Chemin de navigation

EUROPA > Commission Européenne > Affaires intérieures > EWSI > Info par pays > Rép. tchèque

Fiche d'informations par pays

Fiche d’information par pays Rép. tchèque

Ministère responsable

Autres ministères impliqués

Programmes ou documents de politiques

 • Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Společné soužití – 2011/ Updated Policy for Integration of Immigrants – Living Together – and Proposal for Further Steps in the Year 2011  

  [D Multilingual]

 • Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2014 / Further Steps in the Realization of the Updated Policy for Integration of Immigrants – Living Together in the Year 2014 [D Czech]

 • Seznam koncepčních dokumentů v oblasti integrace/List of integration policies of the Czech Government [L Czech]

Législation

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky / Act No. 326/1999 Coll. on the Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic 
  [L Czech]
 • Zákon 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů / Act No. 186/2013 Coll., on Czech Citizenship and on Amendment to Some Other Acts [D Czech]
 • Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 / Act No. 435/2004 Coll. on Employment [D Czech]

 • Zákon o živnostenském podnikání č.455/1991 / The Trade Licensing Act [D Czech]
 • Overview of the relevant legislation in Czech migration and asylum policy
  [L Czech]
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  / Act No. 561/2004 Collection of Law, on Pre-school, Basic, Secondary, Tertiary Professional and Other Education (the Education Act)
  [L Czech]

Informations relatives aux financements et aux subventions

 • Evropský fond pro integraci občanů třetích zemí (2007-2013) / European Fund for the Integration of Third-Country Nationals (2007-2013)  [L Czech]  
 • Evropský sociální fond / European Social Fund in the Czech Republic [L Multilingual]
 • Ministerstvo vnitra / Ministry of the Interior [L Czech]
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – dotace a rozvojové programy  / Ministry of Education, Youth and Sports - Grant, development and operational programs [L Czech]
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – Dotace na poskytování sociálních služeb / Ministry of Labour and Social Affairs – Social Services Grants [L Czech]
 • Obecný program Solidarita a řízení migračních toků / General Programme for Solidarity and the Management of Migration Flows [L Czech
 • Open Society Fund, Czech Republic [L Multilingual
 • Přehled finančních zdrojů na integraci / List of Financial Resources for Integration [L Czech]

Etudes d'impact, rapports et évaluations

 • Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2012 / 2012 Status Report on Migration and Integration [D Czech
 • Zprávy o situaci v oblasti migrace v České republice za roky 2001-2011 / Status Reports on Migration and Integration in the Czech Republic from the years 2001 – 2011 [D Czech]
 • Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců na území České republiky – 2011 (Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Společné soužití – Kapitola 1.) / Analysis of the Current Situation in the Area of Immigrant Integration in the Territory of the Czech Republic – 2011 (see Chapter 1 of Updated Policy for Integration of Immigrants – Living Together) [D Multilingual]
 • Případy a stanoviska veřejného ochránce práv k záležitostem cizinců / Cases and Standpoints of the Ombudsman in Matters of Foreigners [D Czech]
 • ENAR Shadow Report on Racism and related discriminatory practices in employment in the Czech Republic (2014) [D English]
 • Nezaměstnanost cizinců v České republice (2013) / Unemployment of Foreigners in the Czech Republic (2013) [D Czech]
 • Public attitudes to foreigners in the Czech Republic 2011-2013 [D Multilingual]
 • Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí / Barriers to integration from the perspective of Third Country Nationals [D Czech]
 • Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb (2013) / Continuous monitoring of barriers to the integration of Third Country Nationals with respect to assistance services (2013) [D Czech]
 • Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 /2012 Report on the State of Human Rights in the Czech Republic [D Czech]
 • Evropská migrační síť – Výroční zprávy pro Českou republiku 2008 – 2012 / European Migration Network - Annual Policy Report Czech Republic 2008 - 2012 [D English]
 • Czech Republic 2011 - Country report on measures to combat discrimination [D English]
 • Ukazatele integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti v kontextu požadavků evropských institucí (2011) / Indicators of the integration of third-country nationals into Czech society in the context of the requirements of European institutions (2011). [D English]
 • Socioekonomické dopady přijímacích politik a s nimi souvisejících integračních politik v České republice (2011) / The Socio-Economic Impact of Admission Policies and Admission-Related Integration Policies in the Czech Republic (2011) [D English]
 • Studie národního rámce politik integrace nově příchozích migrantů (2011) /Study on the National Policy Frame for the Integration of Newcomers (2011)  [D English]
 • Lokální strategie integrace cizinců v ČR (2011) / Local Strategies of the Integration of Foreginers in the Czech Republic (2011) [D Czech]
 • Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice (2010) / Methodology of monitoring and evaluation of the integration process of third country nationals in the Czech Republic (2010) [D Czech]
 • Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic (2010) [D Multilingual]
 • Postavení a ochrana nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice (2009) / Situation and protection of unaccompanied minor foreigners in the Czech Republic (2009) [D Czech]
 • EUDO Observatoř občanství - Národní zpráva za Českou republiku (2009) / EUDO Citizenship Observatory. Country Report: Czech Republic (2009) [D English]
 • Přistěhovalectví a liberální stát. Migrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku (2005) / Immigration and a liberal state. Immigration and integration policies in the USA, western Europe and the Czech Republic (2005)  [D English]
 • Přehled publikací a výzkumných zpráv na stránkách Cizinci.cz / Publications and Research overview on Cizinci.cz website [L Czech]
 • Přehled publikací a výzkumných zpráv na stránkách MigraceOnline.cz / Publication and Research overview on MigrationOnline.cz website  [L Multilingual]

