AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

EU-landen

De vlaggen van de 27 lidstaten van de EU © EU

Het succes van de Europa 2020-strategie hangt sterk af van de mate waarin de EU-landen in eigen land de noodzakelijke hervormingen doorvoeren om de groei te stimuleren, bijvoorbeeld door meer te investeren in onderzoek en werkgelegenheid.

Nationale overheden

De EU-landen moeten ieder jaar in april twee programma's indienen waarin zij aangeven wat zij doen om de nationale Europa 2020-streefdoelen te halen.

  • Het stabiliteits- en convergentieprogramma moet worden ingediend voordat de regering haar nationale begroting voor het volgende jaar vaststelt. Het moet zinvol overleg over openbare financiën en begrotingsbeleid mogelijk maken.
  • Tegelijk met het stabiliteits- en convergentieprogramma wordt een nationaal hervormingsprogrammaingediend, dat de nodige elementen bevat om de vooruitgang op het gebied van de Europa 2020-streefdoelen voor slimme, duurzame en inclusieve groei voor een bepaald land en voor specifieke thema's te kunnen volgen.
  • Ondanks belangrijke budgettaire beperkingen moeten de regeringen in groei blijven investeren, bijvoorbeeld via onderwijs, onderzoek en innovatie, of efficiënt energiegebruik.

Beide verslagen moeten worden meegenomen in de nationale begrotingsprocedure en het Europees Semester, dat de coördinatie van het beleid binnen de Unie moet verbeteren. Regionale en lokale overheden, sociale partners en andere belanghebbenden moeten ook bij de voorbereiding van het beleid worden betrokken zodat dit beleid op ruime steun kan rekenen.

De landen in de eurozone moeten hun ontwerpbegroting in oktober aan de Commissie voorleggen. De Commissie controleert of die plannen, wat de begrotings- en macro-economische aspecten betreft, stroken met de verplichtingen van het land in het kader van het Europees Semester.

Naar boven

Regionale en lokale overheden

Overleg tussen de nationale, regionale en lokale overheden kan ervoor zorgen dat de bevolking zich nauwer betrokken voelt bij de inspanningen van de EU om de Europa 2020-kerndoelstellingen te halen.

In veel EU-landen zijn de regionale en lokale instanties bevoegd op terreinen die verband houden met de Europa 2020-strategie, zoals onderwijs en opleiding, ondernemerschap, werkgelegenheid of infrastructuur.

Het is van het grootste belang dat de overheden op alle niveaus beseffen dat het nodig is om van de Europa 2020-strategie een succes te maken om slimme, inclusieve en duurzame groei te bereiken. Zij moeten ook allemaal hun steentje bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen.

Het Comité van de Regio's van de Europese Unie kan regionale en lokale overheden inschakelen, die vaak mede bevoegd zijn voor bepaalde aspecten van de Europa 2020-strategie, zoals onderwijs, innovatie, vervoer, klimaatbescherming enz. Lees meer

Het Comité van de Regio's heeft een Monitoringplatform voor Europa 2020 opgericht en de Europese Commissie biedt een online-netwerkplatform om lokale en regionale overheden bij de uitvoering van Europa 2020 te betrekken.

Naar boven