Country information sheets

Country Information Sheet Slovakia

Ministry with overall responsibility

The Ministry of the Interior of the Slovak Republic (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) [L Slovak] implements its agenda in the field of migration and asylum mainly through two bodies – the Migration Office (Migračný úrad) [L Slovak] and the Bureau of the Border and Alien Police. The Migration Office is responsible for integration of persons granted asylum and persons granted subsidiary protection.

The MoI acts as the responsible certifying body for the Solidarity and Management of Migration Flows Programme for the period 2007 – 2013 [L Slovak]. The Department of Foreign Aid of the MoI is organisationally responsible for the programme. 

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family [L Slovak] / [L English] establishes legal norms and determines legal regulations for employing foreigners in the SR and sets up criteria for the entry of different categories of foreign nationals into the Slovak labour market, including conditions for granting work permits. The Ministry establishes legal norms regarding social care for foreigners, asylum seekers, repatriated persons, Slovaks living abroad, etc. Social care is provided by the Offices of Labour, Social Affairs and Family.

Departments of the Ministry of Labour with specific integration-related responsibilities include:

The Section of Migration and Integration of Foreigners at the Department of International and European Affairs, Ministry of Labour, Social Affairs and Family [L English]. The Section serves as the coordinating body for the issue of integration of foreigners, coordinates the application of the proposed integration measures arising from the Concept of Integration of Foreigners and governs the Inter-ministerial expert committee for the area of labor migration and integration of foreigners. The Section also coordinates employment, social security and health care policies. 

Other Ministries involved

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky / Ministry of Foreign and European Affairs
  [L Multilingual]
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky / Statistical Office of the Slovak Republic
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Ministry of Education
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / Ministry of Culture 
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky / Ministry of Justice 
  [L Slovak]
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky / Ministry of Health
  [L Slovak]
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ozvoja Slovenskej republiky / Ministry of Transport, Construction and Regional Development 
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky / Ministry of Economy
  [L Slovak] / [L English]
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Ministry of Finance
  [L Slovak] / [L English]

Policy papers or programmes

 • Integračná politika SR /Integration policy of the Slovak Republic (2014) [D Multilingual]
 • Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike / Concept of Foreigner Integration in the Slovak Republic (2009) [D Multilingual]
 • Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2014 – 2015 / Action plan of migration policy in the domain of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak republic 2014 – 2015 [D Slovak]
 • Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2012 – 2013 / Action plan of migration policy in the domain of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak republic 2012 – 2013.
  [D Slovak]  
 • Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020/ Migration Policy of the Slovak Republic: Perspective until the Year 2020 (2011) [D Slovak]

Programmes supporting integration

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov / Solidarity and Management of Migration Flows Programme (2007 – 2013)
[L Slovak]

Horizontálne priority - Rovnosť príležitostí / Horizontal Priority - Equal Opportunities
[L Slovak] / [L English]

Key legislation

 • Zákon o azyle č. 480/2002 v znení neskorších predpisov / Asylum Law 480/2002, as amended by later legislation.
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 495/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony / Act. No 495/2013 which Changes and Amends Asylum Law 480/2002, as amended by later legislation [D Slovak]
 • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No 404/2011 on Residence of Aliens and Amendment and Supplementation of Certain Acts
  [D Multilingual]
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 5/2004 on Employment Services and on the Amendment of Certain Acts 
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, /Act. No. 82/2005 Coll. on Illegal Work and Illegal Employment [D Slovak]
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. / Act. No. 311/2001 Coll. Labour Code
  [D Multilingual]
 • Zákon č. 32/2013 Z. Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. Z. O rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) / Act No. 32/2013 Coll. which changes and amendmends Act No. 365/2004 Coll. on Equal Treatment in Certain Areas and Protection against discrimination, amending and supplementing certain other laws (Antidiscrimination Act)
  [D Slovak]
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 365/2004 on Equal Treatment in Certain Areas and on Protection Against Discrimination
  [D Multilingual]
 • Zákon 40/1993 Z. z. o štátnom obcianstve Slovenskej republiky / Act no. 40/1993 Coll. on Nationality of the Slovak Republic
  [D Multilingual]

Other documents:

 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov / Act No 461/2003 on Social Insurance, as amended by later legislation
  [D Slovak]
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Act No. 43/2004 Coll. on the Old-age Pension Saving System, as amended by later legislation  
  [D Slovak] / [D English]
 • Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Act No. 599/2003 on the Assistance Provided to Those in Need (Destitute)
  [D Slovak]
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Act No. 305/2005 on the Socio-legal Protection of the Child and on Social Guardianship
  [D Slovak]
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov / Act No. 36/2005 on Family, as amended by later legislation
  [D Slovak]
 • Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov / Act No. 195/1998 on Social Assistance, as amended by later legislation 
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2012
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2011
  [D Slovak]
 • Summary report on Performing Duties Related to Concept of Foreigners Integration in Slovak Republic in 2010
  [D Slovak]

Funding opportunities

 • Európsky sociálny fond / European Social Fund
  [L Slovak]
 • PROGRESS 2007-2013 (program EÚ pre oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity / EU employment and social solidarity programme)
  [L Slovak]
 • Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín / European Fund for the Integration of Third-country nationals (2007-2013)
  [L Slovak]
 • Fond sociálneho rozvoja / Social Development Fund
  [L Slovak]
 • Európsky fond pre utečencov / European Refugee Fund (2008-2013)
  [L Slovak]
 • Ministerstvo zahraničných vecí  a európskych záležitostí Slovenskej republiky/Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic
  [L Slovak]
 • Fond pre mimovládne organizácie EHP 2009 – 2014/Fund for non-governmental organisations EEA 2009 - 2014 
  [L Slovak]

Impact assessments, reports and evaluations

 • Lucia Kureková, Analýza slovenského trhu práce s dôrazom na staré a nové menšiny: rómske ženy a imigrantky/Analysis of the labour market in Slovakia with an emphasis on old and new minorities: Roma women and immigrants (2013) [D Slovak]
 • Hapalová Miroslava, Gallová Kriglerová Elena, O krok bližšie k inklúzii/A Step Closer Towards Inclusion (2013) [D Slovak]
 • Baláž Vladimír, Lubyová Martina, Challenges of International Migration and Integration of Immigrants in Europe and Slovakia (2012) [D English]
 • Jurčová Danica, Migračné toky v Slovenskej republike/ Migration flows in the Slovak Republic (2012) [D Slovak]
 • Citizen, Democracy and Responsibility, Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku/ Analysis of the real possibilities of immigrants to participate in the Slovak labour market on a non-discriminatory basis (2011) [D Slovak
 • Bargerová, Zuzana – Fajnovorá, - Katarína, Chudžíková, Alena, Stav integrácie cudzincov s doplnkovou ochranou do spoločnosti/State of integration of foreigners with subsidiary protection into society (2011) [D Slovak]
 • Kadlečíková Jana (ed.), Gallová Krigelrová Elena, Gažovičová Tina, Integrácia migrantov na lokálnej úrovni. Výskumné zistenia a odporúčania/Integration of Migrants on the Local Level. Research Findings and Recommendations (2011) [D Slovak]
 • Mihály, Géza & Divinský, Boris, Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020 s výhľadom do roku 2050 / New trends and a prognosis of labour migration in the Slovak Republic until 2020 with the prospects until 2050 (2011)
 • Filadelfiová Jarmila, Gyárfášová Oľga, Hličníková Miroslava, Martina Sekulová, Migranti na slovenskom trhu práce: Problémy a perspektívy/Migrants on the Slovak Labour Market: Problems and perspectives (2011) [D Slovak]
 • Trendy a perspektívy pre programovanie podpory rozvoja východného Slovenska v budúcnosti / Trends and Perspectives for Future Development Support Programming in Eastern Slovakia (2010)
 • Boris Divinský, Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004– 2008) (2009)
  [D Slovak]
 • Michal Vašečka, 'Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migracii v SR', Michal Vašečka & Ctibor Koštál (eds), Integrácia migrantov – vieme čo chceme? Procesy integrácie migrantov na Slovensku po vstupe do EÚ (2009)
 • Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadelčíková & Jarmila Lajčáková, Migranti. Nový pohľad na stare problémy (2009)
 • Jarmila Filadelfiová & Martina Sekulová: Migrantky medzi name. Rodinné a rodové aspekty integrácie (2009)
 • Martina Sekulová & Oľga Gyárfášová, Indikátory integrácie migrantov – aktuálne skúsenosti a budúce výzvy (2009)
  [D Slovak]
 • Helena Tužinská, Otázky opisu a prekladu: využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi (2009)
 • Štatistický úrad SR, Zahraničné sťahovanie a cudzinci v Slovenskej republike 2008 (2009)
 • Zuzana Bargerova & Boris Divinský, Integrácia migrantov v Slovenskej repulike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík (2008)
 • Miroslav Popper, Gabriel Bianchi, Ivan Lukšík, Petra Szeghy, Potreby migrantov na Slovensku/ Potreby migrantov na Slovensku (2006) [D Slovak]
 • Sylvia Porubanova, Imigračný fenomén v kontexte sociálnej inklúzie / The Immigration Phenomenon in the Context of Social Inclusion (2005) 
  [D Multilingual]
 • Boris Divinský, Zahraničná migrácia v Slovenskej republike - stav, trendy a spoločenské súvislosti / International migration in Slovakia – Current state, trends and relations (2005)
 • Boris Divinský, Active Civic Participation of Immigrants in Slovakia (2005)
  [D English]
 • Mária Čierna, Chlieb v krajine azylu / Bread in the Country of Asylum (1999)

Research and statistical agencies

 • Štatistický úrad Slovenskej republiky / Statistical Office of the Slovak Republic
  [L Slovak] / [L English]
 • Inštitút pre výskum práce a rodiny / Institute for Labour and Family Research
  [L Slovak] / [L English]
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku / Slovak Foreign Policy Association
  [L Slovak] / [L English]
 • Slovenská akadémia vied / Slovak Academy of Science
  [L Slovak] (English-language version also available here)
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
  [L Multilingual]
 • Inštitút pre verejné otázky / The Institute for Public Affairs
  [L Multilingual
 • SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / Slovak Governance Institute
  [L Slovak] / [L English]
 • Výskumné demografické centrum Infostat / Demographic Research Centre Infostat
  [L Slovak] / [L English]

Agencies implementing integration programmes

Key stakeholders

 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
  [L Multilingual]
 • Inštitút pre verejné otázky / Institute for Public Affairs
  [L Multilingual]
 • Človek v ohrozeni / People in Peril
  [L Slovak] / [L English]
 • Medzinárodná organizácia pre migráciu na Slovensku / International Organization for Migration in Slovakia
  [L Slovak] / [L English]
 • SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / Slovak Governance Institute
  [L Slovak] / [L English]
 • UNHCR in Slovakia
  [L Slovak]
 • Európska migračná sieť / European Migration Network in Slovakia
  [L Multilingual]
 • Liga za ľudské práva / Human Rights League
  [L Slovak]   
 • Ekumenická rada cirkví v SR / Ecumenical Council of Churches in Slovakia
  [L Slovak]
 • Spoločnosť ľudí dobrej vôle / Goodwill Society (unofficial EN translation)
  [L Multilingual]
 • Slovenská utečenecká rada / Slovak Refugee Council
 • Slovenská humanitná rada / Slovak Humanitarian Council (unofficial EN translation)
  [L Slovak]
 • Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation
  [L Slovak] / [L English]
 • Nadácia Milana Šimečku / Milan Simecka Foundation
  [L Slovak]
 • L'udia proti rasizmu / People Against Racism 
  [L Slovak]
 • Slovenská katolícka charita / Slovak  Catholic Charity
  [L Slovak]
 • Islamská nadácia na Slovensku / Islamic Foundation in Slovakia
  [L Slovak] / [L English]
 • Občianske Združenie Afričanov na Slovensku / OZAS (Civil Association of Africans in Slovakia)
  [L Slovak]
 • Vietnamese community
 • Zväz Afgáncov na Slovensku / Association of Afghans in Slovakia
  [L Slovak]
 • Inštitút pre rozvoj spoločnosti / Society Development Institute [L Slovak]
 • Liga za ľudské práva / Human Rights League [L Slovak]
 
Events
previous December 2014 next
S M T W T F S
1 2
1st Annual Conference
INMP “The health of
everyone, without
exception”

1st Annual Conference
INMP (National
Institute for the
promotion of health
of migrants and
against p[more]
Exhibition: How
migrants have left
their mark on The
Hague

The Hague Historical
Museum is now
exhibiting the new
exhibition 'The World
in The Hague;
portraits [more]
3
Racism, Antisemitism
and Islamophobia.
Among Italian crisis
and global con
cerns

Laboratory of Urban
Studies, of the
University of Ferrara
invites you to the
meeting, “Ra[more]
Slovakia: Educational
Programme BUK: Third
Educational Modu
le

The Association of
Towns and Communities
of Slovakia (ZMOS)
invites
representatives of
municipalitie[more]
European Migration
Network: Portuguese
Focal Point’s Annual
Conference in Li
sbon

The 2014 conference
of the Portuguese
focal point of the
European Migration
Network will take
place [more]
Media Training
Seminar: Equal
Treatment and No
Ethnic or Racial
Discrimination

The next 3rd December
the training seminar
for the Media: Equal
treatment and no
ethnic or racial di[more]
Meeting of the Social
Dialogue Committee
for Foreigners -
Spotkanie Komisji
Dialogu Społecznego
ds. Cudzoz
iemców

The meeting will be
devoted, among
others, to the issue
of registration of
residence, vehicle
regist[more]
4
Conference: Prague
and Minoriti
es

This conference,
which will be
organized within the
14th annual meeting
of national
minorities livin[more]
BE: Colloquium on
"Cultural diversity
in organisations:
key issues and
challenges"

EGID (Studies on
Gender and Diversity
in management)
--- HEC School
of Management at the
Univer[more]
Training on diversity
management -
Szkolenie z zakresu
zarządzania
różnorodnością

The thematic scope of
the training:
cultural differences
in relation to the
groups of foreigners [more]
Migration Forum IV on
Talent Policy

The Fourth Migration
Forum takes place in
Tallinn, Estonia, on
the 4th of December.
Main topics to b[more]
Competition on Dutch
proverbs for
foreigners

Languages offer an
interesting window on
people's perception
of the world
surrounding them.
Therefor[more]
Integration workshop
for migrant moms -
Warsztaty
integracyjne dla
mam-migrantek

The workshop is
divided into three
thematic blocks:
self-esteem building,
motivation and goals in[more]
5
Seminar: Facts are
talking? European
immigration policy in
the media.

Is the discussion on
European and Finnish
immigration policy
based on facts or
images? How do the fa[more]
Diversity management
in companies

Conference within
the REPARTIR
Project:"European
Practices of
Diversity Management"
11:00 - 11[more]
Theatre forum: debate
on immigrant
integration. The
value of facts in
Amadora, Portugal

In the scope of the
Project Communication
for Integration
sponsored by the
municipality of
Amadora, [more]
6
Ireland: Overcoming
barriers, maximizing
potential of Migrant
Women Entrepreneurs -
seminar

AkiDwA, BREAKFORTH in
collaboration with
Immigrant Council of
Ireland invite all
migrant women livin[more]
7 8
Ireland: Statelesness
Training Workshop for
Academics/Students,
NGOs and Legal
Practitioners

The Immigrant Council
of Ireland and the
School of Law,
Trinity College
Dublin invite your
participa[more]
9
Mini-symposium: How
to (better)
communicate with
cancer patients of
foreign origin

People of foreign
origin often have
difficulty to talk
openly and honestly
about cancer and
death; t[more]
NL: How to recognise
discrimination and
how to make a
complaint?

Discrimination is
still a fact of life
in the lives of some
people.
Discrimination on the
basis of r[more]
10
EMN Conference:
Protection and Care
for Unaccompanied
Children

International
Organization for
Migration (IOM), as
the coordinator of
the EMN National
Contact Point[more]
Challenges of
International
Migration II -
Migration and
Regional Development
through the eyes of
Young Pro
fessionals

The conference aims
in the first place to
ensure a unique
possibility to meet
for young experts
from[more]
Ireland: "DIVERSITY -
CREATING COMMUNITY
WELL-BEING"
conference

Intercultural and
Diversity Education
Centre - Ireland
(IDEC-Ireland) will
host its fifth
conference[more]
Conference in
Budapest: Are You in
the Loop? Dealing
with Migrant
Stereotypes of the
Media in Public
Education - Képben
vagy? A média által
közvetített migráns
sztereotípiák
kezelése a
közoktatásban

The conference is the
closing event of the
BEAMS Project in
Hungary. It focuses
on the stereotyping [more]
11
Conference in
Budapest: Fissures
and Ruptures in
European Societies:
Masses, Migrants and
Minorities

The Annual Conference
of the INTEGRIM
initiative addresses
empirical and
conceptual
opportunities an[more]
Expert meeting:
Unemployment of
youths in Utrecht

The impact of
unemployment on the
welfare of youths is
much bigger than we
think. In Utrecht,
the un[more]
12
Not the Weaker:
Budapest Seen through
Migrant Women’s eyes
- Nem a gyengébbik:
Budapest migráns női
szemmel

The
Artemisszió
Foundation has
arrived at the end of
the "Not The Weaker"
program, a project [more]
13
Austrian World Music
Awards

The Austrian World
Music Awards first
took place in 2004,
and were created in
order to give artists [more]
Intercultural
Communication: how
social identity and
stereotypes affect
behaviour

The workshop aims at
establishing
cooperation and
dialogue between
institutions,
organizations and [more]
Italy - Immigration -
Crisis: The role of
the media

All-TV will organize
the meeting
"Italy-Immigration-Cris
is: the role of
media" on Saturday,
December[more]
Ireland: Diversity &
Intercultural
Awareness within a
Therapeutic Space

The programme
challenges
preconceived notions
based on gender, age,
religion, sexual
orientation, ra[more]
Greece: "Look up!"
Presentation of the
campaign "Equal
citizens"

The second generation
migrants NGO
Generation 2.0 for
Rights, Equality
& Diversity in
collaborat[more]
14 15
Greece: 13th National
Roundtable against
discrimination

NGO Antigone
organizes on 15
December, 2014 the
13th National
Roundtable against
Discrimination enti[more]
16
Greece: Public
debate: "Citizenship
for immigrant
children before
adulthood?"

To Centre for
European
Constitutional Law

“Themistocles
and Dimitris
Tsatsos” Fo[more]
17 18
Belgium: celebration
of the International
Day of Migrants

December 18th, on the
occasion of
International
Migrants Day, the
Federal Migration
Centre will orga[more]
Celebration of the
International
Migrants' Day

Centre for Peace
Studies in Zagreb
organize a
celebration of the
International
Migrants’ day o[more]
Event: 'Diversity,
interculturalism &
common cultural
values "

The Greek Forum of
Migrants in
collaboration with
the Department of
Sociology at Panteion
University[more]
Ireland:
Intercultural
celebration and
citizenship ce
remony

Doras Luimní
are hosting an
intercultural event
on Thursday 18th
December to celebrate
the fe[more]
NL: Ethnic profiling:
what are the
alternatives?

Ethnic profiling has
received a lot of
media attention in
the past year. In
October 2013 Amnesty Int[more]
Greece: Event:
Migration -
Misconceptions and
concepts, theories
and realities

International
Organisation for
Migration - Office in
Greece, European
Parliament -
Information Offic[more]
Event: Changing our
city, changing our
neighbourhood

On the occasion of
the International
Migrants Day on 18
December, the second
generation migrants NGO[more]
Red Acoge presents
its report on
'Immigrationalism'

Red Acoge will be
presenting their
report on
Immigrationalism on
the 18th December.
They define Immi[more]
19
Euromed III Director
General Level Annual
Conference

This will be a
showcase EU
Presidency event
hosted by Italy which
will look at what
EUROMED Migratio[more]
Presenting the series
of publications
“Immigration in
Figures” in Lisbon,
Portugal

On the 19th December
the Portuguese
Observatory of
Immigration will
present the new
series of public[more]
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Making integration work

The successful integration of third-country nationals legally residing in the Member States of the European Union is vital to strengthening freedom, security and justice in Europe.

The European Web Site on Integration provides you with a collection of good practices and a wide variety of tools and useful information to make integration work.

[more]

Most popular pages
Stay connected!