Διαδρομή πλοήγησης

Τι κάνουμε

Τι κάνουμε

Η Γενική Διεύθυνση "Ανάπτυξη και Συνεργασία – EuropeAid" είναι υπεύθυνη για τη χάραξη των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και τη χορήγηση βοήθειας σε όλον τον κόσμο. Η EuropeAid χορηγεί βοήθεια με μια σειρά από χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης βοήθειας. Επίσης, αναλαμβάνει ενεργό και προληπτική δράση σε θέματα ανάπτυξης και προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση, την οικονομική αλλά και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Παράλληλα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων, όπως η καταπολέμηση της πείνας και η διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Τελευταία ενημέρωση: 17/02/2012 | Αρχή σελίδας