Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Miten voit vaikuttaa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Haluatko kertoa mielipiteesi EU-politiikasta ja olla mukana vaikuttamassa tuleviin päätöksiin? Kun komissio arvioi EU:n nykyistä politiikkaa ja valmistelee uusia aloitteita, se haluaa antaa kansalaisille, yrityksille ja järjestöille tilaisuuden esittää näkemyksensä. Tässä on mahdollisuutesi vaikuttaa!

Sinun äänesi Euroopassa-sivun kautta pääset osallistumaan EU-politiikan suunnitteluprosessiin. Sieltä löytyvät osallistumisohjeet sekä linkit kuulemismenettelyihin ja keskusteluihin, joihin jokainen voi osallistua.

Komissio kerää kansalaisten ja sidosryhmien kantoja EU-politiikkaan julkisten kuulemisten kautta. Katso kaikki avoinna olevat kuulemiset: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fi.htm

Komissio kerää ideoita kiertotalouden kehittämiseksi

Uusia kiertotalouteen liittyviä ehdotuksia valmistellaan projektiryhmässä, jota johtavat Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, ympäristökomissaari Karmenu Vella ja teollisuuskomissaari Elżbieta Bieńkowska.

"Siirtyminen kohti kestävämpää kiertotaloutta voi tuottaa win-win-ratkaisuja ja antaa Euroopalle uutta kilpailuetua. Haluamme laatia kattavan toimintasuunnitelman, jolla kannustetaan sekä kuluttajia että yrityksiä käyttämään luonnonvaroja tehokkaammin," kommentoi varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. "Tässä tarvitsemme kaikkien arvoketjun toimijoiden panosta."

Jotta Eurooppaan muodostuisi kilpailukykyinen kiertotalous, on vaihtoehtoja punnittaessa tarkasteltava tilannetta pelkkää jätepolitiikkaa laajemmin ja otettava huomioon tuotteiden koko elinkaari. Eri näkökohdat liittyvät älykkääseen tuotesuunnitteluun, tuotteiden uudelleenkäyttöön ja korjaamiseen, kierrätykseen, kestävään kulutukseen, jätepolitiikkaan, kierrätystasoihin, raaka-aineiden älykkääseen käyttöön ja toimialakohtaisiin erityisratkaisuihin.

Euroopan taloudesta tulee näin kestävämpi ja kilpailukykyisempi pitkällä aikavälillä. Komissio haluaa luoda edellytykset luoda lisää työpaikkoja niin, ettei luonnonvaroja käytetä ja tuhlata yhtä paljon kuin tällä hetkellä. Näin toimien Eurooppa on vahvempi ja oikeudenmukaisempi. Samalla vähennetään raaka-aineiden tarjonnalle ja ympäristölle aiheutuvia paineita.

Maailmanlaajuinen kilpailu luonnonvaroista lisääntyy. Luonnonvarojen ja erityisesti kriittisten raaka-aineiden keskittymät ovat Euroopan unionin ulkopuolella. Tästä syystä Euroopan teollisuus ja yhteiskunta ovat riippuvaisia tuonnista ja yhä suuremmassa määrin haavoittuvaisia tuottajamaiden korkeiden hintojen, markkinaheilahtelujen ja poliittisten tilanteiden takia.

Samaan aikaan luonnonvaroja käytetään kuitenkin kestämättömällä tavalla eri puolilla maapalloa, mikä aiheuttaa lisäpaineita raaka-aineiden, ympäristön tilan heikentymisen ja ekosysteemille aiheutuvien uhkien vuoksi. Tämä suuntaus mahdollisesti nopeutuu maapallon väestömuutosten ja taloudellisen kasvun trendien muutosten myötä.

Kiertotalouden tavoitteena on – toisin kuin talousmallissa "ota–valmista–hävitä" – tuotteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja käytetyn energian arvon säilyttäminen niin pitkään kuin mahdollista sekä jätteiden syntymisen ja resurssien käytön minimointi. Kiertotalouteen siirtyminen edistää Euroopan kilpailukykyä, lisää kasvua ja työpaikkojen syntyä sekä suojelee ympäristöä. Sen myötä kuluttajille voidaan myös tarjota pitkäikäisiä ja innovatiivisia tuotteita, jotka säästävät rahaa ja parantavat kuluttajien elämänlaatua. Ympäristö-, talous- ja sosiaaliset näkökohdat kulkevat rinta rinnan.

