Länderinformationsblätter

 

Länderinformationsblatt Polen

verantwortliches Ministerium

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy
  [L Polish] / [L English]

andere beteiligte Ministerien

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Ministry of the Interior
  [L Polish] / [L English]
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców / Office for Foreigners
  [L Polish]
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Ministry of Foreign Affairs
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej / Ministry of National Education
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministry of Science and Higher Education
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Zdrowia / Ministry of Health
  [L Polish]
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministry of Culture and National Heritage
  [L Polish]
 • Ministerstwo Finansów / Ministry of Finance
  [L Polish] / [L English]

Positionspapiere oder Programme

 • Polityka Migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania / Polish Migration Policy – the Current State of Play and Proposed Actions
  [D Polish]
 • Propozycje Działań W Celu Stworzenia Kompleksowej Polityki Integracji Cudzoziemców W Polsce / Proposals of Actions Aimed At Establishing a Comprehensive Immigrant Integration Policy in Poland
  [D Multilingual]
 • Strategia polityki społecznej na lata 2007–2013 / Social policy strategy 2007-2013
  [D Polish]
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 / National Action Plan for Employment 2012-2014
  [D Polish]

Schlüsselgesetzgebung

 • Ustawa o pomocy społecznej z 2004 r. / Act on social assistance of 2004
  [D Polish]
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. / Act on promotion of employment and labour market institutions of 2004
  [D Polish]
 • Ustawa o repatriacji z 2000 r. / Act on repatriation of 2000
  [D Polish]
 • Ustawa o obywatelstwie polskim z 2009 r. / Act on Polish citizenship of 2009
  [D Polish]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 2009 r. / Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy on providing assistance to foreigners who obtained refugee status or subsidiary protection In the Republic of Poland of 2009
  [D Polish]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej z 2002 r. / Ordinance of the Council of Ministers on types of Polish language and orientation courses and the way of their organisation for repatriates and members of their closest families coming to the Republic of Poland of 2002
  [D Polish]
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania / Law of 3 December 2010 implementing certain EU regulations concerning equal treatment law
  [D Polish]

Information zu Fördermitteln

 • Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich / The European Fund for the Integration of Third-country Nationals
  [L Polish]
 • Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców / The European Refugee Fund
  [L Polish]
 • Europejski Fundusz Społeczny / European Social Fund
  [L Polish]
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich / Civic Initiatives Fund
  [L Polish]

Folgeabschätzungen, Berichte und Evaluierungen

 • Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców / Poland’s stop. The analysis of individual integration programmes for refugees
  [D Polish]
 • Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji imigrantów i polskiego społeczeństwa / Roadmap to Better Integration of Immigrants and the Polish Society
  [D Polish]
 • Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy / Integration Practices. Experiences and Perspectives
  [D Polish]
 • Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku / Assessment of the Effects of the 2003 Amnesty for Foreigners
  [D Polish]
 • Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego / Friendly office. Evaluation of the Functioning of the Department of Foreigners at the Mazowieckie Province Governor's Office
  [D Polish]
 • Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m.st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów / Evaluation of the Functioning of Institutions of Social Support in Warsaw in the Field of Appropriate Implementation of Forced Migrants' Rights
  [D Polish]
  Ewaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchodźców - analiza prawna i praktyczna / Evaluation of Functioning of Legal Counseling for Refugees - a Legal and Practical Analysis
  [D Polish]

 

Forschungs- und Statistikagenturen

 • Główny Urząd Statystyczny / Polish central Statistical Office 
  [L Polish] / [L English]
 • Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski / Centre of Migration Research, University of Warsaw
  [L Multilingual]
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski / Institute of Sociology, University of Warsaw
  [L Polish] / [L English]
 • Instytut Spraw Publicznych / Institute of Public Affairs
  [L Polish] / [L English]
 • Centrum Stosunków Międzynarodowych / Centre for International Relations
  [L Polish] / [L English]

Stellen zur Umsetzung von Integrationsprogrammen

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie/ Poviat Centres for Family Support
  [L Polish]

Schlüsselakteure

 • Helsinki Foundation for Human Rights
  [L Polish] / [L English]
 • Caritas Polska, Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom/Caritas Poland, Centres for Migrants’ and Refugees’ Support  
  [L Polish]
 • Polski Czerwony Kryz / Polish Red Cross
  [L Polish]
 • Polska Akcja Humanitarna / Polish Humanitarian Action 
  [L Polish] / [L English]
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej / Association for Legal Intervention
  [L Polish]
 • Polskie Forum Migracyjne / Polish Migration Forum
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Rozwoju Oprócz Granic / Foundation for Development Beyond Borders
  [L Polish] / [L English]
 • Instytut na rzecz Państwa Prawa / The Rule of Law Institute
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Ocalenie / Salvation Foundation
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Nasz Wybór / Our Choice Foundation
  [L Multilingual]
 • Fundacja dla Somalii / Foundation for Somalia
  [L Polish] / [L English]
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji / International Organization for Migration
  [L Polish]
 • Rzecznik Praw Obywatelskich / Commissioner for Civil Rights Protection
  [L Polish] / [L English]
 • Rzecznik Praw Dziecka / Commissioner for Children’s Rights
  [L Polish]
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania / Government Plenipotentiary for Equal Treatment [L Polish] / [L English]
 • Halina Nieć Legal Aid Centre [L Multilingual]
 
