Περιφερειακές και τοπικές αρχές

Ο διάλογος μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών θα φέρει τους πολίτες της ΕΕ πιο κοντά στις προτεραιότητές της, ενισχύοντας το αίσθημα ευθύνης που απαιτείται για τη συμμετοχή όλων στην υλοποίηση της στρατηγικής "Ευρώπη 2020".

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για τομείς πολιτικής που συνδέονται με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020", όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα, η αγορά εργασίας, οι υποδομές και η ενεργειακή απόδοση.

Έχει μεγάλη σημασία να γίνει αντιληπτό από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ότι η στρατηγική "Ευρώπη 2020" πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και ότι πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούν για να προχωρήσουν οι απαραίτητες αλλαγές.

Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά στην κινητοποίηση των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα παρακολούθησης της στρατηγικής "Ευρώπης 2020" English, στην οποία μετέχουν περισσότερες από 150 πόλεις και περιφέρειες, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη συμβολή στον διάλογο για την "Ευρώπη 2020".

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δημιουργήσει μια online πλατφόρμα δικτύωσης English για να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμβάλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής "Ευρώπη 2020".

Το Εγχειρίδιο επί της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για τους δήμους και τις περιφέρειες English καταρτίστηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξηγεί με σαφήνεια πώς μπορούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμβάλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής. Βασίζεται στα παραδείγματα καλής πρακτικής που συγκέντρωσε μέσω ερευνών η Πλατφόρμα Παρακολούθησης της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", την οποία συγκρότησε η Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων για καλές πρακτικές που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αρχή σελίδας