Διαδρομή πλοήγησης

Ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο
Ένας εξωτερικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 με σκοπό την τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ και την προαγωγή κοινών αξιών

Βρυξέλλες, 07 Δεκεμβρίου 2011 – Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις προτάσεις προϋπολογισμού για τους εξωτερικούς της μηχανισμούς για την περίοδο 2014-2020. Αυτοί οι μηχανισμοί θα επιτρέψουν στην Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας. Η δέσμη μηχανισμών θα στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, καθώς και τις χώρες που προετοιμάζουν την προσχώρησή τους στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα επιδιώξει να εστιάσει τους πόρους της εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, εκεί που θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει περισσότερη ευελιξία για μπορεί να αντιδρά ταχέως σε απρόβλεπτα γεγονότα. Επίσης, ο προϋπολογισμός αυτός θα επιτρέψει στην ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της σε παγκόσμιο επίπεδο και να προωθήσει τα συμφέροντα και τις αξίες της.

Οι προτάσεις του προϋπολογισμού θα στηρίξουν τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής, δηλαδή το «πρόγραμμα δράσης για αλλαγή», ώστε να εστιαστεί η βοήθεια της ΕΕ σε λιγότερους τομείς για την ενίσχυση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και για τη δημιουργία βιώσιμης και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξης.

Βάσει της νέας αρχής της «διαφοροποίησης», η ΕΕ θα διαθέτει μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων εκεί όπου η βοήθεια μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο: σε περιοχές και χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων κρατών. Οι χώρες που μπορούν να παράγουν επαρκείς πόρους για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξή τους δεν θα λαμβάνουν πλέον διμερή βοήθεια με τη μορφή επιχορηγήσεων και θα τυγχάνουν αντί αυτής νέων μορφών εταιρικής σχέσης, ενώ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κεφάλαια από θεματικά και περιφερειακά προγράμματα. Αυτά θα συμπληρωθούν από διάφορους καινοτόμους τρόπους συνεργασίας, όπως ο συνδυασμός επιδοτήσεων και δανείων.

Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες και βασικό εργαλείο εξωτερικής πολικής είναι ο νέος μηχανισμός εταιρικής σχέσης. Ο μηχανισμός αυτός θα έχει ως στόχο την προαγωγή και την προώθηση των συμφερόντων της ΕΕ και την αντιμετώπιση των μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων. Επίσης, θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιδιώξει προγράμματα δράσης πέραν από την αναπτυξιακή συνεργασία με εκβιομηχανισμένες χώρες, αναδυόμενες οικονομίες, και χώρες όπου η ΕΕ έχει σημαντικά συμφέροντα.

Ιστορικό

Τα σημερινά κείμενα είναι οι νομικές προτάσεις για την υλοποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 29 Ιουνίου 2011, στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Η δέσμη καλύπτει το πλήρες φάσμα εξωτερικής στήριξης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ και περιλαμβάνει: μια κοινή ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: «Η Ευρώπη στον κόσμο» και τις νομοθετικές προτάσεις για εννέα γεωγραφικούς και θεματικούς μηχανισμούς συνοδευόμενους από κοινό εκτελεστικό κανονισμό.

Το συνολικό ποσό που προτείνεται για αυτούς τους εννέα μηχανισμούς ανέρχεται σε 96 249,4 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020 (σε τρέχουσες τιμές).

Προενταξιακός μηχανισμός (IPA):14 110 εκατ. ευρώ
Μηχανισμός ευρωπαϊκής γειτονίας (ENI):18 182 εκατ. ευρώ
Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI):23 295 εκατ. ευρώ
Μηχανισμός εταιρικής σχέσης (PI):1131 εκατ. ευρώ
Μηχανισμός σταθερότητας (IfS):2 829 εκατ. ευρώ
Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR):1 578 εκατ. ευρώ
Μηχανισμός συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας:631 εκατ. ευρώ
Μηχανισμός για τη Γροιλανδία:219 εκατ. ευρώ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ, εκτός προϋπολογισμού ΕΕ):34 276 εκατ. ευρώ

Η δέσμη θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και αναμένεται να εγκριθεί το 2012.

Η προσέγγιση της διαφοροποίησης

Η διαφοροποίηση θα εφαρμοστεί αρχικά στις χώρες που καλύπτονται από τον DCI και τον ENI. Στο πλαίσιο του DCI προτείνεται η μετάβαση 17 χωρών υψηλότερου μεσαίου εισοδήματος (Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Καζαχστάν, Ιράν, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μεξικό, Παναμάς, Περού, Ταϊλάνδη, Βενεζουέλα και Ουρουγουάη) και 2 μεγάλων χωρών χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος των οποίων το ΑΕΠ είναι μεγαλύτερο από το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ (Ινδία, Ινδονησία) σε νέες εταιρικές σχέσεις που δεν βασίζονται στη διμερή βοήθεια. Οι αναδυόμενες οικονομίες όπως ιδίως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία, επί του παρόντος θεωρούνται περισσότερο ως εταίροι της ΕΕ στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Ο μηχανισμός γειτονίας και ο προενταξιακός μηχανισμός

Στο πλαίσιο της ανανεωμένης προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ENP), ο νέος μηχανισμός ENI θα παρέχει στοχευμένη στήριξη στις ίδιες 16 χώρες εταίρους1 όπως και ο προηγούμενος ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ). Σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης και την αρχή «περισσότερα για περισσότερα», ο ENI θα στηρίξει την ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και θα αποφέρει απτά οφέλη τόσο στην ΕΕ όσο και στους εταίρους της σε τομείς όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις χώρες της διεύρυνσης2 με ανανεωμένο μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (IPA), βάσει της θετικής πείρας του παρόντος μηχανισμού. Ο IPA θα βοηθήσει τις εν λόγω χώρες στην εφαρμογή των συνολικών στρατηγικών μεταρρύθμισης που απαιτούνται για την προετοιμασία της μελλοντικής ένταξης, με έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία, την εφαρμογή των κανόνων και προτύπων της ΕΕ, την ικανότητα διαχείρισης των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης μετά την προσχώρηση και την επίτευξη απτών κοινωνικών και οικονομικών οφελών στις δικαιούχους χώρες. Θα γίνεται μεγαλύτερη χρήση των καινοτόμων ρυθμίσεων χρηματοδότησης που καθορίζονται με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ τα κεφάλαια της ΕΕ θα ενεργούν ως καταλύτης για τη μόχλευση επενδύσεων στις υποδομές.

Τελευταία ενημέρωση: 17/02/2012 | Αρχή σελίδας