AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Členské státy EU

Vlajky 27 členských států EU © EU

Úspěch strategie Evropa 2020 do značné míry závisí na schopnosti členských států EU zavádět nezbytné vnitrostátní reformy vedoucí ke stimulaci hospodářského růstu – např. investovat více do výzkumu a zvýšit zaměstnanost.

Vnitrostátní orgány

Členské státy EU musí každý rok v dubnu předložit dvě zprávy o tom, jak pokračují v plnění vnitrostátních cílů strategie Evropa 2020.

  • Programy stability nebo konvergenční programy se předkládají ještě předtím, než členské státy schválí své rozpočty na další rok. Informace v nich obsažené musí být takové povahy, aby se na jejich základě dala vést diskuze o veřejných financích a daňové politice.
  • Vnitrostátní programy reforem se předkládají současně s programy stability nebo konvergenčními programy. Na jejich základě se sleduje pokrok v plnění cílů strategie Evropa 2020, které si v oblasti inteligentního a udržitelného růst podporujícího začlenění stanovily členské státy.
  • I přes značná rozpočtová omezení musí členské státy zajistit plynulý tok investic do oblastí, které generují růst, např. vzdělávání, výzkum a inovace nebo energetická účinnost.

Členské státy musí s oběma zprávami počítat při vytváření svého státního rozpočtu a integrovat je do tzv. evropského semestru (ten byl zaveden, aby se zlepšila koordinace hospodářských politik v EU). Do této přípravné fáze je třeba přizvat také regionální a místní orgány, sociální partnery a další zainteresované subjekty, aby mělo provádění těchto politik co nejširší podporu.

Země eurozóny zasílají Komisi návrhy svých rozpočtových plánů každý rok v říjnu. Ta zkontroluje, jestli jsou tyto plány v souladu s fiskálními a makroekonomickými závazky členského státu v rámci evropského semestru.

Začátek stránky

Regionální a místní orgány

Díky dialogu mezi celostátními, regionálními a místními orgány si lidé budou moci priority EU lépe představit a ztotožnit se s nimi. Bez toho se realizace cílů strategie Evropa 2020 neobejde.

V řadě zemí EU mají regionální a místní orgány na starosti politické oblasti, které se strategií Evropa 2020 úzce souvisejí, např. vzdělávání a odborná příprava, podnikání, pracovní trh nebo infrastruktura.

Orgány veřejné správy na všech úrovních si musí uvědomit, že pokud chceme dosáhnout inteligentního a udržitelného růstu podporujícího sociální začlenění, musí se strategie Evropa 2020 úspěšně zavést do praxe. To vyžaduje, aby se na provádění nezbytných změn podílel každý z aktérů stejnou měrou.

Díky činnosti Výboru regionů Evropské unie se do plnění cílů zapojily regionální a místní orgány, jež mají v řadě států EU důležité pravomoce v oblastech souvisejících se strategií Evropa 2020, např. ve vzdělávání, inovacích, dopravě a problematice změny klimatu. Další informace

Výbor regionů zřídil platformu pro monitorování strategie Evropa 2020 a Evropská komise provozuje internetovou platformu, kterou mohou místní a regionální orgány využívat při plnění cílů strategie Evropa 2020.

Začátek stránky