Komissio järjestää 25. kesäkuuta 2015 Brysselissä konferenssin, jonka tuloksia käytetään suunnittelutyössä. Konferenssi on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan eurooppalaisen kiertotalouspolitiikan kehittämiseen.

Lisäksi kaikkia asiasta kiinnostuneita pyydetään vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat talouden kierron eri osia ja niiden tehtäviä siirryttäessä kiertotalouteen.

Kyselylomake löytyy komission ympäristöpääosaston sivuilta. Aikaa kommentointiin on 20. elokuuta 2015 saakka.

Miten EU:n pitäisi edistää työperäistä maahanmuuttoa ja työvoiman liikkuvuutta?

Korkealaatuinen työvoima on perinteisesti ollut yksi EU:n keskeisistä taloudellisista valteista. Nykypäivän kilpailuhenkisessä globaalitaloudessa on ratkaisevan tärkeää, että EU säilyttää tämän kilpailuedun. Yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista on varmistaa itselleen joustava, erittäin pätevä työvoima, joka pystyy sopeutumaan väestörakenteen ja talouden muutoksiin. Tästä syystä komissio on hyväksynyt ”Euroopan muuttoliikeagendan ”, jossa ehdotetaan muun muassa laillista maahanmuuttoa koskevaa uutta lähestymistapaa. Sen avulla EU:sta voisi tulla houkuttelevampi kohde lahjakkaille ja osaaville ihmisille.

Erittäin pätevät maahanmuuttajat ansaitsevat erityishuomiota, sillä kansainvälinen kilpailu heistä on erityisen kovaa. Vaikka talouskriisit voivat vähentää työvoiman kokonaiskysyntää, tietyillä aloilla tai tietyissä ammateissa voi olla ja onkin työvoimapulaa. Jos hyvin hallittu työvoiman muuttoliike EU:n ulkopuolisista maista yhdistetään esimerkiksi työntekijöiden uudelleenkoulutukseen, aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan ja työntekijöiden liikkuvuuden lisäämiseen EU:n sisällä, se voi olla osa näiden haasteiden ratkaisua.

Alan monien poliittisten aloitteiden joukosta EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi erottuu keskeisenä välineenä. Direktiivin tavoite on antaa EU:lle välineet kilpailla maailmanlaajuisesti lahjakkaiden ihmisten houkuttelemisessa. Lahjakkaat ihmiset ovat korvaamaton ja olennainen kasvun edellytys ja täydentävät paikallista inhimillistä pääomaa. Kohderyhmänä ovat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on korkea ammattipätevyys.

EU:n sinisellä kortilla on tarkoitus helpottaa näiden erittäin pätevien muuttajien ja heidän perheenjäsentensä maahantuloa ja liikkuvuutta yhdenmukaistamalla maahantulon ja oleskelun edellytykset koko EU:ssa ja säätämällä näiden muuttajien oikeudellisesta asemasta ja tietyistä oikeuksista. Euroopan komissio nosti esiin tiedonannossaan joukon tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa sinisen kortin tehokkuuteen ja vähentää EU:n houkuttelevuutta maailmanlaajuisessa kilpailussa korkeasti koulutetuista työntekijöistä.

Komissio haluaa kehittää järjestelmää ja pyytääkin tätä varten kaikilta asiaan liittyviltä tahoilta ideoita uudistusten pohjaksi. Miten työnantajat voivat löytää tarvitsemansa työntekijät? Miten maahanmuuttajat saavat tietoa työpaikoista? Millaiset ovat menettelyt EU:hun tuleville maahanmuuttajille? Miten nopeasti ja helposti maahanmuuttajien pätevyys tunnustetaan?

Kerro mielipiteesi vastaamalla verkkokyselyyn – kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Vastausaikaa on 21. elokuuta 2015 saakka.

Millaista globaalin meripolitiikan tulisi olla?

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kerätäkseen näkemyksiä siitä, miten EU voisi osaltaan parantaa kansainvälistä valtamerten ja merten hallinnointia ns. kestävän sinisen kasvun turvaamiseksi.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella käynnisti kuulemisen World Ocean Summit -tapahtumassa Portugalissa. "Jos valtameremme eivät ole terveitä, taloutemmekaan ei voi hyvin.Globaalit meritalousalan haasteet edellyttävät globaaleja ratkaisuja”, komissaari sanoi.

