Country information sheets

Country Information Sheet Slovakia

Ministry with overall responsibility

The Ministry of the Interior of the Slovak Republic (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) [L Slovak] implements its agenda in the field of migration and asylum mainly through two bodies – the Migration Office (Migračný úrad) [L Slovak] and the Bureau of the Border and Alien Police. The Migration Office is responsible for integration of persons granted asylum and persons granted subsidiary protection.

The MoI acts as the responsible certifying body for the Solidarity and Management of Migration Flows Programme for the period 2007 – 2013 [L Slovak]. The Department of Foreign Aid of the MoI is organisationally responsible for the programme. 

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family [L Slovak] / [L English] establishes legal norms and determines legal regulations for employing foreigners in the SR and sets up criteria for the entry of different categories of foreign nationals into the Slovak labour market, including conditions for granting work permits. The Ministry establishes legal norms regarding social care for foreigners, asylum seekers, repatriated persons, Slovaks living abroad, etc. Social care is provided by the Offices of Labour, Social Affairs and Family.

Departments of the Ministry of Labour with specific integration-related responsibilities include:

The Section of Migration and Integration of Foreigners at the Department of International and European Affairs, Ministry of Labour, Social Affairs and Family [L Multilingual]. The Section serves as the coordinating body for the issue of integration of foreigners, coordinates the application of the proposed integration measures arising from the Concept of Integration of Foreigners and governs the Inter-ministerial expert committee for the area of labor migration and integration of foreigners. The Section also coordinates employment, social security and health care policies. 

Other Ministries involved

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky / Ministry of Foreign and European Affairs
  [L Multilingual]
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky / Statistical Office of the Slovak Republic
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Ministry of Education
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / Ministry of Culture 
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky / Ministry of Justice 
  [L Slovak]
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky / Ministry of Health
  [L Slovak]
 • Ministry of Transport, Construction and Regional Development / Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ozvoja Slovenskej republiky
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky / Ministry of Economy
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Ministry of Finance
  [L Slovak] / [L English]

Policy papers or programmes

 • Integračná politika SR /Integration policy of the Slovak Republic (2014) [D Slovak]
 • Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike / Concept of Foreigner Integration in the Slovak Republic (2009) [D Multilingual]
 • Koncepcia migračnej politiky SR / Concept of Migration Policy of the Slovak Republic (2005)
  [D Slovak]
 • Koncepcia ústavnej starostlivosti na roky 2009 – 2012 / Concept of Institutional Care 2009 – 2012
  [D Slovak]
 • Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2012 – 2013 / Action plan of migration policy in the domain of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak republic 2012 – 2013.
  [D Slovak]  
 • Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020/ Migration Policy of the Slovak Republic: Perspective until the Year 2020 (2011) [D Slovak]

Programmes supporting integration

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov / Solidarity and Management of Migration Flows Programme (2007 – 2013)
[L Slovak]

Horizontálne priority - Rovnosť príležitostí / Horizontal Priority - Equal Opportunities
[L Slovak] / [L English]

Key legislation

 • Zákon o azyle č. 480/2002 v znení neskorších predpisov / Asylum Law 480/2002, as amended by later legislation.
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 495/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony / Act. No 495/2013 which Changes and Amends Asylum Law 480/2002, as amended by later legislation [D Slovak]
 • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No 404/2011 on Residence of Aliens and Amendment and Supplementation of Certain Acts
  [D Slovak]
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 5/2004 on Employment Services and on the Amendment of Certain Acts 
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, /Act. No. 82/2005 Coll. on Illegal Work and Illegal Employment [D Slovak]
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. / Act. No. 311/2001 Coll. Labour Code
  [D English]
 • Zákon č. 32/2013 Z. Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. Z. O rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) / Act No. 32/2013 Coll. which changes and amendmends Act No. 365/2004 Coll. on Equal Treatment in Certain Areas and Protection against discrimination, amending and supplementing certain other laws (Antidiscrimination Act)
  [D Slovak]
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 365/2004 on Equal Treatment in Certain Areas and on Protection Against Discrimination
  [D Multilingual]
 • Zákon 40/1993 Z. z. o štátnom obcianstve Slovenskej republiky / Act no. 40/1993 Coll. on Nationality of the Slovak Republic
  [D Multilingual]

Other documents:

