AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Európske inštitúcie a orgány

Vejúca vlajka EÚ © EÚ

Každá inštitúcia EÚ zohráva dôležitú úlohu pri plnení cieľov stratégie Európa 2020.

Európsky semester – aktéri a úlohy

Európska rada

Európska rada je orgánom, ktorý Únii určuje všeobecné politické smerovanie a priority a usmerňuje vzťah medzi členskými štátmi a EÚ. Európska rada preto zodpovedá za riadenie stratégie a v tejto súvislosti:

 • prijíma na jarných zasadnutiach ročné celkové hodnotenia pokroku (na úrovni členských štátov a EÚ); vyhodnocuje celkovú makroekonomickú situáciu, pokrok v dosahovaní 5 kľúčových cieľov stratégie a plnenie jej hlavných iniciatív; formuluje politické usmernenia pre EÚ a eurozónu ako celok na základe ročného prieskumu rastu English (en) , ktorý predkladá Komisia; vydáva usmernenia na úrovni EÚ týkajúce sa fiškálnej, makroekonomickej, štrukturálnej a prorastovej politiky;
 • organizuje diskusie o ekonomických trendoch a prioritách stratégie;
 • na svojom júnovom zasadnutí schvaľuje odporúčania pre jednotlivé členské štáty English (en) na základe návrhu Komisie. 

Na začiatok

Rada (ministrov) EÚ

Hlavnou úlohou Rady je monitorovanie a partnerské preskúmanie. Ministri členských štátov zodpovední za určitú oblasť (napr. konkurencieschopnosť, zamestnanosť, školstvo) pravidelne diskutujú v Rade o realizácii národných programov reforiem English (en) v nimi riadených oblastiach (pokrok pri plnení cieľov a hlavných iniciatív).

Na začiatok

Komisia

 • každoročne monitoruje situáciu na základe súboru ukazovateľov(vypracovaných Eurostatom v spolupráci s inými útvarmi Európskej komisie) indikujúcich celkový pokrok pri dosahovaní cieľov stratégie 2020.
 • vykonáva ročný prieskum rastu English (en) a hodnotí správy, programy stability a konvergenčné programy členských štátov. Prieskum je hlavným podkladovým materiálom pre jarné zasadnutie Európskej rady.
 • vydáva odporúčania pre jednotlivé členské štáty English (en) a takisto prípadné upozornenia členským štátom (v júni), ktoré sa zakladajú na analýze ich správ o plnení vnútroštátnych cieľov. 

Na začiatok

Zastúpenia Európskej komisie v členských štátoch

Vo všetkých hlavných mestách EÚ sa nachádzajú zastúpenia Európskej komisie, ktoré Komisiu informujú o dianí v členských štátoch. Komisia vyslala na každé zastúpenie špecialistov na európsky semester.

Ide o odborníkov v oblasti hospodárskej politiky, ktorí vnútroštátnym partnerom vysvetľujú aspekty správy ekonomických záležitostí EÚ, ktoré môžu byť niekedy mimoriadne komplexné. Ich úlohou je aj sformulovať vyvážený obraz o výzvach, ktorým daný členský štát čelí, aby ročné odporúčania pre jednotlivé krajiny čo najlepšie odzrkadľovali reálnu situáciu. Títo odborníci spolupracujú so všetkými relevantnými skupinami vrátane ministerstiev, národných, regionálnych a miestnych parlamentov, sociálnych partnerov a iných záujmových skupín.

Informácie o týchto úradníkoch nájdete na internetových stránkach zastúpenia Európskej komisie vo vašej krajine.

Na začiatok

Európsky parlament

Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu napr. pri mobilizovaní národných parlamentov, aby plnili svoje úlohy. V súlade novými pravidlami o správe hospodárskych záležitostí Európsky parlament môže iniciovať hospodársky dialóg s Radou a Komisiou.

V podstate to znamená, že Európsky parlament môže kedykoľvek v priebehu procesu preskúmať návrhy a rozhodnutia týchto dvoch inštitúcií a požiadať ich o súvisiace informácie. Vďaka hospodárskemu dialógu sa zvyšuje transparentnosť rozhodovacieho procesu a miera dohľadu nad opatreniami Rady a Komisie.

Na začiatok

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) formuje účasť národných sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti v procese každodennej realizácie stratégie Európa 2020. Snaží sa o to, aby si organizácie občianskej spoločnosti osvojili ciele stratégie. Ďalšou úlohou výboru je mobilizácia cezhraničných sietí. EHSV disponuje riadiacim výborom pre stratégiu Európa 2020, ktorý je poverený:

 • koordinovať a zabezpečovať vzájomný súlad činností realizovaných vo výbore a pri poskytovaní stanovísk súvisiacich so stratégiou Európa 2020;
 • usporadúvať spoločné stretnutia s národnými hospodárskymi a sociálnymi radami a podobnými organizáciami s cieľom pripravovať spoločné iniciatívy a správy v súvislosti so stratégiou Európa 2020;
 • koordinovať s členmi EHSV a komunikačnou skupinou komunikačnú stratégiu organizovanej občianskej spoločnosti zameranú na stratégiu Európa 2020. 

Na začiatok

Výbor regiónov

Územná súdržnosť je jedným zo základných prvkov stratégie Európa 2020. Výbor regiónov ju podporuje a prispieva k jej realizácii. Prostredníctvom platformy na monitorovanie stratégie Európa 2020 sa miestne a regionálne orgány môžu vyjadriť k politickému procesu.

Cieľom platformy na monitorovanie stratégie je:

 • zapojiť miestne a regionálne orgány, aby sa zaistila efektívnejšia realizácia politík spojených s cieľmi stratégie Európa 2020;
 • preskúmať rozvíjajúci sa vzťah medzi stratégiou Európa 2020 a kohéznou politikou;
 • sledovať zapájanie miestnej a regionálnej úrovne do procesu správy a riadenia stratégie;
 • zisťovať prekážky, s ktorými sa miestne a regionálne orgány stretávajú pri uplatňovaní stratégie;
 • podporovať výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov.

Výbor regiónov navrhol, aby sa stratégia Európa 2020 realizovala prostredníctvom tzv. územných dohôd, t. j. partnerských dohôd zameraných na plnenie cieľov stratégie uzatváraných medzi miestnymi, regionálnymi a celoštátnymi orgánmi. 

Na začiatok

Európska investičná banka a Európsky investičný fond

Tieto dve inštitúcie zohrávajú hlavnú úlohu pri vytváraní nových finančných nástrojov, ktorými EÚ reaguje na potreby súkromného sektora. Môžu prispieť k podpore cyklu ziskového financovania inovácií a podnikania, a to od počiatočných investícií do rozbiehajúcich sa projektov až po uvedenie akcií novátorských spoločností na akciové trhy. Tento proces možno uskutočniť v súčinnosti s mnohými verejnými iniciatívami a schémami, ktoré už fungujú na vnútroštátnej úrovni.

Na začiatok