Fiche d'informations par pays

Fiche d’information par pays Pologne

Ministère responsable

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy
  [L Polish] / [L English]

Autres ministères impliqués

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Ministry of the Interior
  [L Polish] / [L English]
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców / Office for Foreigners
  [L Polish]
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Ministry of Foreign Affairs
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej / Ministry of National Education
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministry of Science and Higher Education
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Zdrowia / Ministry of Health
  [L Polish]
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministry of Culture and National Heritage
  [L Polish]
 • Ministerstwo Finansów / Ministry of Finance
  [L Polish] / [L English]

Programmes ou documents de politiques

 • Polityka Migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania / Polish Migration Policy – the Current State of Play and Proposed Actions
  [D Polish]
 • Propozycje Działań W Celu Stworzenia Kompleksowej Polityki Integracji Cudzoziemców W Polsce / Proposals of Actions Aimed At Establishing a Comprehensive Immigrant Integration Policy in Poland
  [D Multilingual]
 • Strategia polityki społecznej na lata 2007–2013 / Social policy strategy 2007-2013
  [D Polish]
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 / National Action Plan for Employment 2012-2014
  [D Polish]

Législation

 • Ustawa o pomocy społecznej z 2004 r. / Act on social assistance of 2004
  [D Polish]
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. / Act on promotion of employment and labour market institutions of 2004
  [D Polish]
 • Ustawa o repatriacji z 2000 r. / Act on repatriation of 2000
  [D Polish]
 • Ustawa o obywatelstwie polskim z 2009 r. / Act on Polish citizenship of 2009
  [D Polish]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 2009 r. / Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy on providing assistance to foreigners who obtained refugee status or subsidiary protection In the Republic of Poland of 2009
  [D Polish]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej z 2002 r. / Ordinance of the Council of Ministers on types of Polish language and orientation courses and the way of their organisation for repatriates and members of their closest families coming to the Republic of Poland of 2002
  [D Polish]
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania / Law of 3 December 2010 implementing certain EU regulations concerning equal treatment law
  [D Polish]

Informations relatives aux financements et aux subventions

 • Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich / The European Fund for the Integration of Third-country Nationals
  [L Polish]
 • Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców / The European Refugee Fund
  [L Polish]
 • Europejski Fundusz Społeczny / European Social Fund
  [L Polish]
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich / Civic Initiatives Fund
  [L Polish]

Etudes d'impact, rapports et évaluations

 • Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców / Poland’s stop. The analysis of individual integration programmes for refugees
  [D Polish]
 • Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji imigrantów i polskiego społeczeństwa / Roadmap to Better Integration of Immigrants and the Polish Society
  [D Polish]
 • Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy / Integration Practices. Experiences and Perspectives
  [D Polish]
 • Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku / Assessment of the Effects of the 2003 Amnesty for Foreigners
  [D Polish]
 • Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego / Friendly office. Evaluation of the Functioning of the Department of Foreigners at the Mazowieckie Province Governor's Office
  [D Polish]
 • Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m.st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów / Evaluation of the Functioning of Institutions of Social Support in Warsaw in the Field of Appropriate Implementation of Forced Migrants' Rights
  [D Polish]
  Ewaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchodźców - analiza prawna i praktyczna / Evaluation of Functioning of Legal Counseling for Refugees - a Legal and Practical Analysis
  [D Polish]

 

Agences de recherche et de statistiques

 • Główny Urząd Statystyczny / Polish central Statistical Office 
  [L Polish] / [L English]
 • Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski / Centre of Migration Research, University of Warsaw
  [L Multilingual]
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski / Institute of Sociology, University of Warsaw
  [L Polish] / [L English]
 • Instytut Spraw Publicznych / Institute of Public Affairs
  [L Polish] / [L English]
 • Centrum Stosunków Międzynarodowych / Centre for International Relations
  [L Polish] / [L English]

Agences mettant en oeuvre les programmes d'intégration

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie/ Poviat Centres for Family Support
  [L Polish]