 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov / Act No 461/2003 on Social Insurance, as amended by later legislation
  [D Slovak]
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Act No. 43/2004 Coll. on the Old-age Pension Saving System, as amended by later legislation  
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Act No. 599/2003 on the Assistance Provided to Those in Need (Destitute)
  [D Slovak]
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 305/2005 on the Socio-legal Protection of the Child and on Social Guardianship
  [D Slovak]
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov / Act No. 36/2005 on Family, as amended by later legislation
  [D Slovak]
 • Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov / Act No. 195/1998 on Social Assistance, as amended by later legislation 
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2012
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2011
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2010
  [D Slovak]

Funding opportunities

 • Európsky sociálny fond / European Social Fund
  [L Slovak]
 • PROGRESS 2007-2013 (program EÚ pre oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity / EU employment and social solidarity programme)
  [L Slovak]
 • Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín / European Fund for the Integration of Third-country nationals (2007-2013)
  [L Slovak]
 • Fond sociálneho rozvoja / Social Development Fund
  [L Slovak]
 • Európsky fond pre utečencov / European Refugee Fund (2008-2013)
  [L Slovak]
 • Ministerstvo zahraničných vecí  a európskych záležitostí Slovenskej republiky/Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic
  [L Slovak]
 • Fond pre mimovládne organizácie EHP 2009 – 2014/Fund for non-governmental organisations EEA 2009 - 2014 
  [L Slovak]

Impact assessments, reports and evaluations

 • Lucia Kureková, Analýza slovenského trhu práce s dôrazom na staré a nové menšiny: rómske ženy a imigrantky/Analysis of the labour market in Slovakia with an emphasis on old and new minorities: Roma women and immigrants (2013) [D Slovak]
 • Hapalová Miroslava, Gallová Kriglerová Elena, O krok bližšie k inklúzii/A Step Closer Towards Inclusion (2013) [D Slovak]
 • Baláž Vladimír, Lubyová Martina, Challenges of International Migration and Integration of Immigrants in Europe and Slovakia (2012) [D English]
 • Jurčová Danica, Migračné toky v Slovenskej republike/ Migration flows in the Slovak Republic (2012) [D Slovak]
 • Citizen, Democracy and Responsibility, Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku/ Analysis of the real possibilities of immigrants to participate in the Slovak labour market on a non-discriminatory basis (2011) [D Slovak
 • Bargerová, Zuzana – Fajnovorá, - Katarína, Chudžíková, Alena, Stav integrácie cudzincov s doplnkovou ochranou do spoločnosti/State of integration of foreigners with subsidiary protection into society (2011) [D Slovak]
 • Kadlečíková Jana (ed.), Gallová Krigelrová Elena, Gažovičová Tina, Integrácia migrantov na lokálnej úrovni. Výskumné zistenia a odporúčania/Integration of Migrants on the Local Level. Research Findings and Recommendations (2011) [D Slovak]
 • Mihály, Géza & Divinský, Boris, Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020 s výhľadom do roku 2050 / New trends and a prognosis of labour migration in the Slovak Republic until 2020 with the prospects until 2050 (2011)
 • Filadelfiová Jarmila, Gyárfášová Oľga, Hličníková Miroslava, Martina Sekulová, Migranti na slovenskom trhu práce: Problémy a perspektívy/Migrants on the Slovak Labour Market: Problems and perspectives (2011) [D Slovak]
 • Trendy a perspektívy pre programovanie podpory rozvoja východného Slovenska v budúcnosti / Trends and Perspectives for Future Development Support Programming in Eastern Slovakia (2010)
 • Boris Divinský, Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004– 2008) (2009)
  [D Slovak]
 • Michal Vašečka, 'Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migracii v SR', Michal Vašečka & Ctibor Koštál (eds), Integrácia migrantov – vieme čo chceme? Procesy integrácie migrantov na Slovensku po vstupe do EÚ (2009)
 • Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadelčíková & Jarmila Lajčáková, Migranti. Nový pohľad na stare problémy (2009)
 • Jarmila Filadelfiová & Martina Sekulová: Migrantky medzi name. Rodinné a rodové aspekty integrácie (2009)
 • Martina Sekulová & Oľga Gyárfášová, Indikátory integrácie migrantov – aktuálne skúsenosti a budúce výzvy (2009)
  [D Slovak]
 • Helena Tužinská, Otázky opisu a prekladu: využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi (2009)
 • Štatistický úrad SR, Zahraničné sťahovanie a cudzinci v Slovenskej republike 2008 (2009)
 • Zuzana Bargerova & Boris Divinský, Integrácia migrantov v Slovenskej repulike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík (2008)
 • Miroslav Popper, Gabriel Bianchi, Ivan Lukšík, Petra Szeghy, Potreby migrantov na Slovensku/ Potreby migrantov na Slovensku (2006) [D Slovak]
 • Sylvia Porubanova, Imigračný fenomén v kontexte sociálnej inklúzie / The Immigration Phenomenon in the Context of Social Inclusion (2005) 
  [D Multilingual]
 • Boris Divinský, Zahraničná migrácia v Slovenskej republike - stav, trendy a spoločenské súvislosti / International migration in Slovakia – Current state, trends and relations (2005)
 • Boris Divinský, Active Civic Participation of Immigrants in Slovakia (2005)
  [D English]
 • Mária Čierna, Chlieb v krajine azylu / Bread in the Country of Asylum (1999)

