http://ec.europa.eu/finland/
45/2010

Veckobulletin 12/11 2010

Utvidgning


Kommissionen lade fram sin årliga bedömning av utvidgningen

Nu när Lissabonfördraget har avlägsnat de institutionella flaskhalsarna kan utvidgningsagendan gå framåt på nytt och vi kan tillsammans genomföra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Anslutningsförhandlingarna med Turkiet går framåt, om än i långsam takt. Förhandlingar har inletts med Island, och Serbiens ansökan om medlemskap är under behandling. Kommissionen föreslår vidare att Montenegro ska få status som kandidatland och rekommenderar att anslutningsförhandlingar ska inledas med Montenegro och Albanien så snart länderna har uppfyllt ett antal nyckelprioriteringar som anges i yttrandena om ansökningarna om anslutning. Kommissionen bekräftar att Kroatien har nått slutfasen i anslutningsförhandlingarna och rekommenderar att anslutningsförhandlingar ska inledas tillsammans med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Dessutom bekräftades utsikterna till medlemskap för Bosnien och Hercegovina och Kosovo.

Reformarbetet i de länder som omfattas av utvidgningsprocessen har redan lett till konkreta fördelar. I utvidgningsregionen växer sig många ekonomier starkare trots den globala krisen, och skyddet för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter närmar sig nivån i EU. I det regionala samarbetet görs betydande framsteg. Freden och stabiliteten i regionen har befästs, vilket är till nytta för hela Europa.

För kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna kräver de tuffa förberedelserna för medlemskap djupgående reformer. Det återstår många utmaningar, varav god samhällsstyrning, rättsstatsprincipen och yttrandefriheten är bland de viktigaste. En grundförutsättning för hela anslutningsprocessen för flera länder är att de samarbetar till fullo med Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien. Konstruktiv diplomati krävs för att bilaterala frågor inte ska hindra den övergripande anslutningsprocessen.

Testa vad du kan om utvidgningen i vår frågesport!

Till början

EU:s budget

EU:s räkenskaper får godkänt  

För tredje året i rad har de externa revisorerna gett ett positivt utlåtande om EU:s årsräkenskaper. När det gäller utbetalningar är det allmänna omdömet att det skett en tydlig förbättring, med en betydande minskning av antalet konstaterade fel i utbetalningar av stöd till EU:s regioner.

Resultatet är uppmuntrande. Räkenskaperna befanns ge en rättvisande bild, dvs. fick godkänt betyg. Vad gäller utbetalningar har kommissionen för första gången lyckats få ned den totala felprocenten i användningen av EU-medel till under 5 %. Detta betyder att minst 95 % av alla utbetalningar som gjordes under 2009 var korrekta.

På jordbruksområdet har situationen de senaste åren varit stabil och felprocenten har fluktuerat kring tröskelvärdet 2 %. Det är ett mycket bra resultat med tanke på komplexiteten i och omfattningen av de jordbruksstöd som utbetalas till miljontals jordbrukare i hela EU.

I fråga om förebyggande insatser intensifierar kommissionen ansträngningarna att så långt möjligt förenkla sina finansiella bestämmelser, vilket revisorerna förordade. Ett nytt förslag om att inrätta enklare förfaranden för EU-bidrag och kontrakt har lagts fram i år och behandlas nu i Europaparlamentet.

Öppenhet om utbetalningar är ett annat sätt att höja kvaliteten i EU:s medelsanvändning. I kommissionens egen nätbaserade databas finns nu detaljerade uppgifter om mer än 114 000 bidrag och kontrakt som tilldelats direkt av Europeiska kommissionen, liksom länkar till nationella webbplatser med närmare uppgifter om mottagare av jordbruksstöd och regionalstöd.

Till början

Miljö

Striktare regler för industriutsläpp

EU har antagit ny lagstiftning för att minska utsläppen från stora förbränningsanläggningar, vilket kommer att medföra miljö- och hälsofördelar för EU:s befolkning.

Exempelvis förväntas antalet förtida döda minska med 13 000 per år. De nya reglerna resulterar också i stora besparingar genom minskad byråkrati och mer jämlika konkurrensvillkor för industrin.

Genom direktivet om industriutsläpp uppdateras och integreras sju olika delar av den tidigare lagstiftningen.

Det nya direktivet syftar främst till att öka användningen av bästa tillgängliga teknik. I direktivet fastställs nya justerade utsläppsgränser för stora förbränningsanläggningar i EU. Gränserna har anpassats till bästa tillgängliga teknik.

Till början

Handelspolitik


Omfattande handelspolitisk strategi för de kommande fem åren

EU-kommissionen har i dag lagt fram planerna för en handelspolitik som ska stärka EU:s ekonomi. I ett meddelande om handel, tillväxt och världspolitik granskas handelns möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Målet med den nya strategin är att avlägsna handelshinder, öppna de globala marknaderna och se till att europeiska företag behandlas rättvist.

