AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

EU:n jäsenmaat

EU:n 27 jäsenmaan liput © EU

Eurooppa 2020 -strategian tulokset riippuvat ratkaisevasti siitä, miten hyvin EU-maat hoitavat oman osuutensa ja toteuttavat välttämättömät kasvua edistävät uudistukset kansallisella tasolla. Tärkeää on esimerkiksi lisätä tutkimusinvestointeja ja parantaa työllisyyttä.

Kansalliset viranomaiset

EU:n jäsenmaiden on toimitettava vuosittain huhtikuussa kaksi raporttia, joissa ne tekevät selkoa siitä, mitä ne ovat tehneet kansallisten Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseksi.

  • Vakaus- ja lähentymisohjelmaton toimitettava ennen kuin hallitukset vahvistavat tulo- ja menoarvionsa seuraavalle vuodelle. Niissä on oltava riittävästi aineksia keskusteluun julkisesta taloudesta ja finanssipolitiikasta.
  • Kansalliset uudistusohjelmat toimitetaan yhtä aikaa vakaus- ja lähentymisohjelmien kanssa. Niiden avulla voidaan valvoa jäsenmaiden edistymistä kansallisten Eurooppa 2020 -tavoitteiden eli älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamisessa.
  • Jäsenmaiden hallitusten on finanssipoliittisista rajoitteista huolimatta varmistettava jatkuva investoiminen kasvuun ja panostettava esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen, innovointiin tai energiatehokkuuteen.

Kummankin raportin tulisi olla kiinteä osa kansallista budjettimenettelyä ja talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa, joka on EU:n uusi talouspoliittinen koordinointiväline. Myös alueellisten ja paikallisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien osallistuminen politiikan laadintaan on tärkeää, jotta sen täytäntöönpanolla olisi mahdollisimman laaja tuki.

Euroalueen maat lähettävät budjettiluonnoksensa komissiolle lokakuussa. Komissio tarkistaa, että suunniteltu budjetti vastaa kyseisen maan EU-ohjausjakson kuluessa sovittuja finanssipoliittisia ja makroekonomisia sitoumuksia.

Sivun alkuun

Alueelliset ja paikalliset viranomaiset

Kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason hallinnon välinen vuoropuhelu tuo EU:n tavoitteet lähemmäksi kansalaisia. Se vahvistaa sitoutumista, mikä on tarpeen, jotta jokainen osallistuisi tahollaan Eurooppa 2020 -tavoitteiden edellyttämiin toimiin.

Useissa EU-maissa myös alue- tai paikallistason hallinto on vastuussa Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvistä politiikan aloista, kuten koulutuksesta, yritystoiminnasta, työmarkkinoista ja infrastruktuurista.

On olennaisen tärkeää, että kaikki hallinnon tasot tiedostavat Eurooppa 2020 -strategian tuloksellisen täytäntöönpanon välttämättömyyden. Kaikkien on hoidettava oma osuutensa, jotta älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta talouskasvusta tulisi todellisuutta.

EU:n alueiden komitea voi edistää alueellisten ja paikallisten viranomaisten osallistumista strategian toteuttamiseen. Useissa EU-maissa näiden viranomaisten toimivaltuudet liittyvät läheisesti Eurooppa 2020 -strategian keskeisiin teemoihin, kuten koulutukseen, innovointiin, liikenteeseen ja ilmastonmuutokseen. Lue lisää

Alueiden komitea on perustanut Eurooppa 2020 -seurantafoorumin ja Euroopan komissio puolestaan sähköisen verkottumisfoorumin, joilla alueellisia ja paikallisia viranomaisia kannustetaan osallistumaan Eurooppa 2020 -tavoitteita edistäviin toimiin.

Sivun alkuun