Fiche d'informations par pays

Fiche d’information par pays Pologne

Ministère responsable

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy
  [L Polish] / [L English]

Autres ministères impliqués

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Ministry of the Interior
  [L Polish] / [L English]
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców / Office for Foreigners
  [L Polish]
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Ministry of Foreign Affairs
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej / Ministry of National Education
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministry of Science and Higher Education
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Zdrowia / Ministry of Health
  [L Polish]
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministry of Culture and National Heritage
  [L Polish]
 • Ministerstwo Finansów / Ministry of Finance
  [L Polish] / [L English]

Programmes ou documents de politiques

 • Polityka Migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania / Polish Migration Policy – the Current State of Play and Proposed Actions
  [D Polish]
 • Propozycje Działań W Celu Stworzenia Kompleksowej Polityki Integracji Cudzoziemców W Polsce / Proposals of Actions Aimed At Establishing a Comprehensive Immigrant Integration Policy in Poland
  [D Multilingual]
 • Strategia polityki społecznej na lata 2007–2013 / Social policy strategy 2007-2013
  [D Polish]
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 / National Action Plan for Employment 2012-2014
  [D Polish]

Législation

 • Ustawa o pomocy społecznej z 2004 r. / Act on social assistance of 2004
  [D Polish]
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. / Act on promotion of employment and labour market institutions of 2004
  [D Polish]
 • Ustawa o repatriacji z 2000 r. / Act on repatriation of 2000
  [D Polish]
 • Ustawa o obywatelstwie polskim z 2009 r. / Act on Polish citizenship of 2009
  [D Polish]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 2009 r. / Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy on providing assistance to foreigners who obtained refugee status or subsidiary protection In the Republic of Poland of 2009
  [D Polish]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej z 2002 r. / Ordinance of the Council of Ministers on types of Polish language and orientation courses and the way of their organisation for repatriates and members of their closest families coming to the Republic of Poland of 2002
  [D Polish]
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania / Law of 3 December 2010 implementing certain EU regulations concerning equal treatment law
  [D Polish]

Informations relatives aux financements et aux subventions

 • Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich / The European Fund for the Integration of Third-country Nationals
  [L Polish]
 • Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców / The European Refugee Fund
  [L Polish]
 • Europejski Fundusz Społeczny / European Social Fund
  [L Polish]
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich / Civic Initiatives Fund
  [L Polish]

Etudes d'impact, rapports et évaluations

 • Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców / Poland’s stop. The analysis of individual integration programmes for refugees
  [D Polish]
 • Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji imigrantów i polskiego społeczeństwa / Roadmap to Better Integration of Immigrants and the Polish Society
  [D Polish]
 • Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy / Integration Practices. Experiences and Perspectives
  [D Polish]
 • Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku / Assessment of the Effects of the 2003 Amnesty for Foreigners
  [D Polish]
 • Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego / Friendly office. Evaluation of the Functioning of the Department of Foreigners at the Mazowieckie Province Governor's Office
  [D Polish]
 • Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m.st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów / Evaluation of the Functioning of Institutions of Social Support in Warsaw in the Field of Appropriate Implementation of Forced Migrants' Rights
  [D Polish]
  Ewaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchodźców - analiza prawna i praktyczna / Evaluation of Functioning of Legal Counseling for Refugees - a Legal and Practical Analysis
  [D Polish]

 

Agences de recherche et de statistiques

 • Główny Urząd Statystyczny / Polish central Statistical Office 
  [L Polish] / [L English]
 • Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski / Centre of Migration Research, University of Warsaw
  [L Multilingual]
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski / Institute of Sociology, University of Warsaw
  [L Polish] / [L English]
 • Instytut Spraw Publicznych / Institute of Public Affairs
  [L Polish] / [L English]
 • Centrum Stosunków Międzynarodowych / Centre for International Relations
  [L Polish] / [L English]

Agences mettant en oeuvre les programmes d'intégration

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie/ Poviat Centres for Family Support
  [L Polish]

Parties prenantes

 • Helsinki Foundation for Human Rights
  [L Polish] / [L English]
 • Caritas Polska, Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom/Caritas Poland, Centres for Migrants’ and Refugees’ Support  
  [L Polish]
 • Polski Czerwony Kryz / Polish Red Cross
  [L Polish]
 • Polska Akcja Humanitarna / Polish Humanitarian Action 
  [L Polish] / [L English]
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej / Association for Legal Intervention
  [L Polish]
 • Polskie Forum Migracyjne / Polish Migration Forum
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Rozwoju Oprócz Granic / Foundation for Development Beyond Borders
  [L Polish] / [L English]
 • Instytut na rzecz Państwa Prawa / The Rule of Law Institute
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Ocalenie / Salvation Foundation
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Nasz Wybór / Our Choice Foundation
  [L Multilingual]
 • Fundacja dla Somalii / Foundation for Somalia
  [L Polish] / [L English]
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji / International Organization for Migration
  [L Polish]
 • Rzecznik Praw Obywatelskich / Commissioner for Civil Rights Protection
  [L Polish] / [L English]
 • Rzecznik Praw Dziecka / Commissioner for Children’s Rights
  [L Polish]
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania / Government Plenipotentiary for Equal Treatment [L Polish] / [L English]
 • Halina Nieć Legal Aid Centre [L Multilingual]
 
Événements
previous août 2014 next
d l m m j v s
1
Afrika Tage, 10.
Afrika Festival Wi
en

Out of Afrika, das
10. Wiener Afrika
Festival findet vom
01.08.2014 bis
17.08.2014 auf der
Donauinse[plus]
2
3 4
Stuck at the Gates:
Seminar on Migration,
Biotechnologies and
Limits of Re
gulation

The global regulatory
framework around
migration is
structured around
frontiers and gates,
both conc[plus]
5
Roma and travellers:
Mobility, persecution
and memory

Recent migrations
from Eastern Europe
have brought renewed
attention to the
situation of Roma and ot[plus]
6 7 8 9
10 11 12
Ireland: Getting
Involved in a Diverse
Ireland

The GETTING INVOLVED
IN A DIVERSE IRELAND
conference is taking
place on the 12th of
August, which is[plus]
13
17th Nordic Migration
Conference. Flows,
Places and Boundaries
- Migratory
challenges and new
boundaries

During the past
decades, migratory
flows have
diversified and
intensified. National
policy framework[plus]
17th Nordic Migration
Conference: Flows,
places and boundaries
– migratory
challenges and new
agendas

Under the heading
‘Flows, places
and boundaries
– migratory
challenges and new
agendas&r[plus]
14 15 16
NL: Mumbai Color
Festival in Utr
echt

Meant as a
celebration of love,
Holi is observed
mainly in India and
Nepal by Hindus. One
of the mos[plus]
Estonia: Integration
@ the Festival of
Opinion Culture

Festival of Opinion
Culture will be held
on 15–16 August
on Vallimägi
Hill in Paide. Thi[plus]
17 18
Summer School on
Migration Studies
2014

The Summer School on
Migration and
Integration will take
place again in 2014
in cooperation with the[plus]
19
Educational Seminar
on Forced Migration –
Causes and Possible
Solutions

International
Organization for
Migration (IOM) as
the coordinator of
the EMN National
Contact Point [plus]
20
afriDialog
 [plus]
21
Hate speech in the
media - how to
prevent it - Mowa
nienawiści w mediach
– jak jej
przeciwdziałać

Normal 0 21 false
false false
MicrosoftInternetExplor
er4 /*
Style Definitions [plus]
22 23
Ireland: Young
Migrant Women Summer
Camp 2014

Young Migrant Women
Summer Camp 2014
Theme: Connecting
young migrant women;
building capacies
Sinc[plus]
24 25
Geography in the
Hearth of Europe

Integration of
foreigners and their
internal migration is
one of several topics
of the conference, w[plus]
Art, Migration,
Adaptation -
International
Trainers' Training in
Budapest - Nemzetközi
szakmai tréning

The event is held in
the framework of the
Ariadne project
between 25 and 29
August with the aim
of [plus]
26 27
City of cultur
es

Normal 0 21
false false false
SL X-NONE X-NONE

[plus]
11th IMISCOE annual
conference:
Immigration, Social
Cohesion and Social
Innovation

Instituto
Universitario de
Estudios sobre
Migraciones (IUEM)
Universidad
Pontificia Comillas,
Madri[plus]
28
Conference: Holy
crap! Intersections
of the popular and
the sacred in youth
cultures

Holy Crap! is an
international
conference organised
by the Finnish Youth
Research Society and
Networ[plus]
Workshop: Applying
for a job the Dutch
way

In this workshop
offered by Projob,
you will learn how to
present yourself
effectively both
online o[plus]
29
Sommerfest der
Nationen

Ein „Fest der
Nationen“
feiert der Verein
„Grenzenlos St.
Andrä-Wördern&[plus]
30
Ireland: INDIANS
CELEBRATION OF
THIIRUVONAM 2014 IN
DUBLIN

The
MIND "Malayalee
Indians
Dublin"  invi
tes members and
friends to their
2014 T[plus]
31
Réussir l'intégration

L'intégration réussie des ressortissants des pays tiers présents dans les États membres de l'Union européenne est d'une importance vitale pour renforcer la liberté, la sécurité et la justice en Europe.

Le Portail européen sur l'intégration offre aux praticiens une collection de bonnes pratiques ainsi qu'un éventail d'outils et d'informations pour une intégration réussie.

[plus]

Pages les plus consultées
Restez connecté!