Навигационна пътека

Затвърждаване на позицията на Европа в света
бюджет за външна дейност за периода 2014—2020 г. за изпълнение на ангажиментите на ЕС и за насърчаване на споделените ценности

Брюксел, 7 декември 2011 г. — Днес Европейската комисия прие бюджетни предложения за инструментите за външна дейност за периода 2014—2020 г. Тези инструменти ще позволят на Съюза да изпълни своите отговорности на световната сцена: борбата срещу бедността и насърчаването на демокрацията, мира, стабилността и просперитета. С набора от инструменти ще се подпомагат развиващите се страни, съседните на Европа държави, както и тези, които се подготвят за присъединяване към ЕС. Комисията ще се стреми да насочва своите ресурси там, където те са най-необходими и където ще имат най-голямо въздействие, като същевременно се гарантира повече гъвкавост за бърза реакция в случай на непредвидени събития. Този бюджет за външна дейност също така ще предостави възможност на ЕС да продължи да засилва ролята си на световната сцена и да отстоява своите интереси и ценности.

Бюджетните предложения ще подкрепят новия подход на Комисията —„Програма за промяна“ — за съсредоточаване на помощта на ЕС в по-малко сектори и в подкрепа на демокрацията, правата на човека и доброто управление и за създаване на приобщаващ и устойчив растеж.

Съгласно новия принцип на „диференциация“ ЕС ще разпредели по-голям дял средства там, където помощта може да окаже най-голямо въздействие: в регионите и държавите, които имат най-голяма нужда от нея, включително и в държавите в нестабилно положение. Държавите, които могат да генерират достатъчно ресурси, за да осигурят собственото си развитие, вече няма да получават двустранна безвъзмездна помощ и вместо това ще се възползват от нови форми на партньорство. Те ще продължат да получават средства чрез тематични и регионални програми. Тази помощ ще бъде допълнена от различни новаторски форми на сътрудничество като комбинирането на безвъзмездни средства и заеми.

Едно от най-големите нововъведения и ключов инструмент на външната политика е новият Инструмент за партньорство. Целта ще бъде утвърждаването и отстояването на интересите на ЕС и справянето с основните глобални предизвикателства. Този инструмент също така ще позволи на ЕС да преследва цели отвъд сферата на сътрудничеството за развитие с индустриализираните държави, бързо развиващите се икономики, както и държавите, в които ЕС има значителни интереси.

Контекст

Представените днес текстове са юридически предложения за прилагане на Многогодишната финансова рамка в областта на външната дейност, представена от Комисията на 29 юни 2011 г. Пакетът обхваща пълната гама от външно подпомагане, предвидено в бюджета на ЕС и включва: Съвместно съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета: „Глобализирана Европа“ и законодателните предложения за девет географски и тематични инструмента, придружени от един общ регламент за изпълнение.

Общата сума, предложена за тези девет инструмента, е 96 249,4 млн. евро за периода 2014—2020 г. (текущи цени).

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП):14 110 млн. евро
Европейски инструмент за съседство (ЕИС):18 182 млн. евро
Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР):23 295 млн. евро
Инструмент за партньорство (ИП):1 131 млн. евро
Инструмент за стабилност (ИС):2 829 млн. евро
Европейски инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ):1 578 млн. евро
Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност: 631 млн. евро
Инструмент за Гренландия:219 млн. евро
Европейски фонд за развитие (ЕФР, извън бюджета на ЕС):34 276 млн. евро

Пакетът ще бъде предоставен на Европейския парламент и Съвета и се очаква да бъде приет през 2012 г.

Подход на диференциация

Диференциацията ще се приложи първо в държавите в обхвата на ИСР и EИС. В рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие се предлага 17 държави с по-висок среден доход (Аржентина, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Казахстан, Иран, Малайзия, Малдивските острови, Мексико, Панама, Перу, Тайланд, Венецуела и Уругвай) и 2 държави с по-нисък среден доход, чийто БВП е по-голям от 1 % от световния БВП (Индия, Индонезия), да преминат към нови партньорства, които не се основават на двустранна помощ. Бързо развиващите се икономики като по-специално Китай, Бразилия и Индия в момента се разглеждат по-скоро като партньори на ЕС при посрещането на глобалните предизвикателства.

Инструменти за съседство и за предприсъединителна помощ

В контекста на обновения подход към европейската политика за съседство (ЕПС), новият инструмент ЕИС ще осигури добре организирана подкрепа за същите 16 партньорски държави1, както и предишният Европейски инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП). В съответствие с принципа на диференциация и с принципа „повече усилия за повече помощ“ ЕИС ще способства за укрепването на отношенията със партньорските държави и ще донесе осезаеми ползи както за ЕС, така и за неговите партньори в области като демокрацията и правата на човека, върховенството на закона, доброто управление, устойчивото икономическо и социално развитие и прогресивното икономическо интегриране в единния пазар на ЕС.

ЕС ще продължи до подпомага държавите, които участват в процеса на разширяване2, чрез подновен Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), като се базира на положителния опит, придобит с настоящия инструмент. ИПП ще помогне на тези държави при осъществяването на всеобхватните стратегии за реформи, необходими в подготовката им за бъдещо членство, с акцент върху регионалното сътрудничество, прилагането на законите и стандартите на ЕС, капацитета да осъществяват вътрешните политики на Съюза след присъединяването, както и постигането на осезаеми социално-икономическите ползи в държавите бенефициери. Новаторските мерки за финансиране, договорени с международните финансови институции, ще бъдат използвани в по-голяма степен, като средствата на ЕС ще имат ролята на катализатор за привличането на инвестиции в инфраструктурата.

 

Последна актуализация: 17/02/2012 | Начало на страницата