Det övergripande målet är att agera mer beslutsamt, och se till att fördelarna med handeln faktiskt gynnar invånarna i EU. Enligt meddelandet ges EU tre fördelar genom handeln: en starkare ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen och ett större utbud av varor och tjänster till lägre priser.

Den Eurobarometerundersökning om internationell handel som offentliggjordes i samband med meddelandet visar att två tredjedelar av invånarna i EU anser att den internationella handeln har gynnat EU. Majoriteten anser att europeiska produkter och tjänster kan stå sig väl i konkurrensen på den globala marknaden. Finländarna hör till majoriteten i båda de ovannämnda fallen. Av undersökningen framgår också att finländarna hör till den minoritet på 41 % i EU som är beredd att betala lite mer för inhemska produkter eller tjänster i jämförelse med utländska.

Till början

Informationssamhället

Samråd visar på vikten av att bevara ett öppet Internet

Den 30 juni 2010 inledde kommissionen ett offentligt samråd om ett öppet Internet och nätneutralitet. Utfallet är att det i princip råder enighet om att vi bör se till att Internet förblir öppet.

Sammanlagt 318 aktörer på alla nivåer inom det aktuella området har bidragit med synpunkter. Svar flöt in bland annat från organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec), teleoperatörer, Internetleverantörer, medlemsstaternas myndigheter, konsumentorganisationer, företrädare för det civila samhället och ett antal enskilda personer. 

Samrådets resultat tyder inte på att det skulle finnas något behov av mer långtgående EU-lagstiftning i nuläget, men däremot är det tydligt att man förväntar sig att det kan komma att behövas i framtiden. EU:s ändrade rambestämmelser på telekommunikationsområdet, vilka antogs 2009, anses tillhandahålla de grundläggande verktyg som behövs för att hantera nätneutralitetsfrågor. Det råder enighet om att trafikstyrning är en nödvändig åtgärd när det gäller att se till att Internet är säkert och fungerar effektivt. Många samrådsdeltagare uttrycker oro över att nätbaserade telefontjänster, som IP-telefoni (VoIP) kan komma att blockeras och att vissa bandbredder kan komma att minskas.

Dessa frågor tas även upp vid det möte om nätneutralitet som äger rum den 11 november, då kommissionen och Europaparlamentet utbyter synpunkter på den rapport om nätneutralitet som kommissionen inom kort kommer att offentliggöra.

Till början

Arbetspraktik


Praktikplats vid EU-kommissionens representation i Helsingfors för högskolestuderande

Europeiska kommissionens representation söker initiativrika och självständiga praktikanter som är intresserade av EU-frågor och som bl.a. ska sammanställa pressöversikter och rapporter, hjälpa till med de praktiska arrangemangen inför olika evenemang och med kontorsarbete av olika slag samt bistå representationens personal i diverse andra uppgifter. Praktiken ger en utmärkt möjlighet att fördjupa sig i aktuella EU-frågor och att få en konkret inblick i vad kommissionen gör och hur den fungerar.

Praktikanten måste vara inskriven vid ett universitet eller en yrkeshögskola.

Lön eller annan ersättning betalas inte ut.

Representationen och praktikanten kommer överens om när praktiken börjar och hur länge den varar.

För mer information kontakta Kati Havusalmi, tfn (09) 6226 5466 (kl. 10—15), e-post kati.havusalmi@ec.europa.eu

Till början

Lediga trjänster

Lediga tjänster

Är du intresserad av en karriär som EU-tjänsteman? Vill du lära dig nya saker och vidareutveckla dig? Vill du ha intressanta och utmanande arbetsuppgifter? Vill du arbeta i en internationell miljö och kunna utnyttja dina språkkunskaper? Rekryteringen till EU:s institutioner sker via EU:s rekryteringsorgan EPSO.

Den sökande ska fylla i en ansökan på nätet och skicka den till EPSO inom utsatt tid. Det nya urvalsförfarandet består av två steg: datorbaserade tillträdesprov runtom i EU-länderna och en utvärdering i Bryssel. Uppgifterna om lediga tjänster utlyses på EPSO:s hemsida och i EU:s officiella tidning. De kandidater som godkänns i utvärderingen förs upp på en s.k. ”reservlista”. Det är en databas med uppgifter om dem som har klarat ett uttagningsprov där EU-institutionerna kan välja personal.

