http://ec.europa.eu/finland/
35/2007

Veckobulletin 31/8 2007

Fördragsreformen


Regeringskonferensen om EU:s reformfördrag inleddes

Regeringskonferensen som fått i uppdrag att utarbeta EU:s reformfördrag sammanträdde första gången den 23 juli.

Den nya fördragstexten ska bygga på fördraget om upprättande av en konstitution för Europa från 2004. Det konstitutionella fördraget har ratificerats i 19 av de 27 EU-länderna, bland annat i Finland i december 2006. Reformen har dock legat på is sedan våren 2005, då folket i Frankrike och Nederländerna röstade nej till fördraget. Till följd av detta inleddes en period av eftertanke i EU, för att diskutera hur de reformer som trots allt är nödvändiga ska genomföras.

I juni 2006 uppmanade Europeiska rådet det kommande tyska ordförandeskapet att utarbeta en rapport om det fortsatta arbetet. Efter att ha tagit del av den tyska rapporten beslutade Europeiska rådet vid sitt möte den 21-22 juni 2007 att sammankalla en regeringskonferens som fick i uppdrag att utforma ett s.k. reformfördrag. De nuvarande fördragen måste ändras för att unionens effektivitet och demokratiska legitimitet ska stärkas och för att unionens yttre åtgärder ska bli mer konsekventa.

De ändringar som berör EU-institutionerna kommer i huvudsak att genomföras i enlighet med det konstitutionella fördraget. Kommissionens sammansättning kommer att ändras, en ny befattning som ordförande för Europeiska rådet kommer att införas och principerna för fördelningen av antalet platser i Europaparlamentet kommer att ses över. Vidare kommer rådets röstregler att ändras, bland annat så att de flesta beslut i EU i framtiden kan fattas med kvalificerad majoritet. I dag kräver en stor del av besluten enhällighet i rådet. I och med det nya fördraget kommer dessutom EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna att bli rättsligt bindande. Däremot avstår man från namnet konstitution och från bestämmelserna om symbolerna för unionen, bl.a. flaggan och hymnen.

Regeringskonferensen ska enligt planerna avsluta förhandlingarna senast i oktober så att det nya fördraget kan undertecknas i år. För att fördraget ska träda i kraft måste det också ratificeras av samtliga EU-länder. Målet är att få detta gjort före Europaparlamentsvalet i juni 2009.

Regeringskonferensen

Finlands förhandlingsdelegation

Till början

Eurobarometer

Är barn och ungdomar medvetna om riskerna med den nya tekniken?

EU har låtit utföra en Eurobarometerundersökning bland barn och ungdomar i åldersgrupperna 9–10 år och 12–14 år från EU-länderna, Norge och Island. De djupintervjuades om hur de använder den nya tekniken och hur de skulle reagera på problem och risker när de använder Internet och mobiltelefoner.

Undersökningen visar att barn och ungdomar använder tekniken på ett mycket likartat sätt i hela Europa. Allra helst spelar de spel, surfar och kommunicerar på nätet. Mobiltelefon använder de mest för att skicka sms och prata med sina föräldrar och vänner. Majoriteten använder Internet flera gånger om dagen och flertalet har också en egen mobiltelefon. Internetanvändningen begränsas i viss mån av föräldrarna, medan användningen av mobiltelefoner är mycket friare och mindre övervakad.

I allmänhet är barn och ungdomar väl medvetna om de potentiella riskerna med Internet, t.ex. när det gäller säkerheten, virus, tillgång till oönskat innehåll, identitetsstöld och potentiellt farliga kontakter med okända. De vet också vilka säkerhetsåtgärder som krävs. I problemsituationer vänder de sig helst till sina jämnåriga vänner och bara i sista hand till sina föräldrar.

Utifrån resultaten av Eurobarometerundersökningen kommer kommissionen att ta ställning till hur EU:s program för ett säkrare Internet på bästa sätt kan bidra till barns och ungdomars säkerhet i hela Europa när det gäller Internet och mobiltelefoner.

