Страни членки на ЕС

Знамената на 27-те членки на ЕС © ЕС

Успехът на стратегията „Европа 2020“ в много голяма степен зависи от способността на страните членки да участват в изпълнението на необходимите реформи на национално равнище за повишаване на растежа — например за увеличаване на инвестициите в научни изследвания и на равнището на заетостта.

Национални власти

Всяка година през април правителствата на ЕС следва да изготвят два доклада, които да съдържат информация относно техните действия за постигане на националните цели на стратегията „Европа 2020“.

  • Програмите за стабилност и конвергенция се представят преди правителствата да приемат своите национални бюджети за следващата година. Тяхното съдържание трябва да дава възможност за сериозни обсъждания на публичните финанси и фискалната политика.
  • Националните програми за реформи се представят едновременно с програмите за стабилност и конвергенция и съдържат елементите, необходими за мониторинг на напредъка по отношение на националните цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
  • Въпреки значителните финансови ограничения, правителствата отговарят за гарантиране на непрекъснатостта на инвестициите в растеж, например посредством образованието, изследванията и иновациите или енергийната ефективност.

И двата доклада следва да бъдат изцяло включени в националната бюджетна процедура и европейския семестър, въведен с цел подобряване на координацията на политиките в ЕС. Регионалните/местните органи, социалните партньори и останалите заинтересовани страни също трябва да бъдат включени в изготвянето на политиките, за да могат те да се ползват от широка подкрепа при изпълнението им.

Страните от еврозоната изпращат своите проекти на бюджетни планове на Комисията през октомври. Комисията проверява дали плановете съответстват на фискалните и макроикономическите ангажименти на страните членки, поети в рамките на европейския семестър.

Начало на страницата

Регионални и местни органи

Диалогът между националното, регионалното и местното управление ще приближи приоритетите на ЕС до хората, утвърждавайки чувството на ангажираност, необходимо за въвличане на всеки един от нас в стремежа за постигане на целите на „Европа 2020“.

В много страни от ЕС регионалните или местните органи са отговорни за областите на политиката, свързани със стратегията „Европа 2020“, като например образованието и обучението, предприемачеството, трудовия пазар или инфраструктурата.

За постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив икономически растеж и за да може всеки да изиграе своята роля при извършване на необходимите промени, жизненоважно е всички нива на управление да са наясно с необходимостта от ефективно прилагане на стратегията „Европа 2020“.

Комитетът на регионите на Европейския съюз помага за мобилизиране на регионалните и местните органи, които в много от страните от ЕС имат правомощия в области, свързани със стратегията „Европа 2020“, като например образование, иновации, транспорт и изменение на климата. Прочетете повече

Комитетът на регионите създаде платформа за наблюдение на „Европа 2020“, а Европейската комисия предоставя онлайн платформа за контакти, за да могат местните и регионалните органи да участват в стратегията „Европа 2020“ и да допринасят за постигане на нейните цели.

Начало на страницата