AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

EU-länderna

De 27 EU-ländernas flaggor © EU

Framgången för Europa 2020-strategin beror ytterst på EU-ländernas förmåga att genomföra de nödvändiga reformerna i det egna landet för att få fart på tillväxten, till exempel genom att öka forskningsinvesteringarna och sysselsättningsnivåerna.

På riksplanet

I april varje år ska EU-länderna utarbeta två rapporter där de förklarar vad de gör för att uppnå sina nationella Europa 2020-mål.

  • Länderna ska lämna in sina stabilitets- eller konvergensprogram innan de antar sina nationella budgetar för påföljande år. Programmen måste ge utrymme för meningsfulla diskussioner om de offentliga finanserna och finanspolitiken.
  • De nationella reformprogrammen ska lämnas in samtidigt som stabilitets- och konvergensprogrammen. De innehåller de uppgifter som krävs för att övervaka resultaten i förhållande till de nationella Europa 2020-målen för smart och hållbar tillväxt för alla.
  • Trots ansträngda statsfinanser ska regeringarna se till att de tillväxtfrämjande investeringarna fortsätter, t.ex. inom utbildning, forskning och innovation och energieffektivitet.

De båda rapporterna ska ingå i det nationella budgetförfarandet och den europeiska planeringsterminen, som kom till för att förbättra den politiska samordningen i EU. Regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra aktörer ska också delta i förarbetet för att skapa ett brett stöd för den förda politiken.

Euroländerna lämnar in sina utkast till budgetplaner till kommissionen i oktober. Kommissionen bedömer om planerna är förenliga med ländernas finanspolitiska och makroekonomiska åtaganden enligt planeringsterminen.

Till början

På det regionala och lokala planet

Dialogen mellan nationella, regionala och lokala beslutsfattare ska föra EU:s prioriteringar närmare folket och stärka den känsla av egenansvar som krävs för att nå Europa 2020-målen.

I många EU-länder är de regionala och lokala myndigheterna ansvariga för områden med koppling till Europa 2020-strategin, t.ex. utbildning, företagande, arbetsmarknad och infrastruktur.

Det är avgörande att myndigheter på alla nivåer inser hur viktigt det är att strategin genomförs effektivt i praktiken, så att vi kan få en smart och hållbar tillväxt för alla. Alla måste axla sitt ansvar för att driva igenom nödvändiga förändringar.

Regionkommittén bidrar genom att samla de regionala och lokala myndigheterna som i många EU-länder har befogenheter på områden med koppling till Europa 2020-strategin, t.ex. utbildning, innovation, transport och klimatfrågor. Läs mer

Regionkommittén har upprättat en övervakningsplattform för Europa 2020 och EU-kommissionen har en webbplattform för nätverkande så att de lokala och regionala myndigheterna kan bidra till Europa 2020-målen.

Till början