Veranstaltungen
previous November 2014 next
S M D M D F S
1
2 3
2014 International
Metropolis C
onference

Metropolis
conferences explore
migration phenomena
and related issues,
putting forward a
broad array[mehr]
Presentation of the
“XX Report on
Migration – ISMU
Foundation”

On November 3rd, the
XXReport on Migration
of the ISMU
Foundation will be
presented. During the
conf[mehr]
4
Germany: Symposium -
Community Education

Community Education
als
gemeinwesenorientiertes
Lernen gewinnt in
der
europäischen
Bildungspol[mehr]
Workshop in Budapest:
Qualitative methods
in migration
research: Challenges
and opportunities -
Kvalitatív módszerek
a migrációkutatásban:
kihívások és
lehetőségek

ICCR Budapest
Foundation organises
its fifth workshop on
research
methodologies in
migration and int[mehr]
Call to Europe IV.
Building solidarity
in asylum polic
y.

Call to Europe
IV will focus on
the need to
construct a new
progressive narrative
rooted[mehr]
5
Slovakia:
International
Conference
"Cross-border
Migration and its
Implications for the
Central European Area"

Slovak Commission for
UNESCO - MOST
Programme in
collaboration with
the National
Commission for UNES[mehr]
Attitudes to Welfare,
Migration and Europe:
at the Frontier of
Survey Research

Workshop coordinated
by Prof. Maurizio
Ferrera, within
the framework of the
European project RE[mehr]
Training for
teachers: Conflict
resolution and
intercultural
mediation in
education -
Rozwiązywanie
konfliktów i mediacja
wielokulturowa w
edukacji

The training is aimed
at teachers,
pedagogues and school
psychologists working
with third country na[mehr]
6
International Forum
on the Role of Labor
Unions in Work
Migration in EU

This forum is
organized in the
effort to advance
collaboration between
non-EU migrants and
Czech and[mehr]
The Day of
Discrimination

The Board of Appeal's
Unit for
Antidiscrimination
has invited all
country
municipalities to
"The Day[mehr]
7
(Not)Recognizing
Immigrants'
Qualification in the
Czech Republic

   [mehr]
Short course on
asylum law and
foreigners’ law in
Lisbon

Between 3rd and 7th
November 2014, the
Faculty of Law of the
New University of
Lisbon will organize [mehr]
8
NL: Multicultural
concert in
Hardinxveld-Giessendam

On 8 November 2014
the Band of Musical
EMS holds its annual
RaboConcert; but this
year the concert w[mehr]
9
International Day
Against Fascism and
Antisemitism 2014

It happened then
– It happens
again This is the
motto of
UNITED’s this
year’s 9th[mehr]
10
Fundamental Rights
Conference 2014
focuses on mi
gration

The Strategic
Guidelines for
legislative and
policy planning in
the area of freedom,
security and ju[mehr]
Workshop REPOR:
Migrant Descendants
and Return in Li
sbon

The coordination of
the project REPOR -
the Luso-Descendant
‘Returnees’
in Portugal: Ide[mehr]
11
Education of children
of migrant origi
n

This round table is
organized by the
Forum for Freedom in
Education, together
with its partners the [mehr]
Interculturalism and
cultural policy

The general objective
of this cicle of 5
lectures is to
promote a debate
about the link
between the [mehr]
12
8th International
Conference on
Nondiscrimination and
Equal Opp
ortunities

The main object of
the NEDES conference
is to offer
stakeholders and
experts in the field
of human r[mehr]
Ireland: The Road of
a Migrant:
Researching Ukrainian
Labour Migration to
the EU seminar

This talk will trace
Olena Fedyuk’s
work on Ukrainian
female migrant
workers in different
cont[mehr]
13
International
Conference:
Transnationalism,
Gender and Migration.
The Intersectional
challenges of Social
Mobility

The key objective of
this Conference is to
articulate the debate
surrounding issues of
gender and mi[mehr]
Educating: The
perspective of
migrant parents

On 13 November 2014
(9:30 to 16:30 hours)
migrant parents,
young migrants and
professionals are
invi[mehr]
14
Seminar: Data
Collection and Data
Production in
Migration Rese
arch

On Friday 14
November, the Dutch
Association for
Migration Research
(DAMR) organises a
seminar entit[mehr]
15
16
Week of Toler
ance

One week of events in
Viana do Castelo,
Portugal, to promote
the integration of
immigrants and the i[mehr]
17
Report on
International
Protection in Italy
in 2014

Report on
International
Protection in Italy
in 2014 Monday,
November 17, 2014
9.30 -12.30 Centro C[mehr]
First of all
citizens: school,
welcoming,
intercultural
education

