http://ec.europa.eu/finland/
7/2007

Veckobulletin 16/2 2007

Kemikaliemyndigheten


K
emikaliemyndigheten börjar rekrytera

Kommissionen har utlyst en tjänst som verkställande direktör vid Europeiska kemikaliemyndigheten som inleder sin verksamhet den 1 juni 2007 i Helsingfors. Tjänsten som verkställande direktör lediganslogs i Europeiska unionens officiella tidning C 29 Aden 9 februari 2007 och kommer snart att publiceras i övriga tidningar. Inom kort kommer dessutom ett antal andra tjänster att lediganslås vid myndigheten. Kvalificerade medarbetare behövs inom kemikalielagstiftning, IT, ekonomi samt personaladministration. De tillfälliga tjänstemännen erbjuds ett femårigt kontrakt med möjlighet till förlängning. Mer information om rekryteringen av tillfälliga tjänstemän finns på generaldirektoratets webbplats. Om man är medborgare i någon av EU:s medlemsstater och uppfyller kriterierna kan man ansöka elektroniskt på EPSO:s webbplats. Tjänsterna är utlysta i fyra veckor.

Cirka 100 personer kommer att anställas vid Europeiska kemikaliemyndigheten i år, och senast 2010 ska antalet anställda att vara över 400. Under de första månaderna kommer 40 utsända tjänstemän från kommissionen att hjälpa myndighetens personal att fastställa rutiner och ge dem utbildning så att myndigheten kan inleda sin verksamhet så fort som möjligt.

Kemikaliemyndighetens uppgift är att samordna genomförandet av den s.k. Reach-förordningen, som gäller registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Detta ska garantera en konsekvent tillsyn på området i EU. Dessutom ska myndigheten bistå medlemsstaterna och EU-institutionerna med råd i vetenskapliga och tekniska frågor om de kemikalier som omfattas av förordningen. Myndigheten kommer också att ansvara för IT-baserade vägledningar, verktyg och databaser.

 Till början

Seminarium

Finlands EU-ordförandeskap samt EU:s och Europas framtid teman på representationens vårseminarium

Det finska EU-ordförandeskapet utvärderades av företrädare för myndigheter och medier vid ett seminarium arrangerat av kommissionens representation i Finland i början av februari. Seminariedeltagarna var ense om att de flesta av det finska ordförandeskapets mål hade uppnåtts. Till de finska insatser som uppmärksammats av medierna och allmänheten hör kemikalieförordningen och det s.k. tjänstedirektivet samt beslutet om att inrätta en europeisk byrå för grundläggande rättigheter, som inleder sin verksamhet i Wien i år. Stora framsteg gjordes vidare på området rättvisa, frihet och säkerhet. Det finska ordförandeskapet hade också hand om de sista förberedelserna inför Bulgariens och Rumäniens anslutning till unionen.

Vid seminariet konstaterades att Finlands andra ordförandeskapsperiod avsevärt skiljde sig från det första ordförandeskapet 1999. Bristen på visioner kritiserades. Å andra sidan är man väl medveten om att ordförandelandets verksamhetsförutsättningar märkbart ändrats sedan 1999. År 2004 fick EU tio nya medlemsstater, men beslutsfattandet har inte blivit effektivare. Många av de frågor som Finland drev under ordförandeskapet hade tagits över efter Österrike, och antalet aktörer och evenemang var betydligt fler än under det förra ordförandeskapet. Sommaren och hösten 2006 ägde 1857 officiella möten rum i Bryssel och Luxemburg. I Finland arrangerades 145 inofficiella möten.

Just nu innehas ordförandeskapet av Tyskland, som kommer att arbeta vidare på den utredning om EU:s nya konstitution som initierades av Finland. Tyskland ska under våren diskutera konstitutionens framtid med medlemsstaterna och lägga fram ett förslag till hur man ska avancera i frågan vid Europeiska rådets möte sommaren 2007. Tyskland siktar på att få till stånd en ny konstitution före Europaparlamentsvalet 2008.

Europas framtid och EU diskuterades ur många olika synvinklar. Bland annat konstaterades att det utvidgade EU:s arbete måste effektiveras eftersom det för närvarande råder en viss stagnation inom EU och förtroendet för unionen är svagt. Den inre marknaden bör utvecklas för att den europeiska ekonomin och konkurrenskraften ska få fart. En av de stora utmaningarna i Europa och EU är att uppmuntra innovation och att se till att nyskapande idéer omsätts i praktiken.

