Country information sheets

Country Information Sheet Slovakia

Ministry with overall responsibility

The Ministry of the Interior of the Slovak Republic (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) [L Slovak] implements its agenda in the field of migration and asylum mainly through two bodies – the Migration Office (Migračný úrad) [L Slovak] and the Bureau of the Border and Alien Police. The Migration Office is responsible for integration of persons granted asylum and persons granted subsidiary protection.

The MoI acts as the responsible certifying body for the Solidarity and Management of Migration Flows Programme for the period 2007 – 2013 [L Slovak]. The Department of Foreign Aid of the MoI is organisationally responsible for the programme. 

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family [L Slovak] / [L English] establishes legal norms and determines legal regulations for employing foreigners in the SR and sets up criteria for the entry of different categories of foreign nationals into the Slovak labour market, including conditions for granting work permits. The Ministry establishes legal norms regarding social care for foreigners, asylum seekers, repatriated persons, Slovaks living abroad, etc. Social care is provided by the Offices of Labour, Social Affairs and Family.

Departments of the Ministry of Labour with specific integration-related responsibilities include:

The Section of Migration and Integration of Foreigners at the Department of International and European Affairs, Ministry of Labour, Social Affairs and Family [L Multilingual]. The Section serves as the coordinating body for the issue of integration of foreigners, coordinates the application of the proposed integration measures arising from the Concept of Integration of Foreigners and governs the Inter-ministerial expert committee for the area of labor migration and integration of foreigners. The Section also coordinates employment, social security and health care policies. 

Other Ministries involved

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky / Ministry of Foreign and European Affairs
  [L Multilingual]
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky / Statistical Office of the Slovak Republic
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Ministry of Education
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / Ministry of Culture 
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky / Ministry of Justice 
  [L Slovak]
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky / Ministry of Health
  [L Slovak]
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ozvoja Slovenskej republiky / Ministry of Transport, Construction and Regional Development 
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky / Ministry of Economy
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Ministry of Finance
  [L Slovak] / [L English]

Policy papers or programmes

 • Integračná politika SR /Integration policy of the Slovak Republic (2014) [D Multilingual]
 • Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike / Concept of Foreigner Integration in the Slovak Republic (2009) [D Multilingual]
 • Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2012 – 2013 / Action plan of migration policy in the domain of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak republic 2012 – 2013.
  [D Slovak]  
 • Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020/ Migration Policy of the Slovak Republic: Perspective until the Year 2020 (2011) [D Slovak]

Programmes supporting integration

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov / Solidarity and Management of Migration Flows Programme (2007 – 2013)
[L Slovak]

Horizontálne priority - Rovnosť príležitostí / Horizontal Priority - Equal Opportunities
[L Slovak] / [L English]

Key legislation

 • Zákon o azyle č. 480/2002 v znení neskorších predpisov / Asylum Law 480/2002, as amended by later legislation.
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 495/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony / Act. No 495/2013 which Changes and Amends Asylum Law 480/2002, as amended by later legislation [D Slovak]
 • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No 404/2011 on Residence of Aliens and Amendment and Supplementation of Certain Acts
  [D Multilingual]
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 5/2004 on Employment Services and on the Amendment of Certain Acts 
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, /Act. No. 82/2005 Coll. on Illegal Work and Illegal Employment [D Slovak]
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. / Act. No. 311/2001 Coll. Labour Code
  [D Multilingual]
 • Zákon č. 32/2013 Z. Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. Z. O rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) / Act No. 32/2013 Coll. which changes and amendmends Act No. 365/2004 Coll. on Equal Treatment in Certain Areas and Protection against discrimination, amending and supplementing certain other laws (Antidiscrimination Act)
  [D Slovak]
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 365/2004 on Equal Treatment in Certain Areas and on Protection Against Discrimination
  [D Multilingual]
 • Zákon 40/1993 Z. z. o štátnom obcianstve Slovenskej republiky / Act no. 40/1993 Coll. on Nationality of the Slovak Republic
  [D Multilingual]

Other documents:

 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov / Act No 461/2003 on Social Insurance, as amended by later legislation
  [D Slovak]
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Act No. 43/2004 Coll. on the Old-age Pension Saving System, as amended by later legislation  
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Act No. 599/2003 on the Assistance Provided to Those in Need (Destitute)
  [D Slovak]
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 305/2005 on the Socio-legal Protection of the Child and on Social Guardianship
  [D Slovak]
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov / Act No. 36/2005 on Family, as amended by later legislation
  [D Slovak]
 • Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov / Act No. 195/1998 on Social Assistance, as amended by later legislation 
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2012
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2011
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2010
  [D Slovak]

Funding opportunities

 • Európsky sociálny fond / European Social Fund
  [L Slovak]
 • PROGRESS 2007-2013 (program EÚ pre oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity / EU employment and social solidarity programme)
  [L Slovak]
 • Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín / European Fund for the Integration of Third-country nationals (2007-2013)
  [L Slovak]
 • Fond sociálneho rozvoja / Social Development Fund
  [L Slovak]
 • Európsky fond pre utečencov / European Refugee Fund (2008-2013)
  [L Slovak]
 • Ministerstvo zahraničných vecí  a európskych záležitostí Slovenskej republiky/Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic
  [L Slovak]
 • Fond pre mimovládne organizácie EHP 2009 – 2014/Fund for non-governmental organisations EEA 2009 - 2014 
  [L Slovak]

Impact assessments, reports and evaluations

 • Lucia Kureková, Analýza slovenského trhu práce s dôrazom na staré a nové menšiny: rómske ženy a imigrantky/Analysis of the labour market in Slovakia with an emphasis on old and new minorities: Roma women and immigrants (2013) [D Slovak]
 • Hapalová Miroslava, Gallová Kriglerová Elena, O krok bližšie k inklúzii/A Step Closer Towards Inclusion (2013) [D Slovak]
 • Baláž Vladimír, Lubyová Martina, Challenges of International Migration and Integration of Immigrants in Europe and Slovakia (2012) [D English]
 • Jurčová Danica, Migračné toky v Slovenskej republike/ Migration flows in the Slovak Republic (2012) [D Slovak]
 • Citizen, Democracy and Responsibility, Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku/ Analysis of the real possibilities of immigrants to participate in the Slovak labour market on a non-discriminatory basis (2011) [D Slovak
 • Bargerová, Zuzana – Fajnovorá, - Katarína, Chudžíková, Alena, Stav integrácie cudzincov s doplnkovou ochranou do spoločnosti/State of integration of foreigners with subsidiary protection into society (2011) [D Slovak]
 • Kadlečíková Jana (ed.), Gallová Krigelrová Elena, Gažovičová Tina, Integrácia migrantov na lokálnej úrovni. Výskumné zistenia a odporúčania/Integration of Migrants on the Local Level. Research Findings and Recommendations (2011) [D Slovak]
 • Mihály, Géza & Divinský, Boris, Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020 s výhľadom do roku 2050 / New trends and a prognosis of labour migration in the Slovak Republic until 2020 with the prospects until 2050 (2011)
 • Filadelfiová Jarmila, Gyárfášová Oľga, Hličníková Miroslava, Martina Sekulová, Migranti na slovenskom trhu práce: Problémy a perspektívy/Migrants on the Slovak Labour Market: Problems and perspectives (2011) [D Slovak]
 • Trendy a perspektívy pre programovanie podpory rozvoja východného Slovenska v budúcnosti / Trends and Perspectives for Future Development Support Programming in Eastern Slovakia (2010)
 • Boris Divinský, Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004– 2008) (2009)
  [D Slovak]
 • Michal Vašečka, 'Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migracii v SR', Michal Vašečka & Ctibor Koštál (eds), Integrácia migrantov – vieme čo chceme? Procesy integrácie migrantov na Slovensku po vstupe do EÚ (2009)
 • Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadelčíková & Jarmila Lajčáková, Migranti. Nový pohľad na stare problémy (2009)
 • Jarmila Filadelfiová & Martina Sekulová: Migrantky medzi name. Rodinné a rodové aspekty integrácie (2009)
 • Martina Sekulová & Oľga Gyárfášová, Indikátory integrácie migrantov – aktuálne skúsenosti a budúce výzvy (2009)
  [D Slovak]
 • Helena Tužinská, Otázky opisu a prekladu: využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi (2009)
 • Štatistický úrad SR, Zahraničné sťahovanie a cudzinci v Slovenskej republike 2008 (2009)
 • Zuzana Bargerova & Boris Divinský, Integrácia migrantov v Slovenskej repulike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík (2008)
 • Miroslav Popper, Gabriel Bianchi, Ivan Lukšík, Petra Szeghy, Potreby migrantov na Slovensku/ Potreby migrantov na Slovensku (2006) [D Slovak]
 • Sylvia Porubanova, Imigračný fenomén v kontexte sociálnej inklúzie / The Immigration Phenomenon in the Context of Social Inclusion (2005) 
  [D Multilingual]
 • Boris Divinský, Zahraničná migrácia v Slovenskej republike - stav, trendy a spoločenské súvislosti / International migration in Slovakia – Current state, trends and relations (2005)
 • Boris Divinský, Active Civic Participation of Immigrants in Slovakia (2005)
  [D English]
 • Mária Čierna, Chlieb v krajine azylu / Bread in the Country of Asylum (1999)

