AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Państwa członkowskie UE

Flagi 27 państw członkowskich UE © UE

Powodzenie strategii „Europa 2020” w dużej mierze zależy od zdolności państw członkowskich do realizacji wyznaczonych im zadań, związanych z wdrożeniem niezbędnych reform na poziomie krajowym, których celem jest stymulowanie wzrostu gospodarczego – np. zwiększenie inwestycji w badania naukowe oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia.

Władze krajowe

Co roku w kwietniu rządy państw członkowskich muszą przedstawić dwa sprawozdania opisujące, jakie kroki zostały podjęte na rzecz osiągnięcia krajowych celów strategii „Europa 2020”.

  • Programy stabilności/konwergencji przedstawiane są, zanim rządy przyjmą projekty budżetu na kolejny rok. Powinny one stanowić podstawę merytorycznych dyskusji na temat finansów publicznych i polityki budżetowej.
  • Krajowe programy reform, które przedstawiane są jednocześnie z programami stabilności/konwergencji, zawierają elementy niezbędne do monitorowania postępów poszczególnych krajów w realizowaniu celów strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
  • Pomimo znacznych ograniczeń budżetowych rządy zobowiązane są do zapewnienia ciągłości inwestycji we wzrost gospodarczy, na przykład poprzez edukację, badania naukowe i innowacje lub efektywność energetyczną.

Oba sprawozdania powinny być w pełni zgodne z krajową procedurą budżetową oraz z europejskim semestrem, wprowadzonym w celu poprawienia koordynacji inicjatyw politycznych w całej UE. Niezwykle istotne jest również zaangażowanie ze strony władz regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron, które mają możliwość budowania szerokiego poparcia dla tych inicjatyw.

Kraje należące do strefy euro przekazują Komisji Europejskiej swoje projekty planów budżetowych w październiku. Komisja bada, czy plany te są spójne ze zobowiązaniami budżetowymi i makroekonomicznymi danego państwa członkowskiego w ramach europejskiego semestru

Początek strony

Władze regionalne i lokalne

Dzięki ustanowieniu dialogu między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, unijne priorytety znajdują się bliżej obywateli, co zwiększa zaangażowanie konieczne dla pomyślnej realizacji strategii „Europa 2020”.

W wielu państwach członkowskich to władze regionalne lub lokalne są odpowiedzialne za obszary polityki ściśle związane ze strategią „Europa 2020”, takie jak kształcenie i szkolenie, przedsiębiorczość, rynek pracy czy infrastruktura.

Władze wszystkich szczebli muszą być świadome tego, że skuteczne wdrożenie strategii „Europa 2020” ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Należy również pamiętać, że wprowadzenie niezbędnych zmian wymaga zaangażowania ze strony wszystkich.

Komitet Regionów Unii Europejskiej pomaga w aktywizowaniu władz regionalnych i lokalnych, które w wielu krajach UE są odpowiedzialne za obszary polityki ściśle związane ze strategią „Europa 2020”, takie jak edukacja, innowacje, transport czy zmiany klimatu. Więcej

Aby zachęcić władze lokalne i regionalne do realizowania celów strategii „Europa 2020”, a także wyposażyć je w odpowiednie instrumenty, Komitet Regionów utworzył Platformę Monitorowania Strategii „Europa 2020”, a Komisja Europejska – internetową platformę współpracy.

Początek strony