AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

ES dalībvalstis

27 ES dalībvalstu karogi © ES

Stratēģijas “Eiropa 2020” izdošanās visvairāk ir atkarīga no tā, kā ES dalībvalstis spēs valsts līmenī īstenot izaugsmei vajadzīgās reformas — piemēram, palielināt ieguldījumus pētniecībā un samazināt bezdarbu.

Valsts iestādes

ES dalībvalstīm reizi gadā (aprīlī) jāsagatavo divi ziņojumi, kuros tās paskaidro, kas tiek darīts, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” valsts līmeņa mērķus.

  • Stabilitātes vai konverģences programmas iesniedz, pirms valdības pieņēmušas nākamā gada valsts budžetu. To saturam jābūt pietiekami detalizētam, lai uz to pamata varētu rīkot konstruktīvas diskusijas par publiskajām finansēm un fiskālo politiku.
  • Valsts reformu programmas iesniedz reizē ar stabilitātes vai konverģences programmām. Tajās iekļauti dati, kas palīdz pārraudzīt valsts progresu ceļā uz stratēģijas “Eiropa 2020” valsts līmeņa mērķiem gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.
  • Lai gan pastāv vērā ņemami fiskālie ierobežojumi, valdības atbild par to, lai nodrošinātu nepārtrauktas investīcijas izaugsmē, piemēram, parūpējoties par izglītību, pētniecību, inovāciju vai energoefektivitāti.

Abu ziņojumu sagatavošanai jābūt iekļautai valsts budžeta procedūrā un t.s. Eiropas pusgadā, kas ieviests, lai uzlabotu politikas koordinēšanu visā ES. Sagatavošanās pasākumos jāiesaista reģionālās un vietējās pašvaldības, sociālie partneri un citas ieinteresētās aprindas, lai gādātu par plašu atbalstu politikas īstenošanai.

Eirozonas valstis oktobrī iesniedz Komisijai savus budžeta projektus. Komisija pārbauda, vai plāni atbilst dalībvalsts fiskālajām un makroekonomiskajām saistībām, kas formulētas Eiropas pusgadā.

Lapas sākums

Reģionālās un vietējās pašvaldības

Dialogs starp valsts, reģionālajām un vietējām varasiestādēm tuvinās cilvēkiem ES prioritātes, nostiprinot kopējo atbildības sajūtu, kas vajadzīga, lai ikviens iesaistītos Eiropas virzībā uz 2020. gada mērķiem.

Daudzās ES valstīs reģionālās vai vietējās pašvaldības ir atbildīgas par vairākām politikas jomām, kas saistītas ar stratēģiju “Eiropa 2020”, — izglītību, uzņēmējdarbību, darba tirgu vai infrastruktūru.

Visos pārvaldes līmeņos skaidri jāizprot vajadzība pārliecinoši īstenot stratēģiju “Eiropa 2020”, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomikas izaugsmi. Katram ir savs uzdevums veicams, lai ieviestu nepieciešamās pārmaiņas.

Eiropas Savienības Reģionu komiteja palīdz mobilizēt reģionālās un vietējās pašvaldības, kuru funkcijas daudzās dalībvalstīs ir saistītas ar tādām “Eiropas 2020” jomām kā izglītība, inovācija, transports un klimata pārmaiņas. Plašāka informācija

Reģionu komiteja ir izveidojusi “Eiropas 2020” īstenošanas uzraudzības forumu, un Eiropas Komisija ir sagatavojusi sadarbības plaformu internetā, kurā var sadarboties vietējās un reģionālās pašvaldības, lai vieglāk sasniegtu “Eiropas 2020” mērķus.

Lapas sākums