Research and statistical agencies

 • Štatistický úrad Slovenskej republiky / Statistical Office of the Slovak Republic
  [L Slovak] / [L English]
 • Inštitút pre výskum práce a rodiny / Institute for Labour and Family Research
  [L Slovak] / [L English]
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku / Slovak Foreign Policy Association
  [L Slovak] / [L English]
 • Slovenská akadémia vied / Slovak Academy of Science
  [L Slovak] (English-language version also available here)
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
  [L Multilingual]
 • Inštitút pre verejné otázky / The Institute for Public Affairs
  [L Multilingual
 • SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / Slovak Governance Institute
  [L Slovak] / [L English]
 • Výskumné demografické centrum Infostat / Demographic Research Centre Infostat
  [L Slovak] / [L English]

Agencies implementing integration programmes

Key stakeholders

 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
  [L Multilingual]
 • Inštitút pre verejné otázky / Institute for Public Affairs
  [L Multilingual]
 • Človek v ohrozeni / People in Peril
  [L Slovak] / [L English]
 • Medzinárodná organizácia pre migráciu na Slovensku / International Organization for Migration in Slovakia
  [L Slovak] / [L English]
 • SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / Slovak Governance Institute
  [L Slovak] / [L English]
 • UNHCR in Slovakia
  [L Slovak]
 • Európska migračná sieť / European Migration Network in Slovakia
  [L Multilingual]
 • Liga za ľudské práva / Human Rights League
  [L Slovak]   
 • Ekumenická rada cirkví v SR / Ecumenical Council of Churches in Slovakia
  [L Slovak]
 • Spoločnosť ľudí dobrej vôle / Goodwill Society (unofficial EN translation)
  [L Multilingual]
 • Slovenská utečenecká rada / Slovak Refugee Council
 • Slovenská humanitná rada / Slovak Humanitarian Council (unofficial EN translation)
  [L Slovak]
 • Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation
  [L Slovak] / [L English]
 • Nadácia Milana Šimečku / Milan Simecka Foundation
  [L Slovak]
 • L'udia proti rasizmu / People Against Racism 
  [L Slovak]
 • Slovenská katolícka charita / Slovak  Catholic Charity
  [L Slovak]
 • Islamská nadácia na Slovensku / Islamic Foundation in Slovakia
  [L Slovak] / [L English]
 • Občianske Združenie Afričanov na Slovensku / OZAS (Civil Association of Africans in Slovakia)
  [L Slovak]
 • Vietnamese community
 • Zväz Afgáncov na Slovensku / Association of Afghans in Slovakia
  [L Slovak]
 • Inštitút pre rozvoj spoločnosti / Society Development Institute [L Slovak]
 • Liga za ľudské práva / Human Rights League [L Slovak]
 