 

Agences de recherche et de statistiques

 • Český statistický úřad / Czech Statistical Office   [L Czech] / [L English]
 • Sčítání lidu 2011 / National Census 2011  [L Multilingual]
 • Centrum pro studium migrace / Centre of Migration Research 
 • Centrum pro výzkum měst a regionů / The Centre for Urban and Regional Research 
 • Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE / Geographic Migration Center - GEOMIGRACE  [L Czech]
 • Etnologický ústav Akademie věd České republiky / Institute of Ethnology of the Academy of Sciences, Czech Republic  [L Multilingual]
 • Institut mezinárodních vztahů /Institute of International Relations
 • Ivan Gabal Analysis & Consulting [L Multilingual]
 • Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni / Department of Anthropology, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen [L Multilingual]
 • Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně / Department of Sociology, Faculty of Social Science, Masaryk University in Brno [L Multilingual]
 • Multikulturní centrum Praha / Multicultural centre Prague  [L Multilingual]
 • SocioFactor, s.r.o. 
 • Sociologický ústav Akademie věd České republiky / Institute of Sociology of the Academy of Sciences, Czech Republic  [L Multilingual]
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí / Research Institute for Labour and Social Affairs  [L Multilingual]

Agences mettant en oeuvre les programmes d'intégration

 • Regionální centra na podporu integrace cizinců / Regional Support Centers for the Integration of Foreigners [L Multilingual]
 • Integrační centrum Praha / Integration Centre Prague  [L Multilingual]
 • Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji / Support Center for the Integration of Foreigners in the Ústecký Region  [L Multilingual]
 • Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců / The South Moravian Regional Centre for Integration of Foreigners  [L Multilingual]
 • Integrační centrum pro cizince Hradec Králové / Integration Centre for Foreigners Hradec Králové [L Multilingual]

 


 

Parties prenantes

 • Centrum pro integraci cizinců / Center for the Integration of Foreigners [L Multilingual]
 • Člověk v tísni / People in Need Foundation  [L Multilingual
 • Evropská kontaktní skupina v České republice / European Contact Group in the Czech Republic  [L Multilingual]
 • Charita Česká republika / Caritas Czech Republic  [L Multilingual]
 • In IUSTITIA [L Czech]
 • InBáze [L Multilingual]
 • IOM Praha / IOM Prague  [L Multilingual] / [L Multilingual]
 • Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice / Consortium of Migrants Assisting Organizations in the Czech Republic  [L Czech]
 • La Strada  [L Multilingual]
 • Meta o.s.   [L Multilingual] / [L Czech]
 • MOST pro o. p. s. [L Multilingual]
 • Multikulturní centrum Praha / Multicultural Center Prague [L Multilingual] / [L Multilingual]
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům/ Organisation for Aid to Refugees [L Multilingual]
 • Poradna pro integraci / Counseling Center for Integration  [L Czech]
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva / Counselling Centre for Citizenship, Civil and Human Rights [L Multilingual]
 • Sdružení občanů zabývajících se emigranty / Association of Citizens Assisting Immigrants  [L Czech]
 • Sdružení pro integraci a migraci / Association for Integration and Migration [L Multilingual]
 • Slovo 21  [L Multilingual]
 