Vid seminariet fastställdes också att gemensamma värderingar som frihet och jämlikhet förenar européerna. Det framfördes också att enbart ekonomiska visioner inte är tillräckliga, utan att det behövs en mer innovativ framtidssyn, som medborgarna lättare kan identifiera sig med.

Mer information om Finlands och Tysklands ordförandeskap: http://www.eu2006.fi, Eurooppa-tiedotus och http://www.eu2007.de/en/

 Till början

Inre marknaden

Enklare varuhandel på den inre marknaden

Kommissionen lade i onsdags fram ett förslag till handlingsprogram som ska främja en effektivare inre marknad för industriprodukter. De åtgärder som föreslås omfattar 22 olika industrisektorer, vars sammanlagda marknadsvärde uppgår till 1 500 miljarder euro i året.

Trots den gemensamma marknaden finns det många hinder för varuhandeln inom EU. Ändå är en fungerande inre marknad EU:s bästa möjlighet att främja tillväxt och sysselsättning.

Medlemsstaternas tekniska och administrativa bestämmelser samt provningskrav begränsar handeln med bland annat byggprodukter, livsmedel och möbler på inre marknaden. Handlingsprogrammet ska ge företagen bättre möjligheter att komma in på marknaden i de andra medlemsstaterna. Bland annat behövs förstärkt marknadsövervakning och bedömning av produktöverensstämmelse. Ackrediteringen av organ för bedömning av överensstämmelse ska bli obligatorisk. Dessutom ska man göra det enklare att fastställa överensstämmelsen för produkter som redan godkänts i något annat EU-land.

 Den inre marknadens funktion ska också förbättras genom att de nationella myndigheterna kommer att bli tvungna att skilt motivera de begränsningar de infört på handeln med varor som tillverkats i andra medlemsländer.

Konsumentskyddet och konsumenternas förtroende för de varor som finns på EU-marknaden ska förbättras med hjälp av tydligare bestämmelser om CE-märkning och ett gemensamt regelverk för industriprodukter. I regelverket föreslås gemensamma definitioner på handeln industriprodukter, som senare också ska gälla i sektorspecifika bestämmelser.

I varje medlemsstat ska det inrättas särskilda instanser med uppgift att hjälpa företag som möter på handelshinder.

Dessutom kommer det att utarbetas anvisningar för medlemsstaterna och medborgarna om registrering av fordon som köpts i en annan medlemsstat. De bestämmelser som antagits de senaste åren har visserligen gjort det lättare att köpa bilar utomlands. Många konsumenter drar sig dock för den pappersexercis och de extra kostnader som orsakas av tungrodda förfaranden för typgodkännande och registrering.

Kommissionens förslag till förbättringar på den inre marknaden kommer i nästa steg att behandlas av Europaparlamentet och rådet.

 Mer information om handlingsprogrammet

Bakgrund

 Till början

Miljö

Gemensamma
minimistraff för miljöbrott

Olagliga utsläpp i miljön och olagliga avfallstransporter har inte bara skadliga effekter på hälsan utan undergräver också EU:s miljöskyddslagstiftning. Därför måste handlingar som dessa definieras som miljöbrott i hela EU. EU-länderna måste också införa tillräckligt stränga påföljder, exempelvis fängelsestraff, eftersom detta skulle ha en betydligt bättre förebyggande effekt än skadestånd eller andra administrativa påföljder.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv enligt vilket medlemsstaterna skulle klassa miljöskadlig verksamhet som brott och se till att de som begått brottet ställs till svars för sina handlingar. I förslaget anges också vilka minimistraff som ska utdömas för allvarliga miljöbrott. Det är viktig att se till att miljöbrottslingar inte kan utnyttja skillnaderna i medlemsstaternas miljölagstiftning för att undvika rättsliga påföljder.