Eurobarometerundersökningen

Undersökningsresultat från Finland

Till början

Forskning

Stöd till forskare i EU

Denna vecka avslutas ett offentligt samråd om den grönbok om forskning som kommissionen offentliggjorde i april. I grönboken lägger kommissionen bland annat fram förslag till hur forskarnas möjligheter till rörlighet kunde förbättras, eftersom utbyte av forskningsresultat och kontakter med forskare i andra länder är viktiga förutsättningar för framgångsrik forskning och innovation. EU strävar därför efter att skapa öppna och konkurrenskraftiga arbetsmarknader för forskare.

Allmänna principer och krav för forskare och deras arbetsgivare samt riktlinjer för rekrytering av forskare fastställs i en europeisk stadga. Nästan 200 organisationer i 23 länder har undertecknat stadgan.

Forskare som vill arbeta utomlands hittar mångsidig information på portalen för forskarrörlighet. Där finns konkret information om utbildning och arbete samt om hur det är att bo och arbeta i de länder som är med i samarbetet kring portalen. Cirka 1 000 platser lediganslås på webbplatsen varje månad och antalet besökare växer hela tiden. Också nätverket ERA-MORE kan vara till hjälp. Nätverket består av fler än 200 centrum för rörlighet i 32 länder och gav under det sista kvartalet 2006 råd till cirka 17 000 forskare.

Eftersom antalet europeiska forskare som arbetar utanför EU ständigt växer är det viktigare än någonsin att de bildar nätverk. I juni 2006 startades nätverket ERA-link som gett europeiska forskare i USA möjlighet att samarbeta, skaffa sig information och upprätthålla kontakter till Europa. Nätverket har 3 000 medlemmar i USA och kommissionen överväger att utvidga nätverket till andra länder som till exempel Japan.

Kommissionen kommer nästa år att framföra nya förslag till hur det europeiska forskningsområdet kunde utvecklas. De synpunkter som inkommit under samrådet kommer att användas som underlag.

Till början

Mobil-TV

Kommissionen vill öppna EU-marknaden för mobila TV-sändningar

Kommissionen vill att EU-länderna och branschen påskyndar utvecklingen av mobil-TV i Europa. I ett meddelande konstaterade kommissionen att EU-länderna måste enas om en gemensam standard för mobil-TV-sändningar för att mobil-TV-tjänster ska slå igenom. Ett exempel på en gemensam standard som rönt framgång i hela världen är GSM, som fick starkt stöd av kommissionen och EU-länderna i slutet av 1980-talet.

I dagsläget är DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds) den bästa kandidaten för framtidens mobil-TV. Denna teknik har införts kommersiellt och testats i 18 europeiska länder och blir allt populärare världen över. Kommissionen kommer att uppmuntra användning av DVB-H i alla medlemsländer med hjälp av lagstiftning. I meddelandet konstateras också att EU bör utarbeta en strategi för värdefullt spektrum som kommer att frigöras då man övergår från traditionella, analoga tv-sändningar till digitala.

Hittills har införandet och utnyttjandet av mobil-TV i EU gått långsamt. I Italien, EU:s mest avancerade marknad, är mobil-TV-användningen fortfarande mindre än 1 %. På konkurrerande marknader har det däremot gjorts betydande framsteg. Till exempel i Sydkorea, Asiens mest utvecklade mobil-TV-marknad, är mobil-TV-användningen nära 10 %.

Mobil-TV-marknaden kan vara värd upp till 20 miljarder euro år 2011 och ha cirka 500 miljoner kunder världen över. Kommissionen räknar med att 2008 blir ett avgörande år för införandet av mobil-TV i EU, eftersom viktiga idrottsevenemang som EM i fotboll och sommar-OS äger rum då. Evenemang av detta slag är enastående tillfällen att marknadsföra mobil-TV bland konsumenterna och få dem att pröva nya tjänster.

