http://ec.europa.eu/finland/
2/2010

Veckobulletin 15/1 2010

EU-ordförandeskapet


Spanien tog över som EU-ordförande

Spanien tog över EU-ordförandeskapet från Sverige den 1 januari 2010. En av de viktigaste frågorna under det spanska ordförandeskapet är den ekonomiska återhämtningen efter krisen. Spanien kommer också att satsa på det mer lagtekniska arbetet. Många rättsakter behöver nämligen ses över för att Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, ska omsättas i praktiken.

Medborgarfrågorna står också kvar på ordförandeskapets dagordning. Spanien, som har en majoritet kvinnor i regeringen, väljer att särskilt fokusera på jämställdhet. Dessutom kommer man att koncentrera sig på europeisk utrikespolitik och på hur EU kan bli en starkare aktör internationellt. Under det kommande halvåret inleds också en bred debatt om EU:s framtida jordbrukspolitik, om EU:s nästa sjuårsbudget och om en ny strategi för energipolitiken.

Spanien samarbetar under sitt ordförandeskap nära med höstens ordförandeland Belgien, liksom med Ungern, som blir EU-ordförande våren 2011.

De två nya poster som skapats genom Lissabonfördraget, nämligen EU:s ständige ordförande och EU:s utrikesrepresentant, ska fungera som ett stöd för EU-ordförandelandet. EU:s nuvarande handelskommissionär Catherine Ashton har utnämnts till utrikesrepresentant, medan den belgiske premiärministern Herman van Rompuy är EU:s förste ständige ordförande.

En av Herman van Rompuys första uppgifter blir troligen att planera för ett extra toppmöte mellan EU:s stats- och regeringschefer i februari. Toppmötet kommer i första hand att handla om strategin EU 2020, som omfattar riktlinjerna för EU:s utveckling under de närmaste tio åren.

Till början

Nya kommissionen

Blivande EU-kommissionärer i elden

Innan den nya kommissionen kan börja arbeta måste de nominerade ledamöterna höras och godkännas av Europaparlamentet. De offentliga utfrågningarna i parlamentet hålls den 11—19 januari. Vid utfrågningarna ställer parlamentsledamöterna frågor för att bedöma kandidaternas kompetens inom politikområdet i fråga.

Finlands kandidat Olli Rehn stod i tur genast måndagen den 11 januari. Olli Rehns budskap till parlamentet var att en hållbar ekonomisk återhämtning i EU bara är möjlig om EU-länderna har en gemensam strategi för hur de ska ta sig ur den ekonomiska krisen, och om de vidtar åtgärder för att skapa sunda offentliga finanser. Under måndagen hördes också Catherine Ashton. En tidsplan för de återstående utfrågningar finns på Europaparlamentets webbplats.

Också i framtiden kommer det att finnas en ledamot från varje EU-land i kommissionen, med andra ord 27 ledamöter inklusive ordförande. Fjorton av de nominerade ledamöterna satt med redan i Barrosos första kommission och nio av de 27 kommissionärerna är kvinnor. I den nya kommissionen har det gjorts vissa ommöbleringar för att portföljernas innehåll bättre ska svara mot tyngdpunkterna i kommissionens politik.

Europaparlamentet röstar om Barrosos nya kommission vid ett extra plenum den 26 januari. Parlamentet kan inte fälla en enskild ledamot utan måste antingen godkänna eller fälla kommissionen i sin helhet. Förutsatt att den nya kommissionen får Europaparlamentets godkännande utnämns den formellt av rådet. Mandatperioden sträcker sig till den 31 oktober 2014.

På Europaparlamentets webbplats finns information om kandidaterna, om hur utfrågningarna går till och om när de hålls. Utfrågningarna kan följas i direktsändning på parlamentets webbplats.

Till början

Kulturhuvudstäder

Kulturhuvudstäder bjuder på mångsidigt program

De europeiska kulturhuvudstäderna 2010 är Essen i det tyska Ruhrområdet, Pécs i södra Ungern och Istanbul i Turkiet. Städerna firar året med ett mångsidigt program bestående av musik, teater, dans, film och litteratur. Evenemangen väntas locka tiotusentals besökare. På kulturhuvudstädernas webbplatser kan man bekanta sig med utbudet.