Événements
previous août 2014 next
d l m m j v s
1
Afrika Tage, 10.
Afrika Festival Wi
en

Out of Afrika, das
10. Wiener Afrika
Festival findet vom
01.08.2014 bis
17.08.2014 auf der
Donauinse[plus]
2
3 4
Stuck at the Gates:
Seminar on Migration,
Biotechnologies and
Limits of Re
gulation

The global regulatory
framework around
migration is
structured around
frontiers and gates,
both conc[plus]
5
Roma and travellers:
Mobility, persecution
and memory

Recent migrations
from Eastern Europe
have brought renewed
attention to the
situation of Roma and ot[plus]
6 7 8 9
10 11 12
Ireland: Getting
Involved in a Diverse
Ireland

The GETTING INVOLVED
IN A DIVERSE IRELAND
conference is taking
place on the 12th of
August, which is[plus]
13
17th Nordic Migration
Conference. Flows,
Places and Boundaries
- Migratory
challenges and new
boundaries

During the past
decades, migratory
flows have
diversified and
intensified. National
policy framework[plus]
17th Nordic Migration
Conference: Flows,
places and boundaries
– migratory
challenges and new
agendas

Under the heading
‘Flows, places
and boundaries
– migratory
challenges and new
agendas&r[plus]
14 15 16
NL: Mumbai Color
Festival in Utr
echt

Meant as a
celebration of love,
Holi is observed
mainly in India and
Nepal by Hindus. One
of the mos[plus]
Estonia: Integration
@ the Festival of
Opinion Culture

Festival of Opinion
Culture will be held
on 15–16 August
on Vallimägi
Hill in Paide. Thi[plus]
17 18
Summer School on
Migration Studies
2014

The Summer School on
Migration and
Integration will take
place again in 2014
in cooperation with the[plus]
19
Educational Seminar
on Forced Migration –
Causes and Possible
Solutions

International
Organization for
Migration (IOM) as
the coordinator of
the EMN National
Contact Point [plus]
20
afriDialog
 [plus]
21
Hate speech in the
media - how to
prevent it - Mowa
nienawiści w mediach
– jak jej
przeciwdziałać

Normal 0 21 false
false false
MicrosoftInternetExplor
er4 /*
Style Definitions [plus]
22 23
Ireland: Young
Migrant Women Summer
Camp 2014

Young Migrant Women
Summer Camp 2014
Theme: Connecting
young migrant women;
building capacies
Sinc[plus]
24 25
Art, Migration,
Adaptation -
International
Trainers' Training in
Budapest - Nemzetközi
szakmai tréning

The event is held in
the framework of the
Ariadne project
between 25 and 29
August with the aim
of [plus]
26 27
City of cultur
es

Normal 0 21
false false false
SL X-NONE X-NONE

[plus]
11th IMISCOE annual
conference:
Immigration, Social
Cohesion and Social
Innovation

Instituto
Universitario de
Estudios sobre
Migraciones (IUEM)
Universidad
Pontificia Comillas,
Madri[plus]
28
Conference: Holy
crap! Intersections
of the popular and
the sacred in youth
cultures

Holy Crap! is an
international
conference organised
by the Finnish Youth
Research Society and
Networ[plus]
Workshop: Applying
for a job the Dutch
way

In this workshop
offered by Projob,
you will learn how to
present yourself
effectively both
online o[plus]
29
Sommerfest der
Nationen

Ein „Fest der
Nationen“
feiert der Verein
„Grenzenlos St.
Andrä-Wördern&[plus]
30
31
Réussir l'intégration

L'intégration réussie des ressortissants des pays tiers présents dans les États membres de l'Union européenne est d'une importance vitale pour renforcer la liberté, la sécurité et la justice en Europe.

Le Portail européen sur l'intégration offre aux praticiens une collection de bonnes pratiques ainsi qu'un éventail d'outils et d'informations pour une intégration réussie.

[plus]

Pages les plus consultées
Restez connecté!