Till början

SOLVIT

Nätverket SOLVIT fem år

EU:s nätverk SOLVIT har fyllt fem år. Sedan 2002 har nätverket hjälpt över 1 800 personer som bor, arbetar, studerar eller driver affärsverksamhet i ett annat EU-land. En medborgare eller ett företag som stöter på ett problem som sträcker sig över nationsgränserna och som beror på att en nationell, regional eller lokal myndighet har tillämpat EU-reglerna felaktigt kan kontakta sitt nationella SOLVIT-center och få hjälp med att snabbt lösa problemet.

SOLVIT handlägger i genomsnitt 60 ärenden i månaden. Varje år har i genomsnitt 80 % av problemen fått en lösning och 71 % av fallen har lösts inom tio veckor. Den genomsnittliga handläggningstiden har minskat avsevärt, från 79 dagar 2002 till 54 dagar 2006.

Två tredjedelar av alla ärenden lämnas in av privatpersoner. Deras problem rör oftast social­försäkringar, beskattning och erkännande av yrkeskvalifikationer. Företagens problem har främst gällt beskattning, marknadstillträde för produkter, tillhandahållande av tjänster och etableringsfrihet.

Även finska medborgare har utnyttjat SOLVIT. Bland annat har SOLVIT i Spanien hjälpt en finsk medborgare att få ett europeiskt sjukförsäkringskort på samma villkor som spanska medborgare och en finsk tandläkare har fått hjälp med att etablera sig i Spanien. På motsvarande sätt har utländska medborgare i Finland fått hjälp i ärenden som gäller till exempel bilskatter eller inresetillstånd.

SOLVIT är en kostnadsfri tjänst som hjälper såväl privatpersoner som företag att tillvarata sina EU-rättigheter. Andra exempel på sådana tjänster är Europa Direkt, informationsportalen Ditt Europa och Rådgivningstjänsten där man kan få juridisk rådgivning.

Till början

Mul- och klövsjuka

Inga fler fall av mul- och klövsjuka

EU:s ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa gjorde den 23 augusti en ny bedömning av situationen vad gäller mul- och klövsjuka i Storbritannien. Kommittén konstaterade att sjukdomsläget har förbättrats. Kommittén godkände kommissionens förslag att från och med den 25 augusti tillåta begränsad export av nötkreatur, får, getter och grisar från Storbritannien till det övriga EU. Exporten kommer att ske under veterinärmyndigheternas överinseende och alla produkter som exporteras kommer att granskas. Kommissionens beslut antogs den 24 augusti.

Exportförbudet gäller fortfarande i skydds—och övervakningszonen kring de drabbade gårdarna i Surrey i sydöstra England. Kött och mjölkprodukter från nötkreatur, får, getter och grisar får inte heller exporteras. På detta sätt försöker man hindra spridningen av mul- och klövsjuka.

Dessa begränsningar tillämpas till och med den 15 september. Ständiga kommittén kommer att göra en ny bedömning av läget den 11 september.

Ytterligare information om sjukdomsläget finns på kommissionens webbsidor och de brittiska veterinärmyndigheternas webbplats.

Till början

Inre marknaden

Begränsningarna på importen av kinesiska lågenergilampor hävs inte

Kommissionen har föreslagit att strafftullarna på kinesiska lågenergilampor ska fortsätta gälla ett år till. Tullarna infördes 2001 för att skydda europeiska företag som tillverkar lampor från dumpning av kinesiska produkter. De europeiska tillverkarna kan dock bara tillfredsställa kring en fjärdedel av efterfrågan på lågenergilampor.

Miljöorganisationer har krävt att strafftullarna slopas för att EU ska uppnå sina energisparmål. Inte heller kommissionen anser att det ligger i EU:s intresse att ta ut höga tullavgifter eftersom detta leder till att priset på lågenergiprodukter stiger.

Kommissionens rekommendation grundar sig på en utredning som gjorts på begäran av de företag som tillverkar lampor i EU. Genom att slopa tullarna först om ett år får de europeiska företagen en chans att förbereda sig för den nya konkurrenssituationen. Tillverkarna själva ville förlänga tullarna med fem år. Medlemsländerna måste komma med synpunkter på kommissionens förslag inom september.