Research and statistical agencies

 • Štatistický úrad Slovenskej republiky / Statistical Office of the Slovak Republic
  [L Slovak] / [L English]
 • Inštitút pre výskum práce a rodiny / Institute for Labour and Family Research
  [L Slovak] / [L English]
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku / Slovak Foreign Policy Association
  [L Slovak] / [L English]
 • Slovenská akadémia vied / Slovak Academy of Science
  [L Slovak] (English-language version also available here)
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
  [L Multilingual]
 • Inštitút pre verejné otázky / The Institute for Public Affairs
  [L Multilingual
 • SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / Slovak Governance Institute
  [L Slovak] / [L English]
 • Výskumné demografické centrum Infostat / Demographic Research Centre Infostat
  [L Slovak] / [L English]

Agencies implementing integration programmes

Key stakeholders

 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
  [L Multilingual]
 • Inštitút pre verejné otázky / Institute for Public Affairs
  [L Multilingual]
 • Človek v ohrozeni / People in Peril
  [L Slovak] / [L English]
 • Medzinárodná organizácia pre migráciu na Slovensku / International Organization for Migration in Slovakia
  [L Slovak] / [L English]
 • SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / Slovak Governance Institute
  [L Slovak] / [L English]
 • UNHCR in Slovakia
  [L Slovak]
 • Európska migračná sieť / European Migration Network in Slovakia
  [L Multilingual]
 • Liga za ľudské práva / Human Rights League
  [L Slovak]   
 • Ekumenická rada cirkví v SR / Ecumenical Council of Churches in Slovakia
  [L Slovak]
 • Spoločnosť ľudí dobrej vôle / Goodwill Society (unofficial EN translation)
  [L Multilingual]
 • Slovenská utečenecká rada / Slovak Refugee Council
 • Slovenská humanitná rada / Slovak Humanitarian Council (unofficial EN translation)
  [L Slovak]
 • Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation
  [L Slovak] / [L English]
 • Nadácia Milana Šimečku / Milan Simecka Foundation
  [L Slovak]
 • L'udia proti rasizmu / People Against Racism 
  [L Slovak]
 • Slovenská katolícka charita / Slovak  Catholic Charity
  [L Slovak]
 • Islamská nadácia na Slovensku / Islamic Foundation in Slovakia
  [L Slovak] / [L English]
 • Občianske Združenie Afričanov na Slovensku / OZAS (Civil Association of Africans in Slovakia)
  [L Slovak]
 • Vietnamese community
 • Zväz Afgáncov na Slovensku / Association of Afghans in Slovakia
  [L Slovak]
 • Inštitút pre rozvoj spoločnosti / Society Development Institute [L Slovak]
 • Liga za ľudské práva / Human Rights League [L Slovak]
 
Events
previous April 2014 next
S M T W T F S
1
Slovenia - Web
seminar on creative
integration of young
people in advocacy
for social justice

Within the framework
of the international
project
“Challenging
the Crisis”, in
which the[more]
Round table: In
search of appropriate
tools for integration
at the local level

The debate will bring
together different
stakeholders
connected with
integration,
including migrants[more]
Press Conference
Invitation: “Put an
end to the degrading
reality inside the
detention cent
ers"

Médecins Sans
Frontières
invites you to a
Press Conference, on
Tuesday, April 1st, 201[more]
Geschlecht und
Handlungsfähigkeit

Praktiken von
Migrantinnen in
transnationalen
Räumen vom
Südkaukasus bis
Österreich w[more]
Welcome to L
uxembourg

This conference is
part of a range of
events in the city of
Differdange. Varous
migrants' profile an[more]
2
Training Seminar:
"Principles of
Equality and
Challenges of
Discrimination -
Problems and
Effective Rem
edies"

  The
principles of
equality and
non-discrimination
are central to any
system of human
rights [more]
Experts Day Migration
and Health 2014

Experts with
knowledge of work
with immigrants will
discuss how to
tackle the challenges
in health [more]
Press conference on
Racist Violenc
e

The Racist Violence
Recording Network of
UNHCR invites you to
a press conference to
present the resu[more]
Presentation seminar
of the research
findings from the
study “Newly-arrived
immigrants in
Estonia: Options and
Policy
Recommendations for a
Comprehensive and
Sustainable Support System”

The main objective of
the study was to
analyse the current
situation and make
recommendations for de[more]
From room of
politics: Integration
policy - Where to
next?