Kansainvälinen keskustelu valtamerten hallinnoinnista lisääntyy merten luonnonvarojen käytön kasvaessa maailmanlaajuisesti. Laiton kalastus, valvomaton merenpohjan kaivostoiminta ja merten roskaantuminen ovat vain joitakin niistä haasteista, jotka edellyttävät maailmanlaajuista yhteistyötä.

Kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin nykyinen kehys ei välttämättä tarjoa riittävän tehokkaita välineitä tällaisiin merialan haasteisiin tarttumiseen, etenkään niillä 60 prosentilla valtameristä, jotka ovat kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella.

EU:lla on merkittävä rooli tässä keskustelussa. Sinisen talouden osuus EU:n bruttokansantuotteesta on jo nyt 5 prosenttia, ja se tarjoaa työtä liki 5 miljoonalle ihmiselle. Lisäksi EU on edelläkävijä maailmassa kestävän valtamereen perustuvan talouden kehittäjänä: sillä on vankat ympäristösäännöt, kokonaisvaltainen meripolitiikka ja uudistettu yhteinen kalastuspolitiikka ja se osallistuu maailmanlaajuiseen laittoman kalastuksen torjuntaan.

Jotta komissio voisi arvioida, mikä olisi paras etenemistapa ja mikä rooli EU:lla olisi, kaikilta sidosryhmiltä – kansainvälisiltä järjestöiltä, valtiollisilta toimijoilta, kansalaisjärjestöiltä, yrityksiltä, tutkimusyhteisöiltä, tiedemaailmalta, kansalaisjärjestöiltä ja yksityishenkilöiltäkin – pyydetään näkemyksiä julkisen verkkokuulemisen kautta. Näkemyksiä voi esittää edellä olevan linkin kautta 15. syyskuuta 2015 saakka.

Kuulemista täydentää kyselykierros, jonka aikana komissaari Vella ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä sidosryhmiin ja kansainvälisiin kumppaneihin kuullakseen niiden näkemyksiä ja voidakseen keskustella mahdollisista tavoista edetä asiassa.

Kerro mielipiteesi audiovisuaalisia mediapalveluja koskevista EU:n säännöistä

Miten voidaan parantaa nykyisiä EU:n sääntöjä, jotka koskevat lähetyksinä tarjottavia ja tilattavissa olevia audiovisuaalisia mediapalveluja digitaaliaikana? Miten voidaan parhaiten suojella lapsia ja muita katsojia, tukea eurooppalaista taiteellista tuotantoa, edistää rikasta kulttuurista monimuotoisuutta, tehostaa tiedonsaantia ja säännellä mainontaa audiovisuaalisten verkkopalvelujen yhteydessä ?   

Euroopan komissio pyytää katselijoita ja sidosryhmiä (markkinatoimijoita, julkisia organisaatioita ja kuluttajajärjestöjä) vastaamaan näihin ja muihin kysymyksiin uudessa julkisessa kuulemisessa. Tavoitteena on audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistaminen vuonna 2016. 

Audiovisuaalialalla on suoria vaikutuksia ihmisiin ja yrityksiin. Se on keskeinen osa Euroopan luovaa ja digitaalista taloutta. Vuonna 2010 annettu audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi sisältää sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi kaikkien markkinatoimijoiden tehtäviä ja velvoitteita, eurooppalaisten teosten myynninedistämistä, mainontaa ja alaikäisten suojelua. Komissio aikoo tutkia, pitäisikö nykyistä järjestelmää muuttaa. Se aikoo myös harkita, pitäisikö direktiivin nykyistä soveltamisalaa laajentaa siten, että se kattaisi uudet palvelut ja toimijat, jotka eivät kuulu direktiivissä esitettyyn audiovisuaalisten mediapalvelujen määritelmään. 

Tausta

Kuuleminen, joka kestää 30. syyskuuta saakka, on osa digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa strategiaa, jonka digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip ja digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther Oettinger käynnistivät toukokuussa. Arviointi on myös osa sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa (REFIT): se on esimerkki sitoutumisesta parempaa sääntelyä koskevaan komission uuteen aloitteeseen, jonka tavoitteena on kohentaa lainsäädännön laatua ja varmistaa, että säädökset ovat nykyaikaisia ja tarkoituksenmukaisia.

Miten voit vaikuttaa EU:n politiikkaan

EU ja eurooppaoikeus – miten valittaa oikeaan toimielimeen?

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 06/07/2015  |Sivun alkuun