AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Európske inštitúcie a orgány

Vejúca vlajka EÚ © EÚ

Každá inštitúcia EÚ zohráva dôležitú úlohu pri plnení cieľov stratégie Európa 2020.

Európsky semester: Kto robí čo a kedy?

Európska rada

Európska rada je orgánom, ktorý určuje všeobecné politické smerovanie a priority Únie a usmerňuje vzťah medzi členskými štátmi a EÚ. Európska rada preto zodpovedá za riadenie stratégie a v tejto súvislosti:

  • prijíma na jarných zasadnutiach ročné celkové hodnotenia pokroku (na úrovni členských štátov a EÚ). Vyhodnocuje celkovú makroekonomickú situáciu, pokrok v dosahovaní 5 kľúčových cieľov stratégie a plnenie jej hlavných iniciatív. Poskytuje politické usmernenia pre EÚ a eurozónu ako celok na základe ročného prieskumu rastu, ktorý predkladá Komisia. Vydáva usmernenia na úrovni EÚ týkajúce sa fiškálnej, makroekonomickej, štrukturálnej a prorastovej politiky;
  • organizuje diskusie o ekonomických trendoch a prioritách stratégie;
  • na svojom júnovom zasadnutí schvaľuje odporúčania pre jednotlivé členské štáty na základe návrhu Komisie.

Na začiatok

Rada (ministrov) EÚ

Hlavnou úlohou Rady je monitorovanie a partnerské preskúmanie. Ministri členských štátov zodpovední za určitú oblasť (napr. konkurencieschopnosť, zamestnanosť, školstvo) pravidelne diskutujú v Rade o realizácii národných programov reforiem v nimi riadených oblastiach (pokrok pri plnení cieľov a hlavných iniciatív).

Na začiatok

Komisia

  • Každoročne monitoruje situáciu na základe súboru ukazovateľov DeutschEnglishfrançais, ktoré vypracoval Eurostat v spolupráci s inými útvarmi Európskej komisie a ktoré slúžia na meranie pokroku dosiahnutého pri plnení hlavných cieľov stratégie Európa 2020.
  • Vykonáva ročný prieskum rastu a hodnotí správy, programy stability a konvergenčné programy členských štátov. Prieskum je hlavným podkladovým materiálom pre jarné zasadnutie Európskej rady.
  • Vydáva odporúčania pre jednotlivé členské štáty a takisto prípadné upozornenia  Englishčlenským štátom (v júni), ktoré sa zakladajú na analýze ich správ o plnení vnútroštátnych cieľov.

Na začiatok

Zastúpenia Európskej komisie v členských štátoch

Vo všetkých hlavných mestách EÚ sa nachádzajú zastúpenia Európskej komisie, ktoré Komisiu informujú o dianí v členských štátoch. Komisia v súčasnosti vyslala na každé zastúpenie odborníkov na európsky semester.

Ide o odborníkov v oblasti hospodárskej politiky, ktorí vnútroštátnym partnerom vysvetľujú aspekty správy ekonomických záležitostí EÚ, ktoré môžu byť niekedy mimoriadne komplexné. Ich úlohou je aj sformulovať vyvážený obraz o výzvach, ktorým daný členský štát čelí, aby ročné odporúčania pre jednotlivé krajiny čo najlepšie odzrkadľovali reálnu situáciu. Títo odborníci spolupracujú so všetkými relevantnými skupinami vrátane ministerstiev, národných, regionálnych a miestnych parlamentov, sociálnych partnerov a iných záujmových skupín.

Informácie o úradníkoch vo vašej krajine nájdete na webových sídlach zastúpení Európskej komisie.

Na začiatok

Európsky parlament

Európsky parlament zohráva v stratégii Európa 2020 dôležitú úlohu, pretože mobilizuje národné parlamenty. V súlade s novými pravidlami o správe ekonomických záležitostí môže Európsky parlament nadviazať hospodársky dialóg s Radou a Komisiou.

V podstate to znamená, že Európsky parlament môže kedykoľvek v priebehu procesu preskúmať návrhy a rozhodnutia týchto dvoch inštitúcií a požiadať ich o súvisiace informácie. Vďaka tomu je proces transparentnejší a Rada a Komisia nesú väčšiu mieru zodpovednosti.

Na začiatok

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) formuje účasť národných sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti v procese každodennej realizácie stratégie Európa 2020. Snaží sa o to, aby si organizácie občianskej spoločnosti osvojili ciele stratégie. Ďalšou úlohou výboru je mobilizácia cezhraničných sietí. EHSV disponuje riadiacim výborom pre stratégiu Európa 2020 Englishfrançais, ktorý je poverený:

  • koordinovať a zabezpečovať vzájomný súlad činností realizovaných vo výbore a pri poskytovaní stanovísk súvisiacich so stratégiou Európa 2020;
  • usporadúvať spoločné stretnutia s národnými hospodárskymi a sociálnymi radami a podobnými organizáciami s cieľom pripravovať spoločné iniciatívy a správy v súvislosti so stratégiou Európa 2020;
  • koordinovať s členmi EHSV a komunikačnou skupinou komunikačnú stratégiu organizovanej občianskej spoločnosti zameranú na stratégiu Európa 2020.

Na začiatok

Výbor regiónov

Výbor regiónov English podporuje vykonávanie stratégie a prispieva k nemu politickými stanoviskami z hľadiska miest a regiónov EÚ. Prijíma napr. stanoviská k príslušným iniciatívam a politikám, organizuje prieskum medzi zainteresovanými subjektmi, ako aj konzultácie a tematické konferencie a spolupracuje s inštitúciami EÚ.

Na začiatok

Európska investičná banka a Európsky investičný fond

Tieto dve inštitúcie zohrávajú hlavnú úlohu pri vytváraní nových finančných nástrojov, ktorými EÚ reaguje na potreby súkromného sektora. Môžu prispieť k podpore špirálovitého rastu, ktorý umožňuje so ziskom financovať inovácie a podnikanie, a to od počiatočných investícií do rozbiehajúcich sa projektov až po uvedenie akcií novátorských spoločností na akciové trhy. Tento proces možno uskutočniť v súčinnosti s mnohými verejnými iniciatívami a schémami, ktoré už fungujú na vnútroštátnej úrovni.

Na začiatok