AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

EU:s institutioner och organ

Vajande EU-flagga© EU

EU-institutionerna har alla sin uppgift att fylla för att se till att EU rör sig i rätt riktning mot Europa 2020-målen.

Europeiska planeringsterminen – vem gör vad och när?

Europeiska rådet

Med sin överblick över EU-politiken och det inbördes beroendet mellan EU och dess medlemsländer lägger Europeiska rådet fast kursen för strategin med hjälp av följande:

  • Årliga övergripande analyser av framstegen på EU-nivå och i länderna i samband med vårtoppmötet. Europeiska rådet gör sig en bild av det övergripande makroekonomiska läget och resultaten för de fem EU-överordnade målen och följer upp huvudinitiativen. Man lägger också fast övergripande politiska riktlinjer för EU och euroområdet på grundval av kommissionens årliga tillväxtöversikt. Riktlinjerna för EU som helhet gäller finanspolitik, makroekonomi, strukturreformer och tillväxtfrämjande åtgärder.
  • Diskussioner om den ekonomiska utvecklingen och prioriteringar för strategin.
  • På sitt möte i juni antar Europeiska rådet landsspecifika rekommendationer på förslag från kommissionen.

Till början

Ministerrådet

Rådets huvuduppgifter är övervakning och inbördes granskning. EU-ländernas ministrar ansvarar för vissa politikområden (t.ex. konkurrenskraft, sysselsättning och utbildning) och diskuterar hur de nationella reformprogrammen ska genomföras på deras behörighetsområde (måluppfyllelse och huvudinitiativen).

Till början

Kommissionen

  • Följer utvecklingen varje år med hjälp av indikatorer DeutschEnglishfrançais, som visar de övergripande resultaten för Europa 2020-målen (Eurostat har tagit fram indikatorerna tillsammans med andra kommissionsavdelningar).
  • Utarbetar en årlig tillväxtöversikt och granskar länderrapporter och stabilitets- eller konvergensprogram (översikten är det viktigaste underlaget för Europeiska rådets vårtoppmöte).
  • Utfärdar landsspecifika rekommendationer och, om det krävs, varningar English till medlemsländerna (juni), utifrån analysen av länderrapporterna om de nationella målen.

Till början

Kommissionens representationskontor i medlemsländerna

I samtliga huvudstäder i EU finns ett kontor som hjälper kommissionen att på plats följa händelseutvecklingen i länderna. Nu har kommissionen tillsatt en person som på varje kontor ansvarar för planeringsterminen.

De här personerna är ekonomiska experter som kan hjälpa till att förklara för nationella aktörer hur den ganska komplexa ekonomiska styrningen i EU fungerar. I deras uppdrag ingår också att göra sig en rättvisande bild av vilka problem medlemsländerna står inför så att de årliga landsspecifika rekommendationerna på bästa sätt speglar verkligheten. De samarbetar med berörda grupper i samhället, t.ex. ministerier, nationella, regionala och lokala parlament, arbetsmarknadens parter och andra intressegrupper.

Du hittar kontaktuppgifterna till den som ansvarar för planeringsterminen i ditt land på representationskontorets webbplats.

Till början

Europaparlamentet

Europaparlamentet spelar en viktig roll, bland annat som kanal till de nationella parlamenten. Enligt de nya reglerna för den ekonomiska styrningen kan Europaparlamentet hålla en ekonomisk dialog med ministerrådet och kommissionen.

Det innebär i huvudsak att parlamentet får granska och kräva de båda institutionerna på svar om deras förslag och beslut under hela processen. Därmed blir processen öppnare och rådet och kommissionen mer ansvariga.

Till början

Ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) drar upp riktlinjerna för hur arbetsmarknadens parter och det civila samhället kan delta praktiskt i Europa 2020-strategin. Man inriktar sig på att få samhällskrafter ute i länderna att ta ansvar för Europa 2020 och att involvera nätverk över gränserna. EESK har en styrgrupp för Europa 2020 Englishfrançais med uppdrag att

  • samordna och se till att kommitténs arbete och yttranden om Europa 2020 är samstämmiga
  • anordna möten med nationella kommittéer och liknande organisationer för att förbereda gemensamma initiativ och rapporter om Europa 2020
  • samordna det civila samhällets kommunikation om Europa 2020 med EESK:s ledamöter och kommunikationsgruppen.

Till början

Regionkommittén

Regionkommittén English stöder och bidrar till genomförandet av strategin med EU:s städer och regioner i åtanke. Kommittén antar yttranden om närliggande initiativ och strategier, anordnar undersökningar, samråd och konferenser med sina intressegrupper och arbetar tillsammans med de andra EU-institutionerna.

Till början

Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden

De två institutionernas uppgift är att ta fram nya finansieringsinstrument för att tillgodose näringslivets behov. De kan bidra till en ”god cirkel” av lönsam finansiering för innovation och företagande, från den första investeringen till börsnotering. Det görs i partnerskap med många offentliga initiativ och program som redan finns i länderna.

Till början