Parties prenantes

 • Helsinki Foundation for Human Rights
  [L Polish] / [L English]
 • Caritas Polska, Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom/Caritas Poland, Centres for Migrants’ and Refugees’ Support  
  [L Polish]
 • Polski Czerwony Kryz / Polish Red Cross
  [L Polish]
 • Polska Akcja Humanitarna / Polish Humanitarian Action 
  [L Polish] / [L English]
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej / Association for Legal Intervention
  [L Polish]
 • Polskie Forum Migracyjne / Polish Migration Forum
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Rozwoju Oprócz Granic / Foundation for Development Beyond Borders
  [L Polish] / [L English]
 • Instytut na rzecz Państwa Prawa / The Rule of Law Institute
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Ocalenie / Salvation Foundation
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Nasz Wybór / Our Choice Foundation
  [L Multilingual]
 • Fundacja dla Somalii / Foundation for Somalia
  [L Polish] / [L English]
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji / International Organization for Migration
  [L Polish]
 • Rzecznik Praw Obywatelskich / Commissioner for Civil Rights Protection
  [L Polish] / [L English]
 • Rzecznik Praw Dziecka / Commissioner for Children’s Rights
  [L Polish]
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania / Government Plenipotentiary for Equal Treatment [L Polish] / [L English]
 • Halina Nieć Legal Aid Centre [L Multilingual]
 
Événements
previous mars 2015 next
d l m m j v s
1
Greece: Equally
Athenians, as well as
Greeks

This event aims to
raise awareness on
the issue of
citizenship for
second generation
migrants, and i[plus]
2
Metropolis
Professional
Development (MPD)
Training Sessi
ons

Metropolis
Professional
Development offers
exclusive training
sessions with a
strong focus on
offeri[plus]
Netherlands:
'Religion matters'
Symposium, with a
focus on social
cohesion

The Faculty of
Theology of the Vrije
Universiteit (VU) and
the Protestant
Theological
University (PT[plus]
The role of diverse
legal regimes in
shaping migrants’
experiences: visible
impacts and research
challenges

Warda Belabas 14.00
This workshop
aims to discuss the
effects of specific
policies towards d[plus]
3
Lithuania -
Conference on the
'Integration of third
country nationals:
economic aspects'

The centre for
equality advancement
and the NGO "Magnum
Bonum“ are
organising a
conference ent[plus]
4
Poland: Promotion of
equal treatment in
access to goods and
services - Promocja
równego traktowania w
dostępie do dóbr i
usług

The training targets
employees of
non-governmental
organisations dealing
with issues related
to fore[plus]
5 6 7
Expat Fair: All you
need to kow about the
Netherlands in one
location

Whether you’re
a new arrival or a
long-term resident in
the Netherlands,
there’s a lot t[plus]
NL: Expat Fair 201
5

Whether you’re
a new arrival or a
long-term resident in
the Netherlands
there’s a lot to[plus]
8 9 10 11
International
Conference on
Frontiers in
Comparative Migration
Research

The University of
Sussex, UK, welcomes
on March 11, 2015 the
2nd International
Conference organized [plus]
12
Challenges ahead:
Integration of
Migrants on the
European Labour
Market

The purpose of the
conference is to shed
light on the very
complex issue of
migrants’
economic[plus]
13 14
15 16 17 18 19 20 21
Ireland: Migrant
Entrepreneurs
Networking and Advice
Seminar

Migrant Entrepreneurs
Networking and Advice
Seminar will take
place on 21 March in
Dublin as part of[plus]
22 23
Sweden: FORSA
symposium - The
Global in the local -
det globala i det
lokala

The Association for
Social Work Research
in Sweden (FORSA) is
a politically
independent
organisation[plus]
24 25 26
Ireland:
International
Conference on Migrant
Health

Invitation to attend
international
conference, EU
RESTORE project in
Migrant Health,
University of L[plus]
27
Labour Migration in
the Nordic-Baltic
Region

Labour Migration in
the Nordic-Baltic
Region. New Trends of
Labour Migration
– Ready for the C[plus]
28
29 30
Portugal: CIVE MORUM
International
Congress - Social
Movements and Civic
Participation

The CIVE MORUM, an
initiative promoted
by the Institute of
Sociology from the
University of Porto, w[plus]
31
Réussir l'intégration

L'intégration réussie des ressortissants des pays tiers présents dans les États membres de l'Union européenne est d'une importance vitale pour renforcer la liberté, la sécurité et la justice en Europe.

Le Portail européen sur l'intégration offre aux praticiens une collection de bonnes pratiques ainsi qu'un éventail d'outils et d'informations pour une intégration réussie.

[plus]

Pages les plus consultées
Restez connecté!