AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused

Dialoog riiklike, piirkondlike ja kohalike valitsustega toob ELi prioriteedid inimestele lähemale, tugevdades omanditunnet, mis on vajalik selleks, et igaüks saaks osaleda strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide suunas liikumisel.

Paljudes ELi liikmesriikides on piirkondlikud või kohalikud ametiasutused vastutavad strateegiaga „Euroopa 2020” seotud poliitikavaldkondade eest, milleks on näiteks haridus ja koolitus, ettevõtlus, tööturg, infrastruktuur või energiatõhusus.

On äärmiselt oluline, et kõik juhtimistasandid oleksid teadlikud vajadusest rakendada strateegiat „Euroopa 2020” tõhusalt, et saavutada arukas, kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv, ning et iga tasand täidaks oma ülesandeid vajalike muudatuste tegemisel.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee aitab koondada piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi. Regioonide Komitee on loonud strateegia „Euroopa 2020” järelevalveplatvormi English, mis hõlmab enam kui 150 piirkonda ja linna ning mille raames tehakse koostööd erinevates valdkondades: majanduskasv ja töökohtade loomine, heade tavade vahetamine ning strateegiat „Euroopa 2020” käsitlevasse arutelusse panustamine.

Selleks et võimaldada kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel panustada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse, on komisjon loonud veebipõhise võrguplatvormi English.

Regioonide Komitee koostatud "Euroopa 2020. aasta strateegia käsiraamatus linnadele ja piirkondadele" English, mis valmis tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga, selgitatakse, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad panustada strateegia rakendamisse.  Selles tuginetakse Regioonide Komitee loodud strateegia "Euroopa 2020" järelevalveplatvormi uuringute kaudu kogutud parimatele tavadele ning Euroopa Komisjoni hallatavatele parimate tavade andmebaasidele.

Üles