AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Regionálne a miestne orgány

Dialóg medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi priblíži priority EÚ verejnosti a posilní v nej pocit zodpovednosti, ktorý je potrebný nato, aby sa do plnenia cieľov stratégie Európa 2020 zapojil každý.

V mnohých krajinách EÚ sú regionálne a miestne orgány zodpovedné za oblasti politiky súvisiace so stratégiou Európa 2020, ako sú vzdelávanie a odborná príprava, podnikanie, pracovný trh alebo infraštruktúra.

Je nevyhnutné, aby si všetky úrovne verejnej správy uvedomovali potrebu efektívnej implementácie stratégie Európa 2020 na účely dosiahnutia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a aby každý orgán splnil svoje úlohy pri uplatňovaní potrebných zmien.

Výbor regiónov ako inštitúcia Európskej únie pomáha mobilizovať regionálne a miestne orgány. Na tento účel vytvoril platformu na monitorovanie stratégie Európa 2020 English, do ktorej je zapojených vyše 150 regiónov a miest. Slúži na vytváranie kontaktných sietí v oblasti rastu a zamestnanosti, výmenu osvedčených postupov a prispieva k diskusii EÚ o stratégii Európa 2020.

Európska komisia zároveň prevádzkuje online platformu pre vytváranie sietí English pre miestne a regionálne orgány, aby im umožnila aktívne sa podieľať na plnení cieľov stratégie Európa 2020.

Príručka pre mestá a regióny o stratégii Európa 2020 English, ktorú pripravil Výbor regiónov v spolupráci s Európskou komisiou, ponúka konkrétne príklady toho, ako môžu miestne a regionálne orgány prispieť k plneniu cieľov stratégie. Tvorcovia pri jej tvorbe čerpali z príkladov osvedčených postupov zozbieraných prostredníctvom prieskumu, ktorý uskutočnila platforma Výboru regiónov na monitorovanie stratégie Európa 2020, alebo získaných z databáz osvedčených postupov spravovaných Komisiou.

Na začiatok