Κοινωνία των πολιτών

Πλήθος ανθρώπων © EU

Η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των τμημάτων της κοινωνίας.

Οι κυβερνήσεις δεν είναι οι μόνες υπεύθυνες για την ανάληψη δράσης. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να δραστηριοποιηθούν όλα τα τμήματα της κοινωνίας:

  • επιχειρήσεις
  • συνδικαλιστικές οργανώσεις
  • μη κυβερνητικές οργανώσεις
  • τοπικές αρχές και
  • μεμονωμένοι πολίτες

 

Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης και η δικτύωση, όπως προωθούνται από αρκετά κράτη μέλη, αποδείχτηκε ότι βοηθούν πάρα πολύ στην καλλιέργεια αισθήματος οικειοποίησης και στη δημιουργία δυναμικής όσον αφορά την αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις.

Μεταξύ των οργάνων που συντονίζουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ομάδων και φορέων:

  • η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο, κυρίως με την αξιοποίηση του δικτύου εθνικών οικονομικών και κοινωνικών επιτροπών που διαθέτει
  • η Επιτροπή των Περιφερειών, μπορεί να βοηθήσει περιφερειακές και τοπικές αρχές να δραστηριοποιηθούν, ειδικότερα στα κράτη μέλη όπου αυτές διαθέτουν εξουσίες σε τομείς σχετικούς με την «Ευρώπη 2020», π.χ, εκπαίδευση, καινοτομία, μεταφορές και κλιματική αλλαγή.

Αρχή σελίδας