AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Členské štáty EÚ

Vlajky 27 členských štátov EÚ © EÚ

Úspech stratégie Európa 2020 závisí v rozhodujúcej miere od schopnosti členských štátov EÚ plniť svoje úlohy pri implementácii nevyhnutných reforiem na vnútroštátnej úrovni s cieľom stimulovať hospodársky rast (napr. zvýšiť investície do výskumu a posilniť zamestnanosť).

Vnútroštátne orgány

Vlády členských štátov EÚ musia každý rok v apríli vypracovať dve správy o pokroku pri dosahovaní vnútroštátnych cieľov stratégie Európa 2020.

  • Programy stability, resp. konvergenčné programy sa predkladajú na schválenie pred tým, ako vlády schvália svoje rozpočty na nasledujúci rok. Ich obsah musí umožňovať plnohodnotnú diskusiu o verejných financiách a fiškálnej politike.
  • Vnútroštátne reformné programy sa predkladajú spoločne s programami stability, resp. konvergenčnými programami. Obsahujú prvky nevyhnutné na monitorovanie pokroku pri dosahovaní vnútroštátnych cieľov stratégie Európa 2020 na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
  • Vlády sú, napriek významným súčasným finančným obmedzeniam, zodpovedné za zabezpečenie pokračujúcich investícií do rastu, napríklad prostredníctvom investícií do vzdelávania, výskumu, inovácií alebo energetickej efektívnosti.

Obe správy by mali byť plnohodnotnou súčasťou tvorby vnútroštátneho rozpočtu a európskeho semestra, ktorý sa zaviedol s cieľom zlepšiť koordináciu politiky v celej EÚ. Do celého procesu prípravy je takisto nevyhnutné zapojiť regionálne/miestne orgány, sociálnych partnerov a ďalšie zainteresované strany, aby sa zaistila široká podpora pre uplatňovanie týchto politík.

Štáty eurozóny posielajú v októbri svoje návrhy rozpočtových plánov Komisii. Komisia overí súlad týchto plánov s fiškálnymi a makroekonomickými záväzkami členských štátov v rámci európskeho semestra

Na začiatok

Regionálne a miestne orgány

Dialóg medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi priblíži Európanom priority EÚ a posilní v nich pocit zodpovednosti, ktorý je potrebný nato, aby sa do plnenia cieľov stratégie Európa 2020 zapojil každý.

V mnohých krajinách EÚ sú regionálne a miestne orgány zodpovedné za oblasti politiky súvisiace so stratégiou Európa 2020, ako sú vzdelávanie a odborná príprava, podnikanie, pracovný trh alebo infraštruktúra.

Je nevyhnutné, aby si všetky úrovne verejnej správy uvedomovali potrebu efektívnej implementácie stratégie Európa 2020 na účely dosiahnutia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a aby každý orgán splnil svoju úlohu pri uplatňovaní potrebných zmien.

Výbor regiónov ako inštitúcia Európskej únie pomôže mobilizovať regionálne a miestne orgány, ktoré majú v mnohých štátoch EÚ kompetencie v oblastiach súvisiacich so stratégiou Európa 2020, ako napríklad vzdelávanie, doprava, inovácie alebo zmeny klímy. Viac informácií

Výbor regiónov vytvoril platformu na monitorovanie stratégie Európa 2020 a Európska komisia prevádzkuje online diskusné fórum pre miestne a regionálne orgány, aby im umožnila aktívne sa podieľať na plnení cieľov stratégie Európa 2020.

Na začiatok