För närvarande kan du söka följande tjänster:

  • Handläggare för förvaltning av medel från strukturfonder/sammanhållningsfonden (EPSO/AD/204/10). Meddelande om uttagningsprov.
  • Handläggare för skatter och tullar (EPSO/AD/205/10). Meddelande om uttagningsprov.
  • Assistenter på området audiovisuellt arbete/webbdesign (EPSO/AST/102/10). De som rekryteras kommer att vara verksamma inom olika områden av audiovisuell produktion, teknik och arkivering samt inom webbdesign och webbutveckling. Meddelande om uttagningsprov.
  • Assistenter på området arkiv- och dokumenthantering (EPSO/AST/103/10). De som rekryteras kommer att vara verksamma inom olika områden av audiovisuell produktion, teknik och arkivering samt inom webbdesign och webbutveckling. Detta uttagningsprov avser inte rekrytering av it-experter eller bibliotekarier. Meddelande om uttagningsprov
  • Assistenter på området inspektion av kärntekniska anläggningar (EPSO/AST/104/10). Inspektörer av kärntekniska anläggningar ska kontrollera att de deklarationer och rapporter som anläggningarnas operatörer lämnat är riktiga, fysiskt kontrollera kärnämne och avrapportera sitt arbete. Under uppsikt av sina överordnade ska inspektörerna också upprätthålla relevant kommunikation med operatörer, nationella aktörer och internationella organisationer. De kan även uppmanas att hjälpa till att utveckla, installera och underhålla utrustning för kärnämneskontroll. Syftet med det allmänna uttagningsprovet är att upprätta en reservlista för att tillsätta lediga tjänster vid generaldirektoratet för energi och vid de av Gemensamma forskningscentrumets enheter som arbetar med kärnämneskontroll, i synnerhet vid institutet för transuraner i Karlsruhe, vid energiinstitutet i Petten i Nederländerna och vid förvaltningen av anläggningen i Ispra i Italien. Meddelande om uttagningsprov.
  • Senior ekonom (Minst 15 års yrkeserfarenhet inom ekonomi krävs). (COM/AD/17/10). Meddelande om uttagningsprov.

Observera också följande tjänst som kommer att utlysas inom kort:

  •  Den 17 november utlyser EPSO ett allmänt uttagningsprov (EPSO/AST/111/10), för bl.a. svenskspråkiga assistenter. Attraktiva villkor. Kompetenta assistenter uppskattas vid institutionerna, grip chansen! Ansökningstid: 17.11—18.12. Läs mer och anmäl dig på EPSO:s hemsida.

Se också övriga tjänster på EPSO:s webbplats! Följ med hemsidan regelbundet, här hittar du alla nya tjänster som utlyses.

Till början

Länkar

Tips på länkar
  •      EU och Afrika ordnar det tredje toppmötet i Libyen 29—30 november. Tema på toppmötet är investeringar, ekonomisk tillväxt och nya jobb. Följ med mötets gång på mötets webbplats.

Till början

Agenda

Kommande evenemang

15.11. Öppen debattkväll: Varför är Finland i Afghanistan? (Åbo)

Afghanistan är för tillfället den största utmaningen för det internationella samfundets krishantering. Både stater och internationella organisationer såsom FN, Nato och EU deltar i stabiliseringen och återuppbyggnaden av landet. Finland deltar i Afghanistan  både i civil krishantering och  militär krishantering och stöder utvecklingssamarbetet i landet. Utrikesministeriet och försvarsministeriet ordnar en serie debatter och inbjuder er att diskutera och höra om Finlands insatser i  Afghanistan. Anförandena (på finska) hålls av rådgivare Olli Ruohomäki, utrikesministeriet och försvarsministeriets kommunikationsdirektör Jyrki Iivonen. Riksdagsledamot, medlem i utrikesutskottet Ilkka Kanerva kommenterar. Ordförande för debatten är Europainformationens enhetschef Marja Aspelund, utrikesministeriet. Debatten hålls kl. 18.00–20.00 i Auditorium Aalto, Alvarium, Trädgårdsgatan 8 B, Åbo. Kaffeservering kl. 17.30. Anmälningstiden har i princip gått ut, men intresserade kan ringa och höra sig för om eventuella platser till Egentliga Finlands Europainformation, tfn. 010 3456 630. Välkommen!

18.11. Medborgarforum kring Europeiska året mot fattigdom (Vanda)

Vill du ha information om EU:s socialpolitik och social trygghet i EU? Eller vill du ha en EU-karta? På Europainformationens bord hittar du det du söker. På Medborgarforumet står dessutom uppträdanden av olika slag på programmet. Ett seminarium hålls kl. 1316.30 och forumet avslutas med en filmförevisning. Se programmet. Det är fritt inträde till seminariet och filmförevisningen och man behöver inte anmäla sig på förhand. Evenemanget hålls kl. 12—17 på allaktivitetscentret Lumo i Vanda. Arrangörer: Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa r.f. och Finlands nät mot fattigdom och utslagning.

