AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Evropske institucije in organi

Plapolajoča zastava EU © EU

Institucije EU imajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020.

Evropski semester: pristojnosti in časovni roki

Evropski svet

Evropski svet, ki ima pregled nad politikami EU ter medsebojno odvisnostjo med EU in državami članicami, je odgovoren za vodenje strategije. Evropski svet:

  • na spomladanskem zasedanju pripravi letno skupno oceno napredka EU in držav članic. Oceni splošno makroekonomsko stanje in napredek pri doseganju petih krovnih ciljev in vodilnih pobud. Na podlagi letnega pregleda rasti, ki ga pripravi Komisija, usmerja politiko za celotno EU in evrsko območje. Pripravlja tudi smernice na ravni EU o finančnih in makroekonomskih vprašanjih, strukturnih reformah ter področjih, ki pospešujejo gospodarsko rast;
  • razpravlja o gospodarskem razvoju in prednostnih nalogah strategije.
  • na svojem junijskem zasedanju na podlagi predloga Komisije potrdi priporočila za posamezno državo.

Na vrh

Svet Evropske unije

Glavna naloga Sveta je medsebojno ocenjevanje in spremljanje napredka. V njem nacionalni ministri, pristojni za ustrezna področja politike (npr. konkurenčnost, zaposlovanje in izobraževanje), razpravljajo o izvajanju nacionalnih programov reform na svojem področju (napredek pri doseganju ciljev in vodilnih pobud).

Na vrh

Komisija

  • Redno spremlja stanje na podlagi številnih kazalcev DeutschEnglishfrançais (ki jih je razvil Eurostat v sodelovanju z drugimi službami Evropske komisije), ki kažejo splošni napredek pri doseganju ciljev za leto 2020.
  • Pripravlja letno poročilo o gospodarski rasti in ocenjuje poročila držav ter programe stabilnosti in konvergence. (Poročilo je glavna podlaga za razprave na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta).
  • Objavlja priporočila in po potrebi opozorila English za države članice (junija) na podlagi analize njihovih poročil o doseganju nacionalnih ciljev.

Na vrh

Predstavništva Evropske komisije v državah članicah

V prestolnicah držav EU so predstavništva Evropske komisije, ki Komisiji pomagajo razumeti razmere v državah članicah. V vsakem predstavništvu je zaposlen tudi poseben predstavnik za evropski semester.

Predstavniki za evropski semester so strokovnjaki za ekonomsko politiko, ki lahko nacionalnim deležnikom enostavno razložijo vse včasih zapletene vidike gospodarskega upravljanja EU. Njihova naloga je tudi celostno razumevanje izzivov, s katerimi se srečuje država članica, da bi lahko priporočila za posamezno državo članico kar najbolje upoštevala dejansko stanje. Sodelujejo z različnimi skupinami na vseh ravneh, od ministrstev, nacionalnih, regionalnih in lokalnih parlamentov do socialnih partnerjev in drugih interesnih skupin.

Če bi radi stopili v stik s predstavnikom za evropski semester v določeni državi, poiščite najbližje predstavništvo Evropske komisije.

Na vrh

Evropski parlament

Evropski parlament ima pomembno vlogo – tudi pri spodbujanju nacionalnih parlamentov k sodelovanju. Po novih pravilih o gospodarskem upravljanju lahko Evropski parlament začne gospodarski dialog s Svetom in Komisijo.

To pomeni, da lahko poslanci Evropskega parlamenta kadarkoli pregledajo predloge in sklepe obeh institucij ter zahtevajo odgovore na svoja vprašanja. Postopek je s tem preglednejši, od Sveta in Komisije pa zahteva večjo odgovornost.

Na vrh

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor spodbuja udeležbo socialnih partnerjev in civilne družbe iz držav članic pri praktičnem izvajanju strategije Evropa 2020. Spodbuja družbena gibanja iz držav članic pri prevzemanju odgovornosti za strategijo Evropa 2020 in vzpostavitev čezmejnih omrežij. Naloge usmerjevalnega odbora Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za strategijo Evropa 2020 Englishfrançais:

  • usklajevanje in zagotavljanje doslednosti dela Odbora ter mnenj o vprašanjih v zvezi s strategijo;
  • organizacija srečanj z nacionalnimi ekonomsko-socialnimi odbori in podobnimi organizacijami za pripravo skupnih pobud in poročil v zvezi s strategijo;
  • koordinacija med člani Odbora in skupino za obveščanje pri pripravi sporočila o strategiji Evropa 2020 civilno-družbenih organizacij.

Na vrh

Odbor regij

Odbor regij English pomaga in sodeluje pri izvajanju strategije Evropa 2020 z vidika mest in regij EU, tako da sprejema mnenja v zvezi z določenimi pobudami in politikami, pripravlja raziskave, posvetovanja in tematske konference za deležnike ter sodeluje z drugimi institucijami EU.

Na vrh

Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad

Ti ustanovi pripravljata nove finančne instrumente za potrebe podjetij. Skrbita za donosno financiranje inovacij in podjetništva od zgodnjih naložb do kotiranja na borzi. Pri tem lahko uporabita mnoge javne pobude in programe na nacionalni ravni.

Na vrh