Domus Dorpatensis
hosts the next panel
discussion in the
series of "Front room
of politics" on i
nteg[more]
Ready for
intercultural
learning ?

The intercultural
pedagogy will be
presented by
professor Marianne
Krüger- Potratz
from the Uni[more]
Greece: Education and
Diversity

Recent decades have
seen Greece become a
host country for
immigrants—a
development that
caught[more]
3
11th European
Integration Forum

The 11th Integration
Forum will take place
on 3rd April 2013 on
the topic "Ten Years
With the Common[more]
Ireland: DFI National
Conference, Citizen
Engagement - Local
Government By Local
People

This conference will
explore people with
disabilities’
engagement as
citizens in their
mainstr[more]
Open Generation E
vent

JOIN US for an
evening of
photography, video
screenings and debate
on Thursday the 3rd
of April betw[more]
Migration debate of
the candidates to the
European Par
liament

Normal 0 21
false false false
CS X-NONE X-NONE

[more]
4
7th annual academic
conference:
DEMOGRAPHY-MULTICULTURA
LISM-CITIZENSHIP

This conference will
study the impact of
both population
decline and
population growth on
countries,[more]
Annual Academic
Conference 2014
‘Demography-Multicultur
alism-Citizenship’

Migration continues
to radically
rearrange the makeup
of populations all
over the world.
Migrants ar[more]
ADUQUA workshop
European Grundtvig
Network project
ADUQUA (Quality
Assurance in
Integration Training
for Adult Migra[more]
3rd Seminar of
Studies on Brazilian
Migration in Eur
ope

The 3rd Seminar on
the Studies of
Brazilian Migration
in Europe has had two
previous editions.
The f[more]
Informative seminars
on working with third
country natio
nals

National integration
centre invites all
those interested to
an informative
seminar on issues in
work[more]
5
Wofür testen, messen,
zertifizieren?
Zukunftsperspektiven:
Sprachstanderfassung
und Testen im
Fremdsprachenunterricht

Erfolgreiches,
bedarfsorientiertes
Sprachenlernen
fängt mit der
Wahl des richtigen
Kurses an. E[more]
Workshop to answer to
racist and xenophobic
rhetoric

Workshop for the
European elections,
democracy and
discrimination
Saturday, April 5:
The current si[more]
6 7
Concepts of
Citizenship and
Participation - A
comparative view on
Europe

At the conference the
concepts of
citizenship and
belonging will be
discussed as well as
their impac[more]
8 9
Presentation:
religion and
migration: The
community of Sih in
Greece

Presentation of Prof.
Niki Papageorgiou,
Aristotle University
of Thessaloniki, of
her book entitled [more]
10
9th Festival of New
Minorities [fjú
žn]

Topic: neighbourhood
  Programme
Thursday 10th April
2014 18:00 KC Dunaj,
Nedbalova 3 Pres[more]
The Day of Religious
Science

One-day event with
the theme Religion
and politics. The
main topics are islam
and muslims in
Finland[more]
University Institute
of Migration Studies
Events

On the 10th April
2014: Don’t let
hope drown
Reflections and
suggestions of the
Jesuit Migran[more]
Adventure
multilingual -
language learning
between heteronomy
and
self-responsibility

ESPRIS fokussiert auf
Prozesse des
Spracherwerbs und
stellt die Bedeutung
von Mehrsprachigkeit
in de[more]
Human rights
discussed in the
Dutch Parliament 10
April 2014

On Thursday, 10 April
2014 from 14 to 17
hours the Parliament
will hold a General
Meeting about the [more]
Seminars on
'Development,
Intercultural
Dialogue and
Mediation'

Specialized training
seminars on
"Development,
Intercultural
Dialogue and
Mediation" are
organized i[more]
11 12
13
How to complete a tax
form - training for
foreigners - Jak
prawidłowo wypełnić
PIT - szkolenie dla
cudzoziemców

