konsumentens rättigheter, de vanligaste problemen i den gränsöverskridande handeln inom EU samt besvarar frågor. Fritt inträde, välkommen! Kaffe serveras kl. 16.15. Man kan skicka in frågor i förväg per e-post till outi.koskinen[at]formin.fi. Mer information: Europainformationen i Birkaland, tfn (010) 345 64 50.

 19.4 Utländska studenter saknar finska vänfamiljer (Helsingfors)

Det finns ca 23 000 utländska studenter i Finland. Skolutvecklingsnätverket Reipas har kört igång en tjänst för vänfamiljer. Familjer med barn i skolåldern ställer upp som vänfamilj åt en utländsk student. Värd för presskonferensen är Reino Westling från Reipas. Utländska studenter, finska värdfamiljer och företrädare för Erasmus, Tsemppi ry och projektet Valoa intervjuas. Presskonferensen hålls kl. 9.30–11.00 i Europasalen (Norra esplanaden 31, 2:a vån). Närmare uppgifter: (040) 550 60 30, reino.westling(at) gmail.com.

29.4 Livets gång och generationerna nu och i framtiden (Helsingfors)

Centralförbundet för de gamlas väl rf ordnar ett öppet och avgiftsfritt diskussionsmöte i Gamla studenthusets Musiksal kl. 15—17. Avsikten är att väcka diskussion om behovet och möjligheterna av samverkan mellan generationer i Finland. I diskussionen deltar bl.a. huvudredaktör Anne Moilanen, skådespelaren Juha Varis, redaktör/kritiker Kirsikka Moring och Valtteri Aine, ordförande för Finlands Gymnasistförbund rf. Diskussionen förs på finska.

11.5 Seminarium om CE-märkning (Helsingfors)

CE-märkning är producentens deklaration om att produkten uppfyller EU-kraven. Information om ämnet kl. 9—13 i Ostrobotnias festsal, Museigatan 10. Syftet är att klargöra avsikten med CE-märkning och dess användning och vilket ansvar och vilka skyldigheter märket medför. Den främsta målgruppen är småföretag samt handels- och industriorganisationer. Seminariet ordnas av en arbetsgrupp bestående av företrädare för Arbets- och näringsministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och Helsingfors regions handelskammare/Enterprise Europe Network. Seminariet med traktering är gratis. Anmälan per e-post till matti.poijarvi@omnipress.fi senast den 29.4. Meddela förutom namn också ställning/arbetsuppgift, vilket företag/vilken organisation ni företräder samt telefonnummer.

Till början

     

Veckobulletinen utkommer nästa gång den 5 maj. Vi önskar alla läsare en Glad påsk och en trevlig Valborg!

 Europeiska kommissionens representation på Facebook
Europasalen på Facebook och Twitter

Representationens veckobulletin utkommer på fredagar.
Veckobulletinen i din
e-brevlåda
    
Prenumerationer, adressförändringar och avbeställningar: COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu