Country information sheets

Country Information Sheet Slovakia

Ministry with overall responsibility

The Ministry of the Interior of the Slovak Republic (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) [L Slovak] implements its agenda in the field of migration and asylum mainly through two bodies – the Migration Office (Migračný úrad) [L Slovak] and the Bureau of the Border and Alien Police. The Migration Office is responsible for integration of persons granted asylum and persons granted subsidiary protection.

The MoI acts as the responsible certifying body for the Solidarity and Management of Migration Flows Programme for the period 2007 – 2013 [L Slovak]. The Department of Foreign Aid of the MoI is organisationally responsible for the programme. 

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family [L Slovak] / [L English] establishes legal norms and determines legal regulations for employing foreigners in the SR and sets up criteria for the entry of different categories of foreign nationals into the Slovak labour market, including conditions for granting work permits. The Ministry establishes legal norms regarding social care for foreigners, asylum seekers, repatriated persons, Slovaks living abroad, etc. Social care is provided by the Offices of Labour, Social Affairs and Family.

Departments of the Ministry of Labour with specific integration-related responsibilities include:

The Section of Migration and Integration of Foreigners at the Department of International and European Affairs, Ministry of Labour, Social Affairs and Family [L Multilingual]. The Section serves as the coordinating body for the issue of integration of foreigners, coordinates the application of the proposed integration measures arising from the Concept of Integration of Foreigners and governs the Inter-ministerial expert committee for the area of labor migration and integration of foreigners. The Section also coordinates employment, social security and health care policies. 

Other Ministries involved

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky / Ministry of Foreign and European Affairs
  [L Multilingual]
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky / Statistical Office of the Slovak Republic
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Ministry of Education
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / Ministry of Culture 
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky / Ministry of Justice 
  [L Slovak]
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky / Ministry of Health
  [L Slovak]
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ozvoja Slovenskej republiky / Ministry of Transport, Construction and Regional Development 
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky / Ministry of Economy
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Ministry of Finance
  [L Slovak] / [L English]

Policy papers or programmes

 • Integračná politika SR /Integration policy of the Slovak Republic (2014) [D Multilingual]
 • Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike / Concept of Foreigner Integration in the Slovak Republic (2009) [D Multilingual]
 • Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2012 – 2013 / Action plan of migration policy in the domain of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak republic 2012 – 2013.
  [D Slovak]  
 • Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020/ Migration Policy of the Slovak Republic: Perspective until the Year 2020 (2011) [D Slovak]

Programmes supporting integration

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov / Solidarity and Management of Migration Flows Programme (2007 – 2013)
[L Slovak]

Horizontálne priority - Rovnosť príležitostí / Horizontal Priority - Equal Opportunities
[L Slovak] / [L English]

Key legislation

 • Zákon o azyle č. 480/2002 v znení neskorších predpisov / Asylum Law 480/2002, as amended by later legislation.
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 495/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony / Act. No 495/2013 which Changes and Amends Asylum Law 480/2002, as amended by later legislation [D Slovak]
 • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No 404/2011 on Residence of Aliens and Amendment and Supplementation of Certain Acts
  [D Multilingual]
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 5/2004 on Employment Services and on the Amendment of Certain Acts 
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, /Act. No. 82/2005 Coll. on Illegal Work and Illegal Employment [D Slovak]
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. / Act. No. 311/2001 Coll. Labour Code
  [D Multilingual]
 • Zákon č. 32/2013 Z. Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. Z. O rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) / Act No. 32/2013 Coll. which changes and amendmends Act No. 365/2004 Coll. on Equal Treatment in Certain Areas and Protection against discrimination, amending and supplementing certain other laws (Antidiscrimination Act)
  [D Slovak]
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 365/2004 on Equal Treatment in Certain Areas and on Protection Against Discrimination
  [D Multilingual]
 • Zákon 40/1993 Z. z. o štátnom obcianstve Slovenskej republiky / Act no. 40/1993 Coll. on Nationality of the Slovak Republic
  [D Multilingual]

Other documents:

 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov / Act No 461/2003 on Social Insurance, as amended by later legislation
  [D Slovak]
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Act No. 43/2004 Coll. on the Old-age Pension Saving System, as amended by later legislation  
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Act No. 599/2003 on the Assistance Provided to Those in Need (Destitute)
  [D Slovak]
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 305/2005 on the Socio-legal Protection of the Child and on Social Guardianship
  [D Slovak]
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov / Act No. 36/2005 on Family, as amended by later legislation
  [D Slovak]
 • Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov / Act No. 195/1998 on Social Assistance, as amended by later legislation 
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2012
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2011
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2010
  [D Slovak]

Funding opportunities

 • Európsky sociálny fond / European Social Fund
  [L Slovak]
 • PROGRESS 2007-2013 (program EÚ pre oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity / EU employment and social solidarity programme)
  [L Slovak]
 • Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín / European Fund for the Integration of Third-country nationals (2007-2013)
  [L Slovak]
 • Fond sociálneho rozvoja / Social Development Fund
  [L Slovak]
 • Európsky fond pre utečencov / European Refugee Fund (2008-2013)
  [L Slovak]
 • Ministerstvo zahraničných vecí  a európskych záležitostí Slovenskej republiky/Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic
  [L Slovak]
 • Fond pre mimovládne organizácie EHP 2009 – 2014/Fund for non-governmental organisations EEA 2009 - 2014 
  [L Slovak]

Impact assessments, reports and evaluations

 • Lucia Kureková, Analýza slovenského trhu práce s dôrazom na staré a nové menšiny: rómske ženy a imigrantky/Analysis of the labour market in Slovakia with an emphasis on old and new minorities: Roma women and immigrants (2013) [D Slovak]
 • Hapalová Miroslava, Gallová Kriglerová Elena, O krok bližšie k inklúzii/A Step Closer Towards Inclusion (2013) [D Slovak]
 • Baláž Vladimír, Lubyová Martina, Challenges of International Migration and Integration of Immigrants in Europe and Slovakia (2012) [D English]
 • Jurčová Danica, Migračné toky v Slovenskej republike/ Migration flows in the Slovak Republic (2012) [D Slovak]
 • Citizen, Democracy and Responsibility, Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku/ Analysis of the real possibilities of immigrants to participate in the Slovak labour market on a non-discriminatory basis (2011) [D Slovak
 • Bargerová, Zuzana – Fajnovorá, - Katarína, Chudžíková, Alena, Stav integrácie cudzincov s doplnkovou ochranou do spoločnosti/State of integration of foreigners with subsidiary protection into society (2011) [D Slovak]
 • Kadlečíková Jana (ed.), Gallová Krigelrová Elena, Gažovičová Tina, Integrácia migrantov na lokálnej úrovni. Výskumné zistenia a odporúčania/Integration of Migrants on the Local Level. Research Findings and Recommendations (2011) [D Slovak]
 • Mihály, Géza & Divinský, Boris, Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020 s výhľadom do roku 2050 / New trends and a prognosis of labour migration in the Slovak Republic until 2020 with the prospects until 2050 (2011)
 • Filadelfiová Jarmila, Gyárfášová Oľga, Hličníková Miroslava, Martina Sekulová, Migranti na slovenskom trhu práce: Problémy a perspektívy/Migrants on the Slovak Labour Market: Problems and perspectives (2011) [D Slovak]
 • Trendy a perspektívy pre programovanie podpory rozvoja východného Slovenska v budúcnosti / Trends and Perspectives for Future Development Support Programming in Eastern Slovakia (2010)
 • Boris Divinský, Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004– 2008) (2009)
  [D Slovak]
 • Michal Vašečka, 'Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migracii v SR', Michal Vašečka & Ctibor Koštál (eds), Integrácia migrantov – vieme čo chceme? Procesy integrácie migrantov na Slovensku po vstupe do EÚ (2009)
 • Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadelčíková & Jarmila Lajčáková, Migranti. Nový pohľad na stare problémy (2009)
 • Jarmila Filadelfiová & Martina Sekulová: Migrantky medzi name. Rodinné a rodové aspekty integrácie (2009)
 • Martina Sekulová & Oľga Gyárfášová, Indikátory integrácie migrantov – aktuálne skúsenosti a budúce výzvy (2009)
  [D Slovak]
 • Helena Tužinská, Otázky opisu a prekladu: využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi (2009)
 • Štatistický úrad SR, Zahraničné sťahovanie a cudzinci v Slovenskej republike 2008 (2009)
 • Zuzana Bargerova & Boris Divinský, Integrácia migrantov v Slovenskej repulike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík (2008)
 • Miroslav Popper, Gabriel Bianchi, Ivan Lukšík, Petra Szeghy, Potreby migrantov na Slovensku/ Potreby migrantov na Slovensku (2006) [D Slovak]
 • Sylvia Porubanova, Imigračný fenomén v kontexte sociálnej inklúzie / The Immigration Phenomenon in the Context of Social Inclusion (2005) 
  [D Multilingual]
 • Boris Divinský, Zahraničná migrácia v Slovenskej republike - stav, trendy a spoločenské súvislosti / International migration in Slovakia – Current state, trends and relations (2005)
 • Boris Divinský, Active Civic Participation of Immigrants in Slovakia (2005)
  [D English]
 • Mária Čierna, Chlieb v krajine azylu / Bread in the Country of Asylum (1999)

Research and statistical agencies

 • Štatistický úrad Slovenskej republiky / Statistical Office of the Slovak Republic
  [L Slovak] / [L English]
 • Inštitút pre výskum práce a rodiny / Institute for Labour and Family Research
  [L Slovak] / [L English]
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku / Slovak Foreign Policy Association
  [L Slovak] / [L English]
 • Slovenská akadémia vied / Slovak Academy of Science
  [L Slovak] (English-language version also available here)
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
  [L Multilingual]
 • Inštitút pre verejné otázky / The Institute for Public Affairs
  [L Multilingual
 • SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / Slovak Governance Institute
  [L Slovak] / [L English]
 • Výskumné demografické centrum Infostat / Demographic Research Centre Infostat
  [L Slovak] / [L English]

Agencies implementing integration programmes

Key stakeholders

 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
  [L Multilingual]
 • Inštitút pre verejné otázky / Institute for Public Affairs
  [L Multilingual]
 • Človek v ohrozeni / People in Peril
  [L Slovak] / [L English]
 • Medzinárodná organizácia pre migráciu na Slovensku / International Organization for Migration in Slovakia
  [L Slovak] / [L English]
 • SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / Slovak Governance Institute
  [L Slovak] / [L English]
 • UNHCR in Slovakia
  [L Slovak]
 • Európska migračná sieť / European Migration Network in Slovakia
  [L Multilingual]
 • Liga za ľudské práva / Human Rights League
  [L Slovak]   
 • Ekumenická rada cirkví v SR / Ecumenical Council of Churches in Slovakia
  [L Slovak]
 • Spoločnosť ľudí dobrej vôle / Goodwill Society (unofficial EN translation)
  [L Multilingual]
 • Slovenská utečenecká rada / Slovak Refugee Council
 • Slovenská humanitná rada / Slovak Humanitarian Council (unofficial EN translation)
  [L Slovak]
 • Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation
  [L Slovak] / [L English]
 • Nadácia Milana Šimečku / Milan Simecka Foundation
  [L Slovak]
 • L'udia proti rasizmu / People Against Racism 
  [L Slovak]
 • Slovenská katolícka charita / Slovak  Catholic Charity
  [L Slovak]
 • Islamská nadácia na Slovensku / Islamic Foundation in Slovakia
  [L Slovak] / [L English]
 • Občianske Združenie Afričanov na Slovensku / OZAS (Civil Association of Africans in Slovakia)
  [L Slovak]
 • Vietnamese community
 • Zväz Afgáncov na Slovensku / Association of Afghans in Slovakia
  [L Slovak]
 • Inštitút pre rozvoj spoločnosti / Society Development Institute [L Slovak]
 • Liga za ľudské práva / Human Rights League [L Slovak]
 
Events
previous July 2014 next
S M T W T F S
1
International
Conference‏:
Considering the
Lusophone World:
Transnational,
Multicultural, and
Cosmopolitan
Perspectives

The field of
Lusophone Studies
spans continents and
countries, making it
a transnational and
cosmopo[more]
2
Unlocking the
Potential of Migrants
in Europe

The Europe 2020
Strategy and the
Stockholm Programme
recognise the
potential of
migration for buildi[more]
3
Migration and
Mobility

Migration and
mobility are often
perceived to be and
discussed as
different phenomena.
Migration te[more]
4 5
Festiva East in the
Park 2014

The East in the Park
festival provides a
platform for
organizations,
centers and artists
related in [more]
6 7
International Summer
School “Cultures,
Migrations, Bo
rders”

For the third year
the Department of
Social Anthropology
and History of the
University of the
Aegean[more]
8
Ireland: European
launch of Foundations
for Work (FfW)

Limerick is proud to
host the European
launch of Foundations
for Work (FfW). FfW
is an innovative, m[more]
The legal position
of third country
nationals in the EU:
the case study of
Cameroon nati
onals

The Centre for
Migration Law invites
you to their next
Wine and Discussion
meeting. During the
meeti[more]
9
14. KASUMAMA Afrika
Festival 2014

Von 9. bis 13. Juli
bietet der Verein
KASUMAMA wieder ein
abwechslungsreiches
Programm, das die
kult[more]
10
BE: presentation of
the "demographic
study of the Moroccan
population in
Belgium"

The Federal Migration
Centre and the Centre
for Research in
Demography and
Society
(DEMO, UCL) [more]
11 12
Training in cultural
sensitivity - Trening
wrażliwości
międzykulturowej

The workshop is
addressed to
volunteers and
employees of NGOs and
public institutions
dealing with a[more]
13 14 15
For a new narrative
on Mediterranean
future: a perspective
from south of Europe.
An open dialogue
between st
akeholders

For a new narrative
on Mediterranean
future. A perspective
from South of Europe
and Euro-Med area. [more]
Ireland:Bridging the
Gap - performing art
workshop

Are you interested in
Arts, Films, Media,
Drama or
Entertainment as a
whole. Here's a
chance for you[more]
16
NL: College 'How to
help young people
imrpove their
language skill
s?'

Do you want to know
more about helping
young people with
their language
skills? Come on 16
July, to [more]
17
NL: Iftar invitation
to citizens of A
lmere

The foundation Care
for Muslims invite
you to the Iftar meal
on 17 July 2014. The
meal will take pla[more]
18 19
Open day and free
Dutch trial les
sons

Do you want to learn
Dutch in a fun and
social environment?
This is your chance
to get to know Koent[more]
20 21 22 23
Integration,
Inclusion etc.

In the current
discourse different
terms are being used,
such as integration,
diversity management, [more]
24
Statelessness and
Transcontinental
Migration Conference
Conference

This conference
focuses on a range of
issues related to the
wellbeing and
recognition of people
who [more]
Meet & Greet: Welcome
to the Maastricht
region

Coming from abroad
and new to the
Maastricht Region?
Then check out this
monthly get together
Intern[more]
25
Multicultural Market
in Enschede 2014

This summer, the
Multicultural Market
will take place again
in the bustling
center of the city of En[more]
26
27
Finding Dutch Flow: a
workshop that will
help you learn Dutch
easily

Finding the 'Dutch
Flow' is a very
special workshop,
organised by Albert
Both. It will help
you thin[more]
28
6. Dialogforum -
Summer School 2014

Das Dialogforum
widmet sich bereits
zum sechsten Mal
aktuellen
Fragestellungen
 zu Migration un[more]
Ireland: Exploring
the mental health
care experiences of
African migrants

Cairde is
collaborating with
School of Nursing and
Midwifery, Trinity
College Dublin to
explore the [more]
29 30 31
Making integration work

The successful integration of third-country nationals legally residing in the Member States of the European Union is vital to strengthening freedom, security and justice in Europe.

The European Web Site on Integration provides you with a collection of good practices and a wide variety of tools and useful information to make integration work.

[more]

Most popular pages
Stay connected!