During the training,
the accountant of the
Foundation for
Development "Beyond
Borders" will help for[more]
14
Scientists talk about
migration

The public library of
Bremen and the centre
for immigrants and
intercultural studies
organizes this[more]
Where does the trip
go? Immigration and
integration policies
in the face of the
european elections
2014

In the public opinion
there are
considerable
reservations about
immigration:
Concerning the
politica[more]
15
Act on Foreigners -
Information Me
etings

The purpose of the
meetings is to
provide knowledge on
the changes
introduced by the new
law on fore[more]
Presentation of a
MIPEX assessment for
Croatia

    On
Tuesday, 15th of
April there will be
presentation of
research results
"Migrant in[more]
16
Talent policy seminar
"Management of highly
qualified labour in
Estonia"

Think tank Praxis in
collaboration with
the committee of
economic affairs at
the parliament
(Riigiko[more]
Migration in Visegrad
Countries

Milan Šimečka
Foundation, Human
Rights League and
Centre for the
Research of Ethnicity
and Cu[more]
ANTI-conference
summarising the
project Help Centre
for Foreigners -
ANTYkonferencja
podsumowująca projekt
Centrum Pomocy
Cudzoziemcom

Normal 0 21 false
false false
MicrosoftInternetExplor
er4 /*
Style Definitions [more]
17
The African presence
in Finland exhibition
(Werstas 2015) -
Workshop on sports

The Finnish Labour
Museum (Werstas) and
the African Presence
in Finland research
project (TaY) are [more]
18 19
20 21 22
Migration in Europe -
how mobile should we
be?

Das Recht auf
Freizügigkeit
der ArbeitnehmerInnen
gilt als eine der
großen
Errungenschaft[more]
23
Conference "Vienna
Grows"

Wien wächst! Im
vergangenen Jahrzehnt
nahm die Zahl der in
Wien lebenden
Personen laut
offiziel[more]
Debates on
multiculturalism VI -
Multicultural
interaction and
health

Network for Research
on Multiculturalism
and Societal
Interaction (MCnet)
continues with the
series [more]
24
Ways of opening up
adult education
institutions in the
migration society

Das
Forschungsvorhaben
 des Projekt
mig2eb
beschäftigt sich
zunächst mit der
Analyse [more]
25
CROSSING EUROPE Film
Festival

CROSSING EUROPE Film
Festival Linz opens
on 25 April in the
Ursulinensaal in the
Upper Austrian Cult[more]
Seminar: Disabled
immigrants and
integration

Hilma - The Support
Centre for Immigrant
Persons with
Disabilities and the
HAAPA project of
Espoo im[more]
ADUQUA Seminar:
Quality Assurance in
Integration Training
for Adult Migr
ants

ADUQUA is a European
Grundtvig Network
funded by the
European Commission.
The project duration
is 3 [more]
Discussion - Next
step: Ministry of
Equality and
diversity

Im Jahr 2011 wurde
das Staatsekretariat
für Integration
eingerichtet. Viele
beurteilen die Einr[more]
26
Romaria - refugee
pilgrimage

Die "Romaria" ist
eine
Solidaritätswallfa
hrt für und mit
Flüchtlingen,
Asylwerber_inn[more]
Racism - a silent
society killers

Das Zentrum der
zeitgemäßen
Initiativen - ZZI
organisiert im Rahmen
des Projekts &
bdquo;R[more]
27 28
Ireland:
Intercultural
Awareness workshop to
non-European women

Southside Partnership
and the Dublin Dun
Laoghaire Education
Training Board (DDL
ETB) are offering a[more]
Ireland: New
Communities in
Elections: Coming Up
in May 2014

We are holding a
public meeting to
discuss
representation of
migrant communities
and their issues in[more]
29
Seminar "How to
support the
adaptation of foreign
worker?"

Discussion day on
"How to support the
adaptation of a
foreign worker?" is
held on April 29th at
10:0[more]
Fighting against
poverty: towards a
post colonial
approach

This conference held
with Nadia Fadil and
Marco Martiniello
intends to apprehend
the major dif
ficult[more]
30
Thematic day
"Migration and
Asylum"

Zuwanderung, Asyl,
Mehrsprachigkeit und
Interkulturalität
stehen im Zentrum des
Thementages Mig[more]
Making integration work

The successful integration of third-country nationals legally residing in the Member States of the European Union is vital to strengthening freedom, security and justice in Europe.

The European Web Site on Integration provides you with a collection of good practices and a wide variety of tools and useful information to make integration work.

[more]

Most popular pages
Stay connected!