AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Države članice EU

Zastave 27 članic EU © EU

Za uspeh strategije Evropa 2020 je odločilnega pomena sposobnost držav članic EU, da izvedejo ustrezne reforme na nacionalni ravni in tako spodbudijo gospodarsko rast – denimo več vlagajo v raziskave in spodbudijo zaposlovanje.

Nacionalni organi

Vlade držav EU morajo aprila vsako leto pripraviti dve poročili o svojih prizadevanjih pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev iz strategije Evropa 2020.

  • Programi stabilnosti in konvergenčni programi: države jih pripravijo, preden sprejmejo proračun za naslednje leto. Programi morajo dati ustrezno podlago za razpravo o javnih financah in fiskalni politiki.
  • Nacionalni reformni programi: države jih predložijo hkrati s programi stabilnosti in konvergenčnimi programi in so podlaga za spremljanje napredka pri doseganju nacionalnih ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.
  • Kljub precejšnjim fiskalnim omejitvam so vlade držav odgovorne za to, da zagotovijo stalna vlaganja v gospodarsko rast, denimo z vlaganjem v izobraževanje, raziskave in inovacije ter energijsko učinkovitost.

Obe poročili morata biti sestavni del nacionalnega proračunskega postopka in evropskega semestra, ki je bil uveden, da bi izboljšali usklajevanje gospodarskih politik v celotni EU. V pripravo poročil je treba vključiti tudi regionalne in lokalne organe, socialne partnerje in druge deležnike ter tako doseči široko podporo za izvajanje teh politik.

Oktobra morajo države evrskega območja poslati Evropski komisiji osnutke proračunskih načrtov. Evropska komisija pregleda, ali je osnutek proračuna v skladu s fiskalnimi in makroekonomskimi obveznostmi, ki jih posamezni državi članici naloži evropski semester.

Na vrh

Regionalni in lokalni organi

Dialog med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi bo prednostne naloge EU približal ljudem, ki jih bodo tako laže posvojili in si tudi sami prizadevali za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020.

V mnogih državah EU so za področja politike, povezana s strategijo Evropa 2020, odgovorni regionalni ali lokalni organi, to so denimo izobraževanje in usposabljanje, podjetništvo, trg dela in infrastruktura.

Ključnega pomena je, da se na vseh ravneh upravljanja zavedajo, kako pomembno je učinkovito izvajati strategijo, če naj dosežemo pametno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast, ter da vse ravni opravijo svoje delo pri uvajanju potrebnih sprememb.

Sodelovanje regionalnih in lokalnih organov, ki so v mnogih državah EU pristojni za področja, povezana s strategijo Evropa 2020, denimo izobraževanje, inovacije, promet, podnebne spremembe, spodbuja Odbor regij Evropske unije. Več ...

Odbor regij in Evropska komisija sta za lažje udejstvovanje lokalnih in regionalnih organov pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 pripravila dva praktična ukrepa: platformo za spremljanje strategije Evropa 2020 in platformo za spletno mreženje.

Na vrh