Navigation path

EUROPA > European Commission > Home Affairs > EWSI > Library Library Detail

Search librarySubmit a library item

Attached file(s)

Thematic

  • SOCIAL COHESION
    • Social inclusion
    • Social protection
  • TOOLS AND TECHNIQUES
    • Infrastructure

Concept of Institutional Care 2009 – 2012
Koncepcia ústavnej starostlivosti na roky 2009 – 2012 (original title)

[31/05/2009] [Slovakia] [Policy measure] [Slovak]

Posted by : Katy Kefferputz, Migration Policy Group

Authors : Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

Koncepcia ústavnej starostlivosti na roky 2009 – 2012 predstavuje základný plánovací dokument, v ktorom sú v strednodobom časovom horizonte rozpracované koncepčné a rozvojové zámery Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti vykonávania ústavnej starostlivosti. Jej integrovanou súčasťou sú jednotlivé krajské koncepcie ústavnej starostlivosti určených úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zohľadňujúce konkrétne podmienky ich územných obvodov. V súlade s plnením úlohy č. 2 Koncepcie vykonávania ústavnej starostlivosti zameranej na roky 2008 – 2009 s výhľadom na roky 2010 – 2013 v časti č. 4 Závery a všeobecné úlohy Ústredie práce, sociálnych vecí  a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVR“), sekcia sociálnych vecí a rodiny vypracovala a predložila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) monitoring a evaluáciu Koncepcie. V bode 6. tohto monitoringu Závery a všeobecné úlohy bola stanovená úloha vypracovať Koncepciu ústavnej starostlivosti na roky 2009 – 2012 (ďalej len „Koncepcia“).

Legislatívnym základom Koncepcie sú zákony č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“)

Zákon č. 305/2005 Z. z. bol novelizovaný zákonom č. 466/2008 Z. z., s účinnosťou od 1.1.2009 s výnimkou niektorých ustanovení. Novelou sa okrem zmien a doplnení zameraných na odstránenie interpretačných problémov doterajšej právnej úpravy dopĺňajú opatrenia na celkové zlepšenie podmienok v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na predchádzanie a riešenie krízových situácií v rodine, opatrení vykonávaných v rodinnom a náhradnom rodinnom prostredí. Zároveň sa rozširuje spektrum a možnosti sociálnej kurately detí. Nanovo je upravená tvorba priorít, spôsob poskytovania finančných príspevkov úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a opatrenia finančného charakteru v časti povinností obce.

Cieľom novely zákona je okrem iného vykonávanie ústavnej starostlivosti na vyššej kvalitatívnej úrovni. Dopĺňa sa doteraz platná zásada prednosti umiestňovania detí v profesionálnych rodinách tak, aby ak nie je možné umiestniť dieťa v profesionálnej rodine, malo prednosť vykonávanie súdneho rozhodnutia v skupinách zriadených v samostatných domoch alebo bytoch domovov detí.

Súčasťou zmien v spôsobe vykonávania rozhodnutia súdu v detskom domove je aj sprísnenie priestorových podmienok, a to tak, že v objekte, ktorý nie je samostatným rodinným domom alebo bytom, môžu byť zriadené skupiny pre najviac 40 detí.

Koncepcia vychádza z doteraz platnej Koncepcie vykonávania ústavnej starostlivosti zameranej na roky 2008 – 2009 s výhľadom na roky 2010 – 2013 a taktiež aj z aktuálnych dokumentov, ktorými sú:
- Národný akčný plán pre deti na roky 2008 – 2012, ktorý vychádza najmä z Dohovoru o právach dieťaťa
- Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa k druhej periodickej správe Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2007
- Program prevencie kriminality v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na roky 2008 - 2010

 

 

 
Events
previous February 2015 next
S M T W T F S
1 2 3 4
Training for closer
cooperation - for
sectors working with
integration

The target group of
this training is
professionals from
Uusimaa ELY Centre
area who work
specificall[more]
5 6 7
8 9 10 11 12
'Let's talk about
integration' -
groupleader education
for professionals and
volunteers

The Family Federation
of Finland has
developed 'Let's talk
about integration'
model to support the i[more]
13 14
15 16 17 18 19
International
conference Places and
Belongings: Gender
and Family Relations
in Transnational
Space, in Lisbon

Considering the
importance of gender
stratification when
the domestic space is
transnational rather [more]
20 21
22 23 24 25 26 27 28
Country Info
Making integration work

The successful integration of third-country nationals legally residing in the Member States of the European Union is vital to strengthening freedom, security and justice in Europe.

The European Web Site on Integration provides you with a collection of good practices and a wide variety of tools and useful information to make integration work.

[more]

Most popular pages
Stay connected!