First of all
citizens: school,
welcoming,
intercultural
education Organized
by Department of
School[mehr]
18
Ireland: Yellow Flag
Awards 2014

The Yellow Flag Team
are delighted to
announce that our
annual YF Awards
ceremony will be held
this [mehr]
NL: Free Expat
Housing Seminar

On 18 November 2014
(6.30pm –
8.30pm) four expert
organisations provide
an Expat housing
semin[mehr]
19
Helping Children and
Youth with Migrant
Background Succeed:
Making schools matter
for all

Five years since the
Parliament resolution
and Council
Conclusion on the
education of children
and y[mehr]
1st Round Table
Diversity and
Economy, Projeto
DELI, in Lisbon

The Lisbon team of
the Project DELI
– Diversity in
the Local Economy and
Integration will host[mehr]
International
Conference: Public
Spaces and Private
Lives in the
Contemporary City in
Lisbon, Portugal

Between 19th and 21st
November 2014, the
Faculty of Social and
Human Sciences of the
New University [mehr]
Annual FERA
Conference on
Education 2014

The FERA Conference
on Education 2014
will be dealing with
the diversified
environments of
education[mehr]
20
Religion in Vienna:
Urban Trends in a
European Context

The WIREL conference
“Religion in
Vienna: Urban Trends
in a European
Context” will
provi[mehr]
Conference: Migration
and European Social
Fund

The aim of the
conference is to
present outcomes and
disseminate good
practices of the
migration and[mehr]
My company in Poland.
Setting up and
running a business
step by step - Moja
firma w Polsce.
Zakładanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej krok po kroku

During the training
foreigners will:
develop an idea for
business, 
choose an o
rganisatio[mehr]
Fachtagung "Vielfalt
auch in der
Gesundheitsversorgung?!"

Die Fachveranstaltung
will einen Einstieg
in grundlegende
Themen zu Gesundheit
und Krankheit im inte[mehr]
Ireland: National
Demonstration: End
Direct Provis
ion

On Universal
Children’s Day
there will be a
National
Demonstration in
Dublin City.
Gathering a[mehr]
21 22
Migrants rights in
the European
perspective. In
Milan, the ACLI
(Catholic Association
of Italian Workers)
conference

On November 22, in
Milan, ACLI promotes
the national
conference 'Towards a
new citizenship.
Migrants[mehr]
23
Italian caravan for
migrant rights,
dignity and justice

November 23 to
December 6 2014
Lampedusa - Border
Ventimiglia –
Torino  Italian
caravan [mehr]
The children stand up
for their chi
ldhood

"Children have the
right to games and
recreation! Children
need protection from
the bullying at scho[mehr]
3rd edition of the
Next Door Family in
Portugal

The High Commission
for Migrations (ACM,
I.P.) in Portugal is
sponsoring the 2014
edition of the eve[mehr]
Greece: Equal
citizens: Interactive
event

The NGO Generation
2.0 for Rights,
Equality &
Diversity invites you
to an interactive
event rela[mehr]
24 25 26
Ireland: The
Community Foundation
for Ireland:
VitalTalks

Based on the concept
of TedTalks,
VitalTalks is a
platform for young
people to have their
voices hea[mehr]
Conference: Migration
and En
terpreneurship

The conference is
composed of two
parts. The first
block focuses on
current Czech, as
well as Europe[mehr]
27
NIC 2014 – "Wie
politisch ist
interkulturelle
Bildung?"

Interkulturelle
Bildung ist ein
Sammelbegriff und
umfasst
unterschiedliche,
mitunter auch
gegens&aum[mehr]
Spain: XIV Technical
Seminar on Foreign
Immigration in
Tenerife

The Technical Seminar
on Foreign
Immigration in
Tenerife is one of
the most important
events that th[mehr]
8th Forum for
Citizenship in
Seixal, Portug
al

This year’s
Forum for Citizenship
organized by the
municipality of
Seixal (Metropolitan
Area o[mehr]
Seminar “Racists are
the others” in
Lisbon, Portug
al

The Department of
Sociology of the New
University of Lisbon
will host a debate on
the black cons
cien[mehr]
28
Families and
immigration. Meeting
from CISF
(International Center
on Family Studies)
Report 2014

Families and
immigration. Meeting
from CISF
(International Center
on Family Studies)
Report 2014 No[mehr]
Symposium: Who cares
for the elderly
migrant?

This symposium is
organised as the
closing event of the
two projects the
'Older Migrant's
Voice' and[mehr]
29
30
Integration erfolgreich machen

Die erfolgreiche Integration von Drittstaatenangehörigen die sich rechtmäßig in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufhalten, ist entscheidend zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit in Europa.

Die Europäische Website für Integration stellt Ihnen Good Practice Beispiele und eine Vielfalt von Werkzeugen und Informationen zum Thema Integration zur Verfügung.

[mehr]

Beliebteste Seiten
Bleiben Sie in Kontakt!