Navigation path

EUROPA > European Commission > Home Affairs > EWSI > Country info > Czech Republic

Country information sheets

Country Information Sheet Czech Republic

Ministry with overall responsibility

Other Ministries involved

Policy papers or programmes

 • Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Společné soužití – 2011/ Updated Policy for Integration of Immigrants – Living Together – and Proposal for Further Steps in the Year 2011  

  [D Multilingual]

 • Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2014 / Further Steps in the Realization of the Updated Policy for Integration of Immigrants – Living Together in the Year 2014 [D Czech]

 • Seznam koncepčních dokumentů v oblasti integrace/List of integration policies of the Czech Government [L Czech]

Key legislation

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky / Act No. 326/1999 Coll. on the Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic 
  [D Czech]
 • Zákon 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů / Act No. 186/2013 Coll., on Czech Citizenship and on Amendment to Some Other Acts [D Czech]
 • Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 / Act No. 435/2004 Coll. on Employment [D Multilingual]

 • Zákon o živnostenském podnikání č.455/1991 / The Trade Licensing Act [D Multilingual]
 • Overview of the relevant legislation in Czech migration and asylum policy
  [L Czech]
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  / Act No. 561/2004 Collection of Law, on Pre-school, Basic, Secondary, Tertiary Professional and Other Education (the Education Act)
  [D Czech]

Funding opportunities

 • Evropský fond pro integraci občanů třetích zemí (2007-2013) / European Fund for the Integration of Third-Country Nationals (2007-2013)  [L Czech]  
 • Evropský sociální fond / European Social Fund in the Czech Republic [L Multilingual]
 • Ministerstvo vnitra / Ministry of the Interior [L Czech]
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – dotace a rozvojové programy  / Ministry of Education, Youth and Sports - Grant, development and operational programs [L Czech]
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – Dotace na poskytování sociálních služeb / Ministry of Labour and Social Affairs – Social Services Grants [L Czech]
 • Obecný program Solidarita a řízení migračních toků / General Programme for Solidarity and the Management of Migration Flows [L Czech
 • Open Society Fund, Czech Republic [L Multilingual
 • Přehled finančních zdrojů na integraci / List of Financial Resources for Integration [L Czech]

Impact assessments, reports and evaluations

 • Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2012 / 2012 Status Report on Migration and Integration [D Czech
 • Zprávy o situaci v oblasti migrace v České republice za roky 2001-2011 / Status Reports on Migration and Integration in the Czech Republic from the years 2001 – 2011 [D Czech]
 • Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců na území České republiky – 2011 (Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Společné soužití – Kapitola 1.) / Analysis of the Current Situation in the Area of Immigrant Integration in the Territory of the Czech Republic – 2011 (see Chapter 1 of Updated Policy for Integration of Immigrants – Living Together) [D Multilingual]
 • Případy a stanoviska veřejného ochránce práv k záležitostem cizinců / Cases and Standpoints of the Ombudsman in Matters of Foreigners [D Czech]
 • ENAR Shadow Report on Racism and related discriminatory practices in employment in the Czech Republic (2014) [D English]
 • Nezaměstnanost cizinců v České republice (2013) / Unemployment of Foreigners in the Czech Republic (2013) [D Czech]
 • Public attitudes to foreigners in the Czech Republic 2011-2013 [D Multilingual]
 • Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí / Barriers to integration from the perspective of Third Country Nationals [D Czech]
 • Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb (2013) / Continuous monitoring of barriers to the integration of Third Country Nationals with respect to assistance services (2013) [D Czech]
 • Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 /2012 Report on the State of Human Rights in the Czech Republic [D Czech]
 • Evropská migrační síť – Výroční zprávy pro Českou republiku 2008 – 2012 / European Migration Network - Annual Policy Report Czech Republic 2008 - 2012 [D English]
 • Czech Republic 2011 - Country report on measures to combat discrimination [D English]
 • Ukazatele integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti v kontextu požadavků evropských institucí (2011) / Indicators of the integration of third-country nationals into Czech society in the context of the requirements of European institutions (2011). [D English]
 • Socioekonomické dopady přijímacích politik a s nimi souvisejících integračních politik v České republice (2011) / The Socio-Economic Impact of Admission Policies and Admission-Related Integration Policies in the Czech Republic (2011) [D English]
 • Studie národního rámce politik integrace nově příchozích migrantů (2011) /Study on the National Policy Frame for the Integration of Newcomers (2011)  [D English]
 • Lokální strategie integrace cizinců v ČR (2011) / Local Strategies of the Integration of Foreginers in the Czech Republic (2011) [D Czech]
 • Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice (2010) / Methodology of monitoring and evaluation of the integration process of third country nationals in the Czech Republic (2010) [D Czech]
 • Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanost v České republice / Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic (2010)  [D Multilingual]
 • Postavení a ochrana nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice (2009) / Situation and protection of unaccompanied minor foreigners in the Czech Republic (2009) [D Czech]
 • EUDO Observatoř občanství - Národní zpráva za Českou republiku (2009) / EUDO Citizenship Observatory. Country Report: Czech Republic (2009) [D English]
 • Přistěhovalectví a liberální stát. Migrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku (2005) / Immigration and a liberal state. Immigration and integration policies in the USA, western Europe and the Czech Republic (2005)  [D Czech]
 • Přehled publikací a výzkumných zpráv na stránkách Cizinci.cz / Publications and Research overview on Cizinci.cz website [L Czech]
 • Přehled publikací a výzkumných zpráv na stránkách MigraceOnline.cz / Publication and Research overview on MigrationOnline.cz website  [L Multilingual]

 

Research and statistical agencies

 • Český statistický úřad / Czech Statistical Office   [L Czech] / [L English]
 • Sčítání lidu 2011 / National Census 2011  [L Multilingual]
 • Centrum pro studium migrace / Centre of Migration Research [L Czech]
 • Centrum pro výzkum měst a regionů / The Centre for Urban and Regional Research [L Czech]
 • Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE / Geographic Migration Center - GEOMIGRACE  [L Czech]
 • Etnologický ústav Akademie věd České republiky / Institute of Ethnology of the Academy of Sciences, Czech Republic  [L Multilingual]
 • Institut mezinárodních vztahů /Institute of International Relations [L Multilingual]
 • Ivan Gabal Analysis & Consulting [L Multilingual]
 • Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni / Department of Anthropology, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen [L Multilingual]
 • Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně / Department of Sociology, Faculty of Social Science, Masaryk University in Brno [L Multilingual]
 • Multikulturní centrum Praha / Multicultural centre Prague  [L Multilingual]
 • SocioFactor, s.r.o. [L Czech]
 • Sociologický ústav Akademie věd České republiky / Institute of Sociology of the Academy of Sciences, Czech Republic  [L Multilingual]
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí / Research Institute for Labour and Social Affairs  [L Multilingual]

Agencies implementing integration programmes

 • Regionální centra na podporu integrace cizinců / Regional Support Centers for the Integration of Foreigners [L Multilingual]
 • Integrační centrum Praha / Integration Centre Prague  [L Multilingual]
 • Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji / Support Center for the Integration of Foreigners in the Ústecký Region  [L Multilingual]
 • Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců / The South Moravian Regional Centre for Integration of Foreigners  [L Multilingual]
 • Integrační centrum pro cizince Hradec Králové / Integration Centre for Foreigners Hradec Králové [L Multilingual]

 


 

Key stakeholders

 
Events
previous November 2014 next
S M T W T F S
1
2 3
2014 International
Metropolis C
onference

Metropolis
conferences explore
migration phenomena
and related issues,
putting forward a
broad array[more]
Presentation of the
“XX Report on
Migration – ISMU
Foundation”

On November 3rd, the
XXReport on Migration
of the ISMU
Foundation will be
presented. During the
conf[more]
4
Germany: Symposium -
Community Education

In European education
policies and
practices community
education as a
community-oriented
learning is[more]
Workshop in Budapest:
Qualitative methods
in migration
research: Challenges
and opportunities -
Kvalitatív módszerek
a migrációkutatásban:
kihívások és
lehetőségek

ICCR Budapest
Foundation organises
its fifth workshop on
research
methodologies in
migration and int[more]
Call to Europe IV.
Building solidarity
in asylum polic
y.

Call to Europe
IV will focus on
the need to
construct a new
progressive narrative
rooted[more]
5
Slovakia:
International
Conference
"Cross-border
Migration and its
Implications for the
Central European Area"

Slovak Commission for
UNESCO - MOST
Programme in
collaboration with
the National
Commission for UNES[more]
Attitudes to Welfare,
Migration and Europe:
at the Frontier of
Survey Research

Workshop coordinated
by Prof. Maurizio
Ferrera, within
the framework of the
European project RE[more]
Training for
teachers: Conflict
resolution and
intercultural
mediation in
education -
Rozwiązywanie
konfliktów i mediacja
wielokulturowa w
edukacji

The training is aimed
at teachers,
pedagogues and school
psychologists working
with third country na[more]
6
International Forum
on the Role of Labor
Unions in Work
Migration in EU

This forum is
organized in the
effort to advance
collaboration between
non-EU migrants and
Czech and[more]
The Day of
Discrimination

The Board of Appeal's
Unit for
Antidiscrimination
has invited all
country
municipalities to
"The Day[more]
7
(Not)Recognizing
Immigrants'
Qualification in the
Czech Republic

This conference
explores the theme of
Qualification and
De-Qualification of
Migrant Workers on
the [more]
Short course on
asylum law and
foreigners’ law in
Lisbon

Between 3rd and 7th
November 2014, the
Faculty of Law of the
New University of
Lisbon will organize [more]
8
NL: Multicultural
concert in
Hardinxveld-Giessendam

On 8 November 2014
the Band of Musical
EMS holds its annual
RaboConcert; but this
year the concert w[more]
9
International Day
Against Fascism and
Antisemitism 2014

It happened then
– It happens
again This is the
motto of
UNITED’s this
year’s 9th[more]
10
Fundamental Rights
Conference 2014
focuses on mi
gration

The Strategic
Guidelines for
legislative and
policy planning in
the area of freedom,
security and ju[more]
Workshop REPOR:
Migrant Descendants
and Return in Li
sbon

The coordination of
the project REPOR -
the Luso-Descendant
‘Returnees’
in Portugal: Ide[more]
11
Education of children
of migrant origi
n

This round table is
organized by the
Forum for Freedom in
Education, together
with its partners the [more]
Interculturalism and
cultural policy

The general objective
of this cicle of 5
lectures is to
promote a debate
about the link
between the [more]
12
8th International
Conference on
Nondiscrimination and
Equal Opp
ortunities

The main object of
the NEDES conference
is to offer
stakeholders and
experts in the field
of human r[more]
Ireland: The Road of
a Migrant:
Researching Ukrainian
Labour Migration to
the EU seminar

This talk will trace
Olena Fedyuk’s
work on Ukrainian
female migrant
workers in different
cont[more]
13
International
Conference:
Transnationalism,
Gender and Migration.
The Intersectional
challenges of Social
Mobility

The key objective of
this Conference is to
articulate the debate
surrounding issues of
gender and mi[more]
Educating: The
perspective of
migrant parents

On 13 November 2014
(9:30 to 16:30 hours)
migrant parents,
young migrants and
professionals are
invi[more]
14
Seminar: Data
Collection and Data
Production in
Migration Rese
arch

On Friday 14
November, the Dutch
Association for
Migration Research
(DAMR) organises a
seminar entit[more]
15
16
Week of Toler
ance

One week of events in
Viana do Castelo,
Portugal, to promote
the integration of
immigrants and the i[more]
17
Report on
International
Protection in Italy
in 2014

Report on
International
Protection in Italy
in 2014 Monday,
November 17, 2014
9.30 -12.30 Centro C[more]
First of all
citizens: school,
welcoming,
intercultural
education

First of all
citizens: school,
welcoming,
intercultural
education Organized
by Department of
School[more]
18
Ireland: Yellow Flag
Awards 2014

The Yellow Flag Team
are delighted to
announce that our
annual YF Awards
ceremony will be held
this [more]
NL: Free Expat
Housing Seminar

On 18 November 2014
(6.30pm –
8.30pm) four expert
organisations provide
an Expat housing
semin[more]
19
Helping Children and
Youth with Migrant
Background Succeed:
Making schools matter
for all

Five years since the
Parliament resolution
and Council
Conclusion on the
education of children
and y[more]
1st Round Table
Diversity and
Economy, Projeto
DELI, in Lisbon

The Lisbon team of
the Project DELI
– Diversity in
the Local Economy and
Integration will host[more]
International
Conference: Public
Spaces and Private
Lives in the
Contemporary City in
Lisbon, Portugal

Between 19th and 21st
November 2014, the
Faculty of Social and
Human Sciences of the
New University [more]
Annual FERA
Conference on
Education 2014

The FERA Conference
on Education 2014
will be dealing with
the diversified
environments of
education[more]
20
Religion in Vienna:
Urban Trends in a
European Context

The WIREL conference
“Religion in
Vienna: Urban Trends
in a European
Context” will
provi[more]
Conference: Migration
and European Social
Fund

The aim of the
conference is to
present outcomes and
disseminate good
practices of the
migration and[more]
My company in Poland.
Setting up and
running a business
step by step - Moja
firma w Polsce.
Zakładanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej krok po kroku

During the training
foreigners will:
develop an idea for
business, 
choose an o
rganisatio[more]
Conference "Diversity
in health care?
!“

The experts event
will provide an
introduction to
fundamental topics to
health and disease
in an in[more]
Ireland: National
Demonstration: End
Direct Provis
ion

On Universal
Children’s Day
there will be a
National
Demonstration in
Dublin City.
Gathering a[more]
21 22
Migrants rights in
the European
perspective. In
Milan, the ACLI
(Catholic Association
of Italian Workers)
conference

On November 22, in
Milan, ACLI promotes
the national
conference 'Towards a
new citizenship.
Migrants[more]
23
Italian caravan for
migrant rights,
dignity and justice

November 23 to
December 6 2014
Lampedusa - Border
Ventimiglia –
Torino  Italian
caravan [more]
The children stand up
for their chi
ldhood

"Children have the
right to games and
recreation! Children
need protection from
the bullying at scho[more]
3rd edition of the
Next Door Family in
Portugal

The High Commission
for Migrations (ACM,
I.P.) in Portugal is
sponsoring the 2014
edition of the eve[more]
Greece: Equal
citizens: Interactive
event

The NGO Generation
2.0 for Rights,
Equality &
Diversity invites you
to an interactive
event rela[more]
24 25 26
Ireland: The
Community Foundation
for Ireland:
VitalTalks

Based on the concept
of TedTalks,
VitalTalks is a
platform for young
people to have their
voices hea[more]
Conference: Migration
and En
terpreneurship

The conference is
composed of two
parts. The first
block focuses on
current Czech, as
well as Europe[more]
27
NIC 2014 – "Wie
politisch ist
interkulturelle
Bildung?"

Interkulturelle
Bildung ist ein
Sammelbegriff und
umfasst
unterschiedliche,
mitunter auch
gegens&aum[more]
Spain: XIV Technical
Seminar on Foreign
Immigration in
Tenerife

The Technical Seminar
on Foreign
Immigration in
Tenerife is one of
the most important
events that th[more]
8th Forum for
Citizenship in
Seixal, Portug
al

This year’s
Forum for Citizenship
organized by the
municipality of
Seixal (Metropolitan
Area o[more]
28
Families and
immigration. Meeting
from CISF
(International Center
on Family Studies)
Report 2014

Families and
immigration. Meeting
from CISF
(International Center
on Family Studies)
Report 2014 No[more]
Symposium: Who cares
for the elderly
migrant?

This symposium is
organised as the
closing event of the
two projects the
'Older Migrant's
Voice' and[more]
29
30
Making integration work

The successful integration of third-country nationals legally residing in the Member States of the European Union is vital to strengthening freedom, security and justice in Europe.

The European Web Site on Integration provides you with a collection of good practices and a wide variety of tools and useful information to make integration work.

[more]

Most popular pages
Stay connected!