Регионални и местни органи

Диалогът между националното, регионалното и местното управление ще приближиприоритетите на ЕС до хоратаутвърждавайки чувството на ангажираност, необходимо за въвличане на всеки един от нас в стремежа за постигане на целите на „Европа 2020“.,

В много страни от ЕС регионалните и местните органи са отговорни за областите на политиката, свързани със стратегията „Европа 2020“, като например образованието и обучението, предприемачеството, трудовия пазар, инфраструктурата или енергийната ефективност.

За постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив икономически растеж и за да може всеки да изиграе своята роля при извършване на необходимите промени, жизненоважно е всички нива на управление да са наясно с необходимостта от ефективно прилагане на стратегията „Европа 2020“.

Комитетът на регионите на Европейския съюз помага за мобилизирането на регионалните и местните органи. Той създаде платформата за наблюдение на „Европа 2020“ English, включваща повече от 150 града и региона, които си взаимодействат в областта на растежа и заетостта, обменят добри практики и допринасят за дебата за „Европа 2020“ в рамките на ЕС.

Комисията предоставя и онлайн платформа за взаимодействие, за да могат регионалните и местните органи да участват и да допринесат за постигането на целите на „Европа 2020“. English.

В ръководството за градовете и регионите за стратегията "Европа 2020" English, съставено от Комитета на регионите в тясно сътрудничество с Европейската комисия, са дадени ясни обяснения за това как местните и регионалните власти могат да допринесат за изпълнението на стратегията. Представени са примери за добри практики, събрани чрез Платформата за наблюдение на стратегията "Европа 2020" на Комитета на регионите или чрез съществуващи бази данни на Комисията за добри практики.

Начало на страницата