Länderinformationsblätter

 

Länderinformationsblatt Polen

verantwortliches Ministerium

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy
  [L Polish] / [L English]

andere beteiligte Ministerien

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Ministry of the Interior
  [L Polish] / [L English]
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców / Office for Foreigners
  [L Polish]
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Ministry of Foreign Affairs
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej / Ministry of National Education
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministry of Science and Higher Education
  [L Polish] / [L English]
 • Ministerstwo Zdrowia / Ministry of Health
  [L Polish]
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministry of Culture and National Heritage
  [L Polish]
 • Ministerstwo Finansów / Ministry of Finance
  [L Polish] / [L English]

Positionspapiere oder Programme

 • Polityka Migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania / Polish Migration Policy – the Current State of Play and Proposed Actions
  [D Polish]
 • Propozycje Działań W Celu Stworzenia Kompleksowej Polityki Integracji Cudzoziemców W Polsce / Proposals of Actions Aimed At Establishing a Comprehensive Immigrant Integration Policy in Poland
  [D Multilingual]
 • Strategia polityki społecznej na lata 2007–2013 / Social policy strategy 2007-2013
  [D Polish]
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 / National Action Plan for Employment 2012-2014
  [D Polish]

Schlüsselgesetzgebung

 • Ustawa o pomocy społecznej z 2004 r. / Act on social assistance of 2004
  [D Polish]
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. / Act on promotion of employment and labour market institutions of 2004
  [D Polish]
 • Ustawa o repatriacji z 2000 r. / Act on repatriation of 2000
  [D Polish]
 • Ustawa o obywatelstwie polskim z 2009 r. / Act on Polish citizenship of 2009
  [D Polish]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 2009 r. / Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy on providing assistance to foreigners who obtained refugee status or subsidiary protection In the Republic of Poland of 2009
  [D Polish]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej z 2002 r. / Ordinance of the Council of Ministers on types of Polish language and orientation courses and the way of their organisation for repatriates and members of their closest families coming to the Republic of Poland of 2002
  [D Polish]
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania / Law of 3 December 2010 implementing certain EU regulations concerning equal treatment law
  [D Polish]

Information zu Fördermitteln

 • Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich / The European Fund for the Integration of Third-country Nationals
  [L Polish]
 • Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców / The European Refugee Fund
  [L Polish]
 • Europejski Fundusz Społeczny / European Social Fund
  [L Polish]
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich / Civic Initiatives Fund
  [L Polish]

Folgeabschätzungen, Berichte und Evaluierungen

 • Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców / Poland’s stop. The analysis of individual integration programmes for refugees
  [D Polish]
 • Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji imigrantów i polskiego społeczeństwa / Roadmap to Better Integration of Immigrants and the Polish Society
  [D Polish]
 • Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy / Integration Practices. Experiences and Perspectives
  [D Polish]
 • Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku / Assessment of the Effects of the 2003 Amnesty for Foreigners
  [D Polish]
 • Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego / Friendly office. Evaluation of the Functioning of the Department of Foreigners at the Mazowieckie Province Governor's Office
  [D Polish]
 • Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m.st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów / Evaluation of the Functioning of Institutions of Social Support in Warsaw in the Field of Appropriate Implementation of Forced Migrants' Rights
  [D Polish]
  Ewaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchodźców - analiza prawna i praktyczna / Evaluation of Functioning of Legal Counseling for Refugees - a Legal and Practical Analysis
  [D Polish]

 

Forschungs- und Statistikagenturen

 • Główny Urząd Statystyczny / Polish central Statistical Office 
  [L Polish] / [L English]
 • Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski / Centre of Migration Research, University of Warsaw
  [L Multilingual]
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski / Institute of Sociology, University of Warsaw
  [L Polish] / [L English]
 • Instytut Spraw Publicznych / Institute of Public Affairs
  [L Polish] / [L English]
 • Centrum Stosunków Międzynarodowych / Centre for International Relations
  [L Polish] / [L English]

Stellen zur Umsetzung von Integrationsprogrammen

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie/ Poviat Centres for Family Support
  [L Polish]

Schlüsselakteure

 • Helsinki Foundation for Human Rights
  [L Polish] / [L English]
 • Caritas Polska, Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom/Caritas Poland, Centres for Migrants’ and Refugees’ Support  
  [L Polish]
 • Polski Czerwony Kryz / Polish Red Cross
  [L Polish]
 • Polska Akcja Humanitarna / Polish Humanitarian Action 
  [L Polish] / [L English]
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej / Association for Legal Intervention
  [L Polish]
 • Polskie Forum Migracyjne / Polish Migration Forum
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Rozwoju Oprócz Granic / Foundation for Development Beyond Borders
  [L Polish] / [L English]
 • Instytut na rzecz Państwa Prawa / The Rule of Law Institute
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Ocalenie / Salvation Foundation
  [L Polish] / [L English]
 • Fundacja Nasz Wybór / Our Choice Foundation
  [L Multilingual]
 • Fundacja dla Somalii / Foundation for Somalia
  [L Polish] / [L English]
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji / International Organization for Migration
  [L Polish]
 • Rzecznik Praw Obywatelskich / Commissioner for Civil Rights Protection
  [L Polish] / [L English]
 • Rzecznik Praw Dziecka / Commissioner for Children’s Rights
  [L Polish]
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania / Government Plenipotentiary for Equal Treatment [L Polish] / [L English]
 • Halina Nieć Legal Aid Centre [L Multilingual]
 
Veranstaltungen
previous Juli 2014 next
S M D M D F S
1
International
Conference‏:
Considering the
Lusophone World:
Transnational,
Multicultural, and
Cosmopolitan
Perspectives

The field of
Lusophone Studies
spans continents and
countries, making it
a transnational and
cosmopo[mehr]
2
Unlocking the
Potential of Migrants
in Europe

The Europe 2020
Strategy and the
Stockholm Programme
recognise the
potential of
migration for buildi[mehr]
3
Migration und
Mobilität

Migration und
Mobilität werden
vielfach als
unterschiedliche
Phänomene
wahrgenommen und d[mehr]
4 5
Festiva East in the
Park 2014

The East in the Park
festival provides a
platform for
organizations,
centers and artists
related in [mehr]
6 7
International Summer
School “Cultures,
Migrations, Bo
rders”

For the third year
the Department of
Social Anthropology
and History of the
University of the
Aegean[mehr]
8
Ireland: European
launch of Foundations
for Work (FfW)

Limerick is proud to
host the European
launch of Foundations
for Work (FfW). FfW
is an innovative, m[mehr]
The legal position
of third country
nationals in the EU:
the case study of
Cameroon nati
onals

The Centre for
Migration Law invites
you to their next
Wine and Discussion
meeting. During the
meeti[mehr]
9
14. KASUMAMA Afrika
Festival 2014

Von 9. bis 13. Juli
bietet der Verein
KASUMAMA wieder ein
abwechslungsreiches
Programm, das die
kult[mehr]
10
BE: presentation of
the "demographic
study of the Moroccan
population in
Belgium"

The Federal Migration
Centre and the Centre
for Research in
Demography and
Society
(DEMO, UCL) [mehr]
11 12
Training in cultural
sensitivity - Trening
wrażliwości
międzykulturowej

The workshop is
addressed to
volunteers and
employees of NGOs and
public institutions
dealing with a[mehr]
13 14 15
For a new narrative
on Mediterranean
future: a perspective
from south of Europe.
An open dialogue
between st
akeholders

For a new narrative
on Mediterranean
future. A perspective
from South of Europe
and Euro-Med area. [mehr]
Ireland:Bridging the
Gap - performing art
workshop

Are you interested in
Arts, Films, Media,
Drama or
Entertainment as a
whole. Here's a
chance for you[mehr]
16
NL: College 'How to
help young people
imrpove their
language skill
s?'

Do you want to know
more about helping
young people with
their language
skills? Come on 16
July, to [mehr]
17
NL: Iftar invitation
to citizens of A
lmere

The foundation Care
for Muslims invite
you to the Iftar meal
on 17 July 2014. The
meal will take pla[mehr]
18 19
Open day and free
Dutch trial les
sons

Do you want to learn
Dutch in a fun and
social environment?
This is your chance
to get to know Koent[mehr]
20 21 22 23
Integration,
Inklusion und Co.

In der
gegenwärtigen
Diskussion um eine
gerechte Gestalt(ung)
der Gesellschaft
werden unterschi[mehr]
24
Statelessness and
Transcontinental
Migration Conference
Conference

This conference
focuses on a range of
issues related to the
wellbeing and
recognition of people
who [mehr]
Meet & Greet: Welcome
to the Maastricht
region

Coming from abroad
and new to the
Maastricht Region?
Then check out this
monthly get together
Intern[mehr]
25
Multicultural Market
in Enschede 2014

This summer, the
Multicultural Market
will take place again
in the bustling
center of the city of En[mehr]
26
27
Finding Dutch Flow: a
workshop that will
help you learn Dutch
easily

Finding the 'Dutch
Flow' is a very
special workshop,
organised by Albert
Both. It will help
you thin[mehr]
28
6. Dialogforum -
Summer School 2014

Das Dialogforum
widmet sich bereits
zum sechsten Mal
aktuellen
Fragestellungen
 zu Migration un[mehr]
Ireland: Exploring
the mental health
care experiences of
African migrants

Cairde is
collaborating with
School of Nursing and
Midwifery, Trinity
College Dublin to
explore the [mehr]
29 30 31
Integration erfolgreich machen

Die erfolgreiche Integration von Drittstaatenangehörigen die sich rechtmäßig in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufhalten, ist entscheidend zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit in Europa.

Die Europäische Website für Integration stellt Ihnen Good Practice Beispiele und eine Vielfalt von Werkzeugen und Informationen zum Thema Integration zur Verfügung.

[mehr]

Beliebteste Seiten
Bleiben Sie in Kontakt!