Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Miten voit vaikuttaa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Haluatko kertoa mielipiteesi EU-politiikasta ja olla mukana vaikuttamassa tuleviin päätöksiin? Kun komissio arvioi EU:n nykyistä politiikkaa ja valmistelee uusia aloitteita, se haluaa antaa kansalaisille, yrityksille ja järjestöille tilaisuuden esittää näkemyksensä. Tässä on mahdollisuutesi vaikuttaa!

Sinun äänesi Euroopassa-sivun kautta pääset osallistumaan EU-politiikan suunnitteluprosessiin. Sieltä löytyvät osallistumisohjeet sekä linkit kuulemismenettelyihin ja keskusteluihin, joihin jokainen voi osallistua.

Komissio kerää kansalaisten ja sidosryhmien kantoja EU-politiikkaan julkisten kuulemisten kautta. Katso kaikki avoinna olevat kuulemiset: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fi.htm

Millaista globaalin meripolitiikan tulisi olla?

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kerätäkseen näkemyksiä siitä, miten EU voisi osaltaan parantaa kansainvälistä valtamerten ja merten hallinnointia ns. kestävän sinisen kasvun turvaamiseksi.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella käynnisti kuulemisen World Ocean Summit -tapahtumassa Portugalissa. "Jos valtameremme eivät ole terveitä, taloutemmekaan ei voi hyvin.Globaalit meritalousalan haasteet edellyttävät globaaleja ratkaisuja”, komissaari sanoi.

Kansainvälinen keskustelu valtamerten hallinnoinnista lisääntyy merten luonnonvarojen käytön kasvaessa maailmanlaajuisesti. Laiton kalastus, valvomaton merenpohjan kaivostoiminta ja merten roskaantuminen ovat vain joitakin niistä haasteista, jotka edellyttävät maailmanlaajuista yhteistyötä.

Kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin nykyinen kehys ei välttämättä tarjoa riittävän tehokkaita välineitä tällaisiin merialan haasteisiin tarttumiseen, etenkään niillä 60 prosentilla valtameristä, jotka ovat kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella.

EU:lla on merkittävä rooli tässä keskustelussa. Sinisen talouden osuus EU:n bruttokansantuotteesta on jo nyt 5 prosenttia, ja se tarjoaa työtä liki 5 miljoonalle ihmiselle. Lisäksi EU on edelläkävijä maailmassa kestävän valtamereen perustuvan talouden kehittäjänä: sillä on vankat ympäristösäännöt, kokonaisvaltainen meripolitiikka ja uudistettu yhteinen kalastuspolitiikka ja se osallistuu maailmanlaajuiseen laittoman kalastuksen torjuntaan.

Jotta komissio voisi arvioida, mikä olisi paras etenemistapa ja mikä rooli EU:lla olisi, kaikilta sidosryhmiltä – kansainvälisiltä järjestöiltä, valtiollisilta toimijoilta, kansalaisjärjestöiltä, yrityksiltä, tutkimusyhteisöiltä, tiedemaailmalta, kansalaisjärjestöiltä ja yksityishenkilöiltäkin – pyydetään näkemyksiä julkisen verkkokuulemisen kautta. Näkemyksiä voi esittää edellä olevan linkin kautta 15. syyskuuta 2015 saakka.

Kuulemista täydentää kyselykierros, jonka aikana komissaari Vella ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä sidosryhmiin ja kansainvälisiin kumppaneihin kuullakseen niiden näkemyksiä ja voidakseen keskustella mahdollisista tavoista edetä asiassa.

Kerro mielipiteesi audiovisuaalisia mediapalveluja koskevista EU:n säännöistä

Miten voidaan parantaa nykyisiä EU:n sääntöjä, jotka koskevat lähetyksinä tarjottavia ja tilattavissa olevia audiovisuaalisia mediapalveluja digitaaliaikana? Miten voidaan parhaiten suojella lapsia ja muita katsojia, tukea eurooppalaista taiteellista tuotantoa, edistää rikasta kulttuurista monimuotoisuutta, tehostaa tiedonsaantia ja säännellä mainontaa audiovisuaalisten verkkopalvelujen yhteydessä ?   

Euroopan komissio pyytää katselijoita ja sidosryhmiä (markkinatoimijoita, julkisia organisaatioita ja kuluttajajärjestöjä) vastaamaan näihin ja muihin kysymyksiin uudessa julkisessa kuulemisessa. Tavoitteena on audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistaminen vuonna 2016. 

Audiovisuaalialalla on suoria vaikutuksia ihmisiin ja yrityksiin. Se on keskeinen osa Euroopan luovaa ja digitaalista taloutta. Vuonna 2010 annettu audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi sisältää sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi kaikkien markkinatoimijoiden tehtäviä ja velvoitteita, eurooppalaisten teosten myynninedistämistä, mainontaa ja alaikäisten suojelua. Komissio aikoo tutkia, pitäisikö nykyistä järjestelmää muuttaa. Se aikoo myös harkita, pitäisikö direktiivin nykyistä soveltamisalaa laajentaa siten, että se kattaisi uudet palvelut ja toimijat, jotka eivät kuulu direktiivissä esitettyyn audiovisuaalisten mediapalvelujen määritelmään. 

Tausta

Kuuleminen, joka kestää 30. syyskuuta saakka, on osa digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa strategiaa, jonka digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip ja digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther Oettinger käynnistivät toukokuussa. Arviointi on myös osa sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa (REFIT): se on esimerkki sitoutumisesta parempaa sääntelyä koskevaan komission uuteen aloitteeseen, jonka tavoitteena on kohentaa lainsäädännön laatua ja varmistaa, että säädökset ovat nykyaikaisia ja tarkoituksenmukaisia.

Miten voit vaikuttaa EU:n politiikkaan

EU ja eurooppaoikeus – miten valittaa oikeaan toimielimeen?

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 27/08/2015  |Sivun alkuun