Navigācijas ceļš

Nostiprināt Eiropas vietu pasaulē – ārējās darbības budžets 2014.–2020. gadam, lai ievērotu ES saistības un sekmētu kopīgās vērtības

Briselē, 2011. gada 7. decembrī. Šodien Eiropas Komisija pieņēma budžeta priekšlikumus ārējās darbības programmām 2014.–2020. gadam. Tādējādi Eiropas Savienība ar pilnu atbildību varēs piedalīties globālajos procesos – apkarot nabadzību un sekmēt demokrātiju, mieru, stabilitāti un labklājību. Ar plašu programmu klāstu tiks atbalstītas jaunattīstības valstis, Eiropas kaimiņvalstis un valstis, kas gatavojas pievienoties ES. Komisija tieksies virzīt savus resursus tur, kur tie ir visvairāk vajadzīgi un kur tiem būs vislielākā ietekme, vienlaikus nodrošinot lielāku elastību, kas ļautu ātri reaģēt uz neparedzētiem notikumiem. Šie budžeta priekšlikumi ļaus ES nostiprināt tās lomu globālajos procesos un sekmēt tās intereses un vērtības.

Budžeta priekšlikumi ļaus īstenot Komisijas jauno pieeju "Pārmaiņu programma", virzot ES palīdzību mazākam skaitam nozaru, atbalstot demokrātiju, cilvēktiesības un labu pārvaldību un radīt iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību.

Piemērojot jauno principu "diferencēta pieeja", ES piešķirs lielāku daļu līdzekļu tur, kur palīdzībai varētu būt vislielākā ietekme – reģionos un valstīs ar vislielākajām vajadzībām, tostarp nestabilās valstīs. Valstis, kas spēj ģenerēt pietiekamus resursus savai attīstībai vairs nesaņems palīdzību divpusēju dotāciju veidā un to vietā varēs izmantot priekšrocības no jauniem sadarbības veidiem. Tās turpinās saņemt līdzekļus no tematiskajām un reģionālajām programmām. Šī palīdzība tiks papildināta ar inovatīviem sadarbības veidiem, piemēram, dotāciju un aizdevumu apvienojumu.

Viens no galvenajiem inovatīvajiem risinājumiem un ārējās politikas īstenošanas veidiem ir jaunais Partnerības instruments. Tā mērķis ir paātrināt un veicināt ES intereses un risināt galvenās globālās problēmas. Tas ļaus ES īstenot programmas, neaprobežojoties tikai ar attīstības sadarbību, kopā ar industrializētajām valstīm, valstīm ar strauji augošu ekonomiku un valstīm, kurās ES ir īpašas intereses.

Pamatinformācija

Šodien pieņemtie dokumenti ir priekšlikumi tiesību aktiem, lai īstenotu daudzgadu finanšu shēmu ārējo darbību jomā, ko Komisija iesniedza 2011. gada 29. jūnijā. Priekšlikumu pakete aptver visus ārējās palīdzības veidus, ko sniedz no ES budžeta, un ietver: Kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei: "Globālā Eiropa" un tiesību aktu priekšlikumus deviņām ģeogrāfiskām un tematiskām programmām, kas ir papildināti ar kopēju īstenošanas regulu.

Laika posmam no 2014. līdz 2020. gada šīm deviņām programmām ir ierosināts izmantot 96 249,4 miljonus eiro (pašreizējās cenās).

Pirmspievienošanās instruments (IPA):14 110 miljoni euro
Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI):18 182 miljoni eiro
Attīstības sadarbības instruments (DCI):23 295 miljoni eiro
Partnerības instruments:1 131 miljons euro
Stabilitātes instruments (IfS):2 829 miljoni euro
Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR):1 578 miljoni eiro
Instruments sadarbībai kodoldrošības jomā:631 miljons eiro
Grenlandes instruments:219 miljoni euro
Eiropas Attīstības fonds (EAF, ārpus ES budžeta):34 276 miljoni eiro

Šo priekšlikumu paketi nosūtīs Eiropas Parlamentam un Padomei, un tās pieņemšana ir paredzēta 2012. gadā.

Diferencēta pieeja

Diferencēto pieeju vispirms piemēros valstīm, uz kurām attiecas DCI un EKI. DCI ietvaros ir ierosināts, ka 17 valstis ar vidējā līmeņa augstākās pakāpes ienākumiem (Argentīna, Brazīlija, Čīle, Ķīna, Kolumbija, Kostarika, Ekvadora, Kazahstāna, Irāna, Malaizija, Maldīvas, Meksika, Panama, Peru, Taizeme, Venecuēla un Urugvaja) un 2 lielas valstis ar vidējā līmeņa zemākās pakāpes ienākumiem, kuru IKP ir lielāks nekā 1 % no globālā IKP (Indija un Indonēzija) pakāpeniski pāries uz jaunām partnerattiecībām, kas nav balstītas uz divpusēju palīdzību. Valstis ar strauji augošu ekonomiku – Ķīna, Brazīlija, Indija – šobrīd tiek lielākā mērā uzskatītas par ES partnerēm globālo problēmu risināšanā.

Kaimiņattiecību un Pirmspievienošanās instrumenti

Eiropas Kaimiņattiecību politikas (EKP) atjaunotās pieejas kontekstā jaunais EKI instruments nodrošinās labi organizētu atbalstu tām pašām 16 partnervalstīm1, uz kurām iepriekš attiecās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments (EKPI). Saskaņā ar diferencētas pieejas principu un principu "vairāk par labākiem rezultātiem" EKI atbalstīs attiecību nostiprināšanu ar partnervalstīm un sniegs reālas priekšrocības gan ES, gan tās partneriem tādās jomās kā demokrātija un cilvēktiesības, tiesiskums, laba pārvaldība, ilgtspējīga ekonomiskā un sociālā attīstība un pakāpeniska ekonomiskā integrācija ES vienotajā tirgū.

ES turpinās atbalstīt kandidātvalstis2, izmantojot atjaunoto Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) un izmantojot pašreizējā instrumenta pozitīvo pieredzi. IPA palīdzēs šīm valstīm īstenot vispusīgu reformu stratēģiju, kas ir nepieciešama turpmākai dalībai ES, liekot uzsvaru uz reģionālo sadarbību, ES noteikumu un standartu īstenošanu, spēju pārvaldīt Savienības iekšējās politikas jomas pēc pievienošanās un jūtamām sociāli ekonomiskām priekšrocībām saņēmējās valstīs. Plašāk tiks izmantoti inovatīvi finansēšanas paņēmieni, kas izstrādāti kopā ar starptautiskām finanšu iestādēm un paredz, ka ES līdzekļi tiek izmantoti lielāku līdzekļu piesaistei ieguldījumiem infrastruktūrā.

 

Pēdējā atjaunināšana: 17/02/2012 | Lapas sākums