Кой какво прави

„Европа 2020“ е обща стратегия на европейските институции, страните членки и социалните партньори. Всяка от институциите на ЕС играе определена роля, за да се гарантира, че Европа предприема необходимите действия за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“. На равнище страни членки много важно е приемането на стратегията от страна на държавните и правителствени ръководители, както и на регионално и местно равнище. Гражданското общество, включително социалните партньори и други заинтересовани страни, също играят важна роля – както в разработването на национални програми, така и в контролирането на последващите мерки на място.

Научете повече за ролите на:

Начало на страницата