Enligt förslaget bör medlemsstaterna se till att miljöskadliga handlingar som begås uppsåtligen eller av grov vårdslöshet klassas som brott. Som exempel kan nämnas olagliga avfallstransporter, handel med fridlysta djur eller handel med ozonnedbrytande ämnen. Varje medlemsstat borde också föreskriva maximistraff för brott av dessa slag. Maximistraffen kan vara fem års fängelse, eller om brottet begåtts av ett företag, upp till 750 000 euro i böter. Som allvarligt miljöbrott betraktas brott som medfört att någon människa lidit allvarlig skada eller dödats eller brott som orsakat betydande skada på luft, mark, vatten, djur eller växter. En särskilt försvårande omständighet skulle vara att brottet begåtts inom ramen för en kriminell organisation.

I förslaget till direktiv anges dessutom kompletterande eller alternativa påföljder, som till exempel skyldighet att återställa miljön till dess tidigare skick. Företag kunde dessutom ges näringsförbud.

 Pressmeddelande IP 07/166

Vanliga frågor

Miljöbrott och EU

 Till början

Kultur

Europeisk filmindustri får stöd

Den europeiska filmindustrin kommer under de kommande sju åren att få 755 miljoner euro i stöd från EU:s nya program Media 2007. Cirka två tredjedelar av den totala budgeten är avsedd att ge europeisk film en bredare spridning både i Europa och i världen. Tack vare programmet kommer särskilt små och medelstora företag ha lättare att få finansiering. Programmet kommer också att stödja användningen av digital teknik, vilket förbättrar konkurrenskraften för Europas audiovisuella sektor.

Stödet från Media 2007 är inriktat på för- och efterproduktion av filmerna. Budgeten är uppdelad på distribution (55 %), utveckling (20 %), marknadsföring (9%), utbildning (7 %) samt övergripande åtgärder och pilotprojekt som stöder små och medelstora företag och digital teknik (9 %).

Tonvikten i det nya Media-programmet ligger på distribution av europeiska verk. Genom programmet vill man öka marknadsandelarna för europeiska filmer som visas i andra medlemsstater än den där de producerades. Programmet kommer också att bidra till att visa upp vår kulturella mångfald i världen. EU:s ekonomiska stöd till filmindustrin har lett till ökade investeringar i sektorn. I samband med de program som föregått Media 2007 (dvs. Media Plus och Media-yrkesutbildning) ledde varje euro i gemenskapsbidrag till ca sex euro i privata investeringar från industrin.

Programmet Media 2007 inleddes på årets internationella filmfestival i Berlin. På festivalen visas sammanlagt 17 filmer som har fått stöd från Media.

 Ytterligare information:

Media-programmet

Filmer och projekt som fått stöd från Media

Till början

Lediga tjänster

Lediga tjänster
  • Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) har lediganslagit en tjänst som assistent EASA/III/2007/008. Ansökningstiden går ut den 15 mars. Information om övriga lediga tjänster finns på byråns webbplats.

Till början

Länkar

Intressanta länkar
  • Tips och material för skolor och ungdomar på 26 språk: MyEurope

Till början

Agenda

Kommande evenemang

19.3.    Brussels Tax Forum

           Skatteforumet anordnas för första gången och har temat ”skatter som främjar hållbar utveckling”. Avsikten är att skatteforumet ska bli ett årligen återkommande evenemang. Som värd står László Kovács, kommissionens ledamot för skatter och tullar. Skatteforumet kommer förhoppningsvis att locka såväl beslutsfattare och sakkunniga som företrädare för olika intressegrupper och för allmänheten. Tvådagars-seminariet inleds måndagen den 19 mars kl. 13. Anmälan på webben senast den 28 februari. Mer information och elektronisk anmälningsblankett.

 29.3     Tackling VAT Fraud – possible ways forward

Denna konferens handlar om effektivare bekämpning av momsbedrägerier och är avsedd för relevanta intressegrupper. Utgångspunkten för diskussionerna är kommissionens meddelande om behovet av att utarbeta en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri (KOM(2006) 254). Se också pressmeddelande och vanliga frågor.

Anmäl dig senast den 21 mars per e-post till Taxud-vat-fraud-conf@ec.europa.eu. En bekräftelse kommer att skickas ut per e-post till alla anmälda. Skriv ut bekräftelsen och ta den med till konferensen.

 Program och mer information

Till början

    Veckobulletinen i din e-brevlåda
    
Prenumerationer, adressförändringar och avbeställningar: COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu