Гражданско общество

Тълпа хора © ЕС

Успешното изпълнение на стратегията „Европа 2020“ зависи от ангажираността на всички слоеве на обществото.

Не само правителствата са отговорни за предприемането на действия. Всички трябва да работят за постигне на целите на „Европа 2020“:

  • предприятията
  • профсъюзите
  • неправителствените организации
  • местните органи и
  • отделните граждани

 

Обменът на добри практики, сравнението на постиженията и изграждането на мрежи, подкрепяни от няколко правителства в ЕС, са полезен инструмент за постигане на ангажираност и динамизъм около необходимостта от реформа.

Сред институциите, които координират отговорите на тези различни групи заинтересовани лица:

  • Европейският икономически и социален комитет играе ключова роля, по-конкретно чрез мобилизиране на своята мрежа от национални икономически и социални комитети
  • Комитетът на регионите може да помогне за мобилизиране на регионалните и местните органи, които в много от държавите от ЕС имат правомощия в области, свързани със стратегията „Европа 2020“, като например образование, иновации, транспорт, изменение на климата.

Начало на страницата