Essen har valt att engagera hela Ruhrområdet i programmet under kulturhuvudstadsåret. För hundra år sedan var Ruhr Europas största industriområde med ett myller av kolgruvor och stålverk. Idag har fabriker, skorstenar och industrikanaler blivit museer och turistattraktioner. Arrangörerna hoppas att kulturhuvudstadsåret ska bidra till att blåsa nytt liv i området.

Istanbul satsar under året på att lyfta fram sin historia som knutpunkt för den europeiska civilisationen och bro mellan Europa och Asien. Turkiet är det andra landet utanför EU som innehar titeln. Först ut var Stavanger i Norge, som var europeisk kulturhuvudstad 2008.

Mittemellan Essen och Istanbul visar den ungerska staden Pécs upp sitt rika och mångkulturella arv. Pécs har historiskt sett varit samlingsplats för arméer och handelsmän som for kors och tvärs över Europa. Staden hoppas nu knyta band till sina grannländer, särskilt på Balkan, och bli ett kulturcentrum för regionen.

I år är det 25 år sedan den första europeiska kulturhuvudstaden valdes. Valet föll på Aten och året var 1985. Genom att utse europeiska kulturhuvudstäder vill man lyfta fram den kulturella mångfalden i Europa och att öka det kulturella utbytet mellan städer i olika länder. Varje kulturhuvudstad får 1,5 miljoner euro i EU-bidrag. Kulturhuvudstäderna väljs av EU-ländernas kulturministrar.

Till början

Europeiska året 2010

Kollektiva insatser mot fattigdom

EU-kommissionen har utsett år 2010 till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Under året ordnas en omfattande informationskampanj på EU-nivå och en mängd olika initiativ och evenemang i EU-länderna, Norge och Island. Under Europeiska året vill man ändra på förutfattade meningar om fattigdom och social utestängning, och även ge människor som lever i fattigdom och riskerar att utestängas från samhället möjlighet att själva komma till tals.

Nästan 80 miljoner människor i EU — dvs. 16 % av befolkningen — lever under fattigdomsgränsen. I EU definieras man som fattig om man tjänar mindre än 60 procent av medianinkomsten i det land där man bor. En av tio personer i Europa bor i ett hushåll där ingen arbetar, och nästan en femtedel av barnen i EU riskerar att drabbas av fattigdom. Bekämpningen av fattigdom och social utestängning är därför ett av EU:s viktigaste mål.

I Finland är det Institutet för hälsa och välfärd som ansvarar för aktiviteterna under året. Målet är bland annat att ge fattigdom och social utestängning större synlighet samt att öka förståelsen för dem som lever i fattigdom eller är marginaliserade. Dessutom vill man se till att dessa människor kan ta vara på sina rättigheter. Startskottet för de finska evenemangen går i Kemi den 18 februari. Regionala temadagar kommer att anordnas i Seinäjoki, Joensuu, Jyväskylä och Vanda. Dessutom anordnas ett flertal olika evenemang på temat fattigdom över hela landet. Europeiska året uppmärksammas också på festivalen Världen i byn i Helsingfors i maj. Mer information finns på temaårets finska webbplats. Senast till invigningen i mitten på februari kommer det att finnas information på svenska på webbplatsen.

Europeiska året 2010 har en budget på minst 26 miljoner euro. EU står för 17 miljoner av detta belopp.

Fattigdom och social utestängning i EU

Eurobarometerundersökning om fattigdom och social utestängning

Till början

Fiskeripolitik

EU skärpte fiskerikontrollerna

Från och med den 1 januari 2010 gäller nya, strängare bestämmelser om fiskerikontroller i EU. Syftet med dem är att garantera att alla fiskare följer de gemensamma bestämmelserna om fiske, oavsett var de kommer ifrån eller var de fiskar. De är också ett steg mot det grundläggande målet med EU:s fiskeripolitik, nämligen att skapa förutsättningar för yrkesfiskarna i EU att livnära sig samt en välmående, hållbar havsmiljö.

