AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

ELi liikmesriigid

27 ELi liikmesriigi lipud © EL

Euroopa 2020. aasta strateegia edukus sõltub olulisel määral ELi liikmesriikide suutlikkusest

  • rakendada vajalikke reforme riiklikul tasandil majanduskasvu saavutamiseks, suurendade näiteks investeeringuid teadustegevusse ning tõstes tööhõivemäärasid
  • teha koostööd komisjoniga seitsme juhtalgatuse alal.

Riiklikud ametiasutused

ELi liikmesriikide valitsused peavad iga aasta aprillis esitama kaks aruannet selle kohta, milliseid edusamme nad teevad Euroopa 2020. aasta strateegia liikmesriikide eesmärkide saavutamiseks.

  • Stabiilsus-/lähenemisprogrammid esitatakse enne, kui valitsused võtavad järgnevaks aastaks vastu riiklikud eelarved. Nende sisu peaks võimaldama tähendusrikkaid arutelusid riigi rahanduse ja maksupoliitika üle.
  • Riiklikud reformiprogrammid esitatakse samaaegselt stabiilsus-/lähenemisprogrammidega ning need sisaldavad vajalikke elemente selleks, et teostada järelevalvet Euroopa 2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga seotud eesmärkide suunas tehtud riiklike edusammude üle.
  • Vaatamata märkimisväärsetele fiskaalsetele piirangutele peavad valitused majanduskasvu saavutamiseks tagama jätkuvad investeeringud olulistes valdkondades, näiteks haridus-, teadus- ja innovatsiooni või energiatõhususe valdkonnas.

Mõlemad aruanded peaksid olema täielikult integreeritud riiklikusse eelarvemenetlusse ning Euroopa poolaastasse, mis on võetud kasutusele selleks, et parandada poliitika koordineerimist kõikjal ELis. Piirkondlikud/kohalikud ametiasutused, sotsiaalpartnerid ja muud sidusrühmad peavad samuti olema kaasatud kõnealuse poliitika rakendamiseks vajaliku laiapõhjalise aluse rajamise ettevalmistamisse.

Üles

Piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused

Dialoog riiklike, piirkondlike ja kohalike valitsustega toob ELi prioriteedid inimestele lähemale, tugevdades omanditunnet, mis on vajalik selleks, et igaüks saaks osaleda Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide suunas liikumisel.

Paljudes ELi liikmesriikides on piirkondlikud või kohalikud ametiasutused vastutavad Euroopa 2020. aasta strateegiaga seotud poliitikavaldkondade eest, milleks on näiteks haridus ja koolitus, ettevõtlus, tööturg või infrastruktuur.

On äärmiselt oluline, et kõik juhtimistasandid oleksid teadlikud vajadusest rakendada Euroopa 2020. aasta strateegiat tõhusalt, et saavutada arukas, kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv, ning et iga tasand täidaks oma ülesandeid vajalike muudatuste tegemisel.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee aitab koondada piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, kellel on mitmetes ELi liikmesriikides volitused Euroopa 2020. aasta strateegiaga seotud valdkondades, nagu haridus, innovatsioon, transport ja kliimamuutused. Lugege täiendavalt

Regiionide Komitee on loonud Euroopa 2020. aasta strateegia järelevalveplatvormi English ning Euroopa Komisjon pakub veebipõhist võrguplatvormi English kohalike ja piirkondlike ametiasutuste kaasamiseks Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse panustamisel.

Üles