Κράτη μέλη της ΕΕ

Οι σημαίες των 27 κρατών μελών της ΕΕ © ΕΕ

Η επιτυχία της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την ικανότητα των κρατών μελών της ΕΕ να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, ώστε να τονώσουν την ανάπτυξη – π.χ. αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης και τις επενδύσεις στην έρευνα.

Εθνικές αρχές

Τον Απρίλιο κάθε έτους τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να υποβάλλουν δύο εκθέσεις εξηγώντας τι έπραξαν για την επίτευξη των εθνικών τους στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020".

  • Τα προγράμματα σταθερότητας / σύγκλισης υποβάλλονται προτού εγκρίνουν οι κυβερνήσεις τον εθνικό τους προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Με βάση το περιεχόμενο των εκθέσεων, διεξάγονται συζητήσεις για τα δημόσια οικονομικά και τη δημοσιονομική πολιτική.
  • Τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα υποβάλλονται ταυτόχρονα με τα προγράμματα σταθερότητας/σύγκλισης και περιλαμβάνουν στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της προόδου στην επίτευξη των εθνικών στόχων για έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με την "Ευρώπη 2020".
  • Παρά τους σημαντικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν τη συνέχιση των επενδύσεων στην ανάπτυξη, π.χ. μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας ή της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Και οι δύο εκθέσεις πρέπει να εντάσσονται πλήρως στη διαδικασία κατάρτισης του εθνικού προϋπολογισμού και στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, έναν μηχανισμό μέσω του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών σε όλη την ΕΕ. Οι τοπικές/περιφερειακές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε όλη την προετοιμασία, ώστε να εξασφαλιστεί ευρεία υποστήριξη για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών.

Οι χώρες της Ευρωζώνης υποβάλλουν τα σχέδια προϋπολογισμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο. Η Επιτροπή ελέγχει αν τα σχέδια είναι σύμφωνα με τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Αρχή σελίδας

Περιφερειακές και τοπικές αρχές

Ο διάλογος μεταξύ των εθνικών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών θα φέρει τις προτεραιότητες της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες, ενδυναμώνοντας το αίσθημα της ανάληψης ευθύνης που είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμετάσχουν όλοι στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020".

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για τομείς πολιτικής που συνδέονται με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα, η αγορά εργασίας ή οι υποδομές.

Έχει καθοριστική σημασία να γίνει αντιληπτό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ότι πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η στρατηγική "Ευρώπη 2020" σε τοπικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και ότι πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούν για την υιοθέτηση των απαραίτητων αλλαγών.

Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά περιφερειακές και τοπικές αρχές να δραστηριοποιηθούν, ειδικότερα στα κράτη μέλη όπου οι αρχές αυτές διαθέτουν εξουσίες σε τομείς σχετικούς με την «Ευρώπη 2020», π.χ., εκπαίδευση, καινοτομία, μεταφορές και κλιματική αλλαγή. Περισσότερα

Η Επιτροπή των Περιφερειών δημιούργησε μια πλατφόρμα παρακολούθησης της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης με σκοπό να καταστεί δυνατή η συμμετοχή και η συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην επίτευξη των στόχων της "Ευρώπης 2020".

Αρχή σελίδας