Till början

Uttagningsprov

EU rekryterar svenska översättare

Den 11 juli utannonserade EU ett uttagningsprov för svenska översättare. För att få delta i uttagningsprovet måste man ha en utbildning som minst motsvarar en treårig högskoleutbildning och fördjupade kunskaper i två språk utöver modersmålet. Information om uttagningsprovet och närmare anvisningar för sökande finns på EU:s rekryteringswebb http://europa.eu/epso/. Uttagningsprovets referensnummer är EPSO/AD/97/07. Meddelandet om uttagningsprovet har också publicerats i unionens officiella tidning EUT C 158A. Ansökningstiden går ut den 6 september.

Till början

Länkar

Intressanta länkar
  • Är du nyfiken på hur EU:s budget används? Besök då kommissionens nya webbplats EU:s budget – hur används dina pengar. På den hittar du dels konkreta exempel på projekt som finansierats av EU, dels en beskrivning av budgetförfarandena och de politiska prioriteringarna. Den information som finns på webbplatsen har också sammanställts till en broschyr med titeln " En investering i vår gemensamma framtid".
     

  • Upptäck Europeiska socialfonden på dess förnyade webbplats. All information om ESF samlad på ett och samma ställe. Läs om ESF och dess verksamhetsområden, om hur man deltar i ESF:s åtgärder och om projekt i medlemsländerna. Innehåller också bakgrundsmaterial, publikationer och länkar till andra webbplatser av intresse.

Till början

Agenda

Kommande evenemang

3/9       Information om arbete och studier i Europa

Ung i Åbo och Europainformationen i Egentliga Finland anordnar måndagen den 3 september kl. 15—18 ett evenemang som riktar sig särskilt till 18-30-åringar och personer som arbetar med ungdomar. Information om arbete och studier i Europa, om hur man förbereder sig inför internationella uppdrag, om utbytesprogram för ungdomar och om volontärtjänst. Evenemanget äger rum i Åbo stadsbibliotek, Slottsgatan 2 (salen Studio i det nya bibliotekshuset). Ingen förhandsanmälning. Ytterligare information: Ung i Åbo, tfn 02-262 31 26 och Europainformationen tfn 010 3456 630.

10/9     The road to a new Treaty - Agenda of the Portuguese Presidency of the EU

Finland i Europa rf arrangerar i samarbete med Portugals ambassad ett engelskspråkigt seminarium om reformfördraget och det portugisiska ordförandeskapet. Seminariet äger rum måndagen den 10 september kl. 15.30—17 i Rake-sali, Skillnadsgatan 4C, Helsingfors. Seminariet är gratis och öppet för alla. Förhandsanmälan senast 5.9. per tfn (09) 68 11 57 10 eller per e-post paivi.berg@eurooppalainensuomi.fi. Seminariet avslutas med en cocktailbjudning. Ytterligare information hittar du på arrangörens webbplats.

 11/9     Kvinnor och karriär: har kvinnan valfrihet?

Marthaförbundet utmanar de rådande strukturerna i ett forum om jämställdheten i Finland. Forumet arrangeras i samarbete med Europeiska kommissionens representation tisdagen den 11 september kl. 13.00–17.30 i Europahuset, Norra esplanaden 31. Lunchbuffé kl. 12.30–13. Marthaförbundets verksamhetsledare Christel Raunio, minister Stefan Wallin, jämställdhetsombudsman Pirkko Mäkinen och familjeforskare Anna Rotkirch m.fl. medverkar. Anmälningar och ytterligare information: Janine Smeds, tfn 09 6962 2558, janine.smeds@martha.fi senast 7.9.2007. Evenemanget är avgiftsfritt.

Till början

    Representationens veckobulletin utkommer på fredagar.
Veckobulletinen i din
e-brevlåda
    
Prenumerationer, adressförändringar och avbeställningar: COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu