Sökväg

AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

EU:s institutioner och organ

Vajande EU-flagga© EU

EU-institutionerna har alla sin uppgift att fylla för att se till att EU rör sig i rätt riktning mot Europa 2020-målen.

Den europeiska planeringsterminen: Vem gör vad och när?

Europeiska rådet

Med sin överblick över EU-politiken och det inbördes beroendet mellan EU och dess medlemsländer lägger Europeiska rådet fast kursen för strategin med hjälp av:

 • Årliga övergripande analyser av framstegen på EU-nivå och i länderna i samband med vårtoppmötet. Europeiska rådet gör sig en bild av det övergripande makroekonomiska läget och resultaten för de fem EU-överordnade målen. Det följer också upp huvudinitiativen och europluspakten.
 • Övergripande politiska riktlinjer för EU och euroområdet på grundval av kommissionens årliga tillväxtöversikt. Riktlinjerna för EU som helhet gäller finanspolitik, makroekonomi, strukturreformer och tillväxtfrämjande åtgärder.
 • Diskussioner om den ekonomiska utvecklingen och prioriteringar för strategin.

På sitt möte i juni antar Europeiska rådet landspecifika rekommendationer på förslag från kommissionen.

Till början

Ministerrådet

Rådets huvuduppgifter är övervakning och inbördes utvärdering. EU-ländernas ministrar ansvarar för de vissa politikområden (t.ex. konkurrenskraft, sysselsättning och utbildning) och diskuterar hur de nationella reformprogrammen ska genomföras på deras behörighetsområde (måluppfyllelse och huvudinitiativen).

Till början

Kommissionen

 • följer utvecklingen varje år på grundval av indikatorersom visar de övergripande resultaten för 2020-målen (indikatorerna tas fram av Eurostat och andra avdelningar vid EU-kommissionen).
 • utarbetar en årlig tillväxtöversikt och granskar länderrapporter och stabilitets- och konvergensprogram (översikten är det viktigaste underlaget för Europeiska rådets vårtoppmöte).
 • utfärdar landsspecifika rekommendationer och, om det krävs, varningar till medlemsländerna (juni) utifrån analysen av länderrapporterna om de nationella målen.

Till början

Europaparlamentet

Parlamentet spelar en viktig roll i strategin, inte bara som medlagstiftare, främst för de lagförslag som ingår i huvudinitiativen, utan också som drivkraft för att engagera allmänheten och de nationella parlamenten. Inför varje vårtoppmöte kan parlamentet lägga fram ett diskussionsunderlag i form av en resolution med en utvärdering av Europa 2020-strategin.

Till början

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) drar upp riktlinjerna för hur arbetsmarknadens parter och det civila samhället kan delta praktiskt i Europa 2020-strategin. Man inriktar sig på att få samhällskrafter ute i länderna att ta ansvar för Europa 2020 och att involvera nätverk över gränserna. EESK har en styrgrupp för Europa 2020 med uppdrag att

 • samordna och se till att kommitténs arbete och yttranden om Europa 2020 är samstämmiga
 • anordna möten med nationella kommittéer och liknande organisationer för att förbereda gemensamma initiativ och rapporter om Europa 2020
 • samordna det civila samhällets kommunikation om Europa 2020 med EESK:s ledamöter och kommunikationsgruppen.

Till början

Regionkommittén

Den territoriella sammanhållningen är en kärnfråga i Europa 2020-strategin, och Regionkommittén (ReK) stöder och ger input till strategins genomförande. Genom ReK:s övervakningsplattform för Europa 2020 kan de lokala och regionala myndigheterna säga sitt om strategin.

Övervakningsplattformen för Europa 2020 ska

 • involvera de lokala och regionala myndigheterna så att de politiska initiativ som rör Europa 2020-målen genomförs ordentligt
 • granska kopplingarna mellan Europa 2020-strategin och sammanhållningspolitiken
 • övervaka det lokala och regionala engagemanget i strategins styrprocess
 • kartlägga de hinder som de lokala och regionala myndigheterna stöter på när de genomför strategin
 • stimulera utbyte av information, erfarenheter och bästa praxis.

ReK har föreslagit att Europa 2020 ska genomföras genom territoriella pakter, dvs. avtal mellan lokala, regionala och nationella myndigheter för att gemensamt nå strategimålen.

Till början

Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden

De två institutionernas uppgift är att ta fram nya finansieringsinstrument för att tillgodose näringslivets behov. De kan bidra till en ”god cirkel” med lönsam finansiering för innovation och företagande, från den första investeringen till börsnotering. Det görs i partnerskap med många offentliga initiativ och program som redan finns i länderna.

Till början