Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-finansiering
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

En del av EU-finansieringen utbetalas via nationella myndigheter, en del ansöks direkt av EU-kommissionen. De nationella myndigheterna betalar bland annat de stöd som hör till den gemensamma jordbrukspolitiken och strukturfondsprojekten. Finansiering som berör verksamhet inom olika EU-verksamhetssektorer ansöks av kommissionen. I de flesta fallen krävs det att projekten skall ha en europeisk dimension, med andra ord bör de ha samarbetskumpaner från flera olika länder. EU finansierar inte projekt i sin helhet utan de som driver projektet bör också ha egen finansiering.

Kommissionen anvisar också direkta bidrag (grants) åt projekt och organisationer som befrämjar EU:s mål eller deltar i att genomdriva EU-program eller –politik. De bidrag som ansöks direkt av kommissionen är i anknytning till program och politisk aktivitet som sker inom EU:s olika verksamhetssektorer. Stöd ansöks genom att svara på förslagsinfordran (call for proposal). De avdelningar inom kommissionen som upprätthåller bidragsprogrammen publicerar de årliga bidragsprogram på sina nätsidor innan slutet av marsmånad. Genom att följa med nätsidorna kan man se ifall kommissionen kommer att dela ut bidrag inom ett verksamhetsfält av intresse för en själv.

Ansökningskraven inom de olika verksamhetsfälten skiljer sig från varandra men vissa krav gäller för alla bidrag. Bidragen är alltid kompletterande, med andra ord bekostar kommissionen aldrig projekt i sin helhet. Kommissionen betalar inte heller bidrag retroaktivt, man kan alltså inte söka stöd för ett redan fullbordat projekt. Projekt kan endast en gång på EU-bidrag och man kan inte ansöka stöd från EU:s olika delar efter att en gång ha fått EU-stöd. Bidragsansökningarna behandlas på basis av de krav som uppställts i förslagsinfordran och detta sker absolut jämlikt. Alla som ansökt om stöd meddelas om beslutet.

Ibland beviljas bidrag utan föregående förslagsinfordran. Detta kan ske om mottagaren av bidraget har specialkunskaper och –egenskaper och kan därmed anses besitta monopolställning. Detta gäller också i krissituationer, speciellt då det gäller humanitärt bistånd.

I regel administreras EU-programmen av lokala myndigheter. Vilken instans man söker bidrag från beror på projektets karaktär. Exempelvis projekt som berör arbets- och näringslivet hör till Närings-, trafik- och miljöcentralen och bidrag inom området för regional- och strukturpolitik koordineras av Landskapsförbunden. Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, sköter om projekt som berör utbyte för ungdomar och personal och kulturutbyte. Även olika ministerier och fackförbund gör finansieringssamarbete med EU. Det finns en egen portal för strukturfonderna och Landsbygdsverket sköter om lantbruksstöden.

Bidragen är offentliga medel och därför är också beviljandet av bidragen offentlig information. Kommissionen ger all information om de beviljade stöden i systemet för finansiell öppenhet.

På basis av meddelanden om upphandlingar gör kommissionen också avtal om offentlig upphandling.  Kommissionens olika avdelningar meddelar om upphandlingar via sina nätsidor samt via EU:s offentliga tidning.

EU har också mikrofinansieringsprogram, i vilka egenföretagare och företag med högst tio anställda kan beviljas låna upp till 25 000 euro. EU förmedlar inte lånen direkt utan i stället erbjuder man garantier, lån och eget kapital till mellanhänder, som i sin tur lånar ut pengar till småföretagen eller ställer eget kapital till förfogande. Mer information om mikrofinansiering.

Publikationen om finansieringsmöjligheter 2007-2013.

Europainfomationens handledning i EU-finansiering 2009-2013.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Greklands EU-ordförandeskap
Resurseffektivitet
Kroatien
EU och du
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 21/03/2014  |Till början