Events
previous September 2014 next
S M T W T F S
1
Malta:Summer Camp for
Children by
Organisation for
Friendship in
Diversit

OFD this year is also
organising the 6th
two-week Summer Camp
for children aged 3
till 12 years old.[more]
Conflict resolution
in a multicultural
environment -
Rozwiązywanie
konfliktów w
środowisku
wielokulturowym

The training is
directed primarily to
epmloyees of NGOs
working with
foreigners from
outside the Eur[more]
2
„Avusturya!
Österreich! 50 Jahre
türkische Ga
starbeit

Anfang der 1960er
Jahre kamen aufgrund
des am 15. Mai 1964
abgeschlossenen
Anwerbeabkommens mit
der [more]
Ireland: ‘Crisis,
Mobility and New
Forms of Migration’
international
conference

This international
conference will
explore the multiple
ways in which
contemporary
economic, social [more]
3
Youth Summer School
2014 : Youth and
Development in the
Mediterranean

The 2014 PSIR Youth
Summer School aims to
discuss the role of
youth in world
politics with an
issue-[more]
4
Photo Exhibition:
Memories of the
Unknown Home: Sof
ia

Cultural Foundation
A25 and Rubbers photo
gallery present an
exhibition of
photographs taken by
refu[more]
5 6
Czech Republic:
Colorful Planet
(Barevná planeta)
world music festival
2014

The XV. annual world
music festival will
be held in Usti nad
Labem, Czech
Republic, on
September 6th[more]
7 8
Advanced Training
Course in Law of
Foreigners. Area
Human rights,
conflict management,
cooperation and
development

Date 8 – 12
September 2014
Location: Scuola
Superiore
Sant’Anna -
Pisa Hours: 40 Number [more]
Language Camp for
Refugee Childr
en

The Refugee-Migrants
Service of the
Bulgarian Red Cross
organizes a language
camp for 25 refugee chi[more]
Iraqi Cooking Cla
ss

Multi Kulti
Collective organizes
cooking classes
hosted by chefs from
all over the world
every month[more]
Welcome culture
applied locally

The Federal Office
for Migration and
Refugees actively
seeks to build a
welcome culture and
to embra[more]
Germany: Culture of
recognition on a
local base - opening
and strengthening of
intercultural civic
engagement

In the context of
workshops, multiple
pulses and a fishbowl
discussion the
symposium will focus on [more]
9
Course tackling
gender violence from
an intercultural
perspective

Free training aimed
at professional
entities on the 9,
16, 23 and 30
September 2014, from
9.30 to 14[more]
Ethnic policy:
theory, concepts,
challenges - Polityka
etniczna: teoria,
koncepcje, wyz
wania

Thematic blocks at
the conference:
The specificity of
ethnic studies
Ethnic policy -
theory and [more]
NL: Expat housing
seminar

Buying a house can be
a complex process,
especially if
you’re doing it
for the first time
and [more]
10 11
9th Iberian Congress
of African Studies

Africa Today –
places and spaces of
transformation The
African Studies
congress of the
Iberia[more]
Workshop “territory,
best practices and
transfers: dialogue
and reflections from
the praxis”

The Cepaim Foundation
organizes the
following 11th and
12th September the
following workshop:
&ldquo[more]
Human Rights debates:
the repression of
human rights
defenders

The Ministry of
Foreign Affairs
(MFA), the Broad
Human Rights
Consultation (BMO)
and SPUI 25 invite [more]
12
„Migrazija-yeah-yeah
…“: WIENWOCHE 2014

Migration fights for
rights, rips up
jokes, writes
history, makes love
and therefore changes
everyon[more]
Festival All (Todos)
2014 in Lisbon,
Portugal

The 6th edition of
the Festival All -
Walk of Cultures
(Todos –
Caminhada de
Culturas) will ta[more]
Germany: Social
Remittances in Social
Theory and Pra
ctice

Migrants bring
labour, skills and
know-how to the
countries where they
settle, while
instantly cont[more]
Intercultural Event:
Crafting Fri
endship

Intercultural event
for children and
their parents All
children and their
parents are invited
to en[more]
13
Hip Hop Studies:
Global and Local

An international and
interdisciplinary
symposium showcasing
contemporary studies
of hip hop from est[more]
Exhibition: Take a
Look Through My Ey
es

Banya Refugee Camp
seen by the children
who live there. Come
and see the pictures
taken by refugee [more]
14 15
Find Commonalities,
Celebrate Diversity -
Intercultural Week in
Bonn

The Intercultural
Week enables people
from all walks of
life, from different
cultures, languages and[more]
8th Edition of the
festival Imigrarte in
Lisbon, Portug
al

The 8th edition of
the Imigrarte
festival, an annual
event celebrating the
cultural diversity of the[more]
16
International
conferrence: Foreign
workers in the labour
market

The conference will
tackle with issues
related to the
protection of
workers´rights
and examine[more]
17
Expert Meeting:
Advocacy for Social
Protection and
Integration of People
with Special Needs,
or Seeking
International
Protection

UNHCR Bulgaria and
the Bulgarian Council
on Refugees and
Migrants organize an
expert meeting
"Advoca[more]
Foreign students in
Polish school.
Methodology of
teaching Polish as a
second language -
Uczniowie
cudzoziemscy w
polskiej szkole.
Metodyka nauczania
języka polskiego jako drugiego

The aim of the
training is to
support teachers
working in
multicultural
classrooms in their
didactic[more]
Public launch of the
UNHCR’s report from
the Participatory
Assessment on refugee
integration
opportunities and
challenges in
Lithuania

The launch of the
report will include
presentations of the
main findings from
the Participatory
Asse[more]
Welcome Culture and
Experience

Conference on the
Integration of
migrants (in the job
market) The
centerpiece of the
conference is [more]
Ireland:Training
programme for staff
working with refugees
and asylum seekers
who have experienced
sexual violence

Training Programmes
for those working
with refugees and
asylum seekers who
have experienced
sexual v[more]
18
Third Cross-Sectoral
Forum on Local
Migration Policies -
Trzecie
międzysektorowe forum
robocze dot.
lokalnych polityk
migracyjnych

The objectives of the
Forum are: support
for creation of
modern and open
integration policies tow[more]
Conference: How to
promote coexistence
with foreign
ers

6th annual conference
of Czech towns and
city districts on
integration of
foreigners on local
level.[more]
Conference on the
Portuguese-speaking
migrants in Paris

The Université
Paris Diderot, Paris
13ème, will be
hosting a conference
on the Portugu[more]
Cities network
congress: Together in
diversity

The Congress wants to
present and discuss
the different
approaches of German
and European cities to [more]
19 20
Peace Run to
highlight the
positive effects of
migration

A special team of IOM
(International
Organisation for
Migration) of 30
people takes part in
the Peac[more]
NL: Bicycle tour to
introduce newcomers
to Brabant

Welcome to the Heart
of Brabant is an
event organized for
the international
community living in
the [more]
21
Intercultural Week
2014

The intercultural
week is an initiative
of the german
churches. It is
celebrated from 21 to
27 sept[more]
Training for
foreigners: From
Thought to Action -
How to Effectively
Achieve Your Goals? -
Od myślenia do
działania: jak
skutecznie osiągać cele?

The aim of the
training is to help
foreigners
successfully pursue
their career goals in
Poland, cons[more]
22
Third Annual
Conference Migration
and Integration
research in Aus
tria

The Commission for
Migration and
Integration (KMI) of
the Austrian Academy
of Sciences
(ÖAW) an[more]
How to Teach Your
Mother Tongue as a
Foreign Language? -
Jak nauczać swojego
języka ojczystego
jako obcego?

We offer 35 hour
course preparing
foreigners living in
Poland for the role
of a teacher teaching his[more]
Presentation of the
Platform DELI-LISBOA
in Portugal

Lisbon is one of the
10 partner cities of
the project DELI
– Diversity in
the Economy and Loca[more]
23
Conference „Moving to
Germany because of
love"

How to organize
spouses and spouses
who move to Germany
their daily lives?
What qualifications
and [more]
fair.versity Austria
Die fair.versity
Austria ist die erste
und einzige
Karrieremesse mit dem
Schwerpunkt Diversity
in &O[more]
Summer academy: HOW
TO MANAGE HUMAN
RIGHTS AND THE CITY?

The summer academy
aims at presenting
and discussing
instruments and
mechanisms to
facilitate the im[more]
LU: Let's remove the
barriers of
discrimination in the
field of reli
gions

The Center for Equal
Treatment invites you
to this round table
with testimonials in
the field of rel[more]
24
Arriving in a country
of immigration -
ethnic diversity as a
role model

Germany is a country
of immigration. In
this seminar the
positive aspects of
immigration and of div[more]
Teaching in a
multicultural
classroom - Nauczanie
przedmiotowe w klasie
międzykulturowej

The aim of the
training is to
support teachers
working in
multicultural
classrooms in their
didactic[more]
Conference: "Nations
of Estonia - into the
future"

This year's Day of
Estonian Nations will
be celebrated in Kumu
Art Museum
auditorium with a
confere[more]
Webinar: From the
Boardroom to the
Decision Table -
Training Diverse
Leadership

If visible minorities
and immigrants make
up a growing share of
the urban population,
why are they s[more]
"Come to Stay!" 50
years of labour
migration in Austria

Österreich 1964:
Während des
Wirtschaftsaufschwungs
nach dem Zweiten
Weltkrieg herrscht Ar[more]
25
Conference on the
binational marriages
in Lisbon, Por
tugal

The ISCTE –
University Institute
of Lisbon will be
hosting a conference
on the evolution and p[more]
Police professionals
and researchers share
experiences and
knowledge on ethnic
profiling

The Anne Frank House
is organizing a
conference on police
professionalism and
ethnic profiling.
Topi[more]
Free workshop for
foreign spouses of
repatriates: Legality
of employment in
Poland after
amendment of the law

Topics of the
training: 25.09.2014
od 11:00-13:00
Types of contracts.
Negotiating working
and [more]
26
Symposium on
Migration Trends
between Bosnia and
Herzegovina and
Austria

This symposium has a
twofold dimension
which we find
relevant to migration
research and studies. It [more]
Neighbours day
From September 26-28,
the Oranje Fonds
organizes the annual
‘Neighbours
Day.’ A
festival[more]
Migrating Doctors?
Mobility of Doctors
and Health Care
Professionals in
Europe – Past and
Present

The conference is
dedicated to
professionals
(academics,
physicians, PhD
candidates, students, psyc[more]
Second PICM
conference on
migration and
development
cooperation policies
of the EU

The 26 September
2014, the
International
Cooperation and
Migration Platform
(PICM), with the
support[more]
27
Drongo Festival 20
14

DRONGO is for anyone
who lives in, and
wants to explore the
modern multilingual
world. Is my la
nguag[more]
28
Deculturation and
education. Methods,
results and tr
ansfer

The interactive
structured autumn
academy deals with
the investigation of
migration and
integration-[more]
29
Ireland: We are
family: faces of
family support and
community culture

In 2014, the newly
formed TUSLA Child
and Family Agency
proffered a new
culture of work with
childre[more]
30
Conference on the
establishment of new
arrivals in the
countryside

The conference is
aimed primarily at
those who are working
with integration of
foreign-born people i[more]
Making integration work

The successful integration of third-country nationals legally residing in the Member States of the European Union is vital to strengthening freedom, security and justice in Europe.

The European Web Site on Integration provides you with a collection of good practices and a wide variety of tools and useful information to make integration work.

[more]

Most popular pages
Stay connected!