Sökväg


Om oss
Om representationen

Hur kan jag påverka?
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Har du synpunkter på EU:s politik och vill vara med och påverka kommande beslut? När kommissionen utvärderar EU:s politik och utarbetar nya initiativ kan privatpersoner, företag och organisationer säga sitt. Ta tillfället i akt att påverka!

Din röst i Europa är portalen för dig som aktivt vill delta i utformningen av EU:s politik. Där finns länkar till samråd och diskussioner som är öppna för alla, med anvisningar för hur du ska göra för att delta.

Hur du kan påverka EU-politik

EU och europeisk rätt – hur klagar man till rätt instans?

EU-kommissionen ber om stadsinvånarnas och andra intresserade parters åsikter gällande en framtida EU-agenda för städer. Åsikter kan framföras fram till den 26 september 2014.

Bryssel den 22 juli 2014 – IP/14/858 

Kommissionen har nyligen offentliggjort ett meddelande gällande agendan. Kommissionen vill höra flera olika parter och önskar att stadsborna och intressegrupperna i stor utsträckning deltar i förberedandet av agendan.

Medan 72 % av EU:s befolkning nu bor i städer och förorter kommer denna andel sannolikt att utgöra över 80 % år 2050. I meddelandet anges att över två tredjedelar av alla EU:s politiska åtgärder direkt eller indirekt påverkar städer, till exempel vad gäller transport, energi och miljö. I en agenda för städer skulle man syfta till att i högre grad integrera åtgärderna, se till att de är konsekventa och att de inte står i konflikt med varandra.

Läs hela pressmeddelandet här.

Åsikter kan framföras fram till den 26 september 2014 här.

Läs mer:

Portal för EU:s stadspolitik

Twitter @EU_Regional@JHahnEU #eucities

Tyck till om forskningens framtid

Bryssel den 3 juli 2014 – IP/14/761

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd om "Science 2.0", för att diskutera trenden mot ett mer öppet, datadrivet och människoorienterat sätt att bedriva forskning och innovation.

Forskare använder digitala verktyg för att få tusentals människor att delta i forskning, t.ex. genom att uppmana dem att rapportera om de får influensan, vilket kunde hjälpa forskarna att förutse eventuella epidemier. Forskare är också öppnare: de delar med sig av sina resultat i ett tidigt skede och jämför och diskuterar sina arbeten för att göra dem bättre. Allt fler vetenskapliga publikationer finns gratis på Internet, och mängden vetenskapliga data växer med 30 procent per år.

I samrådet kommer man att undersöka medvetenheten om och deltagandet i dessa trender. Man vill också stärka konkurrenskraften för europeisk vetenskap och forskning.

Europeiska kommissionen har redan integrerat vissa aspekter av ”Science 2.0” i sin politik. T.ex. är öppen tillgång till vetenskapliga publikationer obligatoriskt för forskning inom ramen för Horisont 2020, EU:s nya program för forskning och innovation. Ett pilotprojekt för öppna forskningsdata har också inletts. EU finansierar även forskningsprojekt som drivs av allmänhetens deltagande och stöder viss e-infrastruktur som möjliggör Science 2.0.

Samrådet samt bakgrundsinformation finns på Europeiska kommissionens webbplats Din röst i Europa (http://ec.europa.eu/research/science-2.0). Svaren ska vara inne senast den 30 september 2014. Du kan följa debatten på sociala medier, med hashtag #Science 20.

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Den digitala agendan: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience 
Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)
Ryan Heath (+32 2 296 17 16) Twitter: @RyanHeathEU 
Siobhan Bright (32 2 295 73 61) Email: comm-kroes@ec.europa.eu 

För allmänheten: Europe Direct per telefon00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post

Video om Horizon 2020 (textning tillgänglig både på svenska och finska)

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Italiens EU-ordförandeskap
Resurseffektivitet
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 23/07/2014  |Till början