De nya bestämmelserna består av tre separata men sammanhängande förordningar: en förordning för att bekämpa olagligt fiske, en förordning om fisketillstånd för alla europeiska fartyg som fiskar utanför EU:s vatten, och en förordning om ett system för fiskekontroller, som ger kommissionen bättre möjligheter att bestraffa brott.

Under de senaste åren har kommissionen målmedvetet arbetat för att förbättra fiskerikontrollerna och motverka olagligt fiske. Olagligt fiske står i dag för cirka 10 miljarder euro per år globalt. EU har hittills varit en attraktiv marknad för den som fiskar olaglig. Efterfrågan på exklusiva produkter är stor, och det är enkelt att dölja produkter från olagligt fiske genom till exempel bearbetning. Det har saknats tillräckliga mekanismer för att spåra produkter och identifiera fiskefartyg i EU. I fortsättningen kommer olagliga produkter inte att kunna släppas ut på den europeiska marknaden eftersom alla havsfiskeriprodukter som säljs i EU kommer att vara certifierade. Med hjälp av modern teknik kommer man att kunna spåra produkterna i alla steg av leveranskedjan.

Genom den s.k. kontrollförordningen införs ett poängsystem för allvarliga brott, som fungerar precis som det system som finns för trafikförseelser i vissa länder. Upprepade brott mot reglerna kan leda till att man till slut förlorar sin fiskelicens, antingen för en viss tid eller för alltid. Dessutom kommer samma brott från och nu att leda till samma påföljd, oberoende av var det begås och av vilken nationalitet eller flagg den skyldige har.

EU:s fiskeripolitik

EU-åtgärder mot olagligt fiske

Reform av EU:s system för fiskekontroller

Till början

Statligt stöd

Grönt ljus för statligt stöd till flygplatsen i Vasa

EU-kommissionen ger klartecken för Finlands planer på att bevilja offentligt stöd till investeringar i infrastruktur för flygplatsen i Vasa. Den offentliga finansieringen kommer totalt att uppgå till tre miljoner euro.

Det finns för närvarande inga särskilda anläggningar för hantering av flygfrakt i Österbotten eller närliggande landskap, vilket missgynnar företagen där. Genom att bevilja flygplatsen i Vasa offentligt stöd till investeringar i infrastruktur för flygfrakt kan regionens transportförbindelser förbättras och flygplatsen användas mer intensivt och effektivt.

Kommissionen har dragit slutsatsen att stödet är förenligt med EU:s lagstiftning, eftersom det inte strider mot det gemensamma intresset och kriterierna i de befintliga EU-riktlinjerna är uppfyllda. Kommissionens beslut överensstämmer med 2007 års handlingsplan för kapaciteten på flygplatserna i EU. I handlingsplanen betonas de regionala flygplatsernas betydelse för utvecklingen av ett integrerat flygtransportnät i Europa.

Till början

Humanitärt bistånd

EU stöder informationskampanjer om humanitärt bistånd

Humanitärt bistånd räddar liv och lindrar nöd i katastrofområden. Till följd av klimatförändringarna drabbas allt fler områden av naturkatastrofer som översvämningar eller torka. Men biståndsarbetet blir allt svårare, eftersom hjälporganisationernas handlingsutrymme krymper till följd av påtryckningar och bristande respekt för internationell humanitär rätt.

Det är viktigt att principerna för humanitära insatser — att biståndet ska vara opartiskt och biståndsgivarna neutrala och oberoende av påverkan utifrån — är allmänt kända. Genom att sprida kunskap om biståndsorganisationernas arbete underlättas hjälpinsatserna. Allmänheten är också intresserad av EU:s bistånd. Därför kommer EU att ge humanitära hjälporganisationer pengar till informationskampanjer som belyser humanitära frågor och redogör för organisationernas relationer till EU. En miljon euro har reserverats för stödet till informationskampanjerna.

EU-länderna och kommissionen är tillsammans en av världens största biståndsgivare. Kommissionen har ett särskilt generaldirektorat för humanitärt bistånd (ECHO) som ansvarar för biståndsfrågor.

Till början

Praktikplatser

Sök praktikplats på kommissionen!

Kommissionen erbjuder varje år ett antal praktikplatser som ger en konkret inblick i hur kommissionen och de övriga EU-institutionerna fungerar. Alla generaldirektorat tar emot praktikanter. Praktiken är fem månader lång och sker i Bryssel, Luxemburg eller vid något av kommissionens representationskontor i EU-länderna.

Nästa praktikperiod inleds i oktober 2010. Ansökningstiden är i full gång och går ut den 15 februari. För att kunna söka ska du ha avlagt minst en lägre högskoleexamen eller en yrkeshögskoleexamen. Mer information finns på praktikkontorets webbplats och på representationens webbplats.

Den som vill pröva på översättaryrket kan ansöka om praktikantplats på kommissionens generaldirektorat för översättning. För att komma i fråga bör du ha en högskoleexamen, gärna i språk, översättning eller något annat lämpligt ämne. Praktiken ger dig en inblick i översättarens vardag. Du handleds av professionella översättare och får lära dig använda moderna elektroniska hjälpmedel. Vid GD Översättning är det också möjligt att praktisera en kortare period under sommarmånaderna. Ytterligare information om översättarpraktiken finns på representationens webbplats.

Till början

Europadagen

Välj affisch för Europadagen!

Nu är det dags för nästa fas i tävlingen om att skapa en ny affisch för Europadagen 2010. Drygt 1 700 bidrag lämnades in. En jury har valt ut de tio bästa affischerna, men nu har du chansen att rösta fram vinnaren! Gå in på tävlingswebbplatsen och rösta senast den 31 januari. Närmare anvisningar finns på samma webbplats.

Tusentals upplagor av den vinnande affischen kommer att publiceras på alla EU-språk och synas i gatubilden över hela EU i maj. Vinnaren får ett pris på 2 000 euro samt en resa till Bryssel, där det ordnas en prisutdelningsceremoni. Ett andra och tredje pris delas också ut.

Till början

Agenda

Kommande evenemang

15/1       Kaffe med Europaparlamentsledamot (Kuopio)

Europainformationen i Norra Savolax bjuder på en kaffestund tillsammans med Europaparlamentsledamoten Anneli Jäätteenmäki. Väl mötta fredagen den 15 januari kl. 10—11.30 i Kuopio huvudbiblioteks läsesal (Maaherrankatu). Ytterligare information: Martti Ruokolainen, tfn 040-510 57 18.

23—25/1 Resemässa (Helsingfors)

Europainformationen deltar i resemässan i Helsingfors mässcentrum den 23—25 januari. Europainformationen presenterar sina publikationer, och mässbesökarna kan delta i en tävling om EU. Europainformationen hittar du i utrikesministeriets monter 6m51.

27/1       Filmkväll i Europasalen (Helsingfors)

Den finska filmen Holokaustin värit av Rax Rinnekangas har världspremiär den 27 januari, samma dag som det gått exakt 65 år sedan befrielsen av koncentrationslägret i Auschwitz. Filmen visas kl. 18.00 i Europasalen (Norra esplanaden 31). Samma dag visas filmen också i bl.a. USA, Mexiko, Kanada, Spanien, Ungern, Kosovo och på andra orter i Finland. Innan filmvisningen i Europasalen håller FD Tapio Tamminen ett kort anförande. Filmen räcker 60 minuter. Gratis inträde. Ytterligare uppgifter: Johanna Kaprio, comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu, tfn. 09 62 26 54 63.

2/2         Information om EU-praktik (Helsingfors)

Just nu pågår ansökningen till EU-kommissionens praktikprogram. Om du är intresserad av att praktisera vid kommissionen eller någon av de övriga EU-institutionerna och vill veta mer är du välkommen till Europahuset (Norra esplanaden 31) tisdagen den 2 februari kl. 16−18.  Då berättar företrädare för EU-kommissionen och Europaparlamentet om praktikmöjligheterna och svarar på dina frågor.  Anmäl dig senast tisdagen den 26 januari, antingen per telefon på 09-62 26 54 77 eller (09) 62 26 54 80. Du kan också skicka e-post till dgt-helsinki@ec.europa.eu.

Till början

    Representationens veckobulletin utkommer på fredagar.
Veckobulletinen i din
e-brevlåda
    
Prenumerationer, adressförändringar och avbeställningar: COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu