Navigationsleiste

EUROPA > Europäische Kommission > Inneres > EWSI > Bibliothek Bibliothek Details

Dokumentensammlung durchsuchenEinen Beitrag zur Dokumentensammlung hinzufügen

Dateien im Anhang

Thematik

  • SOZIALER ZUSAMMENHALT
    • Soziale Eingliederung
    • Sozialer Schutz
  • WERKZEUGE UND METHODEN
    • Infrastruktur

Concept of Institutional Care 2009 – 2012
Koncepcia ústavnej starostlivosti na roky 2009 – 2012 (Originaltitel)

[31/05/2009] [Slowakei] [Politischer Handlungsansatz] [Slowakisch]

Beitrag von : Katy Kefferputz, Migration Policy Group

Autoren : Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

Koncepcia ústavnej starostlivosti na roky 2009 – 2012 predstavuje základný plánovací dokument, v ktorom sú v strednodobom časovom horizonte rozpracované koncepčné a rozvojové zámery Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti vykonávania ústavnej starostlivosti. Jej integrovanou súčasťou sú jednotlivé krajské koncepcie ústavnej starostlivosti určených úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zohľadňujúce konkrétne podmienky ich územných obvodov. V súlade s plnením úlohy č. 2 Koncepcie vykonávania ústavnej starostlivosti zameranej na roky 2008 – 2009 s výhľadom na roky 2010 – 2013 v časti č. 4 Závery a všeobecné úlohy Ústredie práce, sociálnych vecí  a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVR“), sekcia sociálnych vecí a rodiny vypracovala a predložila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) monitoring a evaluáciu Koncepcie. V bode 6. tohto monitoringu Závery a všeobecné úlohy bola stanovená úloha vypracovať Koncepciu ústavnej starostlivosti na roky 2009 – 2012 (ďalej len „Koncepcia“).

Legislatívnym základom Koncepcie sú zákony č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“)

Zákon č. 305/2005 Z. z. bol novelizovaný zákonom č. 466/2008 Z. z., s účinnosťou od 1.1.2009 s výnimkou niektorých ustanovení. Novelou sa okrem zmien a doplnení zameraných na odstránenie interpretačných problémov doterajšej právnej úpravy dopĺňajú opatrenia na celkové zlepšenie podmienok v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na predchádzanie a riešenie krízových situácií v rodine, opatrení vykonávaných v rodinnom a náhradnom rodinnom prostredí. Zároveň sa rozširuje spektrum a možnosti sociálnej kurately detí. Nanovo je upravená tvorba priorít, spôsob poskytovania finančných príspevkov úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a opatrenia finančného charakteru v časti povinností obce.

Cieľom novely zákona je okrem iného vykonávanie ústavnej starostlivosti na vyššej kvalitatívnej úrovni. Dopĺňa sa doteraz platná zásada prednosti umiestňovania detí v profesionálnych rodinách tak, aby ak nie je možné umiestniť dieťa v profesionálnej rodine, malo prednosť vykonávanie súdneho rozhodnutia v skupinách zriadených v samostatných domoch alebo bytoch domovov detí.

Súčasťou zmien v spôsobe vykonávania rozhodnutia súdu v detskom domove je aj sprísnenie priestorových podmienok, a to tak, že v objekte, ktorý nie je samostatným rodinným domom alebo bytom, môžu byť zriadené skupiny pre najviac 40 detí.

Koncepcia vychádza z doteraz platnej Koncepcie vykonávania ústavnej starostlivosti zameranej na roky 2008 – 2009 s výhľadom na roky 2010 – 2013 a taktiež aj z aktuálnych dokumentov, ktorými sú:
- Národný akčný plán pre deti na roky 2008 – 2012, ktorý vychádza najmä z Dohovoru o právach dieťaťa
- Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa k druhej periodickej správe Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2007
- Program prevencie kriminality v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na roky 2008 - 2010

 

 

 
Veranstaltungen
previous Dezember 2014 next
S M D M D F S
1 2
1st Annual Conference
INMP “The health of
everyone, without
exception”

1st Annual Conference
INMP (National
Institute for the
promotion of health
of migrants and
against p[mehr]
Exhibition: How
migrants have left
their mark on The
Hague

The Hague Historical
Museum is now
exhibiting the new
exhibition 'The World
in The Hague;
portraits [mehr]
3
Racism, Antisemitism
and Islamophobia.
Among Italian crisis
and global con
cerns

Laboratory of Urban
Studies, of the
University of Ferrara
invites you to the
meeting, “Ra[mehr]
Slovakia: Educational
Programme BUK: Third
Educational Modu
le

The Association of
Towns and Communities
of Slovakia (ZMOS)
invites
representatives of
municipalitie[mehr]
European Migration
Network: Portuguese
Focal Point’s Annual
Conference in Li
sbon

The 2014 conference
of the Portuguese
focal point of the
European Migration
Network will take
place [mehr]
Media Training
Seminar: Equal
Treatment and No
Ethnic or Racial
Discrimination

The next 3rd December
the training seminar
for the Media: Equal
treatment and no
ethnic or racial di[mehr]
Meeting of the Social
Dialogue Committee
for Foreigners -
Spotkanie Komisji
Dialogu Społecznego
ds. Cudzoz
iemców

The meeting will be
devoted, among
others, to the issue
of registration of
residence, vehicle
regist[mehr]
4
Conference: Prague
and Minoriti
es

This conference,
which will be
organized within the
14th annual meeting
of national
minorities livin[mehr]
BE: Colloquium on
"Cultural diversity
in organisations:
key issues and
challenges"

EGID (Studies on
Gender and Diversity
in management)
--- HEC School
of Management at the
Univer[mehr]
Training on diversity
management -
Szkolenie z zakresu
zarządzania
różnorodnością

The thematic scope of
the training:
cultural differences
in relation to the
groups of foreigners [mehr]
Migration Forum IV on
Talent Policy

The Fourth Migration
Forum takes place in
Tallinn, Estonia, on
the 4th of December.
Main topics to b[mehr]
Competition on Dutch
proverbs for
foreigners

Languages offer an
interesting window on
people's perception
of the world
surrounding them.
Therefor[mehr]
Integration workshop
for migrant moms -
Warsztaty
integracyjne dla
mam-migrantek

The workshop is
divided into three
thematic blocks:
self-esteem building,
motivation and goals in[mehr]
5
Seminar: Facts are
talking? European
immigration policy in
the media.

Is the discussion on
European and Finnish
immigration policy
based on facts or
images? How do the fa[mehr]
Diversity management
in companies

Conference within
the REPARTIR
Project:"European
Practices of
Diversity Management"
11:00 - 11[mehr]
Theatre forum: debate
on immigrant
integration. The
value of facts in
Amadora, Portugal

In the scope of the
Project Communication
for Integration
sponsored by the
municipality of
Amadora, [mehr]
6
Ireland: Overcoming
barriers, maximizing
potential of Migrant
Women Entrepreneurs -
seminar

AkiDwA, BREAKFORTH in
collaboration with
Immigrant Council of
Ireland invite all
migrant women livin[mehr]
7 8
Ireland: Statelesness
Training Workshop for
Academics/Students,
NGOs and Legal
Practitioners

The Immigrant Council
of Ireland and the
School of Law,
Trinity College
Dublin invite your
participa[mehr]
9
Mini-symposium: How
to (better)
communicate with
cancer patients of
foreign origin

People of foreign
origin often have
difficulty to talk
openly and honestly
about cancer and
death; t[mehr]
NL: How to recognise
discrimination and
how to make a
complaint?

Discrimination is
still a fact of life
in the lives of some
people.
Discrimination on the
basis of r[mehr]
10
EMN Conference:
Protection and Care
for Unaccompanied
Children

International
Organization for
Migration (IOM), as
the coordinator of
the EMN National
Contact Point[mehr]
Challenges of
International
Migration II -
Migration and
Regional Development
through the eyes of
Young Pro
fessionals

The conference aims
in the first place to
ensure a unique
possibility to meet
for young experts
from[mehr]
Ireland: "DIVERSITY -
CREATING COMMUNITY
WELL-BEING"
conference

Intercultural and
Diversity Education
Centre - Ireland
(IDEC-Ireland) will
host its fifth
conference[mehr]
Conference in
Budapest: Are You in
the Loop? Dealing
with Migrant
Stereotypes of the
Media in Public
Education - Képben
vagy? A média által
közvetített migráns
sztereotípiák
kezelése a
közoktatásban

The conference is the
closing event of the
BEAMS Project in
Hungary. It focuses
on the stereotyping [mehr]
11
Conference in
Budapest: Fissures
and Ruptures in
European Societies:
Masses, Migrants and
Minorities

The Annual Conference
of the INTEGRIM
initiative addresses
empirical and
conceptual
opportunities an[mehr]
Expert meeting:
Unemployment of
youths in Utrecht

The impact of
unemployment on the
welfare of youths is
much bigger than we
think. In Utrecht,
the un[mehr]
12
Not the Weaker:
Budapest Seen through
Migrant Women’s eyes
- Nem a gyengébbik:
Budapest migráns női
szemmel

The
Artemisszió
Foundation has
arrived at the end of
the "Not The Weaker"
program, a project [mehr]
13
Austrian World Music
Awards

Die Austrian World
Music Awards wurden
2004 ins Leben
gerufen um dem
künstlerischen
Schaffen im[mehr]
Intercultural
Communication: how
social identity and
stereotypes affect
behaviour

The workshop aims at
establishing
cooperation and
dialogue between
institutions,
organizations and [mehr]
Italy - Immigration -
Crisis: The role of
the media

All-TV will organize
the meeting
"Italy-Immigration-Cris
is: the role of
media" on Saturday,
December[mehr]
Ireland: Diversity &
Intercultural
Awareness within a
Therapeutic Space

The programme
challenges
preconceived notions
based on gender, age,
religion, sexual
orientation, ra[mehr]
Greece: "Look up!"
Presentation of the
campaign "Equal
citizens"

The second generation
migrants NGO
Generation 2.0 for
Rights, Equality
& Diversity in
collaborat[mehr]
14 15
Greece: 13th National
Roundtable against
discrimination

NGO Antigone
organizes on 15
December, 2014 the
13th National
Roundtable against
Discrimination enti[mehr]
16
Greece: Public
debate: "Citizenship
for immigrant
children before
adulthood?"

To Centre for
European
Constitutional Law

“Themistocles
and Dimitris
Tsatsos” Fo[mehr]
17 18
Belgium: celebration
of the International
Day of Migrants

December 18th, on the
occasion of
International
Migrants Day, the
Federal Migration
Centre will orga[mehr]
Celebration of the
International
Migrants' Day

Centre for Peace
Studies in Zagreb
organize a
celebration of the
International
Migrants’ day o[mehr]
Event: 'Diversity,
interculturalism &
common cultural
values "

The Greek Forum of
Migrants in
collaboration with
the Department of
Sociology at Panteion
University[mehr]
Ireland:
Intercultural
celebration and
citizenship ce
remony

Doras Luimní
are hosting an
intercultural event
on Thursday 18th
December to celebrate
the fe[mehr]
NL: Ethnic profiling:
what are the
alternatives?

Ethnic profiling has
received a lot of
media attention in
the past year. In
October 2013 Amnesty Int[mehr]
Greece: Event:
Migration -
Misconceptions and
concepts, theories
and realities

International
Organisation for
Migration - Office in
Greece, European
Parliament -
Information Offic[mehr]
Event: Changing our
city, changing our
neighbourhood

On the occasion of
the International
Migrants Day on 18
December, the second
generation migrants NGO[mehr]
Red Acoge presents
its report on
'Immigrationalism'

Red Acoge will be
presenting their
report on
Immigrationalism on
the 18th December.
They define Immi[mehr]
19
Euromed III Director
General Level Annual
Conference

This will be a
showcase EU
Presidency event
hosted by Italy which
will look at what
EUROMED Migratio[mehr]
Presenting the series
of publications
“Immigration in
Figures” in Lisbon,
Portugal

On the 19th December
the Portuguese
Observatory of
Immigration will
present the new
series of public[mehr]
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Länderinfo
Integration erfolgreich machen

Die erfolgreiche Integration von Drittstaatenangehörigen die sich rechtmäßig in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufhalten, ist entscheidend zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit in Europa.

Die Europäische Website für Integration stellt Ihnen Good Practice Beispiele und eine Vielfalt von Werkzeugen und Informationen zum Thema Integration zur Verfügung.

[mehr]

Beliebteste Seiten
Bleiben Sie in Kontakt!