22.11. Ett eget EU-program för idrott 2014? — Förhoppningar, möjligheter och nuläget (Åbo)

Europainformationen anordnar ett seminarium kring frågan om EU-program för idrott kl. 11.00—13.00 i stadsbibliotekets Studio, Slottsgatan 2. Seminariet är gratis och öppet för allmänheten. Vid seminariet medverkar Hannu Takkula, ledamot av Europaparlamentet, direktör Harri Syväsalmi vid undervisnings- och kulturministeriet och ishockeyns ”grand old man”, tränaren och utbildaren Juhani ”Juuso” Wahlsten. Vi hoppas på deltagare från idrottsvärlden som är intresserade av ämnet. Se program och närmare information. Kaffeservering före seminariet. Anmälningar senast den 19 november: juhana.tuomola@formin.fi eller tfn 010 3456 630. Välkommen!

25.11. Nog med tal om fattigdom, nu är det dags för handling! (Helsingfors)

År 2010 är Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Det oförutsedda ekonomiska läget väcker på nytt frågor om förhållandena mellan rikedom och välfärd, konkurrenskraft och grundtrygghet. Vad tänker folk i Finland och hur upplever de sin situation? Vilka synpunkter vill experterna lyfta fram? Vilka svar ger beslutsfattarna? Riksdagens fattigdomsgrupp arrangerar tillsammans med Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa (STKL) och Finlands nätverk mot fattigdom och utslagning (EAPN-Fin) ett gemensamt seminarium för medborgare och beslutsfattare i riksdagens tilläggsbyggnads auditorium kl. 11.00—16.00. Fritt inträde. Förhandsanmälan senast 15.11. Se anvisningar för anmälan och seminariets program.

26.11. Sysselsättning och tillväxt i EU (Vasa)

Hur kan vi trygga den europeiska livsstilen och levnadsstandarden mot bakgrund av dagens utmaningar? Vid seminariet medverkar Sari Essayah, ledamot av Europaparlamentet, överdirektör Sinikka Tamminen, utbildningsstyrelsen och chefen för internationella ärenden Francesca Cucinotta, Vasa universitet. Arrangörer: Akava Österbotten och utrikesministeriets Europainformation i samarbete med Vasa universitets studentkår och Vasaregionen i Europa r.f. Seminariet hålls kl. 12.00-13.50 i vetenskapsbiblioteket Tritonia (auditorium Nissi), Universitetsstranden 7. Kaffeservering kl. 11.30. Öppet för allmänheten, fritt inträde. Med tanke på kaffeserveringen ber vi dig anmäla dig senast 23.11. Närmare upplysningar: nina.pilke@uwasa.fi eller harri.varhama@formin.fi, tfn 010 345 6550. Välkommen att lyssna och diskutera!

30.11 Thomas Henrikson författargäst vid Europasalens litteraturkväll (Helsingfors)

Förlaget Lurra Editions och EU-kommissionens representation i Finland ordnar en litteraturkväll i Europasalen (Norra esplanaden 31, 2:a våningen) kl. 18—20. Tema är Thomas Henrikssons nyutkomna tvåspråkiga essäsamling Hurmio – Passion: kirjoituksia säveltäjistä ja kirjailijoista = essäer om kompositörer och författare. Essäerna på finska har ursprungligen publicerats i Helsingin Sanomat 1966—1986, ofta med Henrik Tikkanens ritningar. De svenska texterna har publicerats i Stockholms Tidningen under samma period. Moderator är Elisabeth Nordgren (Hufvudstadsbladet). Evenemanget är tvåspråkigt och öppet för alla. Fritt inträde. Förhandsanmälan senast 25.11: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu eller tfn 09 6226 5421. Närmare uppgifter: Arja Rinnekangas, Lurra Editions, 044 2636 433, arja.rinnekangas@lurraeditions.fi eller Johanna Kaprio, EU-kommissionens representation, johanna.kaprio@ext.ec.europa.eu, 09 6226 5421. Hjärtligt välkomna!

30.11. Drömmar till verklighet (Helsingfors)

Nu är det dags att förverkliga resultaten av Europeiska temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010. Välkommen att se och höra vad som gjorts och hur man kan föra arbetet vidare. Evenemanget hålls kl. 16—17.30 i Nationalmuseets auditorium på Mannerheimvägen 34 (ingång från gatan). Förhandsanmälan senast 24.11: Ritva Pihamaa, ritva.pihamaa@thl.fi. Platserna fylls i anmälningsordning. Evenemanget avslutas med kaffe. Konferencier forskaren Jouko Karjalainen från Institutet för hälsa och välfärd.

Till början

     Representationens veckobulletin utkommer på fredagar.
Veckobulletinen i din
e-brevlåda
    
Prenumerationer, adressförändringar och avbeställningar: COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu