Country information sheets

Country Information Sheet Poland

Ministry with overall responsibility

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy
  [L Polish] / [L English]

Other Ministries involved

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Ministry of the Interior
  [L Polish] / [L English]
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców / Office for Foreigners
  [L Polish]
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Ministry of Foreign Affairs
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej / Ministry of National Education
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministry of Science and Higher Education
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Zdrowia / Ministry of Health
  [L Polish]
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministry of Culture and National Heritage
  [L Polish]
 • Ministerstwo Finansów / Ministry of Finance
  [L Polish] / [L English]

Policy papers or programmes

 • Polityka Migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania / Polish Migration Policy – the Current State of Play and Proposed Actions
  [D Polish]
 • Propozycje Działań W Celu Stworzenia Kompleksowej Polityki Integracji Cudzoziemców W Polsce / Proposals of Actions Aimed At Establishing a Comprehensive Immigrant Integration Policy in Poland
  [D Multilingual]
 • Strategia polityki społecznej na lata 2007–2013 / Social policy strategy 2007-2013
  [D Polish]
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 / National Action Plan for Employment 2012-2014
  [D Polish]

Key legislation

 • Ustawa o pomocy społecznej z 2004 r. / Act on social assistance of 2004
  [D Polish]
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. / Act on promotion of employment and labour market institutions of 2004
  [D Polish]
 • Ustawa o repatriacji z 2000 r. / Act on repatriation of 2000
  [D Polish]
 • Ustawa o obywatelstwie polskim z 2009 r. / Act on Polish citizenship of 2009
  [D Polish]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 2009 r. / Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy on providing assistance to foreigners who obtained refugee status or subsidiary protection In the Republic of Poland of 2009
  [D Polish]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej z 2002 r. / Ordinance of the Council of Ministers on types of Polish language and orientation courses and the way of their organisation for repatriates and members of their closest families coming to the Republic of Poland of 2002
  [D Polish]
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania / Law of 3 December 2010 implementing certain EU regulations concerning equal treatment law
  [D Polish]

Funding opportunities

 • Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich / The European Fund for the Integration of Third-country Nationals
  [L Polish]
 • Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców / The European Refugee Fund
  [L Polish]
 • Europejski Fundusz Społeczny / European Social Fund
  [L Polish]
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich / Civic Initiatives Fund
  [L Polish]

Impact assessments, reports and evaluations

 • Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców / Poland’s stop. The analysis of individual integration programmes for refugees
  [D Polish]
 • Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji imigrantów i polskiego społeczeństwa / Roadmap to Better Integration of Immigrants and the Polish Society
  [D Polish]
 • Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy / Integration Practices. Experiences and Perspectives
  [D Polish]
 • Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku / Assessment of the Effects of the 2003 Amnesty for Foreigners
  [D Polish]
 • Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego / Friendly office. Evaluation of the Functioning of the Department of Foreigners at the Mazowieckie Province Governor's Office
  [D Polish]
 • Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m.st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów / Evaluation of the Functioning of Institutions of Social Support in Warsaw in the Field of Appropriate Implementation of Forced Migrants' Rights
  [D Polish]
  Ewaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchodźców - analiza prawna i praktyczna / Evaluation of Functioning of Legal Counseling for Refugees - a Legal and Practical Analysis
  [D Polish]

 

Research and statistical agencies

 • Główny Urząd Statystyczny / Polish central Statistical Office 
  [L Polish] / [L English]
 • Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski / Centre of Migration Research, University of Warsaw
  [L Multilingual]
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski / Institute of Sociology, University of Warsaw
  [L Polish] / [L English]
 • Instytut Spraw Publicznych / Institute of Public Affairs
  [L Polish] / [L English]
 • Centrum Stosunków Międzynarodowych / Centre for International Relations
  [L Polish] / [L English]

Agencies implementing integration programmes

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie/ Poviat Centres for Family Support
  [L Polish]

Key stakeholders

 • Helsinki Foundation for Human Rights
  [L Polish] / [L English]
 • Caritas Polska, Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom/Caritas Poland, Centres for Migrants’ and Refugees’ Support  
  [L Polish]
 • Polski Czerwony Kryz / Polish Red Cross
  [L Polish]
 • Polska Akcja Humanitarna / Polish Humanitarian Action 
  [L Polish] / [L English]
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej / Association for Legal Intervention
  [L Polish]
 • Polskie Forum Migracyjne / Polish Migration Forum
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Rozwoju Oprócz Granic / Foundation for Development Beyond Borders
  [L Polish] / [L English]
 • Instytut na rzecz Państwa Prawa / The Rule of Law Institute
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Ocalenie / Salvation Foundation
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Nasz Wybór / Our Choice Foundation
  [L Multilingual]
 • Fundacja dla Somalii / Foundation for Somalia
  [L Polish] / [L English]
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji / International Organization for Migration
  [L Polish]
 • Rzecznik Praw Obywatelskich / Commissioner for Civil Rights Protection
  [L Polish] / [L English]
 • Rzecznik Praw Dziecka / Commissioner for Children’s Rights
  [L Polish]
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania / Government Plenipotentiary for Equal Treatment [L Polish] / [L English]
 • Halina Nieć Legal Aid Centre [L Multilingual]
 
Events
previous October 2014 next
S M T W T F S
1
Conflict resolution
in a multicultural
environment -
Rozwiązywanie
konfliktów w
środowisku
wielokulturowym

The training is
directed primarily to
epmloyees of NGOs
working with
foreigners from
outside the Eur[more]
Nothing about us
without us - l
ocally!

Which problems do
foreigners face every
day? Is Polish
migration law clear
and profitable for
them?[more]
2
Gekommen und
geblieben - 50 Jahre
Arbeitsmigration

Österreich
schloss im Jahr 1964
mit der Türkei
und 1966 mit dem
ehemaligen
Jugoslawien ein[more]
Ireland: 4th Annual
Dublin African Film
Festival (DAFF)

The 4th Annual Dublin
African Film Festival
(DAFF) 2014 will
start from October 2
- 4 across Dublin [more]
1st International
Congress on Cultural
Diversity and
Conflict in the
European Union

On 2 and 3 October
2014 the 1st
International
Congress on Cultural
Diversity and
Conflict in the Eur[more]
Free workshop on job
search in Poland for
third country
nationals - Bezpłatne
warsztaty na temat
poszukiwania pracy w
Polsce dla
obcokrajowców spoza UE

The workshop is
designed for
foreigners searching
for a job who wish to
change their current
job or [more]
3
Living together in
diversity, solving
conflicts, creating
an inclusive Eur
ope

The training focuses
on the connection of
intercultural and
international (youth)
work and the prom[more]
Migrant laborers.
Agriculture,
territory and
seasonal work in
contemporary Italy:
discussion between
history and social
sciences

October 3, 2014,
10-18  Rome,
Centro Studi
Emigrazione, Via
Dandolo 58  The
seminar aims[more]
Teacher training
civic educati
on

On October 3th, The
Anne Frank House
together with Amnesty
International,
ProDemos and Movies
that M[more]
4
5 6
Migrants and
migration in media
and public opinion -
Call for Paper

In the recent media
coverage the
connection between
migration and crisis
is doubled. On the
one han[more]
MOVING HOMELAND.
Federal Congress
Inter Culture

The current
developments of
Homeland Concepts
will be presented and
discussed for three
days in lect[more]
The unused resources
of cultures

Discussion on
multiculturality and
national cohesion.
Can they be combined?
What can the public
sect[more]
7 8
Les Assises
nationales des
partenaires du
Réseau. Histoire de
l'immigration et
logiques
territoriales

Au fil de cette
journée
consacrée
à
“Histoire de
l’immigration et l[more]
9 10
Training for “Teacher
L2, specialized for
refugees and
vulnerable mi
grants”

On October 10 the
second edition of the
training course
“Teacher L2,
specialized for
asylum se[more]
11
12 13 14 15
12th Berlin Days of
Intercultural
Dialogue 2014

The main issue of the
dialogue days 2014 is
"Every success has a
story." As in
previous years, a
ssoc[more]
16
Women of the world -
multiculturalism in
perinatal care -
Kobiety świata -
wielokulturowość w
opiece o
kołoporodowej

The training is
dedicated to midwives
and physicians
who meet in
their practice with
women from[more]
Conference 1914-2014:
Lessons from History?
Citizenship Education
and Conflict
Management

One hundred years
after the start of
the First World War,
this 'great seminal
catastrophe of the 20t[more]
17 18
Diversity and
Integration in the
Classroom 2014

A trainee program in
the U.S. for aspiring
German teachers with
immigrant b
ackground.[more]
19 20
Clear communication,
sensitive consulting,
efficient
negotiations: Dealing
with diversity among
clients

Diversity compentency
is key for target
group oriented legal
counselling. Lawyers
deal with diverse [more]
21 22
10th International
Congress of the
Hellenic Geographical
Society

Special
Sessions: 
Migration processes,
transnationalism and
mobilities in Europe
in times o[more]
XXII basic course in
medicine of migration

The XXII edition of
the basic course in
medicine migration
promoted by Caritas
of Rome under the pat[more]
23
Conference: Borders
in Social Policy,
boundaries of Social
Policy

The Annual Conference
of Social PolicyThe
theme focuses on two
aspects of
transboundary
processes: o[more]
24
New Era of Expat
The main objective of
the Congress will be
to present multiple
views on the
phenomenon of global ec[more]
25
26 27 28 29 30
NL: The future of
diversity policies in
the National Police
Corps

After more than a
decade of diversity
policies, the
national police Corps
organises a diversity
day [more]
31
Making integration work

The successful integration of third-country nationals legally residing in the Member States of the European Union is vital to strengthening freedom, security and justice in Europe.

The European Web Site on Integration provides you with a collection of good practices and a wide variety of tools and useful information to make integration work.

[more]

Most popular pages
Stay connected!