Cosán nascleanúna

What we do

What we do

Is mó a dhéanann EuropeAid ná 'cabhair a thabhairt'. Mar pháirtí gníomhach is réamhghníomhach i ngort na forbraíochta, tugann sé faoi cheisteanna uilíocha freisin, tacaíonn le dea-rialachas, le forbairt shóisialta is dhaonna, le slándáil agus an imirce, le hacmhainní nádúrtha agus nithe nach iad.

Bíonn sraith iomlán gníomhaíochtaí ar siúl faoi scáth EuropeAid. The aid office’s core area of competence is Cabhair a thabhairt English (en) français (fr) , sin príomh-inniúlacht na hoifige cabhrach, agus cuireann sí é sin i gcrích trí úsáid a bhaint as sraith uirlisí airgeadais. Cinntíonn EuropeAid mianach na cabhrach a thugann sé fara a héifeachtacht English (en) français (fr) .

Tá ceisteanna áirithe, amhail an bhochtaineacht nó díghrádú na timpeallachta, a théann thar teorainn is atá mar dhúshlán don chine daonna ar fad. Is gá comhoibriú domhanda chun tabhairt faoi na dúshláin uilíocha seo. Fairis sin, toisc gur minic tionchar díchuimseach acu ar thíortha bochta nach acmhainn dóibh plé leo, tá freagracht ar shochaithe níos saibhre, mar an AE, cabhrú le tíortha i mbéal forbartha. Tá breis eolais sa teascán ‘Ag tabhairt faoi cheisteanna uilíocha’.

Ní só iad an dea-rialachas is an daonlathas ach bunchearta do gach sochaí. Eochair-chomhchodanna den rialachas éifeachtach ionadaíoch is ea iad.

Ní trí rath geilleagrach amháin a thomhaistear céim na forbartha in aon sochaí. Braitheann sé go mór ar chéim na forbartha daonna is sóisialta fosta. Dlúthchuid den domhan nua-aoiseacht is ea an tsoghluaisteacht. Le dea-bhainistiú, tig le himirce gheilleagrach dul chun sochair na hEorpa agus áiteanna nach í. Faigh amach conas a thacaíonn EuropeAid le cuimsiú sóisialta, le fostaíocht, le cosaint leasa shóisialta agus eile sna tíortha comhpháirtíochta sa teascán ‘Forbairt dhaonna is shóisialta English (en) español (es) français (fr) português (pt) ’.

Cuireann EuropeAid tacaíocht gheilleagrach dhíreach ar fáil do thíortha comhpháirtíochta, ag na leibhéil mhaicrea- is mhicri-gheilleagracha araon. Cuimsíonn sé seo tacaíocht do bhuiséid náisiúnta, maoiniú do lánpháirtiú réigiúnach agus tionscnaimh mhicri-airgeadais. Faoin ‘Teascán um thacaíocht gheilleagrach English (en) español (es) français (fr) português (pt) ’ a thugtar faoi na ceisteanna seo.

Bunghá daonna agus réamhriachtanas don fhorbairt inbhuanaithe is ea an tslándáil. Sin an fáth go gcabhraíonn an tAE le tíortha comhpháirtíochta dlí is ord a choimeád in am na síochána is chun cobhsaíocht a atógáil in aimsir ghéarchéime. Inseoidh an teascán ‘Slándáil agus Aighneas’ níos mó faoi seo duit.

Is mó a bhíonn daoine sna tíortha bochta go díreach i dtuilleamaí na n-acmhainní nádúrtha ná doaine sna tíortha saibhre. Tá EuropeAid ag obair chun tacú le fás geilleagrach leathan faoin tuath, rud a chinntíonn rochtain chothrom do thíortha i mbéal forbartha ar mhodhanna táirgthe, ar mhargaí is ar sheirbhísí. Is iad na daoine a mhaireann ar an gcaolchuid an grúpa is éislinní ar domhan. Buandúshlán do chuid mhaithe de na daoine is boichte is ea rochtain ar uisce glan le hól is ar fhuinneamh. Bunacmhainn nádúrtha is gheilleagrach is ea na hacmhainní fiáine agus is gá cabhair do thíortha i mbéal forbartha chun iad a chosaint.

Eochair-chomhábhar don fhorbairt inbhuanaithe is ea an bonneagar English (en) español (es) français (fr) português (pt) . Is gá do gach tír córais éifeachtacha iompair English (en) español (es) français (fr) português (pt) sláinteachais, fuinnimh is cumarsáide más fúthú rathú agus caighdeán fiúntach maireachtála a thabhairt dá ndaonraí. Tá dlúthbhaint ag EuropeAid le tacú le beartais bhonneagair, le hinfheistíocht is le seirbhísí sna tíortha i mbéal forbartha.

 

Nuashonrú is déanaí: 17/02/2012 | Barr