AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Ballstáit an AE

Bratacha 27 Ballstát an AE © AE

Ní bheidh rath ar an straitéis Eoraip 2020 mura bhfuil Ballstáit an AE in ann a bpáirt a ghlacadh chun na leasuithe sin is gá ar an leibhéal náisiúnta a chur chun feidhme le fás an gheilleagair a threisiú – mar shampla chun cur leis an infheistíocht sa taighde agus leis an bhfostaíocht.

Údaráis náisiúnta

Bíonn ar rialtais an AE dhá thuarascáil a ullmhú san Aibreán gach bliain, le míniú a thabhairt faoin méid atá ar siúl acu chun spriocanna náisiúnta Eoraip 2020 a chur i gcrích.

  • Cláir chóineasaithe / chobhsaíochta: Cuireann na húdaráis náisiúnta cláir chomhneasaithe / chobhsaíochta isteach sula nglacann rialtais lena mbuiséad náisiúnta don bhliain dar gcionn. Caithfidh go dtiocfaidh plé tathagach ar airgeadas poiblí agus ar bheartas fioscach astu.
  • Tugtar na cláir náisiúnta um athchóiriúisteach ag an am céanna leis na cláir chobhsaíochta/chóineasaithe. Is é a bhíonn sna cláir um athchóiriú na gnéithe a theastóidh chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo spriocanna náisiúnta Eoraip 2020, d'fhás cliste, inbhuanaithe, uilechuimsitheach, a bhaint amach.
  • D'ainneoin na srianta fioscacha suntasacha a chuirtear orthu, tá dualgas ar na rialtais infheistíocht leanúnach a dhéanamh san fhás, mar shampla trí oideachas, trí thaighde agus nuáil nó trí thíosacht fuinnimh.

Ba chóir go mbeadh an dá thuarascáil cuimsithe ina n-iomláine sa nós imeachta buiséadach náisiúnta agus sa Seimeastar Eorpach, a tugadh isteach chun comhordú beartais a fheabhsú ar fud an AE. Caithfidh údaráis áitiúla/réigiúnacha, comhpháirtithe sóisialta agus geallsealbhóirí eile a bheith páirteach i ngach gné den ullmhúchán chun tacaíocht leathan a fháil do chur i bhfeidhm na mbeartas seo.

Cuireann tíortha sa limistéar euro a ndréachtphleananna buiséadacha faoi bhráid an Choimisiúin i mí Dheireadh Fómhair. Féachann an Coimisiún go bhfuil na pleananna ag teacht le gealltanais mhaicreacnamaíocha fhioscacha na mBallstát faoin Seimeastar Eorpach.

Barr

Údaráis áitiúla agus réigiúnacha

Trí phlé a spreagadh idir an rialtas áitiúil, an rialtas réigiúnach agus an rialtas náisiúnta, beidh tosaíochtaí an AE níos gaire do dhaoine, le go mbraithfidh siad go bhfuil úinéireacht níos mó acu ar an straitéis, rud atá riachtanach ionas go mbeidh cách páirteach san iarracht an Eoraip a bhogadh i dtreo spriocanna na straitéise.

I mórán tíortha san AE, is iad na húdaráis áitiúla nó réigiúnacha a bhíonn freagrach as réimsí beartais a bhaineann leis an straitéis Eoraip 2020, réimsí ar nós an oideachais agus na hoiliúna, na fiontraíochta, mhargadh an tsaothair nó an bhonneagair.

Is ríthábhachtach go mbeadh gach leibhéal rialachais eolach ar an riachtanas an straitéis Eoraip 2020 a chur i bhfeidhm go praiticiúil is go héifeachtach ionas go mbeifear in ann fás geilleagrach inbhuanaithe, cuimsitheach, cliste a bhaint amach agus go nglacfaidh gach ceann de na leibhéil sin páirt ann chun na hathruithe riachtanacha a thabhairt isteach.

Is féidir le Coiste na Réigiún cabhrú chun údaráis náisiúnta agus réigiúnacha a shlógadh, sin údaráis a bhfuil cumhachtaí acu i roinnt tíortha san AE i réimsí a bhaineann leis an straitéis Eoraip 2020, réimsí amhail an t-oideachas, an nuáil, an t-iompar, agus an t-athrú aeráide. Tuilleadh eolais

Ardán Faireacháin Eoraip 2020 bunaithe ag Coiste na Réigiún agus tá ardán líonraíochta ar líne á sholáthar ag an gCoimisiún Eorpach le gur féidir le húdaráis áitiúla agus údaráis réigiúnacha cabhrú le spriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach.

Barr