Ścieżka nawigacji

Silniejsza pozycja Europy na świecie dzięki budżetowi zewnętrznemu na lata 2014–2020, który zapewnia poszanowanie zobowiązań UE i promowanie wspólnych wartości

Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. – Komisja Europejska przyjęła dziś wnioski budżetowe dotyczące instrumentów zewnętrznych na lata 2014–2020. Umożliwią one Unii wywiązanie się ze zobowiązań podjętych na szczeblu globalnym: walki z ubóstwem oraz promowania demokracji, pokoju, stabilności i dobrobytu. Instrumenty te będą służyć wspieraniu państw rozwijających się, państw sąsiadujących z Unią Europejską i państw przygotowujących się do przystąpienia do UE. Komisja podejmie starania, by jej zasoby trafiły do najbardziej potrzebujących, czyli tam gdzie mogą odnieść największy skutek, zapewniając jednocześnie większą elastyczność niezbędną do szybkiego reagowania na nieprzewidziane zdarzenia. Budżet ten pozwoli również UE jeszcze bardziej wzmocnić jej rolę na arenie światowej oraz promować jej interesy i wartości.

Wnioski budżetowe będą wspierać nowe podejście Komisji – „Program działań na rzecz zmian” – którego celem jest koncentracja pomocy UE na mniejszej liczbie sektorów, poprzez wspieranie demokracji, praw człowieka i praworządności oraz stymulowanie trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W ramach zasady zróżnicowania UE przyzna większą ilość środków finansowych tym obszarom, w którym pomoc może odnieść największy skutek: najbardziej potrzebującym regionom i krajom, w tym państwom niestabilnym. Państwa, które mogą wygenerować zasoby wystarczające na zapewnienie własnego rozwoju, nie będą już otrzymywać dwustronnych dotacji, lecz skorzystają z nowych form partnerstwa i będą nadal otrzymywać środki z programów tematycznych i regionalnych. Ich uzupełnieniem będą różne innowacyjne moduły współpracy, takie jak łączenie dotacji i pożyczek.

Jedną z głównych innowacji i kluczowym narzędziem polityki zewnętrznej jest nowy Instrument Partnerstwa. Jego celem będzie promowanie interesów UE i stawianie czoła głównym wyzwaniom globalnym. Pozwoli on także UE na realizację celów wykraczających poza współpracę na rzecz rozwoju z państwami uprzemysłowionymi, gospodarkami wschodzącymi oraz państwami, w których UE ma ważne interesy.

Kontekst

Przyjęte dziś teksty stanowią wnioski legislacyjne dotyczące wdrożenia wieloletnich ram finansowych przedstawionych przez Komisję w dniu 29 czerwca 2011 r. w dziedzinie działań zewnętrznych. Pakiet obejmuje pełen zakres wsparcia zewnętrznego w ramach budżetu UE i składa się ze: wspólnego komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: „Globalny wymiar Europy”, wniosków legislacyjnych dotyczących dziewięciu instrumentów geograficznych i tematycznych oraz wspólnego rozporządzenia wykonawczego.

Łączna wnioskowana kwota na wspomniane dziewięć instrumentów to 96 249,4 mln euro na lata 2014–2020 (w cenach bieżących).

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA):14 110 mln euro
Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI): 18 182 mln euro
Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI):23 295 mln euro
Instrument Partnerstwa (PI):1 131 mln euro
Instrument na rzecz Stabilności (IfS):2 829 mln euro
Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR):1 578 mln euro
Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego:631 mln euro
Instrument na rzecz Grenlandii:219 mln euro
Europejski Fundusz Rozwoju (EFR, poza budżetem UE):34 276 mln euro

Pakiet zostanie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady i ma zostać przyjęty w 2012 r.

Podejście zróżnicowane

Zróżnicowanie będzie stosowane najpierw w państwach objętych DCI i ENI. W ramach DCI proponuje się, by 17 krajów o średniowysokim dochodzie (Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Kazachstan, Iran, Malezja, Malediwy, Meksyk, Panama, Peru, Tajlandia, Wenezuela i Urugwaj) oraz 2 kraje o średnioniskim dochodzie, których PKB przekracza 1 % globalnego PKB (Indie, Indonezja) przeszły do nowych partnerstw, które nie opierają się na pomocy dwustronnej. Gospodarki wschodzące, zwłaszcza takie jak Chiny, Brazylia i Indie, są obecnie uważane za partnerów UE w zakresie reagowania na globalne wyzwania.

Instrument Sąsiedztwa i Instrument Pomocy Przedakcesyjnej

W kontekście nowego podejścia do europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) nowy instrument ENI zapewni ukierunkowane wsparcie tym samym 16 krajom partnerskim1, które były objęte Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI). Zgodnie z zasadą zróżnicowania oraz zasadą „więcej za więcej” ENI umożliwi zacieśnienie stosunków z krajami partnerskimi i przyniesie wymierne korzyści zarówno UE, jak i jej partnerom w dziedzinach takich jak demokracja i prawa człowieka, praworządność, dobre rządy, trwały wzrost gospodarczy i społeczny oraz stopniowa integracja gospodarcza w ramach unijnego jednolitego rynku.

UE będzie nadal wspierać państwa objęte procesem rozszerzenia2 poprzez nowy Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), na podstawie pozytywnych doświadczeń zdobytych w trakcie wdrażania obecnego instrumentu. IPA pomoże tym państwom wdrożyć kompleksowe strategie reform, niezbędne do przygotowania się do przyszłego członkowstwa, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy regionalnej, wdrażania prawodawstwa i standardów UE, zdolności do zarządzania politykami wewnętrznymi Unii po przystąpieniu oraz realizacji wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych w krajach będących beneficjentami pomocy. Planuje się większe wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących finansowania, uzgodnionych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w których środki finansowe UE będą działać jak katalizator, stymulując inwestycje w infrastrukturę. 

 

Ostatnia aktualizacja: 17/02/2012 | Początek strony