AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

ELi liikmesriigid

27 ELi liikmesriigi lipud © EL

Strateegia „Euroopa 2020” edukus sõltub eelkõige ELi liikmesriikide suutlikkusest täita oma ülesandeid vajalike reformide rakendamisel riiklikul tasandil, et edendada majanduskasvu – näiteks suurendada teadusinvesteeringuid ja tööhõive taset.

Riiklikud ametiasutused

ELi valitsused peavad igal aastal aprillis esitama kaks aruannet, selgitades, mida nad teevad strateegia „Euroopa 2020” riiklike eesmärkide saavutamiseks.

  • Stabiilsus-/lähenemisprogrammid esitatakse enne, kui valitsused võtavad vastu riiklikud eelarved järgnevaks aastaks. Nende sisu peaks võimaldama tähendusrikkaid arutelusid riigi rahanduse ja maksupoliitika üle.
  • Riiklikud reformiprogrammid esitatakse samaaegselt stabiilsus-/lähenemisprogrammidega ning need sisaldavad vajalikke elemente selleks, et teostada järelevalvetstrateegia „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga seotud eesmärkide suunas tehtud riiklike edusammude üle.
  • Vaatamata märkimisväärsetele fiskaalsetele piirangutele peavad valitused tagama jätkuvad investeeringud majanduskasvu, näiteks haridus-, teadus- ja innovatsiooni või energiatõhususe valdkondadesse investeerimise kaudu.

Mõlemad aruanded peaksid olema täielikult integreeritud riiklikusse eelarvemenetlusse ning Euroopa semestrisse, mis on võetud kasutusele selleks, et parandada poliitika koordineerimist kõikjal ELis. Piirkondlikud/kohalikud ametiasutused, sotsiaalpartnerid ja muud sidusrühmad peavad samuti olema kaasatud kõnealuse poliitika rakendamiseks vajaliku laiapõhjalise aluse ettevalmistamisse.

Euroala riigid saadavad oma esialgsed eelarveprojektid komisjonile oktoobris. Komisjon kontrollib, kas need on vastavuses liikmesriikide poolt Euroopa poolaasta raames võetud fiskaal- ja makromajanduslike kohustustega.

Üles

Piirkondlikud ja kohalikud asutused

Dialoog riiklike, piirkondlike ja kohalike valitsustega toob ELi prioriteedid inimestele lähemale, tugevdades omanditunnet, mis on vajalik selleks, et igaüks saaks osaleda strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide suunas liikumisel.

Paljudes ELi liikmesriikides on piirkondlikud või kohalikud ametiasutused vastutavad strateegiaga „Euroopa 2020” seotud poliitikavaldkondade eest, milleks on näiteks haridus ja koolitus, ettevõtlus, tööturg või infrastruktuur.

On äärmiselt oluline, et kõik juhtimistasandid oleksid teadlikud vajadusest rakendada strateegiat „Euroopa 2020” tõhusalt, et saavutada arukas, kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv, ning et iga tasand täidaks oma ülesandeid vajalike muudatuste tegemisel.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee aitab koondada piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, kellel on mitmetes ELi liikmesriikides volitused strateegiaga „Euroopa 2020” seotud valdkondades, nagu haridus, innovatsioon, transport ja kliimamuutused. Lugege täiendavalt

Regioonide Komitee on loonud strateegia „Euroopa 2020” järelevalveplatvormi ning Euroopa Komisjon pakub veebipõhist võrguplatvormi kohalike ja piirkondlike ametiasutuste kaasamiseks asjaomase strateegia eesmärkide